Virová hepatitida E

l. Původce – agens

Virus hepatitidy E (HEV), z čeledi Calicivirů, rod Hepevirus. V zevním prostředí, zejména ve vodě, je značně stabilní. Byla prokázána existence dvou odlišných kmenů.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

Klinický obraz je podobný jako u virové hepatitidy A, i když v prodromálním stadiu bývají výraznější příznaky gastrointestnální, chřipkové i kloubní. Stejně jako u infekce vyvolané HAV nebyl popsán přechod dochronicity. Také výše smrtnosti je u obou onemocnění obdobná, výjimku tvoří pouze těhotné ženy, u nichž může smrtnost dosáhnout až 20 % v případě, že k infekci došlo ve třetím trimestru gravidity. Fulminantní průběh je přičítán generalizované autoimunní reakci. U 30–50 %infikovaných probíhá infekce asymptomaticky, byly prokázány i asymptomaticky probíhající reinfekce. Diagnóza je stanovena na základě klinického obrazu,epidemiologické anamnézy a sérologického vyšetření, při kterém je stanovována protilátka anti-HEV komerčně vyráběnými soupravami. Protilátky mizí do roka po onemocnění. (Validita vyšetření jednotlivými soupravami je někdy diskutabilní.)

3. Výskyt

Sporadické případy, ale zvláště rozsáhlé epidemie bylypopsány v Indii, Barmě, Iránu, Bangladéši, Nepálu,Pákistánu, asijských státech bývalého SSSR, Alžíru, Lýbii, Somálsku, Mexiku, Indonésii, Číně. Většinou se jednalo o vodní epidemie v souvislosti s povodněmi a následnou fekální kontaminací vodovodů. Nemocnost bývá nejvyšší mezi mladistvými a mladými dospělými. U nás se virová hepatitida E běžně nevyskytuje, což nevylučuje možnost importovaných onemocnění u osob přijíždějících z oblastí s endemickým výskytem.

4. Zdroj – rezervoár

Nemocný člověk, uvažuje se o zvířecích rezervoárech.Virem hepatitidy E lze infikovat např. šimpanze, některé další druhy opic, vepře.

5. Cesta přenosu

Fekálně-orální, nejčastěji vodou, ale i od osoby k osobě.

6. Inkubační doba

15–64 dní, v různých epidemiích byla nejčastěji 4–6týdnů.

7. Období nakažlivosti

Není jednoznačně stanoveno. Ve stolicích nemocných byl HEV detekován 2 týdny po objevení se ikteru.

8. Vnímavost

Není známa. Přes 50 % infekcí HEV může probíhat aniktericky, počet ikterických případů stoupá s věkem onemocnělých. Až 50 % onemocnění může probíhat asymptomaticky. U žen ve třetím trimestru těhotenství často dochází k fulminantní formě onemocnění. Nevysvětlena zůstává nejvyšší nemocnost mladých dospělých osob a to vzeměpisných oblastech s vysokým endemickým výskytem jiných enterovirových onemocnění, která však postihují nejvíce dětskou populaci.

9. Principy terapie

Terapie symptomatická.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
    • jako u virové hepatitidy A – kromě imunizace
  2. represivní
    • jako u virové hepatitidy A – kromě aplikace imunoglobulinu