Pramino - příbalový leták

Třífázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Norgestimatum 0,180–0,250 mg, Ethinylestradiolum 0,035 mg

Výrobce: Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko tablety

Výrobce

Cilag AG, Schaffhausen, Švýcarsko

Složení

Účinné látky:

Bílé tablety: norgestimatum 0,180 mg ethinylestradiolum 0,035 mg v 1 tabletě Světle modré tablety: norgestimatum 0,215 mg ethinylestradiolum 0,035 mg v 1 tabletě Modré tablety: norgestimatum 0,250 mg ethinylestradiolum 0,035 mg v 1 tabletě

Pomocné lásky:

Monohydrát laktózy, předželatinovaný kukuřičný škrob, stearan hořečnatý. Světle modré a modré tablety obsahují navíc barvivo hlinitý lak indigokarmínu.

Indikační skupina

Třífázová perorální estrogen-gestagenní antikoncepce

Charakteristika

Antikoncepce:

Pramino Pramino je přípravek určený k zábraně početí. Obsahuje gestagen norgestimát a estrogen ethinylestradiol, hormony podobné těm, které se tvoří přirozeně v ženském organizmu. Mechanizmem účinku této hormonální, přesněji estrogen-gestagenní antikoncepce je inhibice ovulace, to znamená zábrana dozrávání a uvolnění ženských zárodečných buněk (vajíček) z vaječníku. Zároveň dochází k zahuštění hlenu v děložním hrdle, čímž je znesnadněn průnik spermií (mužských pohlavních buněk), a ke změnám děložní sliznice, které znemožňují uhnízdění vajíčka.

Akné:

Akné je kožní onemocnění způsobené mnoha různými příčinami. V jeho rozvoji hrají důležitou roli mužské pohlavní hormony – androgeny. Hormony obsažené v přípravku Pramino zvyšují hladiny látek vázajících tyto androgeny, což vede ke snížení hladin jejich nevázaných, aktivních forem. Kombinace ethinylestradiolu a norgestimátu (hormonů obsažených v přípravku Pramino) prokázala účinnost ve zlepšení projevů akné v obličeji u jinak zdravých žen postižených tímto kožním onemocněním.

Indikace

Pramino se používá k perorální hormonální antikoncepci a k léčbě středně závažných projevů akné vulgaris u žen starších 15 let, které mohou užívat perorální hormonální antikoncepci, které si tuto antikoncepci zvolí k zábraně početí, u kterých již nastalo první menstruační krvácení a u nichž zůstala léčba místně působícími přípravky bez odezvy.

Kontraindikace

Pramino nesmíte užívat:

 • v těhotenství či při podezření na těhotenství, v období kojení
 • při nádorových onemocněních prsu, dělohy, čípku děložního, pochvy nebo jiných orgánů, na jejichž funkci mají vliv pohlavní hormony, po ukončení léčby těchto nádorů a při podezření na tato onemocnění – při dosud neobjasněném nepravidelném krvácení z rodidel
 • při předchozích nebo stávajících tromboembolických onemocněních (tvorba krevních sraženin v žilách např. dolních končetin nebo pánve, ucpání plicní tepny těmito sraženinami), při akutním (náhle vzniklém) zánětu povrchových žil
 • při stavech, které vedou ke zvýšené pravděpodobnosti tvorby krevních sraženin (nedostatek některých látek, např. antitrombinu III, při srpkovité chudokrevnosti – vzácné krevní onemocnění)
 • po prodělaném srdečním infarktu nebo cévní mozkové příhodě
 • při bolestech na hrudi, které jsou příznakem angíny pectoris (srdeční angíny)
 • při těžké cukrovce s cévními změnami
 • při žloutence (projevující se na kůži nebo očním bělmu) v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonální antikoncepce, při probíhajícím jaterním onemocnění
 • při jaterních nádorech nebo po jejich léčbě
 • při zhoubném kožním nádoru zvaném maligní melanom
 • při přecitlivělosti ke kterékoli složce přípravku

Zvláštní opatrnosti a zvýšeného lékařského dohledu je zapotřebí:

 • při zvýšeném krevním tlaku
 • při migréně, bolestech hlavy nebo epilepsii (padoucnici)
 • při cukrovce
 • při zvýšených hladinách krevních tuků
 • při onemocněních žlučníku, srdce, nebo ledvin
 • při depresích
 • při nezhoubných nádorech prsu nebo při neobvyklém nálezu při vyšetření prsů rentgenem nebo na mammogramu

Uvědomte vždy svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste je dříve prodělala, zda kouříte nebo užíváte jiné léky.

Důvody k vysazení přípravku Pramino a neodkladné poradě s lékařem jsou:

 • vzniklé těhotenství
 • první výskyt migrenózních obtíží nebo častější výskyt nezvykle silných bolestí hlavy
 • náhlé poruchy zraku nebo sluchu
 • nezvyklé křeče nebo brnění v končetinách, závratě
 • příznaky hlubokého zánětu žil (např. nezvyklé bolesti lýtek nebo otoky nohou)
 • příznaky plicní embolie (ostrá bolest na hrudi, vykašlávání krve, náhlá dušnost)
 • příznaky možného srdečního záchvatu (silné bolesti na hrudi, pocit tíhy na hrudníku)
 • tvorba uzlů v prsech, odtok mléka z prsních bradavek
 • závažná změna nálady ve smyslu deprese
 • žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očních bulbů)
 • náhlá prudká bolest v oblasti žaludku
 • významný vzestup krevního tlaku
 • chloazma (zhnědnutí kůže, nejčastěji v obličeji)

Plánóvané chirurgické zákroky nebo delší znehybnění:

Užívání perorální antikoncepce by mělo být přerušeno 4 týdny před plánovanou operací a opět zahájeno dva týdny po obnovení úplné pohyblivosti. Nezapomeňte přes toto období používat jinou antikoncepční metodu, např. kondom. V případě náhlého znehybnění (po úraze apod.) ukončete užívání přípravku Pramino a informujte o tom ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

U žen užívajících perorální antikoncepci se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Z hlediska pohlavních orgánů může nastat během užívání přípravku Pramino nepravidelné krvácení nebo špinění, zejména v průběhu několika prvních měsíců. Toto krvácení nebo špinění zpravidla samovolně odzní a není příznakem závažnějšího onemocnění. Užívejte nadále tablety přesně dle rozpisu. Pokud se krvácení nebo špinění opakuje ve více cyklech, je nezvykle silné nebo trvá dlouhou dobu, musí být zjištěna příčina. V tomto případě se obraťte na svého lékaře. Dále může nastat amenorea (vynechání menstruace), může dojít ke změnám sliznice čípku děložního, k prodlevě chtěného otěhotnění po vysazení přípravku.

Z hlediska centrálního nervového systému se mohou dostavit bolesti hlavy, migréna, deprese. Mírné bolesti hlavy v počátku užívání jsou zpravidla dočasné a ustupují do třetího měsíce užívání.

Z hlediska zažívacího ústrojí lze počítat s nevolností, která může být taktéž omezena pouze na první měsíce užívání. Hormonální antikoncepce může urychlit tvorbu žlučových kamenů a projevy chronického zánětu žlučníku. Mohou se dostavit poruchy žlučníku a projevy žloutenky. Existuje možná, avšak ne zcela prokázaná souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a nádory jater. V každém případě jsou zhoubné nádory jater velice vzácné a případné ovlivnění hormonální antikoncepcí je ještě vzácnější. K obtížím, které se mohou týkat prsů, patří napětí v prsou, jejich zvětšení a samovolný odtok mléka z bradavek. Napětí v prsou v počátku užívání je zpravidla dočasné a ustupuje do třetího měsíce užívání. Otázkou výskytu zhoubných nádorů prsu u žen užívajících hormonální antikoncepci se zabývalo mnoho studií s nejednotnými závěry. Poslední výsledky ukazují, že u žen právě užívajících tuto antikoncepci existuje velice mírně zvýšené riziko zhoubného nádoru prsu. Nejsou žádné důkazy pro zvýšení tohoto rizika deset a více let po skončení užívání. Zhoubné nádory prsu zjištěné u žen užívajících hormonální antikoncepci byly shledány v méně pokročilých stadiích než u žen, které nikdy tuto antikoncepci neužívaly. Na základě dosud známých skutečností nelze rozhodnout, zda je zvýšení pravděpodobnosti výskytu zhoubných nádorů způsobeno časnějším záchytem nádoru u žen užívajících hormonální antikoncepci, biologickým účinkem této antikoncepce, nebo kombinací obojího.

Z hlediska srdečně-cévních onemocnění patří k nežádoucím účinkům tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), ucpání plicních cév těmito sraženinami (plicní embolie). Riziko těchto onemocnění je vyšší u obézních žen, u žen, které tato onemocnění již dříve prodělaly nebo k nim mají vrozenou náchylnost. Riziko je rovněž zvýšeno v obdobích znehybnění, např. v pooperačním období nebo po úrazech (viz Důvody k vysazení přípravku Pramino). Další riziko představuje ucpání cév vyživujících srdce (srdeční infarkt, angína pectoris), ucpání nebo prasknuti cév mozkových. ryto závažné nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně, obzvlášť pokud jste celkově zdravá. Zvýšené riziko těchto onemocnění navíc nebylo prokázáno u žen užívajících přípravky s méně než 50 mikrogramy ethinylestradiolu (k nimž patří Pramino), pokud ženy nekouří a je jim pravidelně kontrolován krevní tlak. Kouření, obzvláště v množství nad 15 cigaret denně, zvyšuje riziko cévních onemocnění u žen užívajících hormonální antikoncepci. Riziko je dále zvýšeno u kuřaček starších 35 let. Všem ženám, které užívají hormonální antikoncepci, se důrazně doporučuje nekouřit.

Z hlediska kožních poruch se může u žen mimořádně citlivých k hormonálním přípravkům příležitostně objevit chloazma, což jsou hnědavé skvrny v obličeji, které mohou být zvýrazněny při delším slunění, nebo projev přecitlivělosti ke kterékoli složce přípravku. Pokud jste zaznamenala obdobnou poruchu (chloazma) v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonální antikoncepce, informujte svého lékaře, který posoudí vhodnost užívání přípravku Pramino. Pokud budete Pramino užívat, měla byste se vystříhat slunění nebo používat vysoce ochranné krémy.

K ostatním nežádoucím účinkům patří vzácně se vyskytující změny tělesné hmotnosti nebo příznaky zadržování tekutin v těle a změny libida (pohlavní žádostivosti).

Riziko závažných onemocnění či úmrtí je u zdravých žen, u nichž se neprojevují jmenované rizikové faktory, velmi nízké. Toto riziko se však významně zvyšuje v přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny krevních tuků, obezita a cukrovka. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce

Účinky přípravku Pramino a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i volně prodejných.

Léčiva, která mohou snižovat účinnost přípravku Pramino:

Rifampicin (určený k léčbě tuberkulózy), barbituráty, fenylbutazon (obsažený v některých nepříliš četných lécích proti nespavosti a lécích tlumících bolest), mefenytoin, fenytoin (užívají se při poruchách srdečního rytmu), primidon, karbamazepin (určené k léčbě epilepsie), ampicilin, tetracyklin (antibiotika), griseofulvin (antimykotikum). Většina antibiotik může snižovat účinnost hormonální antikoncepce vzhledem k narušení střevních bakterií, čímž je sníženo vstřebávání účinných hormonů v antikoncepčním přípravku. Prvním příznakem snížení účinnosti může být nepravidelné krvácení. Při možném snížení účinnosti je třeba použít navíc další antikoncepční metodu (viz Upozornění).

Léky, na jejichž účinek může mít vliv přípravek Pramino:

Antikoagulancia, antidiabetika, hypolipidemika, antihypertenziva, antidepresiva, glukokortikoidy, theofylin, diazepam a chlordiazepoxid.

Dávkování a způsob použití

Hormonální amikoncepce a léčba akné:

Jeden blistr přípravku Pramino obsahuje sedm bílých tablet pro dny 1–7, sedm světle modrých tablet pro dny 8–14 a sedm modrých tablet pro dny 15–21. V tomto pořadí jsou také tablety na blistru označeny čísly. Pramino musíte užívat pravidelně, v odstupech nepřesahujících 24 hodin. Rozhodněte se pro denní dobu, ve kterou budete Pramino užívat, a tu budete nadále dodržovat. Pokud s užíváním začínáte, lékař Vám doporučí, kdy použijete první blistr. Všechny další blistry se poté ulívají stejným způsobem, popsaným níže.

Možné doporučené způsoby zahájení užívání, pokud lékař nerozhodne jinak:

Zahájení 1. dne menstruace:

Užívání zahájíte první den menstruačního cyklu (první den krvácení). První den cyklu užijete první (bílou) tabletu a pokračujete jednou tabletou denně, v pořadí sedm bílých, sedm světle modrých a sedm modrých tablet, tj. celkem 21 dní. V tomto případě jste chráněna před otěhotněním od samého začátku užívání. Po užití poslední modré tablety následuje sedmidenní přestávka, během které se obvykle dostaví menstruační krvácení (většinou slabší a kratší, než jste byla zvyklá před užíváním hormonální antikoncepce). Po této sedmidenní přestávce pokračujete v užívání první (bílou) tabletou z dalšího blistru (i v případě, že krvácení dosud neskončilo).

Tento rytmus užívání, tj. 21 dní jedna tableta denně a 7 dní vynechání, udržujte dokud je ochrana před otěhotněním žádoucí.

Zahájení 5. dne menstruace:

Některé ženy mohou hormonální antikoncepci lépe snášet, pokud začnou první blistr užívat pátý den menstruačního cyklu (pátý den od prvního dne krvácení, i v případě, že krvácení již skončilo). Pátého dne cyklu užijete první (bílou) tabletu a pokračujete jednou tabletou denně, v pořadí sedm bílých, sedm světle modrých a sedm modrých tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dnů užívání tablet však musíte využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci.

Zahájení následující neděli po 1. dnu menstruace:

Některé ženy dávají přednost začátku užívání v neděli, převážně vzhledem snadno zapamatovatelnému rytmu, protože každý nový blistr se začíná ulívat v neděli a dále vzhledem k menstruačnímu krvácení od pondělí do pátku a nikoli o víkendech. První blistr začnete užívat první neděli po začátku menstruačního krvácení. Pokud jste začala krvácet v neděli, začnete užívat tablety v tuto neděli. V neděli po začátku krvácení užijte tedy první (bílou) tabletu a pokračujte jednou tabletou denně, v pořadí sedm bílých, sedm světle modrých a sedm modrých tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dnů užívání tablet však musíte rovněž využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli.

Co dělat, když zapomenete užít tabletu:

Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo méně než 12 hodin, užijte zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni. Jste nadále chráněna proti otěhotnění a žádná další opatření nejsou nutná.

Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo více než 12 hodin, užijte poslední zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni nebo zároveň. Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, zlikvidujte všechny zapomenuté kromě poslední, kterou užijete jak je již výše uvedeno. Poté pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Po následujících sedm dnů musíte používat navíc jinou antikoncepční metodu, např. kondom, nikoli kalendářní metodu nebo sledování bazální teploty či hlenu. Pokud jste zapomněla užít jednu nebo více z posledních sedmi tablet v blistru (modré tablety 15–21 včetně), postupujete stejným způsobem s tím, že další blistr začnete užívat ihned po využívání tohoto. Neučiníte tedy obvyklou sedmidenní přestávku a následující den po poslední tabletě aktuálního blistru užijete první (bílou) tabletu z dalšího blistru. V tomto případě se krvácení může dostavit až po využívání druhého blistru v pořadí, kdy již učiníte obvyklou sedmidenní přestávku. Krvácení se však může objevit i během užívání druhého blistru, obzvláště na začátku. Pokračujte nadále v užívání tablet, toto krvácení zpravidla samo odezní. Pokud se Vám však zdá krvácení neobvykle dlouhé nebo silné, informujte svého lékaře.

Užívání po porodu:

V případě, že nekojíte, můžete začít užívat Pramino 4 týdny po porodu. Dřívější termín nelze doporučit, protože po porodu může být obecně zvýšeno riziko Norby krevních sraženin.

Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku Pramino kojícím matkám doporučit.

Užívání po umělém přerušení těhotenství nebo po samovolném potratu:

Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu v prvních třech měsících těhotenství (do 12. týdne od poslední menstruace) můžete po dohodě s lékařem zahájit užívání ihned následující den po provedení zákroku Žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná, je však vždy zapotřebí dodržovat doporučení lékaře týkající se pohlavní zdrženlivosti vyplývající z vlastního provedeného zákroku

Vynechání menstruačního krvácení:

Pokud jste užívala tablety přesně dle návodu a v sedmidenní přestávce se nedostaví krvácení, začněte užívat další blistr obvyklým způsobem. Pravděpodobnost, že jste otěhotněla, je malá. Pokud jste však neužívala tablety dle návodu nebo se u Vás nedostavilo již druhé krvácení, může těhotenství připadat v úvahu. Nezačínejte proto užívat další balení dokud lékař případné těhotenství nevyloučí Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce během těhotenství se nedoporučuje.

Upozornění

Vyšetření a sledování žen užívajících hormonální antikoncepci:

Všechny ženy by se měly podrobovat pravidelným preventivním gynekologickým vyšetřením a jednou za tři až šest měsíců kontrole krevního tlaku.

Ovlivnění laboratorních vyšetření:

Některá laboratorní vyšetření (stanovení hladin hormonů, ukazatelů krevní srážlivosti apod.) mohou být účinky přípravku Pramino ovlivněna. Informujte proto vždy ošetřujícího lékaře, že užíváte Pramino.

Snížení účinnosti:

Antikoncepční účinek může být snížen

 • pokud neužíváte tablety dle návodu, např. při vynechání jedné nebo více tablet
 • pokud trpíte těžkým průjmem nebo zvracíte do 4 hodin po užití tablet
 • užíváte-li Pramino současně s některými jinými léky (viz Interakce)

V těchto případech je nezbytné používat jinou antikoncepční metodu (např. kondom) po celé období možného snížení účinnosti a dalších sedm dnů po jeho skončení.

Příznivé účinky:

Epidemiologickými studiemi byly prokázány tyto příznivé účinky perorální hormonální antikoncepce především u přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg

Účinky na menstruační cyklus:

 • zvýšení pravidelnosti menstruačních cyklů
 • snížení krevní ztráty a snížení výskytu chudokrevnosti z nedostatku železa
 • snížení výskytu bolestivých menstruací

Účinky spojené se zábranou ovulace (uvolnění vajíčka):

 • snížení výskytu funkčních cyst vaječníku
 • snížení výskytu mimoděložního těhotenství (těhotenství, která jsou umístěna mimo dutinu děložní a mohou při prasknutí vážně ohrozit život ženy silným krvácením do dutiny břišní)

Ostatní účinky:

 • snížení výskytu nezhoubných onemocnění prsu
 • snížení výskytu náhlých zánětlivých onemocnění malé pánve
 • snížení výskytu nádoru děložní sliznice
 • snížení výskytu nádoru vaječníku

Chtěné otěhotnění:

Návrat plodnosti po skončení užívání přípravku Pramino může být v některých případech opožděn (zvl. při nepravidelném menstruačním cyklu před užíváním přípravku)

Vyšší výskyt poškození plodu při otěhotní bezprostředně po skončení užívání však nebyl prokázán.

Předávkování:

Po požití vyšších dávek perorální antikoncepce malými dětmi nebyly pozorovány závažné příznaky otravy, přesto se však při náhodném požití tablet dítětem poraďte s lékařem

Předávkování může způsobit nevolnost a krvácení z rodidel.

Uchovávání

Přípravek Pramino uchovávejte za obyčejné teploty.

Varování

Přípravek Pramino nesmíte používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení

Blistry 1×21 tablet, 3× 21 tablet

Datum poslední revize

3. listopadu 1999

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Jana (věk: 24) říká:

Ahoj chtěla byh se zeptat k přípravku Pramino 28 ,spletla jsem si platíčka a místo bílých jsem začala brát světle modré ,nyní bych pokračovala modrými a nakonec dobrala ty bílé,chtěla bych se zeptat zda jsem chráněná i když jsem brala místo bílých modré a zda to takto neztrácí na účinností a mohu je dobrat v pořadí které uvádím výše.Moc děkuji z odpověd

bublina říká:

Každá barva má jiný obsah účinné látky, bílá nejméně, modrá nejvíce, takže na konci cyklu, takže vliv na účinnost to tvé prohození barev mít určitě bude. Zeptej se svého gynekologa, který ti to předepsal, ať ti poradí, co bude nejlepší, ale asi budeš muset tohle plato doplnit i kondomem.

petmk říká:

Nemyslím si, estrogenu je ve všech stejně a ten tam funguje jako inhibitor ovulace. Co roste je obsah gestagenu, který drží ovulaci.

Takže s největší pravděpodobností bude špinit, ale otěhotnět by neměla…

Jana (věk: 24) říká:

takže když jsem přeskočila bílé a vzala rovnou světle modré tak to znamená že jsem si vzala rovnou to silnější plato ,tak by riziko otěhotnění být nemělo? to pouze v případě až začnu brát ty bílé ,které bych měla doplnit kondomem protože jsou nejslabší

petmk říká:

Ne. Ty bílý mají minimum hormonů pro udržení krvácení, takže začneš špinit dřív. Ale estrogenu je furt stejně, takže neumožní tělu vyrobit hormon FSH a bez něho nezačne zrát žádný

Samoyřejmě, že pokud máš z nějakýho důvodunedůvěru v HA, kondom nebo spermicid ničemu neublíží. Už jenom pro ten klid…

Anonym říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. 14. prosince jsem si měla brát 7. prášek z plata, každý prášek před tím jsem si brala v 6 ráno, ale 7 prášek jsem zapomněla a vzala jsem si ho až kolem 23:30, což podle příbalového letáku splňovalo 24 hodin. Špinit jsem nezačala a ostatní prášky jsem opět brala v 6 ráno. Včera tj. 20. prosince jsem měla pohlavní styk. A zajímalo by mě, zda hrozí, že bych mohla otěhotnět. Děkuji předem za odpověď.

Nikola (věk: 19) říká:

Dobrý den, beru pramino přes rok a půl, vždy ve 12h odpoledne. Už od pátku beru druhý týden a včera v neděli jsem si prášek zapomněla vzít a večer jsem měla pohlavní styk. prášek jsem si vzala až ráno v 9h. Chtěla bych se zeptat jestli mám brát prášky normálně dál nebo se bát? děkuji za odpověd

bublina říká:

Jestli se chceš bát, tak klidně můžeš, ale prášky ber dál, přesně podle instrukcí v příbalovém letáku.

Luciska (věk: 22) říká:

Dobrý den, mám 4 měsíce po porodu. Měsíc po porodu jsem začala brát HA Pramino 28 (stejně jako před otěhotněním). Ale teď jsem týden brala antibiotika V-penicilin a včera jsem je dobrala. Ovšem dnes proběhl nechráněný sex. Antikoncepci beru řádně, mám ještě 3 tablety na platíčku, poté následuje 7mi denní pauza. Jak velká pravděpodobnost je, že jsem otěhotněla, prosím? Jde o ovlivnění HA antibiotiky (Penicilin). Děkuji.

Anna říká:

Dobrý den,beru pramino HA a chtěla jsem se zeptat jeli možné si odložit mensturaci kvůli důležité akci a vzit dvě platicka na jednou, ze bych dobrala prvni (21) a hned zacala druhe bez 7 denní přestávky.

Hana (věk: 21) říká:

Dobrý den, menstruaci lze odložit pouze o týden, a to užitím tmavě modrých tablet z dalšího platíčka. Nebo si nechat předepsat jiné léky opož´dující menstruaci od gynekoložky.

bublina říká:

Ne, to nejde. U třífázové HA nelze takto jednoduše spojovat platíčka a prodloužit cyklus.

Iveta (věk: 17) říká:

Ahoj dnes jsem si vzala o hodinu a půl prášek, ale jsem na konci modreho radku. Vadí to moc , že jsem ji zapomněla?

bublina říká:

Umíš číst? Odpověď máš nad svým dotazem.

Helena (věk: 21) říká:

Jeslti mi můžete poradit, včéra jsem dobrala platíčko a měla bych čekat na menstruaci. Bohužel jsem si dneska v pátek uplně omylem vzala z dalšího platíčka. Co mám teď dělat? mám pokračovat v braní, nebo normálně udělat 7denní pauzu a začít brát až pak od soboty? děkuji moc

bublina říká:

Omlouvám se, ale následující text platí pouze pro jednofázovou HA, což pramino není. Pokud jsem tě popletla, omlouvám se, jestli ses držela toho co jsem napsala, tak mě mrzí že jsem ti radila nesmysly. Poraď se raději s příbalovým letákem a nebo gynekoložkou, jak v tomto případě chybu napravit a než se obnoví antikoncepční účinek, chraň se ještě jinak.


Rozhodni se jak chceš. Antikoncepční účinek je zachovaný pokud bereš bez přerušení 21 tablet nebo více a pokud pauza bez tablet není delší než 7 dní. Takže si to ber jak chceš, pauzu si udělej kdy chceš, jediné co musíš dodržet je to, že pauza nesmí být delší a nesmíš vzít míň než 21 tablet v kuse. Takže jestli už máš z plata ubráno a uděláš pauzu (1 až 7 dní), tak pak raději začni nové plato, abys náhodou nezapomněla a neudělala další pauzu dřív než za 21 dní. To načnuté nevyhazuj, buď ho dober bez pauzy po tom novém celém, nebo si ho nech pro případ, že bys chtěla menses posunout (oddálit) třeba kvůli dovolené apod. Když už cyklus prodlužuješ, tak raději o celých 7 dní, aby neměla bordel v systému, pokud jsi zvyklá začínat nové balení třeba v sobotu (nebo v pondělí, nebo jindy).

petmk říká:

Doteď jsem žil v přesvědčení, že je Pramino třífázovka…

bublina říká:

Doprčic, moje chyba, nedávám pozor. Díky za upozornění, všechno zpět.

Anonym říká:

Ahoj Julie,mam akutni problem.Beru antikoncepci Pramino,a to tak,ze zacinam brat prasek nedeli po mensesu.Pred 14 dny jsem dobrala platicko a zacala brat hned dalsi,protoze jsem chtela najet na schema brani od 1. dne mensesu,abych byla chranena uz od 1.dne.No,asi to byla blbost,ja vim.ale uz pres tyden me boli brisko a od minule stredy mam dost silne krvaceni,navic mi je furt spatne.Co mam delat? Je mi 20 let.

Julie říká:

Ivco, co blázníš? Chráněná jsi celou tu dobu. Pouze při úplně prvním braní se u některých přípravků začíná 1. den cyklu. Nepřestávat užívat HA se dá u jednofázových preparátů. Nejlepší by bylo, přestat brát HA, vyčkat s ochranou dalšího krvácení, začít brát HA dle příbalového letáku a pro příště si odpustit experimenty.

Anonym říká:

Zdravím, antikoncepci jsem začala brát před dvěma lety kvůli pleti a akné-byla to Diana. Pak jsem přešla na Vreyu, je trošku levnější než Diana, a přibrala jsem 5 kilo. To by ale takový problém nebyl. V posledních 2 měsících mám hnědý až černý výtok, docela mě to zlobí. „Dostala“ jsem ho v den, kdy mi umřela babička, pak jsem docela cestovala, teď se uzavírají známky… doktorka mi řekla že to je stresem a vyměnila mi Vreyu za Pramino3×21, kvůli tomu že je třífázová a každý týden tělo dostane jiné množství hormonů. V komentářích tu ale čtu, že se po této HA někdo přibírá, dostavují se bolesti hlavy a tmavý výtok se vyskytuje také? Máte s tím někdo zkušenosti a tyto problémy vás s Praminem trápí? Neexistují nějaké léky na ten výtok? Mě moje antikoncepce jinak vyhovuje a nebýt tmavého výtoku, nemám důvod ji měnit. děkuji za odpověď!

Anonym říká:

Mám otázku. 24.8.jsem jsem vysadila Pramino. 29.8. jsem měla ještě poslední menstruaci, ale od té doby už mi dvakrát vynechala. Pohlavní styk jsem od vysazení neměla a pro jistotu jsem si dělala i dvakrát těhotenský test – vždy negativní. Myslíte, že je to způsobeno změnou hladiny hormonů, nebo to může být něco vážnějšího a měla bych jít k doktorce?

Anonym říká:

Ahoj chci se zeptat, kdyz beru prasky poctivea podle navodu 2 roky, apak jsme mela prasek a pak 2 dny jsme zapomela a kdyz jsme se vratila vzala si 3naraz a potom mela sex dalsi den a on se do me udelal je mozne ze otehotnim ?? nebo prasky zabiraji a nemusim se bat ?? Dekuji za odpoved

godi říká:

Lucie: Třífázová antikoncepce je trochu složitější a nemá takové možnosti (např. Triquilar, Trinovum atd.). Na prodloužení cyklu lze doporučit pouze navázáním na poslední třetinu pilulkami z poslední třetiny dalšího platíčka (nebo několika platíček). Pilulky jsou obvykle od sebe odlišené barevně, takže v praxi to vypadá tak, že navážete po skončení tohoto balení, poslední barvou pilulek z toho dalšího – prodloužíte tak tu poslední „třetinu“ cyklu (pozor na tabletky bez hormonů!). Zbylé tablety musíte bohužel vyhodit. Pak uděláte klasickou pauzu na krvácení a začnete brát úplně nové balení.

Na třetí fázi byste mohla navázat jednofázovou antikoncepcí, která by měla shodné složení hormonů jako poslední fáze vašeho třífázového přípravku a nebo hormonálními přípravky jaké se používají pokud žádnou antikoncepci neužíváte.

V případě, že jste udělala chybu a začala brát další balení bez pauzy, jako se to dělá u jednofázové antikoncepce, neděste se. Nic tak hrozného se nestalo a antikoncepční účinek by měl být nezměněn, pouze je možné, že dojde ke krvácení mimo cyklus – čemuž jste se snažila vyhnout.

Stačí trochu víc prohledat tenhle server

Lucie říká:

Ahojky, beru antikoncepci pramino 3×21 a zajímalo by mě když bych potřebovala oddálit menstruaci kvůli dovolené, zda mám po dobrání jednoho platíčka začít brát bílé pilulky nebo mám začít od těch tmavěmodrých až k bílým. Někde jsem slyšela, že u třífázové antikoncepce se pro oddálení musí to další platíčko brát obráceně (začít od tmavěmodrých, pak světle modré a pak až ty bílé) a po vysazení dostanu menstruaci. Můžete mi prosím říct jak to je? Děkuji pěkně.

Michaela říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli někdo nemáte nějaké zkušenosti s tím, že jste ztloustli při užívání Pramina.

petmk říká:

zuzspek: Pramino je třífázovka. U něj nejde oddálit menstruace spojením platíček.

zuzspek říká:

ahoj, mám malý dotaz.. užívám HA pramino a rouhodla jsem se, že neudělám týdenní pauzu a posunu si tím menstruaci..ale dostala jsem ji, jen asi o 2 dny později, a už 9. den menstruuji.. myslite že je to normalni..? diky za odpověď

Hafinka říká:

jo moc dekuji..tkaze dobrat bili a vsechny modry a dat tydeni pauzu.a zeleny nic nedelaji.moc vam dekuji ste dobra zena..ze umite poradit..ted uz si vim rady nashledanou

petmk říká:

Hafinka: kdyžtak nevysvětlil, ne každý na téhle planetě je holka :-)

Chybějící návod u léků je porušení zákona. Jsi si jistá, že jsi ho nějak nevyhodila? A tebe doktor nepoučil, co a jak, když ti to předepisoval?

Takže před braním HA to šlo asi takhle: začalo dozrávat vajíčko, pak dozrálo, vydalo se na cestu směrem k děloze. Když tam došlo a cestou se nespojilo s žádnou spermií, zaniklo a vyšlo spolu s výstelkou dělohy při krvácení ven. Teď do toho přijdeš ty s práškama a chceš zabránit vajíčku, aby dozrálo. Když začneš s braním první den krvácení, máš hodně velkou jistotu, že jediný vajíčko v těle je po smrti a další začne zrát za týden. To je dostatečná doba na to, aby se podařilo jeho dozrávání zastavit. Takže v tom případě jsi chráněná hned a kdyby ti nevadilo krvácení, nebyl by problém. Když ale začneš brát jindy, už HA nemusí na zastavení zrání vajíčka stačit. Nebo už může být na cestě vejcovodem a HA už nenadělá nic. Proto je lepší v případě, že nezačneš s braním první den krvácení, používat k HA během prvního platíčka ještě jinou ochranu. Nikdo ti totiž nezaručí, že tě HA chrání. Pořád je lepší mít jistotu s kondomem a práškama, než nejistotu jenom s práškama.

Co se týká barev, máš třífázovku. V každé barvě je jiný obsah hormonů. Ber je v pořadí bílá, modrá, tmavě modrá a pak týden pauza. Jinak to bude znamenat slabší krvácení během cyklu. Tablety jedné barvy můžeš libovolně zaměnit. Aby tě to chránilo, nesmí být pauza mezi tmavě modrou a bílou delší, než 7 dní a musíš užít všechny bílý a modrý. Zelená je pravděpodobně bez hormonů na dobu pauzy, aby sis zvykla na braní. Ty můžeš vynechat. Snaž se je užívat každý den ve stejnou dobu, když zapomeneš, vezmi si tu tabletu co nejdřív. Do 12h se to dá spolehlivě zachránit.

Tělo nezná dny, je mu jedno, jestli je středa nebo sobota. Řídí se vlastním kalendářem. Ten potisk je jenom pro tebe kvůli orientaci.

Hafinka říká:

vím.ale já mám krabičku fialovou..a takový pouzdýrko.a není v tom návod a to vaše sem nepochopila.kondomy máme radši si veme dva.ale bojím se.a nepochopila sem to že mám týden počkat vysvetlila byste mi to prosím?napište dekuji

petmk říká:

Hafinka: Návod máš na letáčku v krabičce nebo tady v tom článku. Je tam i jak začít brát, i pořadí barev, i co dělat při zapomenutí. Tenhle víkend by šel, ale pořiď si k tomu nějakou věc, co začíná na K. Buďto kondom, nebo kočárek.

Hafinka říká:

ahoj.je mi 15 let.a chci se poprvé vyspat se svým klukem.mám antikoncepc pramino.a e to na 22 dní.sou tam ruzne barvy bila modra tmave modrá zelená.a potřebuji vysvetlit jak to mam brat.mam menstruaci 5 dni.a chci s to zacit brat od zitra protoze to tam zacina na platičku od ctvrtka.mohla byste mi rict jeslit je to spravné.a jeslit bych sex se svym pritelem mohla mit uz o vykendu?dekuji za odpoved ocenim kdyz mi odpovite hnedka.preji hezky den

daggy24 říká:

Christlin: V 7denní pauze chráněná jsi.Neumíš si přečíst návod – příbalový leták? Všichni nepřibírají a většinou k tomu mají přirozené sklony i bez antikoncepce.

Christlin říká:

Ahojte všeci, mám takovej dotaz beru pramino a chtěla bych se zeptat jestly jsem chráněná aji v sedmidenní pauze nebo musim pouzivat kondom?? a jeste neco vážně ste skoro seci po tom pribrali?? a je naka antikoncepce po kere se nepribira??ptz z toho mam velkej strach

petmk říká:

brenda: Nezabije tě to, ale rozhodí ti to cyklus, zatížíš tím tělo a nějakou dobu na HA nebude spoleh.

brenda říká:

ahoj..potřebovala bych poradit…měsíc beru pramino 28…od pondělka mám vynechávku 7 dní na menstruaci..ale ve čtvrtek jdu do nemocnice na drobný zákrok a nevím jak dlouho tam budu..bude nějaký problém v tom, když HA nezačnu brát hned po 7denní pauze jak bych měla ale počkám až se vrátím z nemocnice a začnu pokračovat o těch pár dní později?

Sharika říká:

Jita: do 500,– (cca 495,–)

Jita říká:

ahojky! jenom by mě zajímala cena pramina… děkuji ;-)

godi říká:

Lucka: vseobecne se udava ze by doba nemela byt kratsi jak 3 mesice. takze minimalni rozestup by mel byt 3 mesice, ale samozrejme cim dele tim lepe. Telu nejakou dobu trva nez si na HA zvykne a stejnou dobu mu trva nez si odvykne…a caste vynechavani napr. na 1 ci dva mesice je pro to telo docela zahul

Lucka říká:

chtěla jsem se zeptat po jak dlouhý době co pramino přestanu brát ho můžu začít brát znova…? nevite?

petmk říká:

Nikol: Klidně je můžeš vynechat, ty jsou tam jenom proto, aby sis zvykla na braní každý den.

Nikol říká:

Ahoj,beru pramino 28 a chci se zeptat jestli poslednich 7 prasku (ty zelene) obsahuje hormony,nebo jestli je muzu vynechat.

Helena říká:

Ahojky, Pramino beru přes 2 roky a musím podotknout, že posledních pár měsíců mám opravdu velké deprese, i když mě v podstatě nic netrápí a nemám žádné problémy. Před tím jsem tyto stavy neměla, těžko říct. Kéž by chuť na sex byla alespoň na nule, je těžce pod ní… :( Ale na druhou stranu mě zbavila mých chronických cyst na vaječnících, za co jsem opravdu ráda… doberu pár posledních tabletek a už tu na mě čekají platíčka Jeanine :), jen doufám, že po nich moc neztloustnu… nemáte nějaké zkušenosti? díky

Simi (věk: 20) říká:

Ahojda Jeanine jsem brala ted precházím na Pramino jelikoz mam hodne rozházenou mestruaci.Jinak jsem sni byla spokojena nestloustla jsem akorat se mi udelaly trochu booky jinak ne.A chtela by jsem se zeptat jestly jste ztloustla po praminu.Diky:)

Paj říká:

Má HT Cilest stejný účinek na pleť jako Pramino? díky

Katka říká:

Ahoj, chtěla bych se na něco zeptat. Uvažuji o vysazení Pramina, které beru něco přes pět let. Přibrala jsem pár kilo, mám deprese, často mě bolí hlava, jsem přecitlivělá, libido je téměř na nule… Jediné pozitivum je, že se mi vyčistila pleť. Zajímá mě, jestli se mi ta pleť vážně hodně zhorší; a pokud ano, jestli se všechna zmíněná negativa dají do pořádku??? Děkuji

Kacik říká:

Taky přidávám zkušenost: Pramino beru asi 2. rok, pozitivní je, že mě hlava nebolela a že mi přešel samovolný odtok mléka z prsou-nebo jak se tomu říká (velmi nepříjemné, měla jsem ho asi z Chloe), negativní je, že mám přecitlivělou náladu (někdy až moc) a teď mě totálně opustila chuť na sex. Nechám si Pramino od doktorky vyměnit, tak snad se to zlepší.

Cherrynda říká:

Ahoj, přidávám jednu zkušenost s touto HA – brala jsem Pramino asi 3 roky, po dvou letech mě postupně začala bolet hlava. Bolest byla pořád častější a intenzivnější, když to došlo tak daleko, že mě hlava bolela asi 15 dní v měsíci, vysadila jsem a ze dne na den bylo po bolesti – nádhera. První menstruace po vysazení byl můj nejhorší zážitek v životě – několikrát jsem omdlela, urputné křeče, zvracení s prázdným žaludkem atp. Proto dopopručuji (pokud začínáte s novou HA) třeba po roce na měsíc, dva vysadit a pak terprve možná uvidíte co to s tělem dělá. Hormonální masakr. Nově uvažuji o čistě gestagenní antikoncepci, ale po přečetení diskuze o ní…nevim nevim. Pokud vás hlava nebolí, tak myslím, že je Pramino slušný preparát. zdravím všechny Cherry

Eva23 říká:

Zacinam brat antikoncepci Pramino. Chtela jsem si oddalit menstruaci, tak jsem zacala az treti den? Nebo to muzu za prvni den povazovat, kdyz jsem predchazejici dva dny jen spinila a az dnes jsem zacala silne krvacet a bolelo me bricho? Nebo mi doporucite dalsi ochranu? Jsem tento cyklus chranena pred otehotnenim od dalsiho tydne, nebo ne? Protoze je to v pribalovem letaku. Dekuji za odpoved, Eva.