Sexuálne deviácie

Sexuálne deviácie sú dnes už odkrytou témou. Začína sa o tomto probléme hovoriť otvorene, a veľa. Ich príčina však zostáva naďalej zahalená tajomstvom. Niektorí hovoria o vrodených predispozíciách, iní zas o významnej úlohe socializačného procesu a výchovy, ďalší vyzdvihujú moment, situáciu, ktorá u človeka vyvolá takúto poruchu, situáciu, ktorá je tzv. spúšťačom.

Každopádne, sexuálne deviácie sú poruchou čoveka, ktorý nemôže prežívať sexuálne vzrušenie a sexuálne uspokojenie „normálnym spôsobom“, teda spôsobom, alebo s takým sexuálnym objektom, ktorý je akceptovaný spoločnosťou či kultúrou.

Všetky ľudské vlastnosti, medzi ktoré patrí aj sexuálne správanie človeka, nie sú jednotným stavom rovnakým pre všetkých, ale je to zložitý súbor vlastností jednak fyziologicky vrodených a jednak získaných z kultúrno-sociálnych zdrojov. Oba tieto elementy sú článkami relatívne pevne usporiadaného a harmonicky fungujúceho systému, ktorý je regulovaný cyklami spätných väzieb, ktoré zabezpečujú rovnovážny stav.

Opačná spätná väzba vedie k patologickým fenoménom, ktorých reprezentantom v ľudskom sexuálnom správaní sú sexuálne deviácie. Väčšina z týchto deviácií nepredstavuje pre ľudskú spoločnosť nebezpečenstvo, avšak časť deviácií, hlavne tých, v ktorých sa uplatňuje násilie, predstavuje pre okolie menšie, alebo až značné nebezpečenstvo. Podľa štatistík sa sexuálnych deliktov dopúšťajú najmä muži vo veku do 30 rokov, a z nich asi pätina je sexuálne deviantných.

Viaceré štúdie však poukazujú na to, že útočné správanie nebýva len biologickým fenoménom, ale že veľký vplyv majú aj sociálne faktory, ktoré sa vytvárajú v určitom type spoločnosti, a taktiež je veľmi ovplyvnené sociálnym prostredím, v ktorom sa jedinec vyvíja. Každý jedinec má svoj individuálny pohľad a názor na sexualitu, svoju a aj iných, ktorý sa môže meniť v čase i situačne, dôležité je vytváranie všeobecnej mienky a prístupu.

V dejinách ľudstva sa striedali obdobia postoja k sexualite a k sexu v širšom poňatí. Od úplne „voľného“- liberálneho až po tabuizovanie a zaradenie sexu do kategórie hriechu. Krajné názory však škodia a niekedy priamo ovplyvňujú, až znemožňujú, štúdium sexuality v celej jej zložitosti a dynamike. Viktoriánska doba napríklad uvalila embargo na sex na veľmi dlhé obdobie.

Sexuálnym deviáciám podlieha len jedno až dve percentá populácie. Na Slovensku je iba jedno oddelenie pre liečenie sexuálnych deviantov, ktoré sa nachádza vo väzenskej nemocnici v Košiciach. Ďalšie takéto civilné lôžkové zariadenie u nás neexistuje. Devianti sú odkázaní na to, aby absolvovali celý trest, ktorý im vymeria súd. Ten ich však netrestá za deviáciu, ale za správanie. Deviácia je vrodená. Nositeľ napríklad pedofilnej deviácie za ňu vôbec nemôže. Nesie však zodpovednosť za to, že sa pedofilne správa. Ak je človek takto postihnutý, musí sa sám naučiť zdržiavať, kontrolovať sa.

Sexuálne deviácie môžeme rozdeliť na:

  1. Poruchy sexuálnej orientácie
  2. Poruchy sexuálnej identifikácie
  3. Poruchy v sexuálnej aktivite
  4. Kombinované deviácie

A) Poruchy sexuálnej orientácie

Pedofília

Pri tejto poruche je preferovaným a eroticko-sexuálne vzrušivým objektom nezrelý jedinec, pričom má vysokú schopnosť vcítenia sa do psychiky nezrelého objektu. Sexuálne aktivity pedofilov neprekračujú rámec dotykových kontaktov genitálu obete. K pohlavnému kontaktu dochádza výnimočne. Ide sa o celoživotnú deviáciu, pričom veľa pedofilov je spôsobilých pohlavného styku so sexuálne zrelým jedincom. Ak pri pedofílii dochádza aj k pokusom o koitálne aktivity s nezrelou obeťou, stáva sa tento jedinec pre spoločnosť nebezpečným, najmä ak sa táto jeho deviácia kombinuje aj s ďalšími psychickými poruchami. Pedofil sa orientuje na maloletých, orientáciu na mladistvých nazývame efebofília.

Najznámejším pedofilom je napríklad Lewis Caroll, matematický expert a tvorca fantastického príbehu o Alici v krajine zázrakov.

Fetišizmus

Tento pojem prvýkrát vyslovil alebo vysvetlil už v roku 1888 Binet: Ide o erotický záujem a preferenciu určitého symbolu sexuálneho partnera, tento symbol nemusí byť sexuálneho charakteru (napr. koža, bielizeň, chodidlá…) Jedná sa prevažne o veci osobného charakteru – najmä oblečenie, alebo o časti tela sexuálneho partnera. Tento náhradný objekt sexuálneho záujmu, ktorý má symbolický význam sa nazýva fetiš.

Erotická fixácia na oheň sa nazýva pyrofília, na telesné výlučky exkrementofília, na mŕtvoly nekrofília. Prvé prejavy fetišizmu sa zaznamenávajú už v detstve a puberte.

Transvestitizmus

Prezliekanie sa do šiat opačného pohlavia, ktoré vedie k sexuálnemu vzrušeniu. Prvé prejavy sa objavujú v detstve a v adolescencii, v niektorých prípadoch táto deviácia pretrváva až do dospelosti, zrelý jedinec však svojím správaním nie je nebezpečný pre spoločnosť.

Zoofília (sodomia)

Pohlavné zneužívanie zvierat k dosiahnutiu sexuálneho vzrušenia. Iniciálne prejavy sa môžu objaviť v puberte a včasnej dospelosti. Podľa výsledkov štúdií je táto deviácia preferovaná a rozšírená najmä medzi farmármi v strednej časti USA.

K týmto poruchám bola donedávna zaraďovaná aj homosexualita, ktorú WHO vyňalo zo zoznamu chorôb a v súčasnosti je považovaná za širšiu variačnú formu sexuálneho správania.

B) Poruchy sexuálnej identifikácie

Transexualizmus

Základným prejavom transexualizmu je trvalý nesúlad medzi anatomickým pohlavím a sexuálnou identitou. Jednoducho povedané, ide o “dušu jedného pohlavia uväznenú v tele druhého pohlavia”. Všetko to, čo jedinec robí, dáva okoliu najavo, aj prejavy sexuálneho vzrušenia naznačujú, do akej miery sa cíti ženou, resp. mužom.

Porucha pohlavnej identity sa vyskytuje veľmi vzácne. Tento nesúhlas s opačnou anatómiou pohlavia prerastie v túžbu zbaviť sa ho a mať možnosť žiť ako jedinec opačného pohlavia. Transexuáli cítia voči svojim orgánom odpor, preto do značnej miery eliminujú možnosť pohlavného styku so svojím partnerom. Prvé príznaky sa objavujú v detstve a puberte.

K zvýšeniu pravdepodobnosti rozvoja transexualizmu prispieva aj detská feminita u chlapcov, alebo detská muskulinita u dievčat. Dievčatá s touto poruchou majú pravidelne skupiny chlapčenských priateľov, inklinujú k chlapčenským hrám a športom, prejavujú nedostatok záujmu o hry s bábikami. Naopak, chlapci sa zaujímajú najmä o ženské aktivity, vyhľadávajú spoločnosť dievčat, vyhýbajú sa akýmkoľvek prejavom agresivity.

Takmer 75% týchto chlapcov sa prezlieka do dievčenských šiat. Asi 30– 50% z nich sa vyprofiluje homosexuálne. Porucha sa vyskytuje najmä tam, kde je veľmi tesná väzba dieťaťa na matku a absencia otca v najranejšom detstve chlapca. U dievčat je to najmä častá neprítomnosť matiek a nedostatočný citový vzťah k dcéram. Taktiež niektoré prípady transvestitizmu sa môžu vyvinúť v transexualizmus.

C) Poruchy v sexuálnej aktivite

Exhibicionizmus

Je najčastejšie sa vyskytujúca sexuálna deviácia. Exhibicionista sa sexuálne vzrušuje tým, že sa obnažuje pred ženou, s ktorou sa však nepokúša komunikovať iným spôsobom. K vyvrcholeniu dospieva pomocou masturbácie. Počiatočné štádium vývoja tejto deviácie nastáva v adolescencii až dospelosti. Konanie exhibicionistu nie je spravidla pre spoločnosť nebezpečné, pretože sa nepokúša o pohlavný styk so svojou obeťou. Pokiaľ sa pokúša o komunikáciu vulgárnym slovníkom, alebo násilnými gestami, nejedná sa o pravého exhibicionistu, ale môže ísť o sexuálneho agresora.

Exhibicionizmus sa nepovažoval vždy za zvláštnosť alebo sexuálnu deviáciu či nejakú poruchu. Boli časy, kedy to bol zvyk, dokonca sa to vyžadovalo ako vyjadrenie rešpektu a úcty návšetvníkovi. Tak sa stalo, že kráľovná írskeho Ulsteru spolu so svojimi 600 dvornými dámami, pri návšteve istého významného hosťa prišla oblečená do šiat, pod ktorými nemala spodnú bielizeň a na počesť hosťa si všetky zdvihli sukne. Iným známym exhibicionistom bol biblický Noe, ktorý sa opil počas plavby na arche a pred svojími synmi si zo seba tancujúc postŕhal šaty.

Voyerstvo

Sliedenie po obnažujúcich sa ženách, alebo milostných pároch pri ich sexuálnych aktivitách, s cieľom dosiahnuť sexuálne vzrušenie. Vyvrcholenie dosiahne jedinec masturbáciou. Prvé prejavy sa vyskytujú v rannej dospelosti. Na uspokojenie potrieb pre voyerov slúžia striptízové podniky a peep show.

Masochizmus

Masochista dospieva k sexuálnemu vzrušeniu navodením si vlastného utrpenia, ponižovaním, fyzickým a psychickým násilím voči vlastnej osobe. (napr. bičovanie, kvapkanie horúceho vosku na telo, zväzovanie povrazmi…) V partnerskom správaní sa masochista podieľa na takých aktivitách, ktoré vedú k jeho týraniu, niekedy až po ohrozenie vlastného života s cieľom stupňovania svojho sexuálneho vzrušenia. (napr. udusenie sa v igelitovom vrecku).

Sadizmus

Je zámerne pôsobené fyzické alebo psychické utrpenie inej osobe na dosiahnutie vlastného sexuálneho vzrušenia. Toto týranie môže naberať na intenzite, čím môže byť vážne narušené zdravie kooperujúceho partnera, ktoré môže mať za následok stratu života partnera. Sadista sa môže stať nebezpečným pre okolie, pokiaľ si nevie nájsť spolupracujúceho partnera (zväčša masochistu), čím si môže v spoločnosti vyhľadať neznámu obeť, ktorej môže spôsobiť ublíženie na zdraví aj s následkom smrti. Prvé prejavy vo forme sexuálnych fantázií, sú často prítomné v detstve. Môže mať formu heterosexuálnu, bi- alebo aj homosexuálnu.

Najznámejším sadistom z histórie je známy markíz de Sade.

Sexuálna agresivita

Základným prejavom je sliedenie sexuálnej obete, ktorú agresor prudko zráža k zemi, znehybňuje, odmieta kontakt s obeťou, okrem násilného a zvlášť hrubého obchytávania, prípadne násilím dosiahnutého pohlavného styku. Jedná sa najčastejšie o mužov vo veku 30 rokov, psycho – a socio – sexuálne nezrelých psychopatov, či alkoholikov.

Miernejšou formou sexuálnej agresie je:

  • frotérstvo (ide o tzv. trenie, najčastejšie v dopravnom prostriedku, kedy sa frotér otiera alebo dotýka ženy až dovtedy, kým neejakuluje)) a
  • tušérstvo (dosahovanie vzrušenia dotykmi intímnych miest – zadok,prsia, genitálie – anonymných ženských objektov, najčastejšie v tlačenici v dopravnom prostriedku alebo v dave).

D) Kombinované sexuálne deviácie

Ide o jedincov, u ktorých dlhú dobu alebo natrvalo prevládajú kombinácie sexuálnych deviácií, čím sa môžu stať veľmi nebezpečnými pre spoločnosť, v ktorej žijú. Ide najmä o atypických expózerov genitálu, ktorí sa obscénnym spôsobom, prípadne agresívne snažia o nadviazanie kontaktu s obeťou. Zaraďujeme sem aj pedofilných alebo efebofilných sadistov zameriavajúcich sa na maloletých a mladistvých, čím sa svojím konaním stávajú obzvlášť nebezpečnými.

Sexuálne deviácie sú problémom, ktorý sa musí riešiť, ale ešte sa celkom neprišlo na to ako. Psychologické testy síce dokážu v človeku odhaliť sexuálnu úchylku, ale je nereálne, aby sa takýmto testom podrobovali ľudia masovo, preventívne. Demokracia otvorila mnoho dvier, ktoré boli predtým zatvorené, a za jednými z nich sa skrývala aj trinásta komnata. ľudí omráčili všetky tie nové veci, ktoré predtým nevideli, nepočuli.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Koukal_2 říká:

Ahoj Čtu jsi tady problémy děti a dospělí.Poslední dobu zjišťuji,že pokud se například do kočárku na malé dítě podívá žena je to v pořádku,ale pokud se podívá muž aniž by měl nějaký nekalý zájem tak má strach,že se na něj bude koukat jako na pedofila.To je stejné jak když se děvčata (ženy) vedou za ruce je normální,ale když to budou kluci kamarádi,navíc pokud jsou kámoši léta, tak musí být vždy gayové.Nedávno se jedna mamina ptala na Amaterech.cz zda je vhodné chodit do veřejně dámské šatny v bazénu s 14letým klukem.Přitom ho přistihla ,že tam masturboval.Co jí odpovědět.Není to také proti zákonu o narušování mravní výchovy (doma před ním nahá nechodí a co na to ostatní ženy v šatně).Co by jste na to odpověděli?

bublina říká:

„Co by jste na to odpověděli?“ Na to, že veřejnost rozdílně vnímá projevy náklonnosti k dětem u žen a u mužů nebo projevy přátelství osob stejného pohlaví pokud jde o ženy nebo o muže, že máš pravdu, že to tak je a důvody jsou historicko společenské a diskuse o tom asi přesahuje rámec serveru.

Pokud jde o ženu s 14letým klukem v dámské šatně, je to magor a měla by vyhledat psychologickou pomoc.

Lenka (věk: 19) říká:

Už několik let se mi líbí starší muži, asi kolem 50–60 let. Mladí se mi sice také líbí, ale často jen po obličeji, celkovým vzhledem mě většinou zaujmou ti starší a také mě mnohem více vzrušují. Někdy mě přitahují např. jejich vrásky nebo trošku povolené tělo, kromě toho se mi líbí jak jsou psychicky vyzrálí. Ale na hodně staré muže zase nejsem. Je tohle úchylka? Každý tvrdí něco jiného, proto si nevím rady. Měla bych se za to stydět, nebo je to přirozená věc? A jde se popřípadě nějak přeorientovat, i když bych to dělala asi nerada, protože se mi to takhle líbí?

bublina říká:

„Je tohle úchylka?“ Ne, je to „přirozené“ a mnoho žen podvědomě (geneticky) preferuje muže, kteří jsou zralí, vyrovnaní a dokáží ekonomicky i jinak zajistit spokojený život nejen pro partnerku ale i pro potomky.

Ať si tvrdí kdo chce co chce, nemusíš se za to stydět (Je Ivana Gottová úchylná?) Přeorientovat se dost dobře nedá, potlačení přirozenosti vede k narušení psychiky, nemožnosti být šťastná, …

kadet říká:

Tvá odpověď ale hned evokuje myšlenku, že ne každá, která volí mnohem staršího partnera, se tak rozhodla čistě proto, že ji fyzicky přitahují a vzrušují starší pánové. :)))

bublina říká:

Tak samozřejmě, že ne každá, důvodů proč jsou lidé ve věkově nesourodých vztazích jsou mraky.

kibubek říká:

Ahojte mam problém zřejmě psychický,mám totiž pedofilné sklony a uvědomuju si to :( beze srandy občas je to možná nadržeností nebo tím že už jsem dlouho neejakuoloval nebo tím že jsem panic ale potřebuju pomoct jelikož jdu třeba v parku kde si hrají malé holčičky a ztopořímy :( a já se cítím strašně poníženě ačkoliv o tom nikdo neví.Vím měl bych to řešit s psychiatrem ačkoliv u něj mam soukromí a nikdo by se to nedozvěděl ale ten mi prostě nepomůže vím to :( jak jinak by to ještě šlo ? :( (je mi 14let,panic)

petmk říká:

Poud nemasturbuješ, tak začni. Musíš se pravidelně nějak vybít.

Co si při masturbaci představuješ?

kadet říká:

Je ti teprve 14, takže tu je určitá naděje, že se to ještě upraví a tvá orientace se upřesní – jsi zrovna ve věku, kdy člověka vzrušuje kdeco. Nenapsal jsi, jestli tě vzrušují i velká děvčata, tvoje vrstevnice nabo i starší.

Pokud by tě i nadále přitahovaly malé holčičky, tak bys to opravdu musel řešit u sexuologa. A pokud by tě to svádělo chtít si s nimi nepřípustně „hrát“ (osahávat je atd.) či dokonce vynucovat si na nich tu „hru“ násilím, tak raději upaluj k sexuologovi či dětskému psychologovi co nejrychleji. Léčit se sexuální orientace bohužel nedá, ale on by tě alespoň mohl naučit, jak s tím žít a nedopouštět se nezákonností.

4nonym (věk: 19) říká:

Jedna holka co znám má zálibu v šílené úchylnosti, ale nejsem si jistý kam to zařadit.Je jí 16, téměř 17 a když jsme spolu byli venku, po troše uvolnění ve městě se rozvykládala, že ji vzrušuje představa znásilnění dospělým mužem a že by to chtěla jako hru strašně vyzkoušet… Tak jsem jí tak nadhodil, že bych to s ní nezávazně jednou zkusil, nejsme úplně jen kamarádi no a ona souhlasila.Bylo to mnohem horší.Po příchodu k ní domů a zjištění, že jsme tam sami mi vysvětlila, jakým způsobem ji to znásilnění uspokojí(ne klasickým) šokovalo mne to, ale slíbil jsem jí to, smluvili jsme si STOP signál, který se ale bohužel neuskutečnil(opravdu se jí to celé líbilo).Zkrátka jsem šel z obýváku do jejího pokoje, kde jsem ji popadl a zavlekl do koupelny, zde jsem z ní strhal oblečení, až na kalhotky(prosila mne o život) a já ji jakože uškrtil podprsenkou, pak se zkácela na zem,simulovala posmrtné křeče a počůrala se do kalhotek(tak to chtěla) já jí je stáhnul, utřel ji tam dole a kopuloval s její nehybnou pózou na zádech..... ae pak jsem jí musel utřít sperma vytékající z pochvy, obléct do spodního prádla a jakože zakopat...... :O Doufal jsem, že když to celé udělám, zjistí, že je to nepříjemné, ale ona mi potom řekla, že kdybych chtěl, můžeme vymyslet podobné hry a občas je hrát.Není ta holka víc než deviant?A co to může být? děkuji

bublina říká:

Není náhodou jedno, jestli jí někdo bude diagnostikovat jako devianta? Líbí se ti ta holka? Líbilo se ti to jak jste si „hráli“? Když máte stopku a nebudete dělat nic nebezpečnýho, tak si dělejte co se vám líbí a kašlete na to, jestli je to deviantní nebo ne (před pár desítkami let byl deviantní i orál nebo masturbace).

Kotletka říká:

Mě se zdá úchylnější dělat to, když nechceš a je ti to odporné.

bublina říká:

On si chtěl vrznout (chtíč byl silnější než předsudky) a nebylo mu asi nijak zvlášť nepříjemné (to násilí, otírání od moči a spermatu ani její poloha prkna). Nikde se nezmínil že mu to bylo odporné (asi by se mu ani nepostavil). Tuší že to není úplně běžné a vyděsilo ho asi to, že se mu to líbilo, jenže se stydí si to přiznat. Bojí se, že je úchylný, ale nechce být považovaný za devianta, tak zdůrazňuje devianci u té holky a doufá, že mu potvrdíme, že „to není tak hrozný“, aby měl klid a mohl si takhle s ní dál hrát.

Nenapsal totiž, že se mu to nelíbilo, že to bylo strašný a víckrát už jí nechce vidět, jenom touží po uklidnění že není úchyl, když se mu to líbilo :-)

Kotletka říká:

STOP signál se „ale bohužel neuskutečnil“ – z toho jsem vycházela:-)

bublina říká:

Jemu se to asi líbilo a vzrušovalo ho to, proto nepřestal a signál nepoužil sám. To slovo „bohužel“ napsal proto, že si připadá jako úchyl a doufal, že to zarazí ona :-)

OverLord říká:

Presunuté z tématu


Čo viem,tak v niektorých filmoch z totality boli malé deti mnohokrát natočené bez oblečenia a nikomu to vtedy nevadilo.

kadet říká:

Nahé děti přece nejsou pornografie. Malíři a sochaři je zobrazovali odedávna, zdobili jimi fasády chrámů a paláců s křidélky i bez křidélek. A ve filmech se vyskytují v „plné kráse“ i děti ne zas tak malé: Adamovi Novákovi bylo 14, když hrál 9-letého Petra Bajzu a budoucí paní prezidentová mu ho koupala ve škopíčku.

Nahota je naprosto přirozená. Slučovat ji s pornografií a nemravností je naopak pokřivené a nesvědčilo by o dobrém stavu morálky.

OverLord říká:

A je potom v poriadku mať fotky nahých malých detí a trebárs sa na nich aj ukájať ? :-)

daggy24 říká:

Mít fotky nahých dětí – ano, ale ne dětské pornofotky. Ukájet se nad nimi – ne, to v pořádku není, je to důvod k návštěvě sexuologa-psychiatra.

kadet říká:

Mít fotky nahých dětí je v pořádku, pokud to není porno. (mohlo by být předmětem diskuse, co je či není porno, ale to teď neřešme) Pokud se nad nimi někdo ukájí, pak to není vina fotografa. Podobně jako nelze zakázat pořizování a distribuci fotografií zvířat, protože by se nad nimi mohl ukájet zoofil, prodávat dámské prádélko mužům, protože by to mohli být fetišisti či transvestiti atd.

Anonym říká:

Určite nie je v poriadku mať fotky nahých detí. To už svedčí o nejakej úchylke. Kto by len skladoval a zhromažďoval fotky nahých detí??? Asi niekto, komu sa to páči. Okrem matky, ktorá berie nahé dieťa ako malého bacuľatého anjelika (myslím svoje vlastné dieťa), sa môžu páčiť nahé deti iba takým, ktorým to spôsobuje fyzické vzrušenie. A pochybujem, že taký jedinec je v poriadku.

petmk říká:

V době renesance se svět inspiroval antikou. Vrcholem umění bylo obnažený tělo člověka a náboženský symbol – andělíček – byl často reprezentován nahým dítětem. Znamená to, že umělci i ti, co si výzdobu objednávali snad byli deviantní? A proč je za to nelynčovali ti „normální“?

kadet říká:

Ale houby, kdo mluví o shromažďování specielně nahých dětí. Mít „shromážděné“ (dříve v albu, dnes v PC či na CD) hezké fotky hezkých dětí nahých i oblečených spolu s jinými hezkými fotkami lidí a čehokoliv mi nepřijde úchylné. Mohou se shromažďovat třeba proto, že jsou krásné, ne proto, že jsou nahé. Pokud vymezíte „nahotu“ proti jiné kráse, obnovíte zas ten nenormální, deformovaný vztah k lidské nahotě, který už tady byl v některých dobách a staletích a z něhož pramení deviace.

Až půjdete městem, mrkněte občas na fasády barokních chrámů, secesních paláců, konstruktivistických bank a středních škol. Pak zajděte třeba do galerie starého umění. Byli snad malíři, sochaři či zadavatelé těch staveb úchyláci?

kadet říká:

A ještě dodatek:

Pořizování dětského porna je trestné, protože škodí samotným jeho figurantům. Samotné focení dětí bez oděvu jim uškodit nemůže ani kdyby se pak nad těmi snímky někdo ukájel, protože se jich to netýká.

V tom je ten právní rozdíl.

petmk říká:

Bohužel, dneska je trestný i vlastnictví dětskýho porna, ne jenom jeho šíření nebo pořizování.

Za krátkou dobu několika let poklesla sexuální delikvence v USA řádově o desítky procent. Podle odborníků je to tím, že se rozšířil internet a porno se tak stalo natolik dostupným, že si skoro každý mohl najít materiál co ho vzrušuje, odrovnat se v klidu ručně doma a delikventi neměli takovou potřebu někde riskovat kriminál.

U nás se jde po dětské pornografii. Proč? Kvůli ochraně dětí. A jak děti chráníme? Tím, že pedofilům vezmeme všechno mimo fantazie. Takže případný deviant nemá možnost si upustit ventil v soukromí nad fotkama a místo toho bojuje s přetlakem, dokud to jednoho dne nezvládne… Místo toho, aby jsme jim dali možnost řešit přetlak masturbací a pornografií.

Osobně si myslím, že dnešní technologie dokážou vyprodukovat animovaný porno s dětma bez toho, že by nějaký dítě muselo být fyzicky u natáčení a může být skoro realistický. Takový porno by při výrobě neublížilo žádnýmu dítěti, deviantům by dalo prostor pro ventilování přetlaku. Odborníkům na počítačovou animaci by to dalo práci, firma produkující takový porno by normálně platila daně a pro stát by to bylo výhodnější, než platit lidi na pracáku a v kriminálech a sponzorovat obětem psychoterapii.

Bohužel, společnost nemyslí. Prostoduchý tlučhuba navrhne totální zákaz dětské pornografie, jeho kolegové ve sněmovně nejsou schopní pochopit souvislosti a společnosti se předhodí deviant jako obětina, kterou je potřeba zaživa vykostit, zmlátit a skopat… Nikdo se ani nezamyslí, co že se to vlastně ve společnosti děje.

Julius25 říká:

Ahoj Volam sa Julius maš strašnu pravdu v niektorých veciach som rád že som behom hodiny našiel niekoho kdo ma tieto veci rovnaký nazor.Dneska niektorý ludia čakaju doslova na to až ked sa niečo udeje zlé a potom ho vikostia zaživa to je riešenie ludí.Je to dost smutné.Nikdo nezačne riešit problemy včas lebo každý si povie ja mam svoje problemy,daj my svetý pokoj.Tak isto to bolo u mna v detskom domove oni vedely otomto mojom probleme ale vobec ho neriešily lebo ked som ako dieta alebo mladý dospelý chcel niečo povedat tak ja som bol ten najhorší a najproblemovanejši a nevedel som im povedat pravdu už ked to zistily už bolo neskoro vtedy ked na to došli tak ma poslali psychiatričke ona mi dala lieky ktore my to cele iba na chvilu utlačilo a to bolo všetko ale hlavna vec že oni sa ma snažily zachránit ale to tak že ma vipustily do sveta ako delikventa a čakali pokím neurobím chibu.Inak moj komentár najdeš hned na začiatku dakujem ti za pochopenie a prepáč ak ta týmto otravujem

kadet říká:

Promiň, rád bych ti pomohl, ale nějak mi nedocvaklo, jak ty problémy, o kterých hovoříš, souvisí s tematikou Sexuální deviace. Ani jsem nenašel ten tvůj komentář, který má být hned na začiatku. Nenapsal jsi ho třeba dřív než před těmi 16 hodinami, co jsi registrovaný, ještě jako host pod jiným nickem? Jestli se to opravdu týká sexu či sexuální deviace, tak to prosím tě zkus nějak popsat.

ClanLord říká:

Ale niekedy neprejde ani to. Je to dost o vnimani ludskeho okolia co povazuje za detske porno a co za nevinne fotenie/natacanie (napriklad vo filme).

Nieje tomu moc davno co som cital spravu ze nemeckeho turisku na malorke zatkla policia po tom co ho na plazi napadli ludia za to ze si fotografuje vlastneho syna (bez oblecenia) ako sa hra pri mori a skoncil vo vazbe kde mal co vysvetlovat.

kadet říká:

Malorka je holt bigotní Španělsko a turista nesmí překračovat místní společenské a mravní normy (třeba chodit v šortkách do kostela) ikdyby stokrát věděl, že je to kravina a že vlastní dítě si může fotit kde chce a jak chce. (jistěže i ve Španělsku mají v kostelech obrazy a sochy Madony s nahatým ježíškem v náručí)

OverLord říká:

áno,dosť to závisí od vnímania spoločnosti…odporúčam si prečítať článok

kadet říká:

Četl jsem.

Samozřejmě, jako turista v cizině se chovám tak, abych nevyčníval. Což mi ale nebrání v tom, abych doma (myslím tím oba naše domovy) neprosazoval to, o čem si myslím, že je správné. Třeba že nahota je přirozená a fotky nahých lidí včetně dětí v nesexuálním stavu a polohách nejsou nemravné.

OverLord říká:

Ja to zase vnímam inak…ak si rodič fotí nahé deti,podľa mňa by takéto fotky mali v rodine aj ostať a nie ich vystavovať na pohľad cudzím ľuďom. Predsa len detský rozum je detský rozum…to,čo im nevadí v 10 rokoch im môže vadiť v puberte.

Ak sa mám vyjadriť k tomu nemcovi…nevidím na tom nič zlé,ak si fotil vlastného syna pri hraní na pláži…predpokladám,že ten jeho syn nemal nejak veľa rokov :-) To že ho napadli cudzí ľudia je už bohužiaľ ich blbá nátura a obmedzenosť.

kadet říká:

Nečekal jsem, že diskuse na toto téma bude takhle dlouhá. Ale myslím, že by mohla být zajímavá i pro jiné účastníky.

Ano, taky jsem měl pocit co by školák, že vystavovat nahé děti, třeba ve výloze fotoslužby, musí být děsně trapné pro toho, kdo je na nich zachycen a už vyrostl a teď ho tu všichni vidí nahatého… Jenže my jsem byli ještě vedeni v představách, že nahota je hanbatá a má se za ni člověk stydět. Pokud ale budou děti odmala brát lidské tělo jako něco přirozeného, tak se nebudou stydět za svoji fotku „v plné kráse“ z mladších let. Maximálně že puberťák se bude stydět tak, jako se stydí za portrétní snímek z doby ještě nedávné, kde mu jeho vlastní ksichtíček připadá ještě moc dětský. Ale i z toho byrzy vyroste až pochopí, že každý prochází vývojem a motýl se nemá stydět za to, že byl housenkou.

Beast říká:

to AAda: Záleží na tom…už jsem někde slyšel že s tím měl někdo problém a tudíš se nemusíš bát že bys byl jediný s tímhle problémem.Může to být psychického rázu aniž by sis to uvědomoval.Za další pokud masturbuješ zkus přitom myslet na nějakou tvou vysněnou ženu(oblíbená herečka,kamarádka,holka co se ti líbí)jako by to bylo doopravdy:).Nebo zkus omrknout nějaký lechtivý film.Pokud ani to nepomůže asi bych s lékařem alespoň promluvil…Stydět se nemusíš.Dej pak vědět jak jsi dopadl…ale napřed zkus ty rady,ikdyž je mi asi jasné že jsi to už zkoušel…

AAda říká:

Může mi někdo pomoct?mám menší problém,je mi 14 let a ještě sem neměl ejakulaci.Mám s tím zajít k doktorovi nebo to není problém???díky za pomoc.

petmk říká:

Romantik20: pokud ti při honění nebo sledování porna normálně funguje, tak je to v hlavě. jinak s poraď s lékařem. Bývá to projev cukrovky nebo kardiovaskulárních problémů.

Romantik20 říká:

zdravím nikde jsem nenašel téma tíkající se mého problému tak píšu jsem. Mám problém když jsem se ženou či holkou a má dojít k pohlavnímu styku tak můj penis není dostatečně stopořený abych do ní mohl vniknout tento problém mě trápí už asi 3 roky. Rád bych do ni vnikl, měl s ní sex ale i když mi pomáhá orálně či ručně hned sklesne a skončí to nakonec tím že jí udělám jen prsti či pusou … mohli byste mi poradit jestli se jedná o psychický či hmotný problém ??? předem dík

Prometeus říká:

Mirrek789645132: A ty si zo všetkých najväčší :D Inak…sry za nadávky ale tú inteligentnú vetu si môžeš strčiť do prdele :-)

bublina říká:

Iroll: pokud jsi byla zneuzita, mas s tim stale problemy, urcite by to chtelo pomoc odbornika. Rozhodne vyhledej pomoc psychologa, kdyz nenajdes kontakt na netu, nebo se necitis na to jit se nekam objednat, tak zkus najit ve svem okoli nejakou organizaci pro pomoc obetem nasili. Tam jsou vyskoleni na citlivy pristup, maji kontakty na psychology a maji zkusenosti s podobnymi pripady a budou ohleduplni. Nespolehej se na rady amateru v nejake diskusi, nektere rady by ti mohly (nevedomky) spise uskodit. Urcite nejsi spatna nebo divna, jen potrebujes odbornou pomoc jak se s traumatem vyrovnat.

Iroll říká:

Dobrý den nevím kam se zařadit mam problem nenavidim se a rada si ubližuju.Beru to jako trest k sama k sobě. Je to kvuli me minulosti obtěžoval me strýc a od te doby mam strach s mužu vadí mi doteky a taky mužské přirozeni ..už je to lepši ale nekdy se mi to libi a nekdy ne taky to nekdy beru jako povinnost že to musím udělat .Začinam se v tom utapět sebepoškozováni hladověni a cvičeni prosim napište děkuju.

Mirrek789645132 říká:

Cephaelis říká:

Gepard: No, je třeba počítat s tím, že lidi jsou různí. Co jednomu nevadí, může jiného velmi pohoršovat. Sama mám zážitek, kdy nás paní v supermarketu ve frontě na pokladnu sprdla jen proto, že partnerova ruka na chvíli spočinula na mém zadku. :-) To je sice už trochu extrém, ale když se tak nad tím zamyslím, tak chápu rodiče dětí, které jsou nechtěně konfrontovány s lidskou sexualitou dříve než rodič uzná za vhodné. Takže pokud si to rozdáte v parku a kolem půjde rodinka s dětma, tak jsem si skoro jistá, že vás prásknou. Ale není to jen o dětech, jsou mezi námi i lidé silně věřící, puritánští aj. A svým způsobem bychom měli být vůči sobě tolerantní. Takže za sebe bych vám spíš doporučila volit místa, kde je malá pravděpodobnost, že vás někdo načape – raději uprostřed lesa než někde v autě na náměstí.

godi říká:

Gepard: a nebo proste takove to „tytyty“, zalezi na asi na jejich pristupu k tomu..

Gepard říká:

petmk::: zakony u nas aj u vas su podobne, v tomto smere budu uplne rovnake. ja som skor myslel na to, ked to nik nenahlasi..ale ked si policajna hliadka vsimne podozrivy parik v parku…asi by z toho bola len pokuta

petmk říká:

Gepard: Že by se měl brát ohled na okolí a na to, že to takhle musí chtít všichni zúčastnění. Nevím jak na slovensku, ale u nás to samo o sobě trestný čin není, maximálně se dá vyfasovat pokuta. To by se ale musel najít někdo, kdo tu pkutu dá a někdo, kdo nahlásí co se děje a že mu to vadí.

Gepard říká:

aky mate nazor na sexualny styk „na verejnosti“-samozrejme v sukromi…mam na mysli sex v aute, v parku, pri rieke. Myslim, ze to praktizuje vela ludi a chcem sa spytat..je to nejak trestne postihnutelne? ak ano, ide len o prietupok alebo o tretny cin? ak ano,o aky???

Xan říká:

Vsetci ktory sa radi zasmeju na sexualnych urazoch niektore su vazne vtipne

http://cyberghost.blog.sk/detail.html?…

maranaka říká:

Brusinkaa: Máš pravdu. Díky (i ostatním) za čas věnovaný mně.

Brusinkaa říká:

maranaka: Včera večer to tady blblo, názory se vytrácely a zas objevovaly :-). Doba únavy, vyčerpání a nutné změny životního stylu při malých dětech je přechodná. Snad se ti podaří najít vyhovující rytmus a vychutnávat si intimní radovánky (tedy raději ty manželské). Pokud můžu mluvit za sebe, mě by obavy z prozrazení, neustálé přemýšlení, zda jsem neudělala hroznou chybu, či zda a proč bych toužila zahnout znova, ubíraly strašné energie. Ani ty zřejmě nejsi v úplné psychické pohodě, tak přeju, aby se ti podařilo vyznat se v sobě a vybrat si pro sebe to nejlepší řešení.

maranaka říká:

tak já nevím jestli jsem vám napsala nebo ne. Počkám do zítřka