Diane 35 - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Ethinylestradiolum 0,035 mg a Cyproteroni acetas 2,0 mg

Výrobce: Schering AG, Berlín, SRNPříbalová informace – RP

Prosím, přečtěte si pečlivě tento leták dříve, než začnete užívat Diane-35. Poskytne vám informaci o výhodách i nebezpečích užívání orálních kontraceptiv. Poradí vám také, jak užívat Diane-35 správně a kdy je třeba informovat lékaře o vašem zdravotním stavu. Máte-li další otázky nebo nejasnosti, požádejte o radu svého lékaře.

Držitel registračního výměru: SCHERING AG, 13342 Berlín, SRN

Složení

1 dražé obsahuje:

Účinné látky:

Ethinylestradiolum 0,035 mg Cyproteroni acetas 2,0 mg v 1 dražé

Pomocné látky:

Laktóza, kukuřičný škrob, Polyvidon 25 000, stearát hořečnatý, sacharoza, Polyvidon 700 000, polyethylenglykol 6 000, uhličitan vápenatý, talek, oxid titaničitý, 85% glycerol, vosk, hydroxid železitý (E 172) žlutý

Indikační skupina

Hormon (kontraceptivum, dermatologikum)

Charakteristika

Co je Diane-35?

Každé dražé obsahuje malé množství dvou různých hormonů: cyproteron acetátu (gestagenu s antiandrogenním účinkem) a ethinylestradiolu (estrogenu). Ostatní látky obsažené v Diane-35 naleznete v odstavci „Složení“. Vzhledem k malému množství hormonů je Diane-35 považována za nízkodávkový přípravek. Účinná látka cyproteron acetát, která je v Diane-35 obsažena, brání účinku androgenů (mužských pohlavních hormonů, které jsou tvořeny i v ženském organismu. Pomocí této látky lze léčit onemocnění, která jsou způsobena buď zvýšenou tvorbou androgenů nebo výjimečnou citlivostí vůči těmto hormonům. Během užívání Diane-35 dochází k útlumu zvýšené funkce mazové žlázy, která hraje důležitou roli pro vznik akné a seborey (zvýšené tvorby mazu kožními žlázami). To vede – obvykle po 3 až 4 měsících léčby – k vyhojení existujícího výsevu akné. Nadbytečná mastnota vlasů a kůže obvykle mizí dříve. Ztráta vlasů, která obvykle doprovází seboreu, pravděpodobně ustane. Léčba Diane-35 je určena pro ženy v plodném věku, které trpí lehkými formami hirsutismu (nadměrného ochlupení), vyjádřenými především v obličeji. Výsledky jsou však patrné až po několika měsících užívání. Kromě popsaného antiandrogenního účinku (účinku potlačujícího vliv mužských pohlavních hormonů) má cyproteron acetát také výrazný účinek gestagenní (účinek ženských pohlavních hormonů). Podávání samotného cyproteron acetátu by vedlo k poruchám cyklu, kterým se lze vyhnout kombinací s ethinylestradiolem, která je obsažena v Diane-35. Tato kombinace je účinná, pokud je přípravek užíván cyklicky podle dále uvedených pokynů. Díky kombinaci účinných látek má Diane-35 stejný účinek jako kombinovaná pilulka. Během užívání Diane-35 nedochází k ovulaci, čímž je znemožněno případné otěhotnění. Není tedy nutné současně užívat hormonální nebo jiné metody kontracepce.

Indikace

Proč užívat Diane-35?

Diane- 35 je určena pro léčbu onemocnění podmíněných androgeny (mužskými pohlavními hormony) u žen, které si současně přejí kontracepci (zabránit početí). Jedná se např. o akné, zvláště výrazné formy a formy doprovázené seboreou, zánětem nebo nodózní – uzlovité – formy (akné papulopustulosa, akné nodulocystica), androgenní alopécie (ztráta vlasů) a lehké formy hirsutismu (nadměrného ochlupení).

Kontraindikace

Kdy nesmíte užívat Diane-35?

Neužívejte Diane-35, vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů a onemocnění dále vyjmenovaných a upozorněte na tuto skutečnost lékaře dříve, než začnete užívat Diane-35.

 • Máte-li nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy vedoucí k vzniku trombózy. Trombóza je vznik krevní sraženiny. Může se vytvořit v krevní cévě na noze (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embólie), v srdci (srdeční příhoda), v mozku (cévní mozková příhoda) nebo v jiné části těla (viz odstavec „Diane-35 a trombóza“)
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla stav, který mohl být první známkou srdeční příhody (např. angina pectoris nebo bolest na hrudníku), nebo cévní mozkové příhody (např. tranzitorní ischemický stav nebo malá reversibilní cévní mozková příhoda)
 • Máte-li diabetes mellitus (cukrovku) s postižením krevních cév
 • Máte-li žloutenku (zažloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater
 • Máte-li nebo v minulosti jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater
 • Máte-li poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna
 • Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 • Jste-li alergická na kteroukoliv složku přípravku Diane-35

Diane-35 nelze užívat během kojení.

Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání Diane-35, okamžitě užívání přerušte a poraďte se s lékařem. Mezitím použijte nehormonální kontracepční opatření. Viz „Obecné upozornění“.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky se u vás mohou projevit v průběhu užívání Diane-35?

Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný nebo dlouho přetrvává, nebo povšimnete-li si změny vašeho zdravotního stavu, o níž se domníváte, že by mohla souviset s užíváním Diane-35, poraďte se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním Diane-35 a jejich příznaky jsou popsány v následujících odstavcích „Diane-35 a trombóza“, a Diane-35 a karcinom“. Pročtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, poraďte se s lékařem.

Ostatní možné nežádoucí účinky

U uživatelek Diane-35 byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, Diane-35 však nemusí být jejich příčinou. Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit v prvních měsících užívání a časem obvykle mizí.

 • napětí v prsou, bolest, sekrece
 • bolest hlavy
 • změny sexuální touhy, depresivní nálady
 • nesnášenlivost kontaktních čoček
 • nevolnost, zvracení a celkový pocit „nezdraví“
 • změny poševní sekrece
 • různé kožní reakce
 • zadržování tekutiny
 • změny tělesné váhy
 • reakce přecitlivělosti

Diane-35 a trombóza

Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může zablokovat krevní cévu.

K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat je. Tak vznikne tzv. „plicní embolie“. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít nezávisle na tom, zda užíváte pilulku či nikoliv. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte. Riziko je vyšší u žen, které pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak vysoké jako v těhotenství.

Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v krevních cévách srdce (tak dojde k srdeční příhodě) nebo v mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou krevní sraženiny vzniknout v játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.

Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce smrtelná.

Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také, čím více kouříte. Užíváte-li Diane-35, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li vám více než 35 let. Pokud se u vás rozvine během užívání Diane-35 vysoký krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste užívání ukončila.

Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací (znehybněním) (např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky (nebo Diane-35) může být toto nebezpečí ještě vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte Diane-35, dostatečně předem před očekávanou hospitalizací nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař vám může doporučit, abyste přerušila užívání Diane-35 několik týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací. A opět vám poradí, kdy můžete užívání zahájit, poté co budete zase v pořádku.

Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, přerušte užívání Diane-35 a vyhledejte okamžitě lékaře. (Viz „Kdy musíte kontaktovat lékaře?“).

Diane-35 a rakovina

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.

Vzácně byly zaznamenány u uživatelek pilulky nezhoubné jaterní nádory a ještě vzácněji zhoubné jaterní nádory. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.

U žen užívajících dlouhodobě pilulky se častěji vyskytuje rakovina děložního hrdla. Tato skutečnost nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další faktory.

Pilulka a těhotenství

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí užívat Diane-35.

Kdy musíte vyhledat lékaře?

Pravidelné prohlídky

Během užívání Diane-35 vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obecně platí, že byste měla být prohlédnuta každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • si povšimnete jakékoliv změny zdravotního stavu, která by se mohla týkat některé položky zmíněné v tomto letáku (viz „Kdy nesmíte užívat Diane-35“ a „Než začnete užívat Diane-35“, nezapomeňte na body týkající se vaší blízké rodiny“).
 • povšimnete si uzlíku v prsu
 • budete užívat další léky (viz „Diane-35 a ostatní léky“)
 • jste imobilizována nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny předem)
 • máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení
 • zapomenete užít dražé v prvním týdnu užívání a měla jste pohlavní styk v předchozích sedmi dnech
 • krvácení se nedostavilo dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná (nezačínejte užívat dražé z dalšího balení, dokud vám to lékař nedoporučí)

Přerušte užívání dražé a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete jakékoliv známky rozvíjející se trombózy:

 • nezvyklý kašel
 • silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže
 • dušnost
 • jakákoliv neobvyklá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy nebo záchvat migrény
 • částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění
 • nezřetelná výslovnost nebo ztráta schopnosti mluvit
 • náhlá změna sluchu, čichové nebo chuťové vjemy
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo omezená pohyblivost kterékoliv části těla
 • silná bolest břicha
 • silná bolest nebo otok dolní končetiny

Tyto stavy a příznaky jsou popsány a vysvětleny v dalších odstavcích tohoto letáku.

Interakce

Diane-35 a ostatní léky

Některé léky mohou bránit správnému účinku Diane-35. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, phenytoin, barbituráty) a tuberkulózy (např. rifampicin), dále antibiotik určených k léčbě některých infekčních onemocnění (např. ampicilin, tetracyklin, griseofulvin). Vždy upozorněte lékaře, který vám Diane-35 předepisuje, na léky, které již užíváte. Stejně tak upozorněte lékaře nebo zubaře, který vám bude předepisovat jiný lék (případně lékárníka, který vám lék bude vydávat), že užíváte Diane-35. Poradí vám, zda potřebujete další kontracepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Dávkování a způsob použití

Co musíte vědět dříve, než začnete užívat Diane-35?

Obecné poznámky

V tomto letáku jsou popsány různé situace, kdy musíte užívání Diane-35 přerušit, nebo kdy spolehlivost Diane-35 je snížena. V těchto situacích byste neměla mít sexuální styk nebo musíte použít další nehormonální opatření proti početí, tzn. použít kondom nebo jinou bariérovou metodu kontracepce. Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní. Tyto metody nemusí být spolehlivé, protože Diane-35 ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního cyklu.

Diane-35 nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti dalším sexuálně přenosným chorobám.

Diane-35 byla předepsána jmenovitě pro vás. Neposkytujte dražé nikomu dalšímu.

Než začnete užívat Diane-35

Budete-li užívat Diane-35 a vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů vyjmenovaných dále, je možné, že budete potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař vám podá podrobné vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, informujte o tom svého lékaře, dříve než začnete Diane-35 užívat.

 • kouříte
 • jste diabetička
 • máte nadváhu
 • máte vysoký krevní tlak
 • máte vadu srdeční chlopně nebo nějakou poruchu srdečního rytmu
 • máte povrchový zánět žil (flebitidu)
 • máte křečové žíly
 • kdokoliv z vašich blízkých příbuzných měl nebo má trombózu, srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • vy nebo váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi (krevních tuků)
 • kdokoliv ve vaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erytematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se může projevit i na kůži)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži především obličeje). Pokud ano, vyhněte se přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů poprvé objeví, zopakuje nebo zhorší během užívání Diane-35, kontaktujte svého lékaře.

Trpíte-li hirsutismem (nadměrným ochlupením zejména v obličeji), který se objevil až v poslední době, nebo se výrazně zhoršil, je třeba o tom informovat lékaře, protože je třeba objasnit příčinu.

Zkušenosti s kombinací účinných látek estrogenu a gestagenu, která je obsažena v Diane-35, byly získány převážně díky kombinovaným orálním kontraceptivům. Proto se varování pro uživatelky pilulky vztahuje i na užívání Diane-35.

Jak užívat Diane-35

K dosažení léčebného účinku a kontracepční ochrany musí být Diane-35 užívána pravidelně.ávkovací schéma Diane-35 je obdobné jako u většiny běžných kontracepčních pilulek. Je tedy třeba se řídit stejnými pravidly. Nepravidelné užívání Diane-35 může vést k intermenstruačnímu krvácení (krvácení mezi menstruací) a může ovlivnit léčebnou a kontracepční spolehlivost.

Kdy a jak užívat dražé?

Balení Diane-35 obsahuje 21 dražé. Každé dražé je označeno názvem dne v týdnu, kdy má být užito. Užijte dražé každý den přibližně ve stejnou dobu zapijte je potřebným množstvím vody. Sledujte směr šipek tak dlouho, dokud nebude balení využíváno. Během následujících 7 dnů žádná dražé užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití posledního dražé Diane-35. Z dalšího balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání z prvního balení Diane-35

Pokud jste neužívala v minulém měsíci žádné hormonální kontraceptivum

Začněte užívat Diane-35 první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Užijte dražé označené správným dnem v týdnu. Pokud například začnete krvácet v pátek, užijte dražé označené „Pátek“. Pak následuje další den v pořadí. Můžete začít užívání i 2. – 5. den cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů tohoto prvního cyklu další kontracepční metodu (bariérovou).

Pokud přecházíte z kombinované pilulky

Užívání Diane-35 můžete zahájit hned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude interval bez užívání dražé). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní dražé, můžete začít užívat Diane-35 den po užití posledního aktivního dražé, (nejste-li si jistá, která dražé jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat dražé i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vašeho předchozího dražé (nebo po využívání posledního inaktivního dražé vaší předchozí pilulky).

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první Diane-35 užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Pokud přecházíte z injekcí nebo implantátů

Začněte užívat Diane-35 v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den kdy je vyjmut implantát. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Diane-35 počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat Diane-35, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jak dlouho se má Diane-35 užívat?

Doba léčby závisí na závažnosti klinického obrazu. Obecně platí, že by léčba měla probíhat po dobu několika měsíců. Doporučuje se pokračovat v užívání Diane-35 ještě alespoň 3 – 4 cykly po vymizení příznaků. Pokud se příznaky po vysazení dražé znovu objeví, léčbu lze zopakovat.

Co dělat, jestliže:

Zapomenete užít dražé

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla dražé užít, spolehlivost Diane-35 je zachována. Užijte dražé, jakmile si chybu uvědomíte a následující dražé užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy mělo být dražé užito, spolehlivost Diane-35 může být snížena. Čím více po sobě následujících dražé jste vynechala, tím větší je riziko narušení kontracepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala dražé na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz diagram).

Více než jedno vynechaná dražé v balení

Požádejte o radu lékaře.

1 dražé vynechané v 1. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce) Pokud jste měla sexuální styk během týdne před vynecháním dražé, je možné, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 dražé vynechané ve 2. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užijte v obvyklou dobu. Spolehlivost Diane-35 zůstává zachována a nemusíte používat další kontracepční opatření.

1 dražé vynechané ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možnosti, aniž byste musela používat další kontracepční opatření.

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití posledního dražé z balení stávajícího, takže nebude žádné období bez užívání dražé mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání dražé.

Nebo

Ukončete užívání dražé ze stávajícího balení a zahajte týden (nebo méně) bez užívání dražé. Započítat musíte i den, kdy jste dražé zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání dražé z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

 • Pokud jste zapomněla užít dražé z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Pokud zvracíte

Pokud začnete zvracet za 3 – 4 hodiny po užití Diane-35, aktivní látka se nemusela dostatečně vstřebat. Důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li dražé užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání dražé.

Pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat dražé z dalšího balení Diane-35 ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

Pokud chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li dražé přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání dražé. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání dražé příliš krátký (tzn.3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání z následujícího balení.

Pokud se objeví neočekávané krvácení

Stejně jako při užívání pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání Diane-35 nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi periodami. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na Diane-35 zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

Dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechna dražé ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání Diane-35 jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Upozornění

Vliv Diane-35 na snížení pozornosti při řízení vozidla

Nebyl pozorován jakýkoliv vliv Diane-35 na snížení pozornosti.

Užijete-li více dražé Diane-35 (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více dražé Diane-35 najednou. Užijete-li více dražé najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet, nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Diane-35 požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Více o pilulce

Podobně jako užívání kombinovaných pilulek, může mít užívání Diane-35 kromě kontracepčního účinky i další zdravotní přínos.

 • Vaše krvácení může být slabší a kratší. Díky tomu je menší nebezpečí vzniku anémie (chudokrevnosti). Menstruační bolesti mohou být slabší nebo mohou úplně vymizet.
 • Některé vážné poruchy byly navíc zaznamenány méně často u žen, které užívaly pilulky obsahující 50 µg ethinylestradiolu (vysokodávkované pilulky). Jedná se o nezhoubné onemocnění prsů, vaječníkové cysty, infekční onemocnění pánevních orgánů, mimoděložní těhotenství (těhotenství, kdy zárodek se zárodek uchytí mimo dělohu) a rakovinu endometria (slizniční výstelky dělohy) a vaječníků. Dosud nebylo potvrzeno, zda toto platí i pro nízkodávkované pilulky a Diane-35.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 dražé v kalendářním balení 3×21 dražé 6×21 dražé

Datum poslední revize

20. 10. 1999

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Jana říká:

Prodám Diane 35 celé balení 3 platíčka za sníženou cenu. Info na barbel1@seznam.cz. Plzeň a okolí

godi říká:

Simona: u kazde HA je riziko, je to individualni,nektrea nepribere a jina ano

Simona říká:

Chtela bych se zeptat,jestli se po Diane-35 pribere nebo ne.dekuji

godi říká:

Anonym: pokud jste nepouzily jinou ochranu, tak nejaka sance by tu bylo, udelej si test a uvidis

Anonym říká:

Ty antibiotika byly normalni penicilin

Anonym říká:

V pondeli jsem dobrala prasky a jeste jsem to nedostala.(dneska je ctvrtek)Je to normalni?Pres Vanoce jsem brala antibiotika.Pry ovlivnuji ucinnost HA.V te dobe kdy jsem brala antibiotika jsem mela nechraneny sex.Jaka je pravdepodobnost otehotneni???

godi říká:

nouskova: jak bys mohla byt tehotna kdyz jsi brala antikoncepci, zamysli se nejdriv. Pokud beres HA pravidelne tak sance otehotneni je temer nulova a nezalezi jestli 1 nebo 3 platicka za sebou

nouskova říká:

Chtela bych se zeptat,jestli je riziko otehotneni,kdyz sem vzala tri platicka za sebou bez pauzy.Po tretim baleni jsem menstruaci dostala,ale ted se bojim ze jsem tehotna.

Wendy říká:

ahoj, také bych se chtěla podělit o své zkušenosti s užíváním Diane. Po poradě s gynekoložkou jsem ji začala užívat, hlavně kvůli akné, je pravda,že jsem sem tam jsem zapomněla piluku,ale nebyl nikdy problém, menstruace přícházela přesně na den trvala vždy ve stejných inervalech, byla slabá a bez bolestí.Brala jsem jí přez dva roky, akné vymizelo po 6. měsících a vlasy se mi zcela přestali mastit. Jenže po dvou letech jsem po ní zratila chuť na sex, ale totálně až mi byl nepříjemný. Rozhodla jsem se vynechat, chuť se navrátila , myslela jsem si že je vše v pořádku a tak jsem ji začala brát znovu, ale problémy se navrátili, takže dobrá na krátkodobé užívání max. 2 roky. A mimochodem akné a mastné vlasy se mi navrátili.

godi říká:

Lucka: Nevim, Diane-35 neznam,ale co beru ja Regulon tak jsem chranena porad, tak snad tohle taky, jak uz to jednou zacnes brat tak jsi chranena stale!

Lucka říká:

Godi: Už je to v poho, přestalo to a pomalu to mizí. Ale ještě mám jednu otázku, jsem chráněná i prvních 7 dní užívání po 7-denní pauze?? Nikde se toho nemůžu dočíst. Snad jsi mě pochopila. Díky!

Pais říká:

Má někdo z dotyčných přebytek Diane-35, který by chtěl prodat? Pište na pais@atlas.cz Díky

godi říká:

Lucka: Ze by jsi byla tehotna i pres HA je dost nepravdepodobne, zas tak HA by nemela selhat,ale pokud ty puchyrky mas stale neni prece nic jednodussiho zajit na gyndu a uvidis co ti doktorka rekne. Bud ti rekne ze to je vazne OK a zmizi to a nebo ti da jinou HA

Alena říká:

Nevíte někdo, jestli má Diane 35 vliv na budoucí možnost otěhotnění?- pokud ji budu brát třeba jen dva roky. Je lepší ji asi po dvou letech vyměnit za něco slabšího? Díky…

Alena říká:

Já beru Diane asi rok a od začátku s ní žádné problémy nemám. Doktor mně ji předepsal kvůli akné. Po roce užívání mi akné zmizelo z dekoltu a zad. V obličeji se mi výskyt zmírnil, ale ještě to není úplně nejlepší. Moje sestřenice ji také brala kvůli akné, ale po dvou letech užívání se jí po ní začalo dělat špatně, tak ji musela vysadit a teď užívá něco jiného.

Lucka říká:

Ahojky, potřebovala bych nutně poradit, Diane beru asi tak měsíc a hned po prvním týdnu se mi objevili na noze takové malé puchýřky, když je zmáčknu tak z nich vyteče voda a dost to pálí a hodně dlouho trvá než se to zhojí. Poslední dobou se mi ty puchýřky začínají objevovatc všude, v podpaží, různě na nohách, na zadku…Četla jsem že by to mělo po měsíci zmizet, ale zatím to tak nevypadá… Poraďte mi někdo prosím co mám dělat. Mám strach že bych mohla být těhotná a proto se mi to dělá. Vážně nevím co s tím. Díky moc!!

Alena říká:

Po ročním používání Diane jsem sice přišla o veškeré akné, ale dostávala jsem příšerné migrény a zvracela jako o život. Kamarádka takové problémy neměla, ale zase přibrala na váze celkem dost kilo.

Cephaelis říká:

birke: Zkus nějakou s nižším obsahem estrogenů (Logest, Loette,… je toho spousta, gynekolog poradí). Minerva je složením úplně stejná (!) jako Diane, takže si nepomůžeš. Pokud ji používáš i proti akné, připrav se na to, že nízkodávkové HA nemají až takový efekt jako Diane. Ale nevolnost by to vyřešit mohlo. Chce to zkusit.

birke říká:

Dobrý dne … brala jsem Dianu 4 roky a pak jsem vysadila po pul roční pauze jsem jí opět začala brát a bylo mi po ní nevolno, byla mi doporučena Minerva ale i po ní mi nebylo zrovna nejlíp. Nevíte někdo jak je to možné???dřív jsme s antikoncepcí žádné problémy neměla.až ted:( nevím jestli jí mám zkusit ještě jednou nebo nějakou s jiným složením.Děkuji

Anonym říká:

Dobrý, ale nikdo tady neodpověděl na otázku 7denní pauzy. Jsem chráněná nebo ne??

Bara říká:

Dobry den, chtela bych se zeptat jestli mi gynekolog muze predepsat antikoncepci konkretne diane 35 bez souhlasu rodicu??Opravdu vubec nechci aby se to dozvedeli, je to mozne?A taky jestli je pravda, ze se po ni tloustne a zvatsi se bolest prsu??Mate s tim nekdo zkusenosti??A konkretne bych ji chtela predepsat na plet- akne..Predem moc dik..Opravdu nevim jestli s tim mam zaci nebo ne..Jsem na vazkach, tak prosim..poradte..

Jana říká:

Diane jsem brala asi 7 let, nikdy jsem s ní neměla nejmenší potíže. Pokud si chceš oddálit menstruaci, vezmi si dvě plata za sebou bez vynechání – praktikuji to takhle už tři roky samozřejmě po dohodě s lékařem a je to prima :-) Anikoncepční účinek je fakt dobrý, občas jsem si tabletku zapomněla vzít a nikdy se nic nestalo :-) Jen jeden jedinej problém jsem s ní měla – asi po pěti letech mne najedou úplně přešla chuť na sex, ale fakt úplně, vůbec jsem neměla chuť, a sex doma spíš trpěla. dočetla jsem se, že to HA může způsobovat, tak jsem jí na chvíli vysadila a všechno je zase v pořádku :-)

Andrea říká:

Ahoj chtela bych se zeptat chci uzivat diane-35 ale jeste jsem zadnou HA nebrala jak a kdy mam zacit???Napis diky moc

Anonym říká:

potřebuju poradit prosim potřebuju odálit měsicky mohu vzít dvě plata prášku hned po sobě nebo dokonce tři nestane se něco??a když mám 7denní pauzu jsem chráněná

Kiki říká:

Mám dotaz ohledně Diane.Prosim vas, má někdo zkušenosti s tím,jak působí na nadměrné ochlupení?Má cenu ji kvůli tomu brát?

Verča říká:

Ahojky, taky se chci podelit o sve zkusenosti s Diane 35. Zacala jsem ji brat v 16ti letech a brala jsem ji az do 21. Ted s ni koncim a zacinam s Mercilonem. Mela jsem problemy s pleti (a dost razantni) a take s velmi bolestivou a dlouhou menstruaci. Diane temer vymitilo vsechno akne, menstruace prichazela na hodinu presne, trvala ctyri dny a byla bezbolestna a slaba. Vsechno bylo O. K. Jenze ted po tech skoro peti letech si uvedomuju, ze sem po ni pekne pribrala (cca 8 kilo, z toho jsem ted pracne 3 dostala dolu), prsa se mi zvetsila skoro o dve cisla, coz by mozna nekdo ocenil, ale ja s tim mam dost problemy – prsa nekdy az nesnesitelne boli, stale jsou jakoby nafoukla a dost citliva na dotek. Kdyz se napriklad pritel dotkne mych bradavek, tak je mi to spise neprijemne. S tim take souvisi dalsi muj problem a to chut na sex. Kdyz jsem zacala brat diane, bylo vse v poradku. Dokonce jsem na sex stale myslela a tesila se na nej. Ted posledni rok mi sex nic nerika. Skoro se nedokazu vzrusit i kdyz se pritel dost snazi. Stve me vse co se sexem souvisi a vubec bych ho nemusela mit. Stve me to, protoze pritele moc miluji a kvuli memu snizenemu libidu si nemuzeme poradne uzit. Dalsi problem je ten, ze se mi zacala prodluzovat mensruace a je obcas docela bolestiva. A jeste ke vsemu jsem cetla dost info, ze Diane pokud se uziva na akne by se nemela uzivat dele jak dva roky. Pul rok, co se doporucuje nestaci k vyhubeni akne, me to trvalo 2,5 roku nez akne uplne zmizelo. To jen tak aby si pripadni zajemci vedeli co se muze stat.

Anonym říká:

Dobrý den,je mi 23 a Diane jsem používala asi 3 roky a bez problému. Byla jsem s nimi spokojená. Píši byla,protože už 2 roky žádnou antikoncepci neberu. Ale pokud začnu,tak jedině Diane…

Žanda říká:

chtěla bych ještě napsat na dotaz ze 27. 11. 2004 .Není to určitě nemožné:-)…Z různých dickuzí jsem vyčetla od čtenářek, že se jim prsa po o pidi zvětšila nevím jestli si to nalhávaly nebo to byl fakt…každopádné..mě s diane prsa spíše bolela a tudíš se dost zvětšíla…měla jsem pocit, že až o číslo…ono se to klukům možná líbílo, ale za tu nepříjemnou bolest to nestálo..

Žanda říká:

Dobrý den…Tak nějak sem si to tu pročítala a většina je tu s Diane 35 docela spokojená..to je spur…Já jsem s ní ale moc dorbé zkušenosti bohužel něměla…Snědla jsem první plátíčko…během prvních 14 dnů užívání, bylo vše supr, ale pak mě začaly nesnesitleně bolet prsa, to prý mělo přestat, ale nepřestalo a navíc mi začalo na zádech a v dekoltu vznikat hnisavé akné…dosti mě to vylekalo a tak jsem řekla doktorce ať mi dá něco jinčího..dneska jsem si teda přinesla Lindynette 20 a jsem zvědavá co to se mnou „udělá“ :-)…Jen bych se chtěla zeptat..teď jsem v 7 denní pauze..a tak by mě zajímalo..jesti mám po změně anitkoncepce počkat 7 dní..až „naběhne“ a začne fungovat nebo to je hnedka jako by nic..žádná změna anitkoncepce…děkuju a mějte se moc hezky

Anonym říká:

Ještě jsem nepoužívala žádnou antikoncepci, je mi 15 let.Nevíte, jaké tělesné změny mohou nastat po častém používání Diane-35?Co třeba růst prsou?Je to možné?

An.

Lenka říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik stojí Diane-35 na dobu 3 měsíců, a kdy je hrazené pojišťovnou a kdy hrazené není.Děkuji email: lenkaf-m@seznam.cz

Anonym říká:

Dobrý den , zajímala by mě cen a Diane-35 na dobu 3 měsíců, a kdy je hrazena pojišŤovnou a kdy si ji musím hradit sama.děkuji Lenka

Klara říká:

muzu brat v 15 antikoncepci

Cephaelis říká:

Jana: Připadalo by mi velice podivné, kdyby ti začaly vlasy padat do Diane, protože právě tahle HA se používá mj. i pro léčbu vypadávání vlasů a nadměrného maštění. Spíše bych si přisadila, že se bude jednat o reakci na vysazení Diane. Kosmetické účinky HA se opravdu dostavují až po několika měsících užívání (i víc než 3 měsíce, pokud mají být zřetelné), ale nežádoucí účinky z vysazení se dostavují řádově mnohem dříve – během dnů až týdnů. Tento fenomén je popsán u řady léků a u Diane jsem se s problémy po vysazení v různých diskusích setkala opravdu hojně. Nejčastěji si dívky stěžují na návrat akné, ale určitě jsou možné i tebou popisované příznaky. Svoji situaci bys měla začít řešit s kožařem, který ti pomůže vypadávání vlasů zmírnit, jinak se domnívám, že časem se tvoje tělo se situací srovná a budeš opět bez problémů.

Jana říká:

Ahojky , díky problémům s pletí mi kožní napsal Yadine – brala jsem ho 4 měsíce a výsledek byl vynikající. Poté mě gynekolog napsal Diane 35 na doléčení a navíc je to o něco levnější. Na konci 3. plata se mi začala pleť opět mastit, týden nato i vlasy a pak mě začaly dost padat – hlavně při mytí. Pak jsem dostala Minisiston – nyní ho beru 2. měs. tak myslím, že je to z Diane. Vedlejší účinky se podle Dr. dostaví 2. – 3. měs. užívání. A co mi řekl Dr. na vlasy? -prý to bude podzimem. Ale když mě při mytí vypadne 200 vlasů + něco ještě během dne, normální to nebude.. A takhle mně padaj už měsíc. Nemá někdo podobné zkušenosti, popř. neví někdo jak dlouho po dobrání zůstavají v těle účinné látky?

Cephaelis říká:

Anonym: Znovu opakuji, co už jsem jednou řekla – 100% není žádná antikoncepce. Nicméně, co se HA týče, tak po 14 dnech, tak jak jsi to popsala, jsi už chráněná na maximum, co ti HA může dát. Měla by ses naučit HA trochu věřit. A než se k tomu dopracuješ, klidně můžeš ze začátku přidat kondom nebo spermicid, ne? Ale není důvod k panice, jsi chráněná.

Anonym říká:

začala jsem brát Diane 35 v den první menstruace krvácení už mám sezobané asi 14 tablet asi jsem pesimista ale už jsem 100% chráněná a mužu mít pohl.styk bez obavu že otěhotním

Cephaelis říká:

Snížení účinnosti nastává nejčastěji v důsledku vyzvracení pilulky, úporných průjmů nebo užívání širokospektrých antibiotik (zeptat se vždy lékaře nebo lékárníka). Méně často jsou příčinou interakce s jinými léky – ne s těmi běžně užívanými. No a pochopitelně je účinek snížen v případě nesprávného užívání tablet : vynechání pilulky, výrazné opoždění užití (nad 12h), prodloužení 7-denní pauzy apod.

Anonym říká:

KDY SE SNIŽÍ UČINNOST DIANE 35?

Cephaelis říká:

Jana: Ano, běžné léky jako je Paralen nebo Ataralgin (obecně ty, které se dostanou v lékárně bez předpisu), účinnost určitě neovlivní.

Jana říká:

a tym paralenem nebo jinym prasek ten ucinek bude stejny?

Cephaelis říká:

Jana: Pokud jde o antikoncepční účinek, tak pokud vezmeš první tabletu první den menstruace, tak jsi chráněná hned od začátku užívání tj. po menstruaci na to můžete vlítnout. Pokud máš ale cyklus hodně nepravidelný, nic nezkaziš, když ten první měsíc se sexu ještě zdržíš a pro sichr si počkáš až na druhý cyklus s HA. Co se týče účinku na akné, tak počítej minimálně se třemi, spíše ale se šesti měsíci, než uvidíš větší změny k lepšímu.

Jana říká:

mam akne a chtela bych spat s pritelem takže jsem se rozhodla ze bych zacala brat antikoncepci slysela jsem o diane 35 ale kamaradka my řikala že anitkoncepci musim brat mesic predem je to tak a ovlini treba paralen nebo ataralgyn funkci pilulky?

Ivana říká:

Zajímalo by mě,jestli měl někdo v průběhu užívání Diane bolesti prsou a co dělali.

Cephaelis říká:

hahahe: Stoprocentní není nikdy nic, ale jsi tak na 99,2% chráněná. To jde, ne? :-))

hahahe říká:

takže jestli je teda beru od prvního dne menstruace každy den pravidelne muž spát s přitelel po menstruaci a jsem 100% chráněná (teda beru první svoji antikoncepci

Cephaelis říká:

Veronika: S alkoholem se snáší jako každá jiná HA. Pokud nepiješ první ligu, tak se ničeho nemusíš bát. Diane momentálně stojí kolem 600,–/3 měsíce. Přibírání na váze je individuální. Já osobně jsem po ní nepřibrala, ale někdo by ti určitě tvrdil opak. :-)

hahahe: Pokud jsi začala brát přesně podle návodu (tj. první den menstruace), tak jsi chráněná už v prvním cyklu. Pokud si nejsi jistá, tak ve druhém cyklu už naprosto bezpečně.

hahahe říká:

chtěla bych se zeptat začala jsem brát antikoncepci svoji první Diane 35 jak dlouho ji musim brat abych se mohla vyspat s přitelem

Veronika říká:

Chci začít s užíváním Diane,ale nepodařilo se mi zjistit cenu.Kolik Diane stojí?A jak se snáší s alkohole?Ještě by mě zajímolo,jesli se po ní přibírá na váze,hodně se toho obávám.Předem děkuji za odpověď na email:Veverka.hk@seznam.cz

Miska říká: