Bible a sexualita – 3.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě - pokračování

V tomto díle si povíme o pohledu křesťanství na masturbaci, různé sexuální praktiky, homosexualitu, pornografii, antikoncepci, interrupci a umělé oplodnění. Dozvíme se tedy, co se píše o sexuálních praktikách v Bibli a jaké mohou být názory různých křesťanských církví, a také, jak se dívá dnešní křesťanská víra na výdobytky moderní medicíny v oblasti plánování rodičovství.

Masturbace (onanie)

je křesťany považována za hřích hlavně pro sobecké sebeuspokojování nízkých tělesných žádostí.

Občasná (výjimečná) masturbace je tolerována, sice je to hřích, poklesek proti Božímu řádu, ale Bůh ho člověku jistě promine, pokud se pomodlí za odpuštění. Problémem se však dle křesťanských autorů stává masturbace při její pravidelnosti, kdy člověk upadá do „otroctví závislosti“:

„Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá.Všechno je mi dovoleno – ano, ale ničím se nedám zotročit.“ (1.Korintským 6:12)

Křesťanští vyučující ve svých příručkách uvádějí, že je u chlapců přirozené nechat přebytečné sperma vyloučit z těla při nočních polucích, a masturbace tedy není nutná. U dívek prý k masturbaci nedochází tak často, protože je k tomu biologicky narozdíl od chlapců až tak nic nenutí kromě zvědavosti nebo návodu od kamarádek a z časopisů.

„Bůh zřídil noční výron semene proto, aby uvolnil vytvořená samčí semena, a tím i nahromaděnou sexuální energii…Skutečně, mnozí mladí (a také dospělí) se sami ukájejí, chlapci více než děvčata. Děvče k tomu nemá přímý biologický popud. U něj se dostavuje sexuální vzrušení tělesnými dotyky druhých nebo vlastním hlazením genitálií. Často to bývá poučením jiných děvčat nebo na to přijde samo. Jestliže na to dceru včas upozorníme, dá si později spíše poradit, aby – kvůli čistotě svého srdce – dala od těch věcí ruce pryč, než když k tomu dojde sama. Chlapci dáme stejnou radu, ale měli bychom mu také vysvětlit funkci nočního výronu semene. Škodí člověku sebeukájení? Ne neškodí, když se to stane příležitostně, aby se odstranilo sexuální napětí… Sebeukájení může být škodlivé, když se praktikuje často a stane se vášní nebo návykem nebo když člověk uniká do vysněného sexuálního světa… Bůh stvořil sexualitu pro manželství ve dvou lidech. Proto je sebeukájení pokleskem, chybou proti Božímu stvořitelskému plánu, a tedy hříchem. Zcela jistě tehdy, když si někdo představuje pohlavní styk a ještě se k tomu vydrážďuje pornografickými obrázky.“ [1]

Křesťan by měl své tělo umrtvovat v hříšných žádostech:

„Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.“ (Koloským 3:5)

Sexuální uspokojení je tedy možné jen v manželství a za tím účelem, abychom projevili lásku a oddanost tomu druhému. Myslet máme na uspokojení svého partnera a ne sami na sebe. Myslet na vlastní uspokojení by bylo sobecké.

Sexuální praktiky

Sexuální praktiky mezi snoubenci před svatbou již byly zmíněny v minulém díle. Nemělo by hlavně dojít k pohlavnímu styku, tedy k souloži. Ostatní milostné praktiky jsou mezi křesťany – snoubenci posuzovány individuálně. Manželé se (podle současného křesťanství) mohou milovat různými způsoby, které jim vyhovují, tak aby se to oběma líbilo a neuráželo je to. Existují na to různé názory, ale nakonec je to přece jen intimní věc mezi manželi, do které by jim nikdo neměl mluvit, ani jejich kazatel. To je můj názor.

Ale v historii to tak vždy nebylo…
Příkladem může být „doba temna“, kdy se vládnoucí „církev“ snažila ovládat lidi a trestat je za „nezvyklé“ sexuální praktiky. Způsoby sexuálního uspokojení, které nevedly k možnosti početí, byly zakázané. Zajímavá byla také povrchní a dvojí morálka „viktoriánské doby“. Manželka, která musela být panna, často nebývala poučena o způsobech uspokojení svého manžela, natož sebe. Podle viktoriánských konvencí neměla mít ctnostná žena a správná křesťanka o sex vůbec zájem a sexuální choutky svého manžela měla přijímat jako povinnost. Což jen mohlo přihrávat tomu, že se manžel cítil v milostném životě neuspokojen a raději si užíval v milostném objetí zkušené kurtizány, která neměla žádné zábrany. Za zmínku stojí také misionáři, kteří šířili křesťanství do celého světa. Ve snaze zcivilizovat pohanské zvyklosti domorodých obyvatel a omezit jejich „zvrhlé“ sexuální choutky propagovali jako jediný správný způsob milování tzv. misionářskou polohu.

Anální sex a homosexualita

Snad jen je praktika nepřístupná mezi křesťany dodnes, protože je to podle nich zvrhlost, praktikovaná hříšnými homosexuály. Neboť konečník je nečistý a není určen pro pohlavní styk, a tato praktika není podle křesťanského učení přirozená, neboť nevede k možnosti otěhotnět.

„Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich zcestná mysl se ocitla ve tmě...... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zasloženou odplatu za svou zcestnost.“ (Římanům 1:21,26–27)

Co je to sodomie?

V historii (hlavně středověku) se za hříšné sexuální chování – sodomii považovaly všechny „nepřirozené“ formy sexu, které nevedly k možnosti otěhotnění, tedy muže s ženou, homosexuální styky mužů, lesbické sexuální hrátky žen, a také zoofilie – sexuální styk se zvířaty. Viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodomie

Jak se dívají na homosexualitu křesťanské církve?

Homosexualitu hodně církví vnímá jako nepřirozenou úchylku, se kterou by člověk měl bojovat jako s hříchem.

Prý je i léčitelná křesťanskou psychoterapií. Někteří křesťanští představitelé homosexuály do určité míry tolerují, ale jejich sexuální chování neschvalují. Existují ale liberálnější církve, hlavně ve světě, které homosexuály neodsuzují a přijímají je mezi sebe.

Je orální sex pro křesťana hříšnou praktikou?

Některými křesťany může být i v současnosti z podobných důvodů (že je to nepřirozený styk) odmítán
Ale nikde v Bibli tento způsob milování není popsán ani zakázán…
(Nic takového jsem zatím nenašla – pozn. autorky)

Čistota mysli versus pornografie

„O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“ (Efezkým 5:3–5)

Prohlížení pornografie za účelem sexuálního vzrušení v jakékoliv formě, ať už jsou to knihy, časopisy s fotografiemi nebo filmy, je pro „opravdového“ křesťana hříchem, ať už se jedná o člověka svobodného, ženatého muže, vdanou ženu či vdovce nebo vdovu. Doporučuje se vyhýbat se stánkům s pornografickými časopisy a televizním programům s erotickým obsahem. Nedejbože zabrousit do sexshopu anebo jinam, kde se půjčují a prodávají pornofilmy!

Křesťan má své nečisté vážně držet na uzdě a potlačovat svou žádostivost:

„Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.“ (Koloským 3:5)

Pomyslet sexuálně na jinou osobu za účelem sexuálního vzrušení a uspokojení než svého partnera (manžela/manželku) je cizoložství páchané v srdci. I když je to osoba neznámá, pouze na fotografii, ve filmu anebo stvořená vlastní představivostí… Sexuální fantazie vyvolané pornografií i následná masturbace jsou hříchem. Mysl má být čistá, nezkažená a sexuálně toužit máme jen po partnerovi v manželství. (Po svém snoubenci/snoubence toužit můžeme, ale musíme s pohlavním stykem počkat.)

Antikoncepce

Otázka antikoncepce může být v různých křesťanských církvích vyučována různě. Největším odpůrcem antikoncepce je římsko-katolická církev. Je známa odporem proti kondomům a ostatní antikoncepci kromě přirozeného plánování rodičovství (metody plodných a neplodných dní, měření bazální teploty). Kdo nechce zplodit dítě, má provozovat tzv. periodickou abstinenci, tedy nemít sexuální styk v plodné dny. Tato církev také šíří fámu o potratovém účinku hormonální antikoncepce (HA). Tuto teorii však nemá nijak vědecky podloženou. (Pokud je totiž HA užívána správně, blokuje vznik zralého vajíčka a tudíž se s ním spermie vůbec nemůže setkat.)

Ostatní církve protestantského směru (evangelické apod.) většinou proti antikoncepci nic nenamítají a nechávají rozhodnutí, jaký zvolit způsob antikoncepce, na věřících samotných. Jen některé církve antikoncepci považují za výdobytek moderní medicíny a nabádají mladé křesťanské manžele, aby dobu, kdy ještě nejsou připraveni přivést na svět dítě, využili ke službě v církvi, věnovali se misijní činnosti anebo službě chudým, potřebným, charitě apod.

Interrupce

Ukončení těhotenství je pro křesťana podle officiálního učení římsko-katolické církve nepřípustné. Interrupce je považována za zabití (vraždu) nenarozeného dítěte. Embryo považují křesťané za lidskou bytost hodnou života od jeho početí, tedy od oplodnění vajíčka spermií. Některými křesťany může být tolerováno ukončení těhotenství v případě znásilnění, ohrožení života matky nebo vážné vady plodu. Je to však závažná etická otázka, a rozhodnutí o tom, zda si své, byť nečekané těhotenství ponechá, je pouze na ženě samotné a na jejím svědomí.

Proti interrupcím ve světě i u nás bojují různá protipotratová hnutí. Organizují přednášky, demonstrace a jiné aktivity proti umělým potratům. Protipotratová hnutí mají i své vlastní internetové stránky. Některá křesťanská hnutí poskytují poradenství těhotným ženám v nouzi a snaží se jim pomáhat, aby byly schopné projít těhotenstvím a o dítě se postarat anebo jim pomohou zařídit vše potřebné, aby mohly dát dítě k adopci (nebo k pěstounům).

Umělé (mimotělní) oplodnění

Současně s pokroky moderní medicíny v oblasti asistované reprodukce vyvstává otázka, jaká léčba neplodnosti je pro křesťanský manželský pár v souladě s jejich vírou.

Proti konzervativní léčbě neplodnosti, která vede k početí přirozenou cestou, ani římsko-katolická církev nic nenamítá. Avšak inseminaci i umělé oplodnění považuje ŘKC za mravně nepřijatelné (přestože by byla použita vajíčka manželky a spermie manžela). Neboť je to prý „úkon, který svěřuje život a totožnost embrya moci lékařů a biologů a zavádí vládu techniky nad původem a určením lidské osoby“. Viz. http://www.katechismus.cz/paragraf.php?… Podívejme se na tuto problematiku podrobněji níže.

Křesťané mají často negativní postoj k následujícím postupům potřebným k umělému oplodnění z těchto důvodů:

1. Odběr spermatu masturbací:

Někteří křesťané považují masturbaci a vydráždění se muže k ejakulaci pomocí pornografických obrázků za hříšnou. Tento problém se však dá řešit. Personál centra asistované reprodukce nebrání muži vzít si k odběru spermatu manželku, aby mu pomohla vzrušit se a získat sperma.

2. Oplodnění mnoha vajíček a vznik nadbytečných embryí:

Křesťané mají námitky proti mimotělnímu oplodnění vajíček spermiemi. Při běžném lékařském postupu se stimulují vaječníky k produkci více vajíček najednou. Po oplodnění vajíček spermiemi vznikne několik embryí. K úspěšnému otěhotnění mohou někdy stačit 2–3 embrya, a pokud nějaká další zůstanou, nastává otázka, co s nimi. Křesťané považují i několikadenní embryo za bytost hodnou života a je proti jejich morálním hodnotám, aby nechali přebytečná embrya zaniknout anebo je věnovali na vědecký výzkum.
I tuto etickou otázku je možno řešit tak, aby byla v souladě s jejich vírou. Je možné stimulovat vaječníky, aby vyprodukovala méně vajíček a oplodnit jen tolik vajíček, kolik embryí může žena přijmout.
Jiná možnost je ponechat si přebytečná embrya pro další pokusy o otěhotnění. Pokud žena otěhotní, mohou manželé nechat embrya zamrazit a použít je pro pokus o další těhotenství anebo je darovat jiným neplodným párům, pokud to neodporuje jejich svědomí.

3. Dárcovství vajíček nebo spermií:

ŘKC považuje oplodnění vajíčka manželky spermií dárce anebo oplodnění darovaného vajíčka spermií manžela za těžce amorální. Dítě má prý právo narodit se svým biologickým rodičům. Manželé nemají právo „dožadovat se zplození dítěte za každou cenu“, neboť „dítě je dar od Boha a má právo být plodem zvláštního úkonu manželské lásky svých rodičů“.
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?…
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?…

Zdroje:

  • Bible, Nový Zákon, ekumenický překlad z r. 1985, vydáno 1990
  • [1] – Na to zapomeň, mámo! Rady pro rodiče dospívajících, Claudia a Eberhard Mühlanovi, 1994
  • Katechismus katolické církve – www.katechismus.cz

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

kadet říká:

Na úvod jen poznámku, co je či není historie: Historie je definována jako doba, o níž existují písemné záznamy. To, o čem nemáme dobové píemné záznammy, protože dosud nebylo známo písmo, máme jen materielní artefakty např. z vykopávek, to je prehistorie.

A teď co se týče toho subjektivního vnímání dobra – zla, ušlechtilosti – bezohlednosti: V tom svém minulém příspěvku jsme je zjednodušil na subjektivní hodnoty, abych odlišil pojem vysněného Boha od eventuelní Celovesmírné inteligence (existuje-li). Ve skutečnosti však existují etické hodnoty nejen osobní, trochu odlišné a trochu jinak preferované každým jedincem, ale i určité obecné, platné pro lidstvo a uznávané většinou normálních lidí. Proto mají různá náboženství shodná ta nejzákladnější pravidla – nezabiješ, nepokradeš, cti otce svého a matku svou, nebo třeba zákaz incestu. Nejen judaismus, křesťanství a islám, vzniklé z jednoho kořene. I antika měla svá tabu, za jejichž porušení hříšníci trpěli v podsvětí; najdeme tato pravidla i u primitivních národů. Některá jiná pravidla se ale vyvíjí podle stupně vyspělosti civilizace. To platí zejména u těch sexuálních pravidel (krom zmíněného incestu, ten je zakázán všude), kde asi nejpuritštější je křesťanství. Také se mění uplatnění pravidla „nezabiješ“. Myslí se nezabiješ člověka. V otrokářském řádu otrok není člověk, proto ho lze zabít, pro muslima zas není člověkem ďaur – nevěřící pes, jehož zabití je naopak zásluhou.

A že pojem ušlechtilost se trochu liší století od století, o tom se můžeme přesvědčit v každém historickém románu.

Ale k podstatě věci: Každý živočišný druh má svoji etologii, svoje pravidla, jimiž se řídí. Vznikla vývojem, protože právě toto chování se pro daný druh ukázalo jako nejvýhodnější. Platí to i pro člověka, který je od přírody zvířetem smečkovým a párovým – tvoří rodiny, které jsou sdruženy do organizované tlupy. Ty základní pojmy, co je dobro či zločin, si tedy náš morální kodex přináší z našich přírodou daných vlastností. Podle víry, že vše, všechny živočichy, stvořil Bůh, jim On dal každému druhu tato etická pravidla. Podle evoluční teorie, jíž se přidržuji já, vznikla vývojem zároveň s vývojem Homo sapiens sapiensis.

Anonym říká:

Ano, jednotlivá náboženství mají mnoho společných hodnot, která sdílejí, ale také mnoho rozdílností, třeba v chápání slova „zabít“, jak jste zmínil výše. Pravda ale nemůže být ve všech náboženstvích, ta může být pouze jedna. Nevidím absolutní pravdu v islámu a nevidím ji ani v hinduismu či jiných náboženstvích. Já ji vidím v Ježíši Kristu, už jen třeba proto, že dává každému stejnou šanci, a nikdy pohrdavě nejednal a nesmýšlel o druhých, ať už o otrocích či nevěřících. Ježíš Kristus byl dokonalý, a pokud se chci někomu přiblížit, tak On je mým vzorem.

Respektuji Vaše přesvědčení, a také věřím tomu, že Vy respektujete to moje.

kadet říká:

Ano, respektujeme vzájemně svoje přesvědčení, jinak bychom asi nevěnovali čas a duševní energii této diskusi.

Vy ovšem stavíte pravdu Kristovu jako pravdu absolutní. Ale právě tímto svým příspěvkem dokazujete její relativnost. Víte jak? Tím, že jmenujete islám a hinduismus. Vy vyznáváte pravdu Kristovu, protože žijete uprostřed Evropy, kde je tato pravda nejrozšířenější a nejznámější. Kdybyste se narodil v Indii, třeba by jste viděl absolutní pravdu v hinduismu, kdybyste byl Arab nebo Bosňák, tvrdě byste hájil pravdu Mohamedovu, protože byste ty ostatní víry ani pořádně neznal. Proč tedy na světě panuje více pravd? Proč je nejrozšířenější islám, který se nám „ďaurům“ jeví jako méně spravedlivý? A proč křesťanství po staletí podporuje nerovnost, když Ježíš hlásal rovnost všech lidí?

Víte, proč je Ježíš dokonalý? Protože mu lidé vtělili a přisoudili všechny vlastnosti a hodnoty, které ctí. Je tedy obrazem ideálu.

Anonym říká:

Ve víře v Krista mě upevnilo to, že jsem zcela nezávisle na tom, v jakém regionu žiji, strávil určitý čas srovnáváním různých náboženství, abych si udělal jasno. Chvíli jsem dokonce vyznával buddhismus a směr New Age. Kdybych následoval druhé v České republice, byl by dnes ze mě ateista. Nikomu nic nenutím, ať si udělá každý názor sám. Pro mě je pravda Kristova pravda absolutní a mému srdci nejbližší.

Jak jsem říkal, ne každý křesťan je skutečný křesťan, i když se za křesťanství schovává, ne každý nevěřící je nevěřící. Nechci se opakovat. Nejrozšířenější náboženství je stále křesťanství, i když následkem populačního vývoje ve světě má nejvyšší relativní přírůstky islám, takže je otázkou, jak to bude do budoucna.

Má reakce na větu „Víte, proč je Ježíš dokonalý? Protože mu lidé vtělili a přisoudili všechny vlastnosti a hodnoty, které ctí. Je tedy obrazem ideálu.“:

… nebo má jako syn Boží tyto vlastnosti a hodnoty přímo od Boha.

kadet říká:

Ačkoliv nejsem věřící, myslím, že náš náhled na slušnost a morálku se podstatně neliší. Jsou to taková ta lidská pravidla běžných slušných lidí, která nám leckdy i podvědomě říkají, co je správné a co nesprávné, že člověk nemá vědomně ubližovat druhým, žít na jejich úkor a ponižovat je. Kdyby se jimi lidé řídili, ubylo by na světě mnoho potíží a utrpení. Bohužel o tom nerozhodují ti, kteří tato pravidla dodržují, ale ti, kteří se dostali k moci právě jejich nedodržováním.

Poněkud mírnější je můj názor na prostituci. Bohužel, toto řemeslo je staré jako civilizace a je nevykořenitelné, dokud existují peníze či jakýkoliv obchod a placení. Pokud tedy nelze prostituci zakázat a znemožnit, měla by se jí dát určitá pravidla, jaké má každé povolání, viz třeba hygienické normy pro stravovací zařízení. Aby byla prostituce poskytována vždy v podmínkách důstojných a zdraví nezávadných pro zákazníka i obsluhu. A také aby nevznikal daňový únik.

A co se té masturbace týče: Nemůže být nemravná, protože mravnost se projevuje pouze ve vztahu k druhým, ne v tom, co si člověk dělá sám. Tím pádem nemohou být nemravné ani jakékoliv sny a představy, protože je také má člověk sám pro sebe.

Jan Ámos Komenský – kněz, biskub Jednoty bratrské – napsal: Lepšie'ť oplodníkem svým hýbati nežli domy neřestné navštěvovati.

Anonym říká:

Svůj názor na prostituci jsem blíže rozepsal výše. Vidím ji jako menší zlo (aby se neznásilňovaly ženy), ale pořád jako zlo, zvláště pokud je člověk zadaný, a prostituci přesto vyhledává. Masturbaci nepovažuji za nemravnou – teda jen takovou, při které vím, že bych svoji partnerku fyzicky nepodvedl, či bych skutečně neměl v úmyslu svést ženu, která je zadaná, či bych neublížil druhému člověku (tedy záleží na charakteru toho snu či představy. Bůh nás totiž posuzuje podle úmyslu).

Anonym říká:

Masturbace je něco jiného než „onanie“ z biblického hlediska. Onanie je přerušovaná soulož a je bráno jako určitá antikoncepční technika.

Gn 38,8 Juda tedy řekl Ónanovi: „Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo.“ Gn 38,9 Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka. Gn 38,10 Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho.

daggy24 říká:

Nikdo neříká přerušované souloži onanie… No v Bibli se o žádné „onanii“ nepíše…

Anonym říká:

Sem křesťan, ale církevní doktríny beru s rezervou :D Masturbace je to nejpřirozenější na světě. (Super článek!Je o čem diskutovat;)

Nevím odkud je ta kravina o biologických podstatách, protože holky mají stejné chutě jako kluci hned jak se dostanou do puberty – záleží jenom na hladinách hormonů, jestli mají chuť nebo ne. A ty jsou individuální a proměnné v čase u každého jedince. (Ověřeno diskuzí s kamarádkama.) Na sobě jsem zjistil, že se mi poněkud mění chování když stoupne hladina… Např. řídím auto méně bezpečně (rychlej), jsem víc arogantní, víc a jednodušej se mi prosazují vlastní názory…atd… Takže dokonalým řešením je sám „upouštět páru“ když je potřaba a nálada – manželka taky nemá vždy čas nebo chuť.

Jinak dva kluky vidět taky nemusím, ale nikomu bych to neupíral! Ale jinak filmy se dvěma holkama jsou super! Ale kouknem se s manželkou i na dobrou klasiku, pokud je to kvalitní porno a ne žáběry z „králíkárny“ nebo z „prasečáku“.

S ostaním jinak docela s církví souhlas (potrat=vražda, sex je mnohem „lepší“ s manželkou než s milenkou – méně problémů a zbytečné komplikování života sobě i všem zůčastněným!)

Uživejte sexu a mějte se rádi!

Anonym říká:

Nemyslím si že jsi křesťan, možná si pokřťený, ale o církvy nic nevíš. Jestli se díváš na porno, uvědom si že je to hříšné, měl bys toho nechat a vyzpovídat se z tohohle nečistého hříchu. Pokud myslíš při masturbaci na traktory což upřímně pochybuju a myslíš na něco co není v souladu s božím zákonem taktéž hřešíš. Dej si bacha, abys neskončil tam kde nechceš. S Pánem Bohem :-)

Anonym říká:

No nestáčím se divit na některé názory, hlavně frajera co říká že filmy se dvěma holkama jsou OK :D nebo dokonce nějaká zmínka o pornu :D ty se chlapče křesťanem vůbec nenazývej protože tvůj přehled je hodně mimo. První věc už jen hledět a vzrušovat se nad cizím vzrušováním a ještě k tomu nečistým je nejen že nepřirozené ale nehorázně úchylné :D což většině světa vůbec nedochází, druhá věc ohledně te masturbace pokud se tak činí pro zbavení obtížného pocitů kdy je tělo přebité energií která vede někdy až k šílenství :D tak bych řek že nic špatného to určitě není pokud přitom nečumím na porno nebo jiné podobné lacine možnosti a navíc mi to přijde dost stupidní jestliže upouštím páru tak jedině tehdy až je to nutné a tehdy nepotřebuju ani nějaké elementy ke vzrušení jak si někteří omlouvají že musí přitom vidět aspoň nahou ženskou :D Nechápu jak muže někoho naplňovat nebo jinak řečeno uspokojovat světská vášeň která trvá laciných pár minut v jaké koliv formě od dívaní se na filmy až po akt z lacinýma ženskýma narozdíl od vášně v lásce která je nejen že stokrát delší ale hlavně je čistá a vede k uspokojení narozdíl zase od te světské špíny která je nenasytná a bezchutna a děla z lidi jen otroky pekla !

Anonym říká:

Rád bych se zeptal zda-li je podle Vás hřích používaní erotických pomůcek nmezi manželi?Konkrétně mám na mysli robotická ústa jenž nahrazují orální stimulaci?Manželka má problém mě orálně uspokojovat(dělá se jí špatně u orálu).Robotická ústa bych chtěl používat společně s manželkou aby to nebyla masturbace. díky moc za odpověd

daggy24 říká:

Na společné erotické hře mezi manželi, třeba i s pomůckami, není nic špatného, pokud s tím oba souhlasí. Pro takovéto věci neexistuje žádný předpis a je to jen na vás. Nikomu tím přece neuškodíte.

Anonym říká:

daggy24 říká:

Někoho to třeba uspokojuje, když doma nemá dokonalou sexy manželku, tak radši kouká na porno, než by zahýbal, je to nějaké zlo? Nebo koukají manželé spolu, je to zábava, všechno porno nemusí být nechutné, nemusíš na to koukat, když nechceš a ostatní neodsuzuj. A křesťane, jaký máš názor na anální sex mezi manžely a na homosexuální svazky?

Metox říká:

Hlavně že ty jsi dokonalý křesťan co? Z tebe ta láska k bližnímu, pokora a dobrota úplně čiší :-(

OverLord říká:

No ak sa ti zdá masturbácia pri porne nenormálna a úchylná,tak potom neviem čo ti mám napísať ja na to,že je podľa teba lepšie si náisť ženu na „upustenie pary“

Mne to príde dosť pokrytecké

daggy24 říká:

Anonym puritán určitě myslí, že milování je čisté jen s manželkou – to je ta pravá vášeň, no proč ne, nikdo ho nenutí koukat se na nečistý fuj porno… Dokonalý křesťan přece nesmí ve své fantazii ani pomyslet na cizí ženu, kterou někde viděl… fuj

Lori říká:

Zajímavý článek. S postoji církve k sexu a sexualitě nesouhlasím. Ale jsem ráda, že vím jaké jsou. Alespoň budu moci v diskuzi příště zaujmout stanovisko.

Metox říká:

Dobrý článek, stejně jako předchozí díly. Uvedené informace souhlasí s tím co je mi známo a neshledávám zde nic nepřesného a zavádějícího, nejsem si vědom žádných faktografických nedostatků.

Anonym říká:

velice zajímavý článek… sám jsem křesťan ale masturbaci neberu jako hřích jelikož mě to příde jako normalní.. je mi 14 let a moje hormony se bouří… potřebuju sperma ven a nebudu čekat až se v noci udělám…

Anonym říká:

chtel bych se zepat jestli masturbace pri koukani se na porno je hrich ps.nevim si rady jsem krestan

petmk říká:

Hřích je něco, čím ubližuješ ostatním nebo sobě.

Ubližuješ tím svým blízkým?Ne, protože je to tvoje soukromá věc a většinou o tom neví.

Ubližuješ tím nějak těm, kdo v pornu hrají? Hrají-li v něm dobrovolně a z vlastního rozhodnutí, tak čím bys jim mohl jako anonymní zákazník ublížit? jedině pokud si porno pořídíš nelegálně a přijdou o svůj výdělek. Ale to je stejný, jako u jakýhokoliv jinýho filmu.

Ubližuješ tím sobě? Ne, protože člověk není jenom některými křesťany upřednostňovaná duše, ale i tělo a to musí být s duší v rovnováze. A uspokojit v rozumné míře potřebu těla znamená uspokojit i potřebu duše.


K hříšnosti masturbace u pornofilmu existuje jeden hezký příklad. Po tom, co se v USA rozšířil Internet a najednou byla široce anonymně dostupná pornografie, najednou poklesl počet sexuálních deliktů na zlomek původních hodnot. Odborníci to vysvětlují tak, že každý má možnost si najít přesně to, co mu sedí, uspokojit se sám a nemusí riskovat kriminál. Takže z tohohle pohledu se dá říct jenom jedno, čím víc lidí si bude honit u porna, tím menší bude kriminalita a kriminální čin je přece hřích.

Anonym říká:

Jo rozhodně to hřich je ! at' to chceš jak-koliv hodně, ne všechno co ti tve oči řeknou a co tvé tělo zažádá je dobré proto se na pozorů měj

OverLord říká:

Je hriech ísť na záchod ? Pretože obe veci potrebuješ k životu…je to úplne normálne a ľudské…a to,či to je hriech nie je podstatné…pokiaľ to potrebuješ,tak jednoducho masturbuj…a časom to určite potrebovať budeš…

daggy24 říká:

Díky moc za první reakci. Autorka

Anonym říká:

hmmm..zajímavé témata, která stojí za rozbor..já jako „téměř konvertita“ – obrácený křestan se na to dívám tak, že vždy záleží na individuálních projevech jednání dotyčného a okolnostech tohoto jednání, špatné, nemorální jednání – pro křestany hřích – je takové jednání, po kterém se člověk zkrátka necítí tak nějak dobře – dobře na duši, ve vnitř, byt v nás třebas takové jednání vzbuzuje velmi příjemné pocity, zážitky apod. – takovým jednáním je např. pomluva, očernování, pomsta…jsou to věci, které nám na chvíli dají pocit uspokojení, ale jen na malou chvíli…čím víc do takových činů, takového jednání člověk zabředává, tím víc se díky těmto věcem stává v konečném důsledku nesvobodný, svázaný, radikální terminologií bychom mohli říct, že ho to vše zotročuje a činí tak v posledním důsledku nespokojeným a neštastným ve svém životě, což si myslím, že je i důvod pro to, že je tu dnes tolik depresí, neštastných lidí a lidí, co neví, co si mají s vlastním životem vůbec počít..

Pokud člověk do takového jednání zapadne, zabředne opravdu silně, fest, tak už potom někdy dochází i k tomu, že si nedokáže říct, přiznat, že je to jeho jednání špatné a nečiní ho štastným, svobodným, protože už je natolik závislý na tom krátkodobém pocitu slasti, uspokojení, že odmítá přiznat, že by to jeho chování nebo jednání mohlo být špatné…a postupem času zabředává víc a víc a i když si to odmítá přiznat a činí ho to uvnitř neštastným, tak stále víc potřebuje zažívat ony krátkodobé pocity štěstí, uspokojení, aby alespon na chvíli dosáhl chvilkového osvobození od onoho výše popsaného zotročení nebo tu jakousi vnitřní sevřenost, stísněnost přebil…a tím se kruh uzavírá…

podobně to funguje i s 6. přikázáním – nesesmilníš…

chvilkové, krátkodobé uspokojení, obrovská a podle fyzických měřítek ničím nenahraditelná slast, kterou člověk má ze spojení s druhým…nakonec stejně nepřinese duši – chcete-li „vnitřnímu člověku“ opravdové a dlouhodobé štěstí nebo lásku…

Jsou dnes lidé v naší společnosti štastní ve svých vztazích? Váží si navzájem jeden druhého, milují se opravdovou, nesobeckou láskou, po které každé touží a každý by ji chtěl zažít, jsou si věrni, mohou se na sebe spolehnout – a to i po dlouhé době stráveného v manželství???..vychovávají dobře své děti, tak aby z nich byli sebevědomé a zdravé osobnosti..zůstavají při svých dětech a věnují jim svou péči, kterou zkrátka a dobře děti od svých rodičů neodiskutovatelné potřebují… a nebo naše společnost žije jen ve falešném obrazu tohoto všeho a uspokojuje se s lacinými náhražkami, které nakonec stejně nemají dlouhého trvání…a ve které se lidé častokrát nechávají unést svými vlastními – sobeckými zájmy a odcházejí od manžela/ky a nechají trpět své vlastní děti – kde se bere tato sobeckost, v čem má kořeny??

A právě toto – křestanství – pravé křestanství – nevytržené z kontextu bible – odmítá a nabízí onu opravdovost, lásku, věrnost, nesobeckost a vzájemnou úctu atd…

ano, sex s partnerem je vůbec ten nejlepší fyzický pocit, který člověk může zažít..a každý nebo téměř každý ho potřebuje ke svému životu…a tady je kámen úrazu

Nevěřící člověk totiž nemůže pochopit nebo hlavně uvěřit, že Bůh se o dotyčného, pokud mu uvěří a svěří se mu, postará a dá mu to, co doopravdy potřebuje…

Neznamená to, že pohlavní touha naprosto vymizí…to ne, ale jde o to, že mu s tím Bůh zkráta pomůže a z velké části tento pud odejme, pokud nežije v kontkatku s pornografií a nevyhledává cíleně něco, co ho do takového stavu může snadno dostat ..a i když po nějaké době, i přestože s tím dotyčný člověk bojuje, padne a on/ona toho lituje a vyzná to, že takto ublížil sobě a v podstatě i Bohu – Ježíši, který se obětoval, aby všechny, kdo v něho uvěří, zachránil…tak mu Bůh odpouští a onen špatný vnitřní pocit odchází

…zkrátka ten pocit vnitřního poskvrnění vymizí, Bůh – skrze Ježíše ho sejme – a člověk, který si takto připustil svou chybu, hřích, se potom, co toho konkrétního prohřešku lituje, znovu cítí čistý od zlého, kterého se dopustil…

každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu – (Genesis 1,26 I řekl Bůh, učinmě člověka, aby byl našim obrazem, podle naší podoby). Pokud ale člověk páchá něco špatného, tak tím tento Boži obraz v sobě znečistuje – člověk se necítí dobře, tíží ho svědomí, vzdaluje se od Boha, od dobrého a cítí se pak hůř, nedobře…

Sex před manželstvím je také hříchem, protože člověka ve svém důsledku vede k sobectví a k nevážení si toho druhého..bez čehož nikdy nemůže být mezi dvěma opravdová láska, porozumění…často se pak stává, že ti dva spolu ani tak nezůstávají kvůli kvůli tomu druhému, ale kvůli tomu, aby zkrátka měli zajištěný sex a ty skvělé pocity s tím spojené. To že pak právě kvůli tomuto přehlédnou četné nedostatky druhého, kterých si zkrátka v období zamilovanosti nevšimnou a pak je třebas první roky právě kvůli provozování sexíčku s tím druhým ani nevidí, se potom po letech stává obrovským problémem, který končí budto rozvodem nebo vzájemným odporem či jednostaranným odporem k druhému ..navíc si na takové jednání mladý pár zvyka a pak v podstatě ani nechtějí mít děti – fakany, jak někdy takové mladé páry nebo mladí manželé říkají –

a to je právě to, co má na mysli církev, když mluví o sobectví…není to třebas tak náhodou jeden z důvodů, proč naše civilizace vymírá a naopak tu stále více přibývá počet přistěhovalců…O tom, že jsou taková manželství po určité době vyčpělá a konkrétní důsledky už taky šířeji raději rozebírat

I když jsem byl na druhé straně barikády a věřil jsem těm všem tv seriálům, časopisům, internetovým rubrikám o sexu, vztazích, magazínům a byl jsem stejný jak drtivá většina tak vím, že dnes bych ani za nic nezměnil