Minisiston - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum Účinné látky: Ethinylestradiolum 0,030 mg, Levonorgestrelum 0,125 mg Výrobce: Jenapharm GmbH & Co. KG dražé

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Výrobce

Jenapharm GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Strafie 15 D-07745 Jena, Spolková republika Německo

Složení

Účinné látky

Ethinylestradiolum 0.030 mg, Levonorgestrelum 0.125 mg v 1 dražé

Pomocné látky

Lactosum, natrii edetas, magnesii stearas, magnesii carbonas, calcii carbonas, macrogolum 35000, poly-(1-vinyl-2-pyrolidonum) K 25, talcum, cera alba, cera carnauba, titani dioxidum, ferri oxydum

Indikační skupina

Kontraceptivum

Charakteristika

Minisiston Přípravek Minisiston je klasické jednofázové orální estrogen-progestinové kontraceptivum. Přípravek blokuje ovulaci centrálním účinkem estrogenu i progestinu, ztěžuje či znemožňuje případné uhnízdění zárodku působením progestinu na endometrium na začátku cyklu a zároveň znesnadňuje či blokuje průnik spermii hlenem děložního hrdla.

Indikace

Přípravek Minisiston je určen k orální kontracepci, dále se používá při některých poruchách vázaných na ovulační cyklus (dysmenorrhoe, předmenstruační syndrom) a odchylkách děložního krvácení.

Kontraindikace

Minisiston nesmí užívat těhotné ženy a kojící matky. Rovněž nesmí být užíván při akutních a chronických jaterních chorobách poruchách vylučování bilirubinu do žluči (syndrom Dubin-Johnsonův, syndrom Rotorův), poruchách sekrece žluči, poruchách vylučování žluči (též v předchorobí, pokud se vyskytnou v souvislosti s těhotenstvím nebo užíváním pohlavních hormonů – např. znemožnění odtoku žluči do střeva), při nádorech jater (stávajících i v předchorobí), při tvorbě krevní sraženiny (trombózy, tromboembolie) v žilním i tepenném systému, obzvláště mozková mrtvice, infarkt myokardu, trombózy hlubokých žil, plicní vmetek), rovněž u stavů, u nichž je zvýšená možnost její tvorby (např. poruchy krevní srážlivosti se sklonem k tvorbě krevní sraženiny, dědičný nedostatek AT-III, proteinu C a proteinu S).

Minisiston nesmí užívat pacientky s vysokým krevním tlakem, pacientky trpící těžkou cukrovkou s cévními změnami (mikroangiopathie) srpkovitou anémií, těžkými poruchami metabolismu tuků, obzvláště v přítomnosti dalších rizikových faktorů podporujících vznik chorob srdce a krevního oběhu. Dále nesmí být užíván při nádorech prsu, děložního hrdla nebo děložní sliznice (i vyléčených nebo při podezření na ně), při výskytu těhotenského oparu (herpes gestationis) během předchozího těhotenství, při nedoslýchavosti (otoskleróza) zhoršené během předchozích těhotenství, při obezitě, migréně, doprovázené poruchami vnímání, smyslovými halucinacemi a nebo pohybovými potížemi (migraine accompagnée) a u diagnosticky neobjasněných krvácení z rodidel.

Užíváni přípravku je nutno ukončit zhruba 6 týdnů před dlouhodobě plánovanými operacemi. Minisiston by neměl být podáván po dobu znehybnění, například po úrazech (sádra).

Nežádoucí účinky

Užívání hormonálních kontraceptiv je spojeno se zvýšeným rizikem žilních a tepenných trombo-embolických chorob (např. žilní trombózy, plicní embolie, mozková mrtvice, srdeční infarkt). Toto riziko mohou ještě zvýšit další faktory – kouření, vysoký krevní tlak, poruchy krevní srážlivosti nebo metabolismu tuků, značná nadváha, křečové žily, předchozí záněty žil a trombózy.

Dále se mohou objevit: pocit napětí v prsou, kolísání hmotnosti, depresivní nálady, změny libida, žaludeční potíže, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy (též migrenózní), špatná snášenlivost kontaktních čoček. Po dlouhodobém užívání se občas mohou u zvláště disponovaných žen objevit skvrny v obličeji (chloasma). jejichž výskyt je podporován dlouhým sluněním. Ženy, které jsou takto disponovány, by se neměly příliš vystavovat slunci.

Častěji se vyskytují některé poševní infekce (např. kandidóza), byly též pozorovány vyrážky a uzlovitý erytém (erythema nodosum).

U žen v povoláních s vysokými nároky na hlas může ve vzácných případech dojít k ovlivnění hlasové polohy. V některých případech se mohou objevit krvácení mimo termín nebo špinění.

Během dlouhodobého užíváni hormonální kontracepce byla o něco častěji pozorována onemocnění žlučových cest. Vzácně byty pozorovány po užíváni účinných látek, které jsou součásti tohoto přípravku, nezhoubné a ještě vzácněji zhoubné nádory jater, které v ojedinělých případech vedly k nebezpečnému krvácení do dutiny břišní, ohrožujícímu život ženy. Pokud se objeví nezvyklé bolesti v nadbřišku, které brzy samy od sebe nepřejdou, je nutno ihned informovat lékaře.

Pohlavní hormony působí na mléčnou žlázu a mohou zvyšovat její citlivost vůči jiným faktorům podporujícím vznik rakoviny. Pohlavní hormony jsou však pouze jedním z mnoha dalších možných rizikových faktorů. Epidemiologické studie, které se zabývaly možnou souvislostí mezi hormonální kontracepcí a rakovinou prsu, nezodpověděly otázku, zda se rakovina prsu u žen vyskytuje častěji při dlouhodobém a brzy zahájeném užívání hormonální kontracepce. V některých případech byla pozorována zvýšená sekrece z prsů a zvětšení prsu. O výskytu nežádoucích účinků nebo případných dalších neobvyklých reakcí informujte svého ošetřujícího lékaře.

Důvodem pro okamžité vysazení Minisistonu jsou těhotenství, zánět žil, neobvyklé bolesti nebo otoky končetin (možná trombóza hlubokých žil např. dolních končetin), bodavé bolesti nejasného původu při dýchání nebo kašli (možnost plicního vmetku), bolest nebo pocit svírání na prsou (možnost srdečního infarktu), migrenózní nebo časté, nezvykle silné bolesti hlavy, náhlé poruchy vnímání, smyslové halucinace (sluchové, zrakové) a/nebo pohybové potíže, zejména ochrnuti (možné první příznaky mozkové mrtvice), silné bolesti v nadbřišku, zvětšení jater nebo příznaky nitrobřišního krvácení, vzestup krevního tlaku na stálé hodnoty nad 140/90 mm Hg, žloutenka (ikterus), zánět jater (hepatitis), svěděni po celém těle (generalizovaný pruritus), poruchy vylučování žlučí (cholestáza). přibývání epileptických záchvatů.

Interakce

Účinky přípravku Minisiston a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš ošetřující lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Minisiston. Než začnete současně s užíváním Minisistonu užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s Vaším ošetřujícím lékařem.

Kontracepční účinnost přípravku Minisiston může být snížena současným podáním látek, které zrychlují odbourávání steroidních hormonů, jako např. barbituráty, rifampicin, griseofulvin, fenylbutazon a antiepileptika (např. barbexaklon, karbamazepin. fenytoin, primidon). Snížení kontracepční účinnosti bylo v důsledku změn střevní mikroflóry pozorováno též po současném podání antibiotik, např. ampicilinu nebo tetracyklinu, nebo po podání aktivního uhlí.

Minisiston může ovlivnit snášenlivost glukózy a může tak vyvolat potřebu odpovídajícího upravení podávaných dávek insulinu nebo perorálních antidiabetik.

Dávkování a způsob použití

Před započetím užívání hormonálních kontraceptiv by mělo být provedeno celkové a gynekologické vyšetření, rovněž u neobjasněných krvácení z rodidel musí být zjištěna příčina. Je nutno vyloučit těhotenství. Během užívání přípravku se zhruba v půlročních odstupech doporučují lékařské kontroly.

Pokud není předepsáno jinak, zahajuje se užívání Minisistonu 1. den krváceni, a to i tehdy, pokud byl předtím podáván jiný přípravek. Dražé se vyjme z políčka označeného zkratkou dne v týdnu, v němž se začíná s podáváním (např. Mo – pondělí). Dražé se polykají nerozkousaná. V dalších dnech se užívají dražé ve směru šipky, dokud není celé balení spotřebováno. Dražé by se měla užívat ve stejnou denní dobu (např. ráno). Během následující sedmidenní pauzy nastupuje 2 až 4 dny po podáni posledního dražé krvácení. První cyklus při užívání Minisistonu trvá na rozdíl od všech předchozích cyklů jen 23 až 25 dní. Po sedmidenní pauze se pokračuje dalším měsíčním balením nezávisle na tom, zdá krvácení již skončilo nebo zda ještě pokračuje.

Kontracepce je spolehlivá již od prvého dne užívání a přetrvává i během sedmidenní pauzy, kdy přípravek není podáván.

Pokud začínáte s užíváním Minisistonu velmi brzy po porodu nebo potratu, poraďte se s lékařem, zda by nebyla v prvém cyklu vhodná další ochranná opatření. Chyby v užívání, zvracení nebo střevní choroby s průjmem, případné velmi vzácné individuální poruchy metabolismu mohou snižovat kontracepční spolehlivost (první možný příznak: krvácení mimo termín).

Pokus zapomenete vzít dražé v obvyklou dobu, musíte je užít nejpozději během následujících 12 hodin. Po překročení této doby už není kontracepce v tomto cyklu spolehlivá. Přesto je nutné pokračovat v pravidelném užívaní načatého balení, aby se zabránilo předčasnému krvácení, „zapomenuté“ dražé však již neužívejte. Současné je nutné během této doby používat jinou, nehormonální kontracepci (s výjimkou kalendářní metody dle KNAUS-OGINO a teplotní metody).

Při zvracení, průjmech a jiných okolnostech snižujících spolehlivost kontracepce se ze stejných důvodů jako v předchozím odstavci nedoporučuje přerušovat užívání přípravku. V daném cyklu lze rovněž doporučit shora popsaná ochranná opatření.

Upozornění

Pokud se ve zcela vzácných případech nedostaví během období bez užívání přípravku krvácení z odnětí, je nutno uvědomit lékaře a přípravek se nesmí podávat. dokud není spolehlivě vyloučeno těhotenství. Dojde-li během užívání Minisistonu k otěhotnění, musí být přípravek okamžitě vysazen. Selhání kontracepce po předchozím užíváni Minisistonu však není důvodem pro přerušeni těhotenství.

Pokud dojde během 21 denního užívání Minisistonu k lehčímu krváceni mimo termín, lze zpravidla v užívání pokračovat. Při každém silnějším krvácení podobném normální menstruaci je nutno vyhledat lékaře, nebol' taková krvácení mohou mít příčinu v organické poruše Totéž platí o špinění, které se objevuje v nepravidelných odstupech během několika po sobě následujících cyklů nebo poprvé po delším užívání Minisistonu. Po vysazení Minisistonu obnovuji pohlavní žlázy zpravidla rychle svou činnost a žena je schopna otěhotnět. První cyklus bývá často o týden delší. Jestliže se však během prvních dvou až tří měsíců neobjeví pravidelný cyklus. je nutno vyhledat lékaře.

Po odeznění virové hepatitidy (po normalizaci jaterních testů) je nutno zhruba 6 měsíců vyčkat, než lze začít přípravek užívat.

Při požití dražé dítětem se poraďte s lékařem.

Stavy vyžadující zvýšený lékařský dohled

Choroby srdce a ledvin, migréna, epilepsie a astma (i v předchorobí), nebol' tyto chorobné stavy by mohly být ovlivněny případným zadržováním tekutin, dále záněty žil (phlebitis) v předchorobí, výrazný sklon ke tvorbě křečových žil (varikosis), roztroušená skleróza, tanec sv. Víta (chorea minor), tetanie, cukrovka (diabetes mellitus) a sklon k ní, předchozí onemocnění jater, poruchy metabolismu tuků, značná nadváha, vzestup krevního tlaku, nezhoubné nádory děložní sliznice (endometrióza), onemocnění prsní žlázy (mastopatie), otoskleróza.

U kuřaček, které užívají hormonální kontracepční přípravky, se výrazné zvyšuje riziko závažných následků cévních změn (např. infarkt, mozková mrtvice). Riziko se zvyšuje s věkem a počtem cigaret. Obzvláště ženy starší 30 let by proto neměly kouřit, pokud užívají hormonální kontracepci. Pokud nechtějí přestat kouřit, měly by používat jiné kontracepční metody, zvláště pokud jsou přítomny další rizikové faktory.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale!

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka

na vnitřním obalu (blistru) jsou uvedeny tyto údaje

  • Batch no: = číslo šarže
  • Expiry date: = doba použitelnosti

Balení

1×21 dražé (kalendářní balení) 3×21 dražé

Datum poslední revize

26.1.1995

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Renata říká:

Zdravím, četla jsem že Minisiston mě má chránit i v době sedmidenní pauzy. Je to pravda?

Štěpánka (věk: 16) říká:

Zdravím, chtěla bych se zeptat za jak dlouho začne tabletka působit.

bublina říká:

Odpověď máš v příbalovém letáku (a příbalový leták máš nejen v krabičce, ale i v článku hned nad svým dotazem).

petmk říká:

Tabletka nezačne působit. Jedna vůbec nic nezmůže. Musíč užívat trvale, viz příbalový leták.

Štěpánka (věk: 16) říká:

Tak já to beru trvale, ale teď mi skončily měsíčky a dnes jsem si brala tabletu z platíčka a zajímá mě do kolika hodin začne účinkovat. Jestli už můžu mít sex dnes.

bublina říká:

Sex ale můžeš mít přeci kdy chceš :-) To nezávisí na žádné tabletce. Já třeba žádné tabletky neberu a sex mám kdy chci :-)

Aja říká:

Ahoj, chtěla jsem se jen zeptat jestli je možné si nasadit prášky i jiný den. Tzn. v sobotu jsem to dostala, ale nemám u sebe prášky a dostanu se k nim až v pondělí. Díky za odpověď.

bublina říká:

Odpověď máš také v příbalovém letáku (v článku nad svým dotazem).

engii říká:

Užívám antikoncepci Minisiston a ještě Penicilin. Ovlivní to účinek antikocepce? ..Den,kdy se mělo dostavit krvácení jsem měla nechráněný sex a stále brala Penicilin.. Je můžné,že jsem těhotná?

bublina říká:

V příbalovém letáku toho penicilinu je to určitě napsaný. Doktorovi máš říct, že bereš HA a doktor co ti atb. předepsal by tě měl upozornit.

Jinak ano, penicilin snižuje účinnost hormonální antikoncepce a to ještě 7 dní po jeho dobrání, takže se musíš chránit jinak nejen při jeho užívání ale ještě minimálně týden po skončení jeho užívání.

Jestli jsi těhotná ti nikdo na internetu neřekne, musíš si koupit těhotenský test.

Markéta (věk: 16) říká:

Prosim vas, mam dotaz.. Beru minisiston a jak vim od lekarky a z pribal. Letaku ma se to brat 21 dni a pak 7 dni vysadit, vadi kdyz jsem si to vzala omylem 22 dni a ted to mam vysazene ?? Jestli neni mozne ze bych mohla otehotnet kvuli toho.. Dekuji moc za odpoved :)

bublina říká:

V tom letáku je situace kterou popisuješ popsána v oddíle o oddálení krvácení (prostě brát víc tablet než 21 bez přerušení). Antikoncepční účinek to nesníží.

To, na co upozorňuje petmk, že teď budeš mít v balení jen 20 tablet, můžeš vyřešit různě, ale hlavně nikdy nesmíš udělat pauzu delší než 7 dní. Zkrátit pauzu můžeš.

Záleží na tom, jak ti vyhovuje den kdy začínáš brát nové plato nebo den začátku krvácení. Můžeš spojit dvě plata (to s těmi zbylými 20 a nové plné), nebo začít brát nové a tohle načaté si nechat jako náhradní (kdybys třeba někdy tabletu vyzvracela, nebo potřebovala oddálit krvácení) a nebo pokud ti kalendářně současné termíny vyhovují a nechceš schovávat načnuté nedobrané plato a nechceš ho ani spojit bez pauzy s novým, tak ten o jeden den kratší cyklus užívání u minisistonu není problém, prostě vezmeš jen 20 tablet (ale neprodlužovat pauzu bez tablet). V tom letáku je to popsané jako varianta zapomenuté tablety ve 3. týdnu.

petmk říká:

Spolehlivost sníží jenom kratší braní a delší pauza. Takže teď je to v pohodě, za měsí to bude horší, to ti bude jedna chybět… Máš měsíc na přemýšlení, co s tím.

Hana (věk: 19) říká:

Dobrý den minuli tyden ve středu jsem prodělala jakousi virózu v 22:00 jsem si vzala prášek a ve 3 hodiny rano jsem začala zvracet. Je možné že jsem mela oslabenou antikonci tudiš mohu být těhotná? Děkuji za odpověď

petmk říká:

Víš co? Zkus si to spočítat. Potřebuješ následující data:

  • HA se vstřebá v tenkým střevě
  • Obsah plnýho žaludku se do střev dostane max. za 3,5 hodiny.
  • Zvracení ani průjem (pokud to nejsou litry vody s nestrávenou potravou) se netýkají tenkýho střeva.

Jitka (věk: 17) říká:

Dobrý den, má vliv antibiotik nějakou reakci na tuto antikoncepci? Děkuji za odpověď.

bublina říká:

Vliv antibiotik na účinnost HA závisí spíše na typu antibiotika, nikoliv na typu hormonální antikoncepce. Souvisí to s vlivem ATB na metabolismus (vstřebávání HA do krve). Rozdíl může být tedy pouze v případě antikoncepčních náplastí. Je tedy rozhodně nutné číst příbalový leták použitého antibiotika a případně se ptát lékaře, který ATB předepisuje (a informovat jej o užívání HA).

petmk říká:

Rozhodující je slovo výrobce, za co ještě ručí a za co už ne. Takže obligátní – co se píše v příbaláku?

Jana (věk: 18) říká:

Prosím o radu. Ve středu jsem dostala nějakou střevní virózu, zvracela jsem a měla průjem. Ale jen ve středu v noci, včera i dnes dobré. Brala jsem si akorát Lactobacillus, u kterého není napsáno, že by měl nějaký vliv na jiné léky. Po sedmidenní pauze si beru prášek dnes a nevím, zda není jeho účinnost oslabena (v příbalovém letáku se píše oslabení při současném používání např. černého uhlí).

bublina říká:

Zvracení a průjem krátce po požití tablety (dřív než se vstřebá) účinnost HA sníží a je nutné se chovat tak, jako kdybys tabletu nevzala (viz příb. leták HA). Lactobacilus jsou jen baktérie stejné jako v každém jogurtu (optavdickém jogurtu) a které běžně žijí v trávicím traktu (bereš je proto, aby se po průjmu a zvracení ta mikroflŕa rychleji obnovila) a není důvod aby měly vliv na HA. To uhlí je absorbent, který na sebe váže škodliviny a může tedy logicky snížit účinnost HA.

anna (věk: 16) říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat… když doberu jedno platíčko 28. července (prášek beru pavidelně v 19 hodin) tak další prášek si mám brát v neděli 5. srpna.. je to tak? Předem moc děkuju za odpověď

bublina říká:

ano (hlavně ne později, zkracovat pauzu je možné, prodlužovat ne)

Anička (věk: 16) říká:

Dobrý den, chci se jen pro jistotu zeptat, antikoncepci věřím, ale radši se zeptám… Je ochrana antikoncepce i s tím, že se přítel udělá do mě 100%? děkuji

Olinka (věk: 19) říká:

antikoncepce není nikdy 100% spolehlivá

petmk říká:

Řekl bych to jinak. Spolehlivost antikoncepce silně závisí na inteligenci uživatele.

Zářným případem je kondom. Je to neprůstřelná ochrana, ale má ve statistikách hodně selhání, protože

  • existují blbci, kteří odstraňují obal pomocí zubů,
  • máme kolem sebe pitomce, kteřÍ si nasadí kondom až před ejakulací a neřeší preejakulát
  • machři musí používat kondom v rozporu s návodem výrobce (olej místo lubrikačního gelu,..)
  • blázni, co je nosí v peněžence nebo v kapse
  • šetřílci, co je jim líto vyhodit prošlý kondom

a další exoti. U HA ja to dost podobný, ale ty příklady nejsou tak jasný a nedá se udělat tolik chyb. Tipuju, že nadpoloviční počet selhání je kvůli blbkám co si myslí, že stačí jedna tableta v den styku a jinak nic brát nemusí.

Pokud má být jakákoliv antikoncepce spolhlivá, je potřeba znát její princip, nastudovat návod a dodržovat ho. Když to uživatel(ka) nezvládne a nechce otěhotnět, tak ať volí jednodušší metodu. V krajním případě i celibát.

kadet říká:

Jestli Spolehlivost antikoncepce silně závisí na inteligenci uživatele., tak to pro společnost není potěšující perspektiva. Blbost je přece dědičná. :( :)

petmk říká:

Příroda má schopnost samoregulace. Když je jedinec moc hloupý, aspiruje na Darwinovu cenu dřív, než se stihne nechtěně rozmnožit…

kadet říká:

Bohužel. Znám dost jedinců, kteří jsou blbí, líní, ruce mají obě levý, ale schopnost navazovat známosti a souložit mají od přírody mimořádnou.

petmk říká:

. Pokud to nedokážeš pochoit, kašli na sex, protože na něj nejsi dostatečně men2álně vyzrálá.

Anička (věk: 16) říká:

děkuji za odpověď, pochopit to dokážu, jen sem si nevšimla že to tu je.. Hned mě nemusíte urážet.. Děkuji

Jana (věk: 17) říká:

Dobrý den. Beru HA Minisiston už skoro rok. Vždy pravidelně, nikdy jsem nevynechala. Chtěla bych se zeptat, jestli přítel může bez obav ejakulovat do mě a nebo radši mimo. Stále máme strach z ejakulace dovnitř. Děkuji za odpověď.

bublina říká:

Proč jsi to ten rok brala? Nechápu, proč někdo bere HA, když jí nevěří a ujištění o spolehlivosti hledá v diskusi na webu.

Přečti si nějaké články o HA na tomhle serveru.


Dobrý den. Řidičák i auto mám už skoro rok. Technickou i pojištění mám v pořádku. Chtěla bych se zeptat, jestli s ním můžu bez obav vyjet ven, nebo ho mám nechat radši v garáži? Stále mám strach vyjet s ním ven. Děkuji za odpověď.

Veru říká:

Dobrý den.. chtěla bych se zeptat… když si 8.3. vezmu sedmou pilulku… jsem už chráněná? doktorka mi řekla, že po 7 dnech budu chráněná a normálně už můžu spát se svým přítelem bez kondomu… tohle jsem se nikde nedočetla..

bublina říká:

Ty své doktorce nevěříš? Proč k ní tedy chodíš?

Špatně jsi četla, píše se to skoro všude :-)

Martina V. (věk: 17) říká:

Dobry den, potrebuju poradit. Normalne pilulky beru v 19:00, ale ve ctvrtek (1. den cyklu) jsem si vzala prasek nevim presne v kolik, ale bylo to po 22 hodine. V patek jsem na pilulku zapomnela uplne a vzala jsem si ji v 8:15 v sobotu rano. Je nejak ohrozena spolehlivost antikoncepce? A v kolik si mam vzit dalsi prasek? Diky, Martina

bublina říká:

Příbalový leták máš? Přečti si ho, nebo si přečti článek nad svým dotazem. Odpověď je v něm.

Martina říká:

Pribalovy letak mam precteny. Me jde o to, ze to nebylo dvanact hodin od doby, kdy ho beru obvykle, ale od 22, kdy jsem si pilulku vzala den predtim (i kdyz to byl 1. den, nevim jestli by se melo posunovat cas na pozdeji, cetla jsem, ze na driv). Prosila jsem o radu v kolik bych ho mela dal brat? Jestli mam radsi spise po te 10 hodine (cim pozdeji, tim lepe), nebo je dulezitejsi pravidelnost?

Martina říká:

A na to pozdeji-lepe se ptam proto, protoze nevim, jestli tam neni dulezite, aby ten interval byl uz pokud mozno stejny-urcite je lepsi udelat jen jednu „chybu“ (pilulka az rano).

bublina říká:

Je vidět, že ti uniká princip HA. Přečti si to o tom nějaké články.

„nevim jestli by se melo posunovat cas na pozdeji, cetla jsem, ze na driv“ Četla jsi správně, takže určitě ne „cim pozdeji, tim lepe“, ale když už, tak raději dřív.

HA, aby fungovala, musí udržovat určitou koncentraci hormonů v krvi. Vyšší koncentrace sice vadí játrům (zatěžuje je), ale brání otěhotnění spolehlivěji než koncentrace nižší. Zpoždění do 12 hodin není kritické (u jiné HA a nižším obsahem hormonů je to jinak). Takže to ber v době, kdy je to pro tebe nejlepší, kdy nezapomeneš a kdy můžeš dodržet jistou pravidelnost. Nechápu proč to většina holek bere večer, kdy se chodí do kina, divadla, zábavu, … a člověk nikdy neví kdy se vrátí domů. Větší pravidelnost je podle mě zaručena ráno, kdy má holka plato s tabletama vedle zubní pasty. když o víkendu vstává později než ve všední den, je to jen o pár hodin a to není problém. Ale čas, který ti bude vyhovovat si vyber sama. Ale dostaň se k němu zkracováním intervalu a ne jeho prodlužováním.

Jana (věk: 17) říká:

Dobrý den beru svou první HA. Teď jsem skoro v půlce druhého platíčka a chtěla bych vědět jestli už můžu spát se svým přítelem bez kondomu. Děkuji

bublina říká:

petmk říká: (jako odpověď pro stejně starou Hanku)

Nemůžeš, protože zřejmě nechápeš, co vlastně bereš a nikdy nebudeš mít klid.

Petra (věk: 17) říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Když si poslední 21. tabletu vezmu v sobotu ráno, tak další po 7-mi denní pauze si mám vzít za týden v neděli ráno ? A dále – platí pro tohle taky ta 12-ti hodinová tolerance ? Děkuju moc

Nina90 říká:

Ano je to přesně jak říkáš a 12 hod. tolerance taky platí, ale je lepší se na to nespoléhat. Každý ženský organismus to může snášet jinak. Pravidelnost = jistota.

katerina říká:

dobrý den, po dvou hodinách od užití tabletky jsem dostala prujem, jeste jednou pak v noci. Je snizena ucinost? v pribalovem letaku to moc detailne popsane neni. nevite?

kadet říká:

Přeju všechno nejlepší k svátku!

Misel (věk: 25) říká:

Dobry den chtela bych se zeptat jak na vas pusobi HA ohledne depresivnich stavu? Dnes mi ji doktorka predepsala .Brala jsem Artizii a pry tato nema mit ucinek na depresi, spise to urovnavat.Dekuji Misel

Lucka (věk: 16) říká:

Dobrý den. Beru svou první HA Minisiston. Začala jsem brát po menstruaci 30.10, jak mi řekl doktor. Zítra ráno si vezmu 14. prášek. Chtěla bych se zeptat, zda již můžu souložit bez kondomu a nebo mám ještě počkat. Děkuji moc.

myš říká:

Ano, už můžeš. Ale nezapomeň, šance tu vždycky je – kondom pro jistotu nevynechávej.

Tera (věk: 21) říká:

Dobrý den, před měsícem jsem začala brát poprvé HA Minisiston. První týden jsem na sobě žádné změny nepocitovala ale posledních 14dní mě neuvěřitelně svědí celé tělo,mám tmavou moč, jsem stále unavená, vůbec nemám chut k jídlu a je mi celkem často na zvracení. Navštívila jsem před týdnem doktora a je prý vše v pořádku, že se to za 3 měsíce má srovnat. Ale nedovedu si představit mít takové stavy ještě 2 měsíce.. Ted mám sedmidenní pauzu a cítím se mnohem líp. Před začátkem braní HA jsem byla na jaterních testech a byli OK. Nevím co s tím. Je mi to divné, že by mi bylo tak zle, ale přitom je vše ok. Měl jste někdo něco podobného? Co bysme mi doporučili?? Díky