Jeanine - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Ethinylestradiolum 0,03 mg, Dienogestum 2,00 mg

Výrobce: Jenapharm GmbH & Co. KGdražé

Příbalová informace – RP

Prosím, přečtěte si pečlivě tento leták dříve, než začnete užívat Jeanine. Poskytne vám informaci o výhodách i nebezpečích užívání orálních kontraceptiv. Poradí vám také, jak užívat Jeanine správně a kdy je třeba informovat lékaře o vašem zdravotním stavu. Máte-li další otázky nebo nejasnosti, požádejte o radu svého lékaře.

Držitel registračního rozhodnutí:

JENAPHARM GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 15, D-07745 Jena, Německo, A Schering Group Company

Složení

1 dražé obsahuje:

Účinné látky:

Ethinylestradiolum 0,03 mg, Dienogestum 2,00 mg

Pomocné látky:

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, talek, stearan hořečnatý, sacharóza, glukózový sirup, uhličitan vápenatý, povidon K 25, makrogol 35 000, karnaubský vosk, oxid titaničitý (E 171), čištěná voda

Indikační skupina

Hormon (perorální kontracepční přípravek)

Charakteristika

Co je Jeanine?

Jeanine je kombinované orální kontraceptivum (lék proti početí užívaný ústy) – kombinovaná pilulka. Každé dražé obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů: dienogestu (progestagenu) a ethinylestradiolu (estrogenu). Ostatní látky obsažené v Jeanine naleznete v kapitole „Složení“. Vzhledem k malému množství hormonů je Jeanine považována za nízkodávkové orální kontraceptivum. Všechna dražé v balení obsahují stejné hormony ve stejném množství a proto je Jeanine považována za monofázické kombinované orální kontraceptivum.

Indikace

Proč užívat Jeanine?

Aby nedošlo k otěhotnění.

Orální kontraceptiva jsou velmi účinné prostředky kontracepce. Jsou-li užívána správně (bez vynechávání dražé), můžete si být téměř jistá, že neotěhotníte.

Kontraindikace

Kdy nesmíte užívat Jeanine?

Neužívejte kombinovanou pilulku, vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů a onemocnění dále vyjmenovaných a upozorněte na tuto skutečnost lékaře dříve, než začnete užívat Jeanine. Váš lékař vám může doporučit jiný typ pilulky nebo zcela jinou (nehormonální) metodu kontracepce.

 • Máte-li nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy související se vznikem trombózy. Trombóza je vznik krevní sraženiny. Může se vytvořit v krevní cévě na noze (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embólie), v srdci (srdeční příhoda), v mozku (cévní mozková příhoda) nebo v jiné části těla (viz odstavec „Pilulka a trombóza“)
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla stav, který mohl být první známkou srdeční příhody (např. angina pectoris nebo bolest na hrudníku), nebo cévní mozkové příhody (např. přechodný ischemický stav nebo malá reversibilní cévní mozková příhoda)
 • Máte-li diabetes mellitus (cukrovku) s postižením krevních cév
 • Máte-li žloutenku (zažloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater
 • Máte-li nebo v minulosti jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater
 • Máte-li poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna
 • Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 • Jste-li alergická na kteroukoliv složku přípravku Jeanine

Kojení může být ovlivněno kombinovanými orálními kontraceptivy, která mohou snižovat množství a měnit složení mateřského mléka. Z toho důvodu se užívání kombinovaných orálních kontraceptiv obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malé množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka, ale neexistuje důkaz negativního vlivu na zdraví dítěte.

Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání pilulky, okamžitě užívání přerušte a poraďte se s lékařem. Mezitím použijte nehormonální kontracepční opatření. Viz „Obecné upozornění“.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky se u vás mohou projevit v průběhu užívání Jeanine?

Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný, dlouho přetrvává, nebo povšimnete-li si změny vašeho zdravotního stavu, o níž se domníváte, že by mohla souviset s užíváním pilulky, poraďte se se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky a jejich příznaky jsou popsány v následujících odstavcích „Pilulka a trombóza“, a Pilulka a karcinom“. Pročtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, poraďte se s lékařem.

Ostatní možné nežádoucí účinky

U uživatelek pilulky byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, pilulka však nemusí být jejich příčinou. Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit v prvních měsících užívání a časem obvykle mizí.

 • napětí v prsou, bolest, sekrece
 • bolest hlavy
 • změny sexuální touhy, depresivní nálady
 • nesnášenlivost kontaktních čoček
 • nevolnost, zvracení a celkový pocit „nezdraví“
 • změny poševní sekrece
 • různé kožní reakce
 • zadržování tekutiny
 • změny tělesné váhy
 • reakce přecitlivělosti

Pilulka a trombóza

Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může zablokovat krevní cévu.

K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat je. Tak vznikne tzv. „plicní embolie“. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít nezávisle na tom, zda užíváte pilulku či nikoliv. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte. Riziko je vyšší u žen, které pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak vysoké jako v těhotenství.

Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v krevních cévách srdce (tak dojde k srdeční příhodě) nebo v mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou krevní sraženiny vzniknout v játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.

Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce smrtelná.

Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také, čím více kouříte. Užíváte-li pilulku, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li vám více než 35 let.

Pokud se u vás rozvine během užívání pilulky vysoký krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste užívání ukončila.

Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací (znehybněním) (např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky může být toto nebezpečí ještě vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte pilulky, dostatečně předem před očekávanou hospitalizací nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař vám může doporučit, abyste přerušila užívání pilulek několik týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací. A opět vám poradí, kdy můžete užívání zahájit, poté co budete zase v pořádku.

Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, přerušte užívání pilulek a vyhledejte okamžitě lékaře. (Viz „Kdy musíte kontaktovat lékaře?“).

Pilulka a rakovina

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.

Vzácně byly zaznamenány u uživatelek pilulky nezhoubné nádory jater a ještě vzácněji zhoubné nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.

U žen užívajících dlouhodobě pilulky se častěji vyskytuje rakovina děložního hrdla. Tato skutečnost nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další faktory.

Pilulka a těhotenství

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí užívat Jeanine.

KDY MUSÍTE VYHLEDAT LÉKAŘE?

Pravidelné prohlídky

Během užívání pilulky vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obecně platí, že byste měla být prohlédnuta každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • si povšimnete jakékoliv změny zdravotního stavu, zvláště je-li zmíněna v tomto letáku (viz „Kdy nesmíte užívat Jeanine“ a „Před zahájením užívání Jeanine“, nezapomeňte na body týkající se vaší blízké rodiny).
 • povšimnete si hmatného uzlíku v prsu
 • budete užívat další léky (viz „Pilulka a ostatní léky“)
 • jste imobilizována nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny předem)
 • máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení
 • zapomenete užít dražé v prvním týdnu užívání a měla jste sexuální styk v předchozích sedmi dnech
 • krvácení se nedostavilo dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná (nezačínejte užívat dražé z dalšího balení, dokud vám to lékař nedoporučí)

Přerušte užívání dražé a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete možné známky rozvíjející se trombózy:

 • nezvyklý kašel
 • silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže
 • dušnost
 • jakákoliv neobvyklá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy nebo záchvat migrény
 • částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění
 • nezřetelná výslovnost nebo ztráta schopnosti mluvit
 • náhlá změna sluchu, čichové nebo chuťové vjemy
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo omezená pohyblivost kterékoliv části těla
 • silná bolest břicha
 • silná bolest nebo otok dolní končetiny

Tyto stavy a příznaky jsou popsány a vysvětleny v dalších odstavcích tohoto letáku.

Interakce

Pilulka a ostatní léky

Některé léky mohou bránit správnému účinku pilulky. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, phenytoin, barbituráty) a tuberkulózy (např. rifampicin), dále antibiotik určených k léčbě některých infekčních onemocnění (např. ampicilin, tetracyklin, griseofulvin). Vždy upozorněte lékaře, který vám pilulku předepisuje, na léky, které již užíváte. Stejně tak upozorněte lékaře nebo zubaře, který vám bude předepisovat jiný lék (případně lékárníka, který vám lék bude vydávat), že užíváte Jeanine. Poradí vám, zda potřebujete další kontracepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Dávkování a způsob použití

Co musíte vědět dříve, než začnete užívat Jeanine?

Obecné poznámky

V tomto letáku jsou popsány různé situace, kdy musíte užívání pilulky přerušit, nebo kdy spolehlivost pilulky může být snížena. V těchto situacích byste neměla mít sexuální styk nebo musíte použít další nehormonální kontracepční opatření, tzn. použít kondom nebo jinou bariérovou metodu kontracepce. Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní. Tyto metody nemusí být spolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního cyklu.

Jeanine stejně jako ostatní kontracepční pilulky nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti dalším sexuálně přenosným chorobám.

Jeanine byla předepsána jmenovitě pro vás. Neposkytujte dražé nikomu dalšímu.

Než zahájíte užívání Jeanine

Užíváte-li kombinovanou pilulku a vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů vyjmenovaných dále, je možné, že budete potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař vám podá podrobné vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, informujte o tom svého lékaře, dříve než začnete užívat Jeanine.

 • kouříte
 • jste diabetička
 • máte nadváhu
 • máte vysoký krevní tlak
 • máte vadu srdeční chlopně nebo nějakou poruchu srdečního rytmu
 • máte povrchní zánět žil (flebitidu)
 • máte křečové žíly
 • kdokoliv z vašich blízkých příbuzných má nebo měl trombózu, srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • vy nebo váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi (krevních tuků)
 • kdokoliv ve vaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erytematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se může projevit i na kůži)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži především obličeje). Pokud ano, vyhněte se přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů poprvé objeví, zopakuje nebo zhorší během užívání pilulky, kontaktujte svého lékaře.

JAK UŽÍVAT JEANINE

Kdy a jak vzít dražé ?

Balení Jeanine obsahuje 21 dražé. Každé dražé je označeno názvem dne v týdnu, kdy má být užito. Užijte dražé každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte je potřebným množstvím vody. Sledujte směr šipek tak dlouho, dokud nebude balení využíváno. Během následujících 7 dnů žádná dražé užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití posledního dražé Jeanine. Z dalšího balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání z prvního balení Jeanine

Pokud jste neužívala v minulém měsíci žádné hormonální kontraceptivum

Začněte užívat Jeanine první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Užijte dražé označené správným dnem v týdnu. Pokud například začnete krvácet v pátek, užijte dražé označené „Pátek“. Pak následuje další den v pořadí. Můžete začít užívání i 2. – 5. den cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů tohoto prvního cyklu další kontracepční metodu (bariérovou).

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky

Užívání můžete zahájit hned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude interval bez užívání dražé). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní dražé, můžete začít užívat Jeanine den po užití posledního aktivního dražé, (nejste-li si jistá, která dražé jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat dražé i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vašeho předchozího dražé (nebo po využívání posledního inaktivního dražé vaší předchozí pilulky).

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první Jeanine užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Pokud přecházíte z injekcí nebo implantátů

Začněte užívat Jeanine v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den kdy je vyjmut implantát. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Jeanine počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat Jeanine, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Chcete-li ukončit užívání Jeanine

Užívání Jeanine můžete ukončit kdykoliv. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu kontracepce.

Pokud jste ukončila užívání Jeanine, protože si přejete otěhotnět, doporučuje se vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

CO DĚLAT, JESTLIŽE…

..... zapomenete užít dražé

 • pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla dražé užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte dražé jakmile si chybu uvědomíte a následující dražé užijte v obvyklou dobu.
 • pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy mělo být dražé užito, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících dražé jste vynechala, tím větší je riziko narušení kontracepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala dražé na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz diagram).

Více než jedno vynechané dražé v balení

Požádejte o radu lékaře.

1 dražé vynechané v 1. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce) Pokud jste měla sexuální styk během týdne před vynecháním dražé, je možné, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 dražé vynechané ve 2. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další kontracepční opatření.

1 dražé vynechané ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další kontracepční opatření.

 • Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití posledního dražé z balení stávajícího, takže nebude žádné období bez užívání dražé mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání dražé.

Nebo

 • Ukončete užívání dražé ze stávajícího balení a zahajte týden (nebo méně) bez užívání dražé. Započítat musíte i den, kdy jste dražé zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání dražé z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.
 • Pokud jste zapomněla užít dražé z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

…pokud zvracíte

Pokud začnete zvracet za 3 – 4 hodiny po užití Jeanine, aktivní látka se nemusela dostatečně vstřebat. Důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li dražé užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání dražé.

.....pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat dražé z dalšího balení Jeanine ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

.....pokud chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li dražé přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání dražé. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání dražé příliš krátký (tzn. 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání z následujícího balení.

.....pokud se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi periodami. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

.....dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechna dražé ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání Jeanine jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Upozornění

Vliv pilulky na snížení pozornosti při řízení vozidla

Nebyl pozorován jakýkoliv vliv pilulky na snížení pozornosti.

Užijete-li více dražé Jeanine (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více dražé Jeanine najednou. Užijete-li více dražé Jeanine najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet, nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Jeanine požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Více o pilulce

Kombinované pilulky mohou mít kromě kontracepčního účinku i další zdravotní přínos.

 • Vaše krvácení může být slabší a kratší. Díky tomu je menší nebezpečí vzniku anémie (chudokrevnosti). Menstruační bolesti mohou být slabší nebo mohou úplně vymizet.
 • Některé vážné poruchy byly navíc zaznamenány méně často u žen, které užívaly pilulky obsahující 50 µg ethinylestradiolu (vysokodávkované pilulky). Jedná se o nezhoubné onemocnění prsů, vaječníkové cysty, infekční onemocnění pánevních orgánů, mimoděložní těhotenství (těhotenství, kdy se zárodek uchytí mimo dělohu) a rakovinu endometria (slizniční výstelky dělohy) a vaječníků. Dosud nebylo potvrzeno, zda toto platí i pro nízkodávkované pilulky.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 dražé v kalendářním balení 3×21 dražé

Datum poslední revize

březen 2001

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Jana (věk: 21) říká:

Dobrý den, dnes jsem se dívala na své platíčko s prášky a všimla jsem si, že mi tam chybí pilulka na zítřek. Nevím, kdy se mi stalo, že jsem si vzala dvě současně, jestli dnes, včera nebo dřív, ale nejsem si jistá, jak mám pokračovat. Můžu normálně dobrat toto platíčko a začít hned bez pauzy s dalším s tím, že by pak pauza začala o den dřív? Bude to v pořádku a bez problémů? S braním v kuse už mám zkušenosti, takže vím, že problémy mi to nedělá.

petmk říká:

U jednofázovky to vidím jako ideální řešení…

Maki (věk: 18) říká:

Dobrý den, vím, že se zde o tom píše už často, ale zajímalo by mě, kolik cca zabírá 1 pilulka hodin. Jeanine je pro mě nová, protože minulá antikoncepce mi nepadla a tuhle mi hodně lidí doporučilo. Proto by mě zajímalo, když ji beru 2 měsíce a před týdnem jsem začala s nechráněným pohlavním stykem, v polovině druhého plata, zda je nějaké riziko otěhotnění? Samozřejmě vždycky upozorňuji, aby se i tak do mě nevystříkal, jenomže i mezitím je vždycky menší samovolný únik spermatu. Pokud chápu dobře? Předem velmi děkuji za odpověď a doufám, že se nemusím bát.

petmk říká:

Tenhle dotaz myslíš vážně? Jako vtip je to totiž hodně slabý.

A jestli to nebyl vtip, vrhni se na články v tématu . Budou se ti hodit.

AAA říká:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jsem nervák, je mi 18 let a Jeanine beru už přes rok. Nikdy nezapomínám a beru ji ve stejnou dobu. Podle doktorky vůbec nedělám pauzu, takže vůbec nemenstruuji. Chci se zeptat, jestli si myslíte, že je to dobře a jestli jsem úplně chráněná při styku bez kondomu?

bublina říká:

Jo, chráněná jsi, ale co krvácení? Nemáš s tím problémy?

AAA říká:

vůbec nekrvácim, právě nevim, jestli to je uplně v pořádku…

bublina říká:

Pokud nemáš problémy s „náhodným“ krvácením nebo špiněním, tak to klidně dál ber bez pauzy. Jestli je to pro tělo lepší nebo horší netuším.

AAA říká:

nekrvácím, nešpiním…je to pro mě jednodušší, tak snad je to v pořádku.

terka říká:

Chtěla bych se zeptat, po jak dlouhé době od ukončení používání antibiotik se mohu na HA plně spolehnout.Děkuji

Lucie říká:

Ahoj, beru Jeanine a omylem jsem si vzala 2 dny po sobě „sobotu“. Nevadí, když pojedu ty dny takhle napřeskáčku? Chápu dobře, že ty šipky a dny tam jsou jen pro lepší a přehlednější orientaci? Děkuju za odpověď. :)

bublina říká:

Ano, šipky a dny tam jsou pro lepší orientaci a přehled. Všechny tablety stejné barvy mají stejné složení.

Monika říká:

Prosim .. po prvni pilulce (vzala jsem si ji v první den menstruace) jsem uz chranena a muzu mit pohlavni styk bez prezervativu ?

adéla říká:

Lepší je počkat aspoň 5 dnů od použití 1. pilulky, aby jste měla jistotu, že se látky v těle dostatečně „uchytily“.

petmk říká:

Proč radíš ohledně něčeho, čemu nerozumíš?

bublina říká:

Co bys řekla na základě toho, co se píše v příbalovém letáku?

Jak dlouho obvykle krvácíš? Máš v té době chuť na sex? Víš, že během krvácení je vyšší riziko přenosu nějaké infekce a pokud během menstruace chceš souložit, doporučuje se použití kondomu (právě kvůli snížení rizika infekce)? Pokud bys měla nějakou pochybnost, jestli to byl opravdu první den, nebo chtěla mít jistotu, je pro tebe nepředstavitelné použití prezervativu?

Je mi záhadou, proč spoustu holek trápí tahle naprostá banalita :-)

J říká:

Muzu se zeptat, mela nektera z vas pri zacatku pouzivani Jeanine dele nez normalni krvaceni nebo spineni, napr vice nez dva nebo tydny?

Kotletka říká:

Možná je to jen zvědavostní otázka, ale jestli ne a Tobě se objevují nějaké vedlejší účinky nepopsané v příbalovém letáku, tak to konzultuj s doktorem.

J říká:

No, takhle, bylo mi dvema lekari receno ze je to normalni a ze to za nejakou dobu ustane, ale jak jsem tak ruzne procitala komentare a i jine diskuze ohledne HA, nevsimla jsem si niceho podobneho…anebo je to opravdu tak caste, ze se o tom proste nemluvi, protoze je to normalni? Nevim. Ale diky za radu :)

Lůca (věk: 16) říká:

Beru Jeanine už 5 měsícu. Minulý týden jsem očekávala příchod měsíčků jako obvykle, ale vůbec jsem to nedostala ( ani špinění ). Nechránění pohlavní styk jsem měla. Mám se začít děsit že bych mohla být těhotná?

bublina říká:

V pauze se nedostavilo krvácení? Je možné, že by selhala HA (antibiotika, zapomenutá tableta, zvracení, …)? Udělej si těhotenský test, zajdi na gynekologii.

Niky (věk: 17) říká:

Ahoj, Chci se zeptat .. Můžu HA používat hned a nemusím čekat než dostanu měsíčky ?! A za jak dlouho by případně trvalo než začne HA plně fungovat (že nebude potřeba kondom) … V příbalovém letáčku se o tomhle nic nepíše :( tak hledám radu zde ;)

petmk říká:

Ber to tak, že v tom případě první plato nemusí fungovat. Ale ono dost záleží, ve které části cyklu začneš s braním…

NFL říká:

Ahoj. Chtěl bych se zeptat na menší komplikaci co se nám stala s přítelkyní. Po prvních dvou platíčcích Jeanine si vzala tabletku z dalšího plata o den později než měla protože si nebyla jistá kdy má začít a zjistila to až asi za 4 nebo 5 dnů, tak si pro jistotu tu vynechanou vzala i po tak dlouhé době. V letáčku píšou že v prvnim týdnu se má používat týden bariérová antikoncepce, tak sme používali kondom 10 dní a pak další asi 4 dny přerušovaný styk, (protože si od začátku nebyla jistá, tak jsem nechtěl riskovat) no a poslední týden uplně bez antikoncepce. Dneska měla dostat menstruaci a ještě jí nedostala, ale myslím že ještě neni důvod panikařit, akorát by mě zajímalo jestli když si vzala ty tabletky takhle špatně, tak jaké je riziko otěhotnění a jestli to, že si tabletku vzala až o několik dní později (jakože si vzala dvě najednou) má nějaký vliv. Díky

Anonym říká:

Ahoj, můj gynekolog mi doporučil tuto pilulku po tom, co jsem si stěžovala na svá prsa; podle pacientek jim prsa díky této antikoncepci o něco vyrostla. Proto se chci zeptat, zda jste něco takového také zaznamenaly a pokud ano, jestli to nesouviselo s celkovým přibývánm na váze. Mít malá prsa ještě s mou né příliš hubenou postavou.. to mě dost trápí a kdybych ještě přibrala, tak bych šílela. Díky předem za odpověď ;-)

Anonym říká:

I já beru Jeanine. 3 roky. Teď jsem se ale rozhodla vysadit jí, protože se snažím zhubnout (= omezení kalorií v příjmu stravu, změna složení stravy, více zeleniny, ovoce žádné sladkosti a smažené), chodím tak 4× týdně cvičit, je to už měsíc a je to absolutně bez výsledku!!!! Kdykoliv před touto antikoncepcí jsem chtěla zhubnou, tak to šlo bez větších problémů. Tady ale vidím příčinu jasnou. Ještě navíc, co se týká pleti, taky nic moc. Uvidím, až vysadím. Teď ještě pár dní potřebuju brát, ale pak… jsem opravdu zvědavá

Tereza (věk: 30) říká:

Ahoj, tak já teda netuším, kolik je ti let, ale během těch posledních tří let, kdy jsi brala Jeanine, jsi mohla překlenout takový ten mezní bod, od kterého je pro všechny ženy těžké něco shodit. Já jsem si s váhou mohla do pětadvaceti dělat, co jsem chtěla a pak najednou bum a všechno stojí nekonečné úsilí a téměř bez výsledku. Nechledě na druh antikoncepce.

Anonym říká:

Dobrý den, začala jsem s Jeanine jako se s vou první HA, gynekolog mi řekl, že po čtrnácti dnech od první pilulky jsem chráněná, tady v diskuzi ale někteří říkají, že pilulka na každého zabírá jinak-jak tedy na sobě poznám, zda už jsem chráněná a můžu mít styk i bez prezervativu, aniž by hrozilo otěhotnění? Děkuji

Lucka říká:

Denita: to by mě taky zajímalo

petmk říká:

Miguel: Věřila bys, že 90% všech dotazů je právě na tohle? A nepřijde ti divný, že Godi odpověděla ještě před tím, než ses zeptala? Neber si to osobně, ale to kulatý na krku není jenom na odkládání čepice…

Miguel říká:

Zdravím, tímto bych se chtěla zeptat zda je riziko otěhotnéní, poté co jsem měla s přítelem nechráněný styk dva dny po dobrání pilulky v období čekání na menstruaci. Zda tedy Jeanine působí i v tomto období. Děkuji

godi říká:

Emma: chranena jsi behem celeho uzivani HA jak na zacatku tak pri poslednim prasku i v pauze, kdy cekas na menses. Interval pauzy se nesmi prodluzovat z duvodu zachovani ochrany, pokud by jsi prodlouzila pauzu a vzala prasek o par dni pozdeji, nemusi byt potlacena ovulace a ty i pres uzivani HA otehotnis.

Emma říká:

Ahoj, zajímalo by mě, proč se nesmí interval bez užívání prášků prodlužovat a přitom pokud chci oddálit krvácení, tak pokračuji v užívání. Když např. poslední pilulku si beru vždy v ůterý, proč bych si ji tentokrát nemohla vzít ještě jednu ve středu? Můj další dotaz se týká ochrany: je styk bezpečný když dobírám platíčko, např. hned následující den zahájím interval bez užívání? A během tohoto intervalu? Doufám, že mi poradí zkušenější uživatelky:-)

Ester říká:

Dobrý den, minulý měsíc jsem prodlužovala o týden a menses normálně dostala. Tento měsíc (již klasicky) jsem měla dostat menses v sobotu/neděli a je čtvrtek a stále nic. Uprostřed cyklu jsem měla styk, pilulky jsem však poctivě brala. Pokud beru ráno a v noci zvracím, už to na to nemůže mít žádný vliv. Stalo se někomu, že měsíc po prodloužení vynechal menses? Děkuji,

Denita říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je normální, když jsem začala brát poprvé antikoncepci tak hned po prvním prášku menstruace ustala.Děkuji za odpověď

monulik říká:

Třeba ti jen nesedla.Migrény jsem měla při užívání HA Yadine.Teď mám Jeanine a jsem v pohodě,tak doporučuji!!!

Hanka říká:

Ahoj holky. Doporučuji žádnou antikoncepci neužívat. Užívala jsem Jeanine a začala jsem mít zdravotní problémy. Začala jsem mít problémy s vysokým krevním tlakem a s migrénou. Nikdo mi nedokázal říct, jestli to má souvislost s užíváním hormonů. Lékaři i lékárníci tvrdili, že tento přípravek může mít i nemůsí mít spojitost s mými potížemi. Začalo mi být opravdu čím dál hůř a tak jsem si sama vysadila antikoncepci. Po vysazení Jeanine se mi začíná upravovat tlak. Užívání hormonů není pro tělo přirozené a pokud nemusíte tak nic neužívejte.

Cephaelis říká:

Radana: Endometrióza sužovala ženy už dávno před vynálezem HA, težko ji tedy můžeš dávat do souvislosti. Jestli bereš HA pouze jako spouštěcí faktor, nikoli příčinu, pak je to určitě možné, ale s tím, že HA nejpravděpodobněji nástup endometriózy pouze odsunula na pozdější dobu. Nevíš, jak by to s tebou vypadalo, kdybys prášky nebrala, podle mě bys už endometriózu měla taky, ale tohle ti nikdo najisto neřekne. Z domněnek je těžké stavět nějaké hypotézy.

petmk říká:

Radana: Uvědom si, že HA napodobuje těhotenství, ale těch hormonů je tam míň. Nikdo ti nezaručí, že by se to stejný nestalo, kdybys měla dvě nebo tři děcka těsně po sobě…

Radana říká:

Ahoj vsem, dovolim si dat vsem holkam jednu radu. Pokud to neni nutne, tak zadnou antikoncepci neberte. Je to pekny svinstvo. Mam endometriozu. Rok po vysazeni Diane, kterou jsem brala asi 5 let jsem skoncila v nemocnici s 12centimetrovou cystou. Kdyz jsem se ptala doktora, jestli to muze mit souvislost s vysazenim Diane, rekl mi, ze ano. Nikdo nevi, proc endometrioza vznika. Cast vedcu se kloni k tomu, ze spoustecem je prave vysazeni hormonalni antikoncepce, kdy telo nedostane hormony, jak je zvykle a uz se s tim samo nevyporada. Diane jsem brala kvuli pleti a skutecne mi pomohla. I ted, cca 2 roky po vysazeni, mam plet pomerne cistou. Ale mozna za cenu nemoci na cely zivot. Pokud nevite, co endometrioza je, tak je to nemoc, ktera je v CR nejcastejsim duvodem neplodnosti u zen. Neberte zadne prasky pokud nemusite a pouzivejte kondomy.

monulik říká:

Cephaelis: Aha,tak to jsem potřebovala vědět.Nenapadlo mě,že to můžou být nějaké hormonální výkyvy.Já jen myslela,že pleť by to nemělo zhoršovat vůbec.Tak ale děkuji za vyjasnění :o)

Cephaelis říká:

monulik: Po šesti dnech užívání na sobě rozhodně ještě nepozoruješ efekt HA, spíš přirozené výkyvy. Zlepšení pleti by mělo být zřetelné tak po 3 měsících užívání.

monulik říká:

Ahoj,teprve šest dní beru antiko Jeanine.Dostala jsem ji kvůli pleti,ale začíná se mi to na opak zhoršovat.Je to vůbec možné po antiko která je hlavně na pleť?Nevim jestli to mám vydržet nebo zkusit jinou.Prosim poraďte

petmk říká:

Nikola: Nevím nic o tom, jak to bereš. Takže možnost těhotenství vyloučit nemůžu. Můžeš si tady ale najít dost informací, aby sis sama mohla udělat obrázek, jak na tom jsi. Jedna možnost kontroly těhotenství tady je, těhotenský test. Funguje spolehlivě tři týdny od styku, kdy mělo dojít k otěhotnění.

Nikola říká:

Tak to by me teda v tom případě zajímalo, jak poznám že antikocepce doopravdy funguje? :D Užívám 11 dní antikoncepční pilulky a měla jsem nechráněný styk s přítelem. Je nějaká možnost že bych byla těhotná?

petmk říká:

Nikola: obojí je pravda, záleží to na okolnostech. Vždycky je ale jistější počkat, až bude HA doopravdy fungovat.

Nikola říká:

Chtěla bych se zeptat, když užívám antikoncepci Jeanine poprvé v životě, za jak dlouho od užití první pilulky budu chráněná? Někde se píše že hned po první pilulce jsem chráněná a někde že až po měsíci? Co je pravda? Děkuji za odpoved

Ewenue říká:

Ahoy, chtěla bych se zeptat… jaký zkušenosti máte s Jeanine? Brala jem jí kvůli pleti a na akné je fakt skwělá, už dlouho sem neměla ani jeden pupínek, ale… zato se mi zase zhoršil(nebo spíše objevil) ekzém na rukách a na obličeji mam hrozný červený fleky, který sou suchý a swěděj… myslíte že za to může Jeanine? nic jiného mě totiž nenapadá…

Slunicko říká:

ahoj.. brala sem asi 2 roky diane, s kterym jsem byla naprosto spokojena protoze sem mela velmi akne a po techto prascich sem mela plet jak deckou prdylku.. ted mi doktorka rekla ze mam prejit na jiny prasky a predepsala mi jeanine.. beru uz 3 mesice a vubec nejsem spokojena.. po ranu jsem mela pocit ze budu zvracet, obcas me boli vajecniky, coz sem nikdy nemela, hlavne prvni den menstruace a to mam i pocit ze budu zvracetpak zase ze omdlim.. Plet se mi neskutecne zhorsila, ze mam jeden bedar vedle druhyho a pribrala sem 5 kilo a to jim porad normalne mozna i zdraveji nez driv.. dokonce mam deprese a obcas zacnu zniceho nic brecet.. premyslim ze se vratim zpatky k diane, jelikoz sem slysela ze se prasky mohou menit az po 5 letech a ne po 2 jak mi rekal doktorka..

Jeanine říká:

Ahoj, chtěla bych se prosím zeptat na váš názor..Brala jsem Yadine a teď chci přejít z důvodu špinění na Jeanine. Obávám se, ale aby mi to pomohlo, myslíte, že je to dobrá volba nebo zvolit silnější ha? děkuji