Trestný čin - ohrožování výchovy mládeže

Minulý článek () se dotkl tématu týkajícího se trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Tento trestný čin je ve zvláštní části trestního zákona zařazen pod § 217, tzn. těsně před trestným činem svádění k pohlavnímu styku (§ 217a). Pro úplnost a upřesnění musím dodat, že do doby, než začala být účinná poslední novela trestního zákona (do 1. ledna 2004) se tento trestný čin nazýval „Ohrožování mravní výchovy mládeže“. Novelou bylo vypuštěno slovo „mravní“, dnes jde tedy o trestný čin „Ohrožování výchovy mládeže“. Důvodem pro změnu je zpřesnění skutkové podstaty tohoto trestného činu (zařazení písm. c) k danému ustanovení – viz. níže).

Zahálčivý a nemravný život, porušení povinnosti pečovat o osobu mladší osmnácti let.

§ 217

Ohrožování výchovy mládeže

(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že

  1. svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
  2. umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo
  3. závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Proč je toto jednání trestné? Odpověď je dána prostředím, ve kterém žijeme: zájem společnosti na řádné výchově osob mladších osmnácti let, která má být vedena v souladu se zásadami morálky občanské společnosti.

Tento trestný čin lze spáchat jak úmyslně (tzn., že pachatel to tak chtěl udělat), tak i z nedbalosti (tzn., že věděl, že se to může stát, ale doufal, že se tak nestane, nebo naopak nevěděl, že tím, co dělá, se tak stát může, ale vědět to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům měl a mohl); a lze jej spáchat pouze na osobě mladší osmnácti let.

V daném případě bude pachatel trestně odpovědný, pokud si v důsledku jeho jednání osoba mladší osmnácti let osvojí, nebo jen vznikne reálné nebezpečí, že si osvojí škodlivé návyky, povahové rysy, příp. sklony a zájmy, které zpravidla vedou k morálnímu úpadku jednotlivce. A nezáleží na tom, zda již tato osoba před takovým jednáním pachatele sexuální či nemravný život vedla, protože jednání pachatele v ní tyto negativní návyky utvrzuje a posiluje.

V praxi se jedná především o případy, kdy mladistvý:

  • propadne alkoholu nebo drogám,
  • bude se chovat promiskuitně (tzn. pohlavně nevázaně) nebo se bude živit prostitucí, popř. vést jiný parazitní způsob života,
  • bude opakovaně a soustavně páchat úmyslné trestné činy, přestupky nebo jinak narušovat občanské soužití nebo si osvojí jiné škodlivé návyky, zájmy nebo sklony, které vážně ohrožují její tělesné nebo duševní zdraví nebo její další vývoj (zneužívání léků, ale i záškoláctví).

Kdo může být pachatelem? To záleží na podstatě jednání pachatele a na porušení či ohrožení, které svým jednáním způsobil. Buď to může být v podstatě kdokoli (např. člen party, kterého poškozený respektuje a uznává) nebo to jsou pak osoby, jež mají povinnost ze zákona či rozhodnutím soudu o dítě či mladistvého pečovat (tzn. rodiče, pěstoun, pracovníci ústavu, ve kterém se vykonává ústavní, resp. ochranná výchova apod.)

Takže varování pro zákonné zástupce všech ratolestí: pokud nebudete posílat své dítko školou povinné na školní vyučování a ani nebude jeho vyučování jinak zajištěno (zde je však třeba, aby tento postup byl schválen příslušnými orgány), je toto jednání trestné dle ust. § 217 odst. 1) písm. c), a to jako umožnění k zahálčivému životu dítěte. Stejně tak však bude trestně odpovědný třeba i ten, kdo jako hlava party nezletilců, bude jejich přijetí či členství v této partě podmiňovat vypitím lahve alkoholu či vykrádáním obchodů (ust. § 217 odst. 1 písm. a), resp. písm. b) )

Písmeno c) v odst. 1 ust. § 217 TZ je účinné až od počátku letošního roku. Naši zákonodárci toto ustanovení zařadili do trestního zákona z důvodu toho, že počet trestných činů spáchaných mladistými i dětmi stále stoupá, což zpravidla souvisí s nedostatky v péči rodičů, popř. i dalších osob z jejich okolí, a upřesnili tak skutečnost, někdy ne zcela jasně vyplývající z písm. a) (svádění k zahálčivému a nemravnému životu ) a b) (umožnění k zahálčivému a nemravnému životu) tohoto § 217 TZ, že trestné je i jakékoli závažné porušení povinnosti pečovat o osobu mladší než osmnáct let.

Hrací přístroje

(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

K definici hracího přístroje: Jedná se o elektronické, elektrotechnické, mechanické nebo i jiné automaty za podmínky, že jsou vybaveny elektronickým elektrotechnický, mechanickým nebo jiným zařízením, které ovlivňuje výsledek zejména sázkové hry. Takové zařízení je zpravidla nastaveno na výhry oproti vsazeným penězům v poměru 40 % ku 60 % ve prospěch provozovatele.

Aby se pak jednalo o jednání popsané v uvedeném odstavci, musí mít hrací přístroj možnost výhry a postačí, pokud půjde i o jedinou hru na jediném přístroji. Je zde však třeba, tak jako i při posuzování trestnosti ostatních činů, posoudit stupeň nebezpečnosti takového činu pro společnost, neboť dle zásad trestního práva, pokud je stupeň nebezpečnosti pro společnost nepatrný, není toto jednání trestným činem, přestože vykazuje jeho znaky.

Vyšší trestní sazba

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  1. spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
  2. pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
  3. spáchal-li takový čin opětovně, nebo
  4. získal-li takovým činem značný prospěch.

V odstavci 3 jsou pak doplněny (též účinné až od letošního roku) tzv. okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby za činy spáchané předchozích dvou odstavcích.

Z praxe

Rozsudkem okresního soudu byl obviněný uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák. (o tomto trestném činu bude pojednáno příště). Tohoto trestného činu se měl obviněný dopustit podle výroku rozsudku tím, že opakovaně ve více případech, přibližně však jedenáckrát za 14 dnů vykonal pohlavní styk s dcerou své družky, která byla nezletilá a která s ním, matkou a sourozenci žila ve společné domácnosti. Nejvyšší soud však na základě stížnosti pro porušení zákona proti tomuto rozhodnutí po projednání věci shledal, že obviněný se kromě zmiňovaného trestného činu dopustil i trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže dle § 217 odst. 1 písm.b) (případ je z roku 2000, kdy tento trestný čin měl ve svém názvu ještě slovíčko „mravní“), a to tím, že obviněný s nezletilou vykonával pohlavní styk soustavně po dobu několika měsíců, což lze nepochybně považovat za jednání způsobilé vést k mravnímu zpustnutí nezletilé, zejména například k její sexuální promiskuitě. Takové jednání lze tedy právem posoudit jako svádění nezletilé k nemravnému životu ve smyslu výše citovaného ustanovení § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák. (právní názor NS ČR ze dne 28.6.2000).

Doplnění na závěr

Protože ze sexem je velice často úzce spojeno požívání alkoholických nápojů, dovolím si závěrem doplnit, že i ten, kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším osmnácti let alkoholické nápoje, je trestně odpovědný za toto jednání. To samé se pak týká i podávání anabolik či prostředků obdobných, pokud tak nebude činěno k léčebnému účelu.

§ 218

Podávání alkoholických nápojů mládeži

Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

§ 218a

Podávání anabolických látek mládeži

Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let anabolika nebo jiné prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

§ 218b

Vláda stanoví nařízením, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Joe (věk: 19) říká:

Cauky mam otazku psal jsem si jednou s 14letou holkou a ja ji psal ze kdyz ji je 14 tak nebudem psat a ona prosimte panna nejsem nemel a povidej a ona sama o tom chtela psat ale pak jsem ji rekl ze az ji bude 15 si s ni budu psat Dopustil jsem se neceho a pripadne jak mi prokazou ze jsem vazne to psal ja?? Dekuji za odpoved

kadet říká:

…jak mi prokazou ze jsem vazne to psal ja?? Při tvém stylu psaní to nebude těžké prokázat. :)))

kadet říká:

přesunutý komentář

Petra (věk: 12)

Mám jednu otázku. Můj frajer má 13 let a chce po mně orální sex. Už jsem mu to pár krát dělala ale bojím se, že bude chtít něco více. Mám se s ním rozejít?

Vloženo: 7.11.2011, 08:55

kadet říká:

Petro, ty a tvůj frajer asi nevíte, že byste až do 15 let neměli spolu vůbec takového hrátky provozovat. Pokud by opravdu chtěl něco více a byl čímdál dotěrnější, bylo by asi nejjistější se s ním rozejít.

Tomáš Kohl říká:

Dobrý den všichni,

rád bych se zeptal na váš názor. Vsadil jsem se s naší profesorkou o tom, že nezletilí nemůžou být po 22 hodině venku bez dozoru. Dřív jsem ten zákon někde viděl, ale teď jako na potvoru ho nemůžu najít.

Myslíte, že…

„závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let“, když rodiče nechají dítě bez dozoru?

Nebo kdybyste věděli o tom zákonu, který to uvádí byl bych vám moc vděčný.

Možná to tak není, ale když dítě nesmí koukat na pornografii, pít alkohol, dívat se na filmy po 22 hodině, tak co by bez doprovodu dělalo venku, no ne?

akire říká:

Nevím jak v ČR, ale u nás (SR) nám na základce říkali že pod 15 let nesmíš být venku po 21:00 bez dozoru, taky mě jednou v 15ti letech poldové kontrolovali jestli když jsem na ulici o půlnoci mám již občanku, jinak by mě museli dovést domů (taxi zadara) :-)

Gorilka říká:

Zatím to uzákoněno není, ale uvažuje se o tom. Nebo si to pleteš s provozním řádem internátního zařízení, kde je/byla pozdní hodina určena věkem jedince.

kadet říká:

Napadá mě – jak by se asi podle toho zákona dal lovit Bobřík odvahy, když v létě „díky“ letnímu času ještě ve 22 hodin není tma?

petmk říká:

LUKAS: O zákonech rozhodují politici. A už jsi někdy viděl chytrýho politika?

LUKAS říká:

ahoj ja treba nechapu to ze sex můžete mít už od 15let…ale na internetu nebo kde koliv, když se chcete podivat na sex tak je to přístupné až od 18…proč to tak je?…tak kde se ty mlady maj něco naučit když teda na ty stranky nemůžou?

petmk říká:

Llewelyn: Holka ať jde na pohotovost pro Postinor. Každá hodina je drahá. Zbytek se uvidí…

petmk říká:

Llewelyn: Pochvalu rozhodně nečekej. Průšvih má víc lidí, nejenom ty. Ty ses vyspal s holkou pod zákonem a jsi trestně zodpovědný, takže máš průšvih. Ta holka se s tebou vyspala bez ochrany a to taky smrdí průšvihem v podobě těhotenství. No a pak je tady někdo, kdo vám umožnil chlastat. Ten taky dostane kartáč…

Chceš být dospělý? Chceš chlastat, hulit a sexovat? Tak buď dospělý, ale se vším, co k tomu patří. Dospělý zodpovídá za to, co dělá, tak přijmi zodpovědnost a postav se k tomu čelem.

Llewelyn říká:

Ahoj Báru, mám takový dotaz – mám patnáct, a poprvé jsem se (v opilosti) vyspal s holkou, které je však čtrnáct. Asi jsme nepoužili kondom, té holce je teď hrozně zle, a já se bojím, aby nebyla těhotná. Co mám dělat ? Budu za to nějak odpovědný ? Co má dělat ona ? Může ke gynekologovi ? Dík za odpověď, David.

daggy24 říká:

Hana: Ještě si dejte pozor na to, jaký postoj k tomu vztahu zaujímají rodiče onoho 16letého hocha. Pokud by k tomu měli negativní postoj, tak tam určité nebezpečí hrozit může, mají-li známého právníka nebo soudce.

daggy24 říká:

daggy24 říká:

Hana: Myslím, že pokud ho ten 16letý hoch má rád a se vším souhlasí,není pod žádným nátlakem, tak tam není problém. Sex je přece dovolen od 15let. Trestné by bylo, pokud by to ten hoch nedělal dobrovolně.

Hana říká:

prosim vas,poradte mi v tomto problemu.Syn je gay a zamiloval se do 16 -ti leteho hocha.Jsme z toho jako rodice zdeseni,zda nemuze jit o ohrozovani vychovy mladeze.Synovi je 29 let.

D.K. říká:

Tak si to pročtěme pořádně: „A nezáleží na tom, zda již tato osoba před takovým jednáním pachatele sexuální či nemravný život vedla, protože jednání pachatele v ní tyto negativní návyky utvrzuje a posiluje.“ Takže sexuální život je vlastně trestuhodný a negativní návyk? Promiňte, ale musím se smát. Tady se směšují dvě zcela odlišné věci, namísto aby se bralo v úvahu, že v normálně fungující společnosti a vztazích je sex neoddělitelnou součástí a aktem lásky, tak se zde odsuzuje. Děláte si legraci??? Sex si užívám od svých 13ti let (přiznávám, asi jsem začal dost brzy), nicméně rozhodně nemám pocit, že by vedl k mému mravnímu úpadku či ve mně vyvolával zločinné sklony :))) Na okraj podotýkám, že nekouřím, po obědě si semtam dám pivo, automaty nehraju a nejspíš nedopatřením jsem stihl vystudovat VŠ, kde jsem až donedávna učil. Když se teď dám na dráhu zločince, nejspíš za to bude moci ta osmnáctiletá zvrhlice, kterou jsem kdysi, předstíraje dovršených 16, oblboval :))

Anonym říká:

petmk říká:

Já bych sex s mladými nepostihoval u mladých jako celek, ale jen v případě závislosti nebo příbuznosti mladistvého nebo nezletilého s sosbou, se kterou provozuje styk. Včera mě ale ve videopůjčovně zarzilo, jak se tři mladíčci (odhadem 15–16 let) bavili nad nabídkou akčních filmů a jeden z nich pronesl (doslovně cituji) Ten film je na p–u, tam se střílí jenom jednou za 20 minut. Neměly by i takový filmy být mládeži nepřístupný? Děcka nemám, ale kdybych je měl, ať se raděj podívají na nějakou vhodnou erotiku („slaďák“ s trochou tělesnýho poznávání), než na nesmyslný střílení a zabíjení, který je teď moderní. Myslím, že ta erotika je může připravit na budoucí život a pomoct jim s počátečími problémy v této oblasti. Bohužel, asi by nikdo nevysílal nějaký pubertální seriál, ve kterým mimo prvního polibku bude i první sex.

Arock říká:

TO MILAN: Jak jsem zjistil, tak ve zkorumpované zemi je ti na nic i sebelepší advokát … a to i kdyby mě obhajoval třeba samotný Mattlock …

Anonym říká:

S timto zakonem (a dalsimi) jsou dle meho nazoru velke problemy. Jeho vyklad je podle mne velmi nejednoznacny. Pouziva pojmy jako „zahalcivy zivot“, „mravnost“… Ackoliv tyto pojmy nejsou primo definovany – jsou jen dany jakousi povsechnou nepsanou umluvou danou spolecnosti, dobou, politickymi pomery, ekonomickymi pomery a kdo vi cim jeste. Bude nabadani k zahalcivemu zivotu i to, kdyz otec s matkou jsou nezamestnani, praci nehledaji a ziji jen z podpory jiz nekolik let? Nebo milionar, ktery zije z uroku sveho dobre investovaneho kapitalu? A s moralkou je to jeste horsi. Co je nemoralni (vzhledem k sexualnimu chovani) pred sto lety, je dnes temer kazdodenni normalnosti – oteverene se bavime o sexualite nactiletych, pettingu, masturbaci… A kdyz se navic podivam na zduvodneni demonstrovaneho rozsudku, kde se pouziva formulace „bezpochyby by vedla k zahalcivemu nemravnemu zivotu…“ (neni presna citace), tak mi to prijde, ze pan soudce je zde panem nad moralkou a navic ma k dispozici kristalovou kouli, s jejiz pomoci vidi do budoucnosti.

Milan říká:

2 Arock:

měls špatného advokáta.

Arock říká:

Když mi bylo 19 let, měl jsem sexální styk s 16 letou dívkou, vše však proběhlo z její strany zcela bez nátlaku, z lásky (ač to v dnešní době může znít sebedivněji). Její otčím neměl však poté, co to pro mě záhadným způsobem zjistil, pro tento vztah pochopení. Má dívka se k tomu pod nátlakem přiznala a dotyčný samozvaný mravokárce (se kterým jsem měl již dříve konflikty pouze slovní související s rodinnými rozpory – poněkud komplikovanější) se rozhodl, že mě udá na policii za to, že jsem jeho dceru sexuálně zneužíval, což byla veřte nebo ne, naprostá pitomost, kterou moje partnerka byla schopna odpřísáhnout. Díky policejní a soudní uplatitelnosti jsem však dostal podmíňěný trest, který mi nyní téměř znemožnuje vykonávat moje původní povolání, což by ani tak nevadilo, jako pověst, která mě předchází – díky dobrotě lidí a zálibě zpestřovat si nudný život kauzami ala TV Noha, mám nyní nárok zakopat se pod zem, jako člověk s pověstí prznitele dětí. Příběh je to jako z Odpadlíka, avšak naprostá realita. Byl jsem odsouzen dle výše uvedeného zákona – ohrožování mravní výchovy mládeže. Jen by mě vcelku zajímalo, jestli tento zákon není přece jen trošku účelovou a hodně ohebnou záležitostí, vzhledem k tomu, že to podstatné (alkohol a automaty) vůbec neřeší. Toť vše.

Bára říká:

Glutoon: Pozdě, ale přece: Slovíčko „mravní“ bylo vypuštěno z toho důvodu, že do ustanovení bylo doplněno písm. c), které zjednodušeně řečeno nic nemravného nesankcionuje. V písm. a) a b) je pak přímo specifikováno, že trestný je ten, kdo svádí nezletilého k nemravnému a zahálčivému životu nebo mu jej umožní. A jen o sex také nejde (co takhle celodenní pobyt v restauračním zařízení, nechození do školy apod. ?) Co se týče akčních filmů, od čeho máme po 22 h v televizi hvězdičku? Osobně si myslím, že dnes je již při výběru skladby programů dáván velký pozor na to, aby se nepatřičné filmy před 22 h v televizi neobjevovaly, neboť hrozí velké pokuty, popř i jiné sankce. Z hlediska trestního by mohlo snad dojít při splnění určitých podmínek k naplnění trestného činu ohrožování mravnosti (ust. § 205 TZ) – týká se však spíše rozšiřování, zavřejňování , vyrábění, …pornografie, jiných věcí ohrožujících mravnost, atd… (mohu rozebrat podrobnějí opět v nějakém článku). Pro úplnost podotýkám, že trestně lze stíhat pouze fyzickou osobou.

Glutton říká:

Mě by spíš zajímalo co udělá ono vypuštěné sluvko „mravní“. Pokud šlo o ohrožování mravní výchovy mládeže, tak se jednalo vlasně jen o sex. Kdo ukáza někomu pod 18 let nahou ženu, mravně ho ohrozil.

Ale zajímalo by mě, jak se teď tento zákon dívá třeba na akční flmy v televizi, apod?

Bára říká:

Nedbalost nevědomá opravdu vyžaduje, aby byly kumulativně splněny oba dva znaky, tzn. „vědět měl a mohl“. Za tuto nesrovnalost se omlouvám a v textu opravuji, díky za upozornění. (Loock take nebyl u sve opravy uplne presny, ale je fakt, ze jednotliva slovicka jsou v pravu velmi dulezita. Dobry postreh!) K používání výrazu zákonodárci – souhlasím s tím, že tento výraz je nepřesný a odborná veřejnost by jej používat neměla, nicméně se jedná o výraz celkem rozšířený a v podvědomí lidí zažitý, takže nepovažuji za nutné se vehementně bránit jeho užívání.

Thyronx říká:

Tak zni zakon a diky jeho nedodrzovani hraje dnes a denne tisice nezletilych „automaty“ V Cechach je zakon pro srandu i detem natoz dospelym.

Loock říká:

Pěkný článek.. Pro přesnost bych jen opravil definici nevědomé nedbalosti (culpa levis), kde autorka píše, že subjekt nevěděl, že tím, co dělá, se tak stát může, ale vědět to měl nebo alespoň mohl. Správně by formulace měla znít nevěděl, že tím, co dělá, se tak stát může, ale vzhledem k okolnostem a jeho osobním poměrům to vědět a mohl. Také bych prosil vyvarovat se novinářskému pojmu zákonodárci. ČR má jediného zákonodárce (nepočítám-li ústavní soud, jako „negativního zákonodárce“). Jím je Parlament ČR (poslanecká sněmovna + Senát). Poslanci a senátoři jsou tedy pouze členy zákonodárného sboru..