Puberta

Samotný pojem pubescencia (Puberta) pochádza z latinského jazyka a znamená telesné dospievanie vôbec.

Je to obdobie od 10–11 rokov do 15–16.

U dievčat od 10 do 14 rokov.

U chlapcov od 11/12 do 15/16 rokov.

Dolný medzník = rýchly telesný rast

Horný medzník = ukončenie rýchleho telesného rastu a začiatok rýchleho duševného dozrievania.

Obdobie nástupu, ale aj priebeh puberty, môže byť rozličný podľa pohlavia, rasy, klimatických podmienok, dedičných dispozícií, ale aj v závislosti od vonkajšieho prostredia.

Dievčatá dozrievajú o 2–3 roky skôr ako chlapci. Okrem uvedených činiteľov sa tu prejavuje aj tzv. „dobové zrýchlenie“ ľudského rastu; tzv. „Sekulárna akcelerácia“.

Ta sa najčastejšie prejavuje v posune menštruácie u dievčat (každých 10 rokov sa objavuje o 4 mesiace skôr); vo väčších hmotnostných a výškových prírastkoch.

Predovšetkým tu ide o vplyv zmenených životných podmienok, v ktorých súčasná generácia žije.

Telesný vývin:

Začiatok puberty predstavuje rýchly telesný rast = obdobie druhej vytiahnutosti. Predlžujú a rastú kosti, čím pubescenti rastú do výšky.

10/11 roční chlapci i dievčatá majú asi 140cm, kým 15/16 roční chlapci asi 171cm a dievčatá 164cm. Rast dievčat je ukončený skôr ako rast chlapcov.

Po 15.roku pokračuje rast už pomalšie; výnimočne môže narásť ešte po 17.roku – náhle vytiahnutie.

Kôra nadobličiek a (pohl. žľazy) produkujú rôzne pohlavné hormóny. Pod ich vplyvom sa spomaľuje rast, ale pribúda hmotnosť.

10/11 ročné deti vážia zhruba 35kg, kým 15/16 roční chlapci asi 60kg a dievčatá 55kg.

Pre dievčatá je typické narastanie tukového tkaniva v oblasti krku, stehien, bokov.

U chlapcov naopak, tukové tkanivo zaniká, stávajú sa štíhlejšími. Rozširujú sa im ramená, silnejú kosti a dochádza k vývoju svalstva.

Pubescenti sa však rýchlejšie unavia ako dospelý.

Zvýšenú aktivitu prejavuje celá pokožka a koža. Typickým problémom je mastná pleť čo môže častokrát viesť k vzniku .

Pohlavné znaky:

Primárne PZ: Samotné pohlavné orgány a ich začínajúca činnosť.

Pohlavné orgány chlapcov () sú uložené mimo brušnej dutiny. Je to miešok a v ňom uložené semenníky.

Práve v puberte pohl. úd začína silnejšie rásť. Vo veku 12–15 rokov dozrievajú u chlapcov . Ich značné hromadenie spôsobuje prvý výron semena () obyčajne okolo 13–14. roku.

Pohlavné orgány u dievčat () taktiež dozrievajú. Sú to vaječníky, vajcovody, maternica a pošva.

Vo vaječníkoch dochádza k dozrievaniu vajíčok a s tým spojený začiatok .

Druhotné (sekundárne) PZ: Ide o odlišnosť stavby kostry, svalstva, ramien, panvy.

U dievčat je to predovšetkým rast prsníkov; ochlpenie ohanbia (pubické), ktoré začína okolo 11–12. roku; ochlpenie podpažia (axilárne)- 13.rok.

U chlapcov pubické ochlpenie začína asi v 12–14. roku; ochlpenie podpažia asi o 2 roky neskôr. U chlapcov dochádza ku zmene hlasu – mutácia; zarastaniu tváre a stehien, ako i na predlaktí a na prsiach.

Terciárne PZ: Odlišnosť v dýchaní; činnosti srdca; krvnej skladby.

U dievčat prevláda dýchanie hrudné, kým u chlapcov je to dýchanie brušné. Krvný tlak sa zvyšuje. Počet tepov je spravidla u žien vyšší ako u chlapcov (rozdiel asi 10–15 úderov).

Pribúdajú červené krvinky a ubúdajú biele. Chlapci majú viac červených krviniek, ale menej bielych ako dievčatá.

Kvartérne PZ: Rozdiely psychosociálneho zloženia.

Muži sú viac výbojný, ctižiadostivý, odvážnejší. Ženy skôr pasívnejšie, citovejšie, spoľahlivejšie, nevýbojné.

KDY TO BUDE?

První chloupky kolem penisu, tzv. pubické ochlupení, některým chlapcům vyrazí už třeba v 9 – 10 letech, někomu později, ale je to úplně jedno, protože nic neříkají o nástupu puberty ani o tom, jak bude razantní.

Když se při masturbaci už podaří vyprodukovat aspoň pár kapek zatím jen průsvitné lepkavé kapaliny, to už je signál, že brzy, za několik měsíců, nás čekají změny.

A ony se dostaví, zpravidla někdy mezi 13 – 15 rokem, u leckoho téměř skokově, až to může zaskočit jejich nositele i jeho rodiče.

Chlapec najednou, v rozmezí pár týdnů, vyroste do výšky, obličej začne nabývat výraznějších, už ne dětských rysů, hlas mohutní a někdy přeskakuje. S tím jdou i změny v oblasti genitálií: Vyroste šourek i penis, ochlupení zhoustne, zkudrnatí, dosahuje už hustoty jako mají dospělí.

V KOLIKA LETECH ?

Často se tu chlapci ptají – „Jakto, že mně při masturbaci ještě nic nevyteče, když mým spolužákům už to stříká“. „Kdy už mi vyroste penis, má v erekci jen 9,5 cm.“ „Je mi 14 a půl a ještě nemutuji.

Je to v pořádku ? Nemám jít k doktorovi ?“

Ano, zejména v tomhle věku se člověk kriticky sleduje, srovnává s vrstevníky a znepokojuje se nad každým rozdílem i v detailech.

Přitom právě v pubertě jsou velké rozdíly v průběhu a rychlosti vývoje u jednotlivých dětí i v tom nástupu klubajících se pohlavních znaků.

Odchylky plus mínus dva roky od průměru nejsou žádnou výjimkou či závadou.

Takže kluci – nestresujte se z toho, že ještě nevypadáte tak chlapácky jako někteří spolužáci, že nemáte tak velké a zarostlé přirození, … Důležité na člověku je, co umí, co dovede a jak se chová k jiným. Ne to, co má pouze od přírody a nemůže to ovlivnit.

Jen kdyby do 16 let nenastaly žádné známky pohlavního vývoje a nebyla ejakulace, bude na místě navštívit dětského lékaře. Ve většině případů však dříve nebo později vše dohoníte.

Rozdíly ve vývoji jsou pochopitelně i mezi děvčaty – růst poprsí i typické tvarování dívčí postavy, první menzes, v tom všem jsou i u děvčat velké rozdíly.

Proč se jimi tak podrobně nevěnujeme? Je to zvláštní, ale žádné nářky a obavy tu na toto téma od děvčat nezaznamenáváme.

Motorický (pohybový) vývin:

Zhoršenie motoriky v puberte môže byť spôsobené jednak nerovnomernosťou rastu končatín a svalstva, rýchlym rastom končatín (čomu sa nestačí prispôsobiť činnosť nervovej sústavy).

Prípadne zvýšenou kritickosťou a sebakritickosťou (pubescent venuje pozornosť už automatickým pohybom a prehnaná pozornosť spôsobuje pohybovú disharmonickosť).

Psychický vývin:

Postupne sa vyrovnáva dospelému človeku.

Presne vníma plochu, priestor, čas, vie odhadnúť hmotnosť a veľkosť predmetov. Do vnímania zapája aj doterajšie skúsenosti.

POZORNOSŤ:

Začiatkom obdobia sa prechodne zhoršuje; v priebehu dochádza ku zlepšeniu a na konci obdobia sa približuje pozornosti dospelého človeka.

PAMAŤ:

Zdokonaľuje sa mechanická, ktorá v 13. roku dosahuje vrcholnú vyspelosť. Ku koncu obdobia už prevažuje učenie na základe logickej pamäti.

MYSLENIE:

Zdokonalenie všetkých myšlienkových operácií (hlavne sa to týka abstrakcii a zovšeobecňovania), ale aj foriem myslenia.

Pubescent sa neuspokojí len s prijímaním hotových riešení problému, ale chce si zdôvodniť všetky nejasnosti a sám chce nájsť najvhodnejšie riešenie problému.

REČ:

Bohatá slovná zásoba. Správne gramatické aj štylistické používanie slov. Vytvára si aj vlastný slovník – žargón. Typickou črtou je aj prílišná hlučnosť pubescentov.

FANTÁZIA A PREDSTAVY:

Dosahujú stupeň zrelosti; charakteristické je aj denné snenie, v ktorom si predstavujú splnenie svojich túžob, ktoré by v skutočnom svete nemohli byť splnené.

CITY:

Zohrávajú veľkú úlohu v živote pubescenta; emocionálna labilita – city sa ľahko menia. Výrazne ovplyvňujú ich život. Málo sa ovládajú a kontrolujú svoje citové prejavy.

VÝVIN OSOBNOSTI:

Objavuje sa nová črta – pozornosť sebe samému. Veľká pozornosť sa venuje zovňajšku.

SEBAÚCTA, SEBAVEDOMIE:

Závisí hlavne od hodnotenia inými počas detstva pubescenta. Môže viesť ku sebapreceňovaniu a sebaobdivovaniu.

Nízke hodnotenie zas spôsobuje rôzne poruchy správania. Snahy o sebazdokonalenie. Podnetom sa stáva pubescent sám ako aj jeho okolie. Napodobňovanie svojich vzorov.

SCHOPNOSTI:

Rozumové schopnosti na konci obdobia dosahujú úroveň dospelého človeka. Vývin inteligencie dochádza asi v 15. roku. Rozvoj aj špeciálnych schopností – hudobné, výtvarné, literárne a pod.

ZÁUJMY:

Sú hlbšie, špecializovanejšie, uvedomelejšie. Dominantnú úlohu majú poznávacie záujmy. Rozšírené aj technické, zberateľské, kultúrne, umelecké.

Prejavujú sa aj záujmy o sexuálne otázky, o svoj zovňajšok, o osoby opačného pohlavia. Zároveň aj záujem o povolanie.

SOCIÁLNE VZŤAHY:

PUBESCENT vs DOSPELÝ:

Prejavuje sa pocit dospelosti, na základe ktorého sa sám za dospelého považuje a chce aby ho aj dospelý za takého považovali.

Chce o sebe rozhodovať sám, sám si riadiť svoj život. Má odmietavý postoj voči plneniu akýchkoľvek nariadení a rozkazov zo strany dospelých.

Častokrát však si neuvedomuje zodpovednosť za svoje činy, čo môže viesť k mnohým problémom a konfliktom.

PUBESCENT vs RODIČ:

Vznikajú mnohé nezhody a napätia. Silná túžba po samostatnosti a nezávislosti. Snaha oslobodiť sa od vplyvu rodičov.

Odmietajú ich „dirigovanie„ – búria sa. Snaha o presadenie vlastných názorov. Príčinou sporov je aj časté telefonovanie, hlučná hudba, chce byť viac s partiou ako s rodičmi.

Rodičia by sa mali snažiť svoje deti pochopiť, umožniť im ich nezávislosť, ale zároveň ich aj viesť k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti.

PUBESCENT vs UČITEĽ:

Vzniká a rozvíja sa hodnotenie podľa rôznych kritérií. Ak je hodnotenie negatívne vytvára si negatívny vzťah k učiteľovi.

Snaží sa takému to učiteľovi vyhýbať a dostáva sa s ním do konfliktu.

PUBESCENT vs ROVESNÍCI ROVNAKÉHO POHLAVIA:

Potreba patriť do nejakej skupiny je veľmi silná. Potreba niekoho blízkeho komu sa môžu zdôveriť, komu môžu veriť.

Priateľstvá mu pomáhajú preniesť sa a prekonávať problémy. Dôležité miesto majú debaty, rozhovory. „Nevhodný“ kamaráti môžu viesť k problémom s rodičmi, ktorí ich „neschvaľujú“.

PUBESCENT vs ROVESNÍCI OPAČNÉHO POHLAVIA:

Prvé záujmy o opačné pohlavie sa prejavuje rôzne. U chlapcov ide zväčša o štuchance. Dievčatá si zverujú tajomstvá o chlapcoch za výdatného chichotu.

Chlapec sa za svoj záujem o dievča hanbí a nechce aby o tom vedeli jeho kamaráti, lebo by ho považovali za slabocha. Uťahovali by si z neho.

Od jednostranného záujmu prechádzajú k flirtovaniu „braniu na seba“. Chlapci a dievčatá sa snažia na seba upozorniť ako „muž“ a „žena“.

Venujú veľa času úprave zovňajšku, oblečeniu. Z hľadiska prežívania hovoríme o „zamilovanosti“. Zamilovaný len sníva o svojej láske.

Častokrát sú to len city z 1 strany, ale ani netúži aby boli opätované, naopak, ak k tomu dôjde doslova zo vzťahu vycúva.

Vznikajú prvé lásky – platonické, bez významnejšej túžby po telesnom zblížení. Ide len o túžbu byť s milovanou osobou, rozprávať sa s ňou, letmý detský bozk.

Ti odvážnější chlapci se ovšem nespokojují jen s platonickým obdivem či okukování děvčat.

Hledají příležitost, jak se jí zdánlivě nechtíc dotknou, ti ještě drzejší ani nemaskují svoje pokusy osahávat dívky na intimních místech. Je ale typické, že pubescent si většinou nedovolí pokus o fyzický kontakt k dívce, k níž v něm vyklíčil citový vztah.

Ostych, obava z vlastní nešikovnosti i snaha vypadat před ní ctnostnější mu to zpravidla nedovolí.

Postoj rodičov v tomto môže byť rôzny. Stáva sa, že sú nespokojní, nechápu lásku svojich detí – bránia a zakazujú, čo môže vyvrcholiť konfliktom.

Za vznik článku a spoluprácu na ňom ďakujem Pandore a Alanovi.

Ktorý poskytol hodnotné doplnenie článku pre správnosť som ho nechal v originálnom t.j českom znení.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Anonym (věk: 11) říká:

Dobry den. Nevím kam mám napsat tento komentář tak ho píšu sem. Jsem dívka a je mi 11 let. Asi před rokem mi zemřela maminka a teď žiju jenom s tátou. Sourozence nemám. Ještě jsem nedostala menstruaci a já nevím jak mám tátovi říct až jí dostanu. Také bych uvítala nějaké další rady. Mooooc děkuji, Josefina

bublina říká:

Protože otec je teď asi jediný nejbližší příbuzný, zkus si k němu najít cestu a naučte si spolu povídat. Nejprve o běžných starostech a postupně budeš moci být otevřenější a dokážeš lépe odhadnout, jak formulovat svá sdělení, aby je otec přijal. Pokud máš tetu nějakou jinou blízkou starší osobu ženského pohlaví, můžeš intimní problémy zkusit konzultovat s ní. Záleží na konkrétních lidech, ke komu budeš mít větší důvěru a kdo bude schopný a ochotný s tebou intimní problémy řešit.

Obecně bys měla překonat stud a otci to jednoduše oznámit. Menstruace je naprosto přirozený jev a není nutné to tajit nebo kolem toho dělat povyk a rozumný otec to jistě zcela normálně přijme. Také by to mohlo být „testovací“ téma, na kterém si přirozeně vyzkoušíš, jak otec reaguje a jestli a jak je ochotný či schopný s tebou diskutovat o „ženských“ tématech.

Ztráta matky je pro tebe i tvého otce jistě velmi bolestná, hlavně ve tvém věku, kdy dospíváš a budeš řešit problémy s dospíváním, budeš asi pod tlakem okolností dospívat (psychicky) velmi rychle a bylo by fajn, kdybys ve svém okolí našla starší ženu (nejlépe příbuznou, ale není to podmínkou), která by ti mohla pomoci a poradit s problémy, se kterými se jistě setkáš.

Dennka (věk: 17) říká:

Ahoj, neexistuje tu přesná kategorie, ale tenhle článek obsahuje téma puberty a vztahů v ní, takže se sem hodí.Mám bratrance 13 a 14, často s nima o víkendu přespávám tu u babičky a dohlížím na ně.Všechno začalo tak naráz a nevím co dál.Jsem v šoku.Jednou v noci jsem ucítila tlak a bolest v pochvě-jsem panna.Nepřikládala jsem tomu žádný význam, třeba to bylo ze spánku nebo tak.J. Jenomže pak přišel mnohem větší šok.Zjistila jsem že mne chodí prohlížet a osahávat ve spánku.Spávám v kalhotkách a tričku, takže to měli jednoduché.Jednou jsem se probudila a cítila ruce jak mi šmejdí mezi nohama a další ruce mě hladí po těle, byla jsem v šoku a nevím proč.. bála jsem se a nehla ani brvou, až se mi pokusil strčit prst do pochvy, odhodlala jsem se a otočila se ale oni to museli dělat už mockrát, protože mi celkem sebejistě začli sahat po zadku tak jsem dělala že se probudila.Nikdo o ničem neví, pouze se každý diví že už k babičce nejezdím.Je to moc závažné?Bývá mi zle od žaludku, ale po delší době se necítím už tak hrozně říkám si nijak mě nezneuctili, že by se pokusili o to připravit mě o panenství.Nevím zda to řešit a jak?Jestli by z nich mohli být násilníci třeba…

bublina říká:

Jsi starší a měla jsi je na starosti – nenech si to líbit. Dej jasně najevo, že víš co se děje a že to už dělat nemají, že si to nepřeješ. a pokud budou pokračovat, tak si to nenecháš pro sebe a oznámíš to jejich rodičům, případně na policii. Pokud nepřestanou, rak to opravdu udělej. Takovéhle sexuální obtěžování, pokud ti je nepříjemné, si nesmíš nechat líbit. Když se podvolíš, může se jejich násilí na tobě stupňovat.

Matess říká:

Dobrý den,já(12let) a můj kámoš(14let) jsme skusily společnou masturbaci , ale můj kamarád zjistil že jsem vyvinutější(fyzicky) než on a od té doby se chová „divně“(už kvůli tomu brečel) a já bych mu chtěl pomoct (Omlouvám se jestli píšu do špatné rubriky) předem děkuju Mates

kadet říká:

Problém, který chceš řešit, se opravdu příliš netýká masturbace ale tělesného vývoje v pubertě, proto jsem tvůj dotaz přesunul sem.

Nepopsal jsi konkrétně, v čem se to „zpoždění“ ve vývoji u tvého kámoše projevuje (jestli dosud neejakuluje, jestli má menší pohlavní ústrojí, míň chlupů atd) Každopádně vím, že jakmile se člověku uhnízdí v hlavě, že je oproti svým vrstevníkům nějak nedostatečný, méně vyvinutý, začne se za to stydět a bát, že jím kvůli tomu budou opovrhovat, tak je to zlé a vede to ke ztrátě sebevědomí a může to zanechat následky na psychice už na pořád, i na doby, kdy ten důvod pomine. A on pomine, i ten tvůj kamarád normálně dospěje jako každý, jen trochu pomaleji. Dospívání přece probíhá u každého jinak a jinou rychlostí a rozdíly mezi dětmi plus mínus 2 roky jsou ve vašem věku celkem normální.

Tak hlavně mu dávej najevo, že to není žádná závada a důvod k podceňování a kdybys mu to nedokázal vysvětlit, tak ho aspoň naveď na tyto stránky – ať si přečte, co se tu píše, případně i sám vloží dotaz.

Matess říká:

Je drobnější má měkký hlas je slabší…a sem taky vyvinutější tam dole.....(PS:znám ho od školky a od té doby sme nej kámoši takže bych nerad aby se semnou přestral bavit…)

Revenger říká:

zkus ho nejak utesit, bud tim, ze mu reknes to co ti rekli tady: ze ma dost casu, a nebo mu rekni ze se ti to s nim libilo a ze bys to chtel zopakovat, a ze mu tvoje telo pripada v poho ;)

Matess říká:

No snad mu dojde že má ještě moře času.....

akire říká:

Co tak připomenout kamarádovi odkdy dokdy trvá puberta?

Matess říká:

Já sem mu říkal že má ještě času dost..a zdá se mi že ne mě žárlí… :(

kadet říká:

Ano, závidí ti. To se mu nedivím, když jsi o dva roky mladší a dovolil sis ho předhonit ve vývoji. :)))

Jestli jen závidí tobě, tak by to ještě nebylo to nejhorší. Horší, kdyby u něho nastaly ty psychické stavy – sebepodceňování, ztráta sebedůvěry, kdyby se kvůli tomu stranil ostatních, styděl se mluvit a jednat s lidmi… jak jsem o tom před chvílí psal. Takový mindrák by bylo potřeba mu rozehnat hned v zárodku, než se v něm zakoření.

Anonym_ABC říká:

Ahoj, mám takový problém… Je mi 14 a půl a mám vysoký hlas nebo se mi to jen zdá? opravdu nevím ale spíš se mi to nezdá. Jako kdyby se mi ten hlas neprohluboval ;/. Ostatní kterým je 14 mají hlubší hlas atd. Ochlupení v rozkroku mám a i kudrnaté ale penis mi taky moc nevyrostl. Mám ho 6 a 8 cm v erekci ;/. Co s tím? Nešlo by dělat nějaké cviky na prohloubení hlasu nebo tak ? V Tannerově stupnici jsem tak ve stádiu 3,7. Jen tak pro porovnání. Předem dík za odpověď.

kadet říká:

Nějak jsem nepochopil to ve stádiu 3,7. To je délka varlat, nebo chceš Tanneraova stádia dělit na desetiny? Novější je ale klasifikace podle Pradera, která klasifikuje vývoj podle objemu varlat. Což se zjišťuje porovnáváním s takovou šablonou (orchidometr – plastové modely varlátek, navlečené na šňůře) a přibližně se to nechá spočítat i změřením rozměrů varlat.

Jestli to číslo, co uvádíš – 3,7 – znamená délku varlat v delší ose, tak to odpovídá objemu asi 11 ml a Tannerově třídě III. To by odpovídalo tak v průměru věku 13. Což je zanedbatelné zpoždění, které brzy dohoníš. V tomto věku jsou rozdíly mezi dětmi plus mínus 2 roky běžné. Jak to vypadá s ejakulátem?

Anonym_ABC říká:

To 3,7 jsem myslel mezi stádiem III-IV :D a varlata mám dlouhá (v delší ose) asi 4–4,5 cm a ejakulát ? Normálně vystříknu pokaždé. Někdy víc někdy míň ale zhruba tak třetina možná polovina čajové lžičky. Němůžu to změřit přesně protože něco vystříknu zbytek steče po penisu atd :D a barva je bílá.

kadet říká:

To ses ale podhodnotil: Varlata 4 – 4,5cm, to je jasná čtyřka, to plně odpovídá tvýmu věku – mrkni: http://cs.wikipedia.org/…ova_stupnice.

A tady máš i toho Pradera: http://www.ojrech.cz/…test_vol.htm

I ejakulát je správný co do množství i barvy.

akire říká:

Ve 14ti letech jsi tak na počátku skutečních viditelných a slyšitelných změn, jediný co ti můžem poradit je čekat. Pokud jak říkáš pomalu zarůstáš, jsi na dobrý cestě a hormony pravděpodobně fungují. Na ten zbytek jenom čekat.

Anonym (věk: 15) říká:

dobrý den , mám takový problém . četl jsem že je normální mít ráno erekci , jenže já už asi 4 měsíce ráno vůbec nemám erekci . dřív jsem měl ale pak jsem byl nemocnej a bral antibiotika a od tý doby nic . co to znamená ? vrátí se to zpátky ?.

bublina říká:

A jindy erekci máš bez problémů?

Anonym (věk: 15) říká:

kadet říká:

Jestli vše jinak normálně funguje – erekce, masturbace, orgasmus, ejakoulace – tak se tím neznepokojuj. Třeba se ti jen posunul spánkový režim, takže erekce odezní dřív než se probudíš.

Aneta Vintrová (věk: 18) říká:

Orgasmus je to nejlepší co může být no možná ta láska, rodina… masturbace.

bublina říká:

jan (věk: 15) říká:

zdravim . znamená to , že když jsem před půl rokem přestal růst do výšky a mám vousy , že už u mě skončila puberta ?

petmk říká:

Neznamená.

Výška je daná geneticky a růst se zastaví bez ohledu na pubertu.

Vousy jsou sice sekundární pohlavní znak, ale samy o sobě konec puberty neindikují.

jan (věk: 15) říká:

a jak se dá poznat konec puberty ?

kadet říká:

Třeba podle toho, že už tě nebudou napadat takhle nejapný otázky. :)))

Ona hranice mezi pubertou a adolescencí (to je to další období mezi pubertou a úplnou dospělostí) není ostrá a na pohled zřetelná. Není to tak zřejmé, jako byl nástup puberty, který si sami uvědomíme třeba podle toho, že při masturbaci už i něco vycmrndne, kdežto okolí si jí ráčí všimnout až když nám začne přeskakovat hlas. Adolescence se spíš projevuje naším chováním i uvažováním. Jsme najednou děsně suverenní, všechno víme sami nejlíp a nesnášíme, když nám někdo radí, zejména ne ti páprdové naši rodiče, kteří jsou čím dám nemožnější a taky jim to dáváme najevo, takže jsme my pro ně ještě nesnesitelnější a oni z nás šílí.

Až to i ty takhle budeš pocíťovat, tak to znamená, že už jsi z puberty přešel do adolescence.

bublina říká:

„Adolescence se spíš projevuje naším chováním i uvažováním. Jsme najednou děsně suverenní, všechno víme sami nejlíp a nesnášíme, když nám někdo radí, zejména ne“ mladší holka :-)))

Kadet je adolescent, kadet je adolescent … :-) Há há :-)

kadet říká:

Díky za ten kompliment. Moje srdce pookřálo, že mě taky někdo ještě řadí mezi mladíky. :)))))

Anonym (věk: 14) říká:

Zdravím při projíždění komentářů jsem narazil na text od PETMKA: K dospívání je potřeba určitá hladina testosteronu. Čím větší je objem těla, tím větší objem musí varlata vyprodukovat, aby se ta hladina dosáhla. Jiná souvislost tam není.

Dá se z toho odvodit že lidé s nadváhou v pubertě mohou utrpět a velikosti penisu v dospělosti ? nebo platí případ každý je jiný ?

petmk říká:

Tělo si s tím poradí, dokáže si zregulovat hormonální hladiny podle potřeby. Akorát pomalej naběhne.

Představ si, že za hodinu na každý kilo tvé hmotnosti připadne jedna jednotka testosteronu, kterou musí vyrobit varlata. Ty nabíhají postupně. U 50kg tintítka stačí 1200 jednotek na den, když budeš mít metrák, tak potřebuješ 2400 jednotek. A bude trvat delší dobu, než varlata zvládnou takovou dávku. Nebude to za pár hodin.

To taky může být problém u holek, u HA s hodně nízkou dávkou hormonů se dokonce uvádí, že je nevhodná pro baculky – nemusí fungovat nebo neudrží krvácení.

Na druhou stranu se u tintítka růst zastaví dřív, protože nad geneticky daný limit se nedostane…

kadet říká:

Především platí to – každý je jiný.

Můžeš si však všimnout právě ve svém věku u svých spolužáků, že zpravidla ti macatější dospívají jako by pomalej než hubení, vývoj sekundárních pohlavních znyků – hlasová mutace i růst chlupů – se znatelně opoždují. Ale zdůrazňuji to slovo zpravidla, které znamená, že to neplatí u všech. On ten koloběh a působení hormonů je asi ještě složitější, protože je zajímavé, že právě v té fázi vývoje, kdy nejvíc rostou genitálie i druhotné znaky, tak i celé tělo náhle vyroste třeba o 20 cm za 3 měsíce a přesto ho varlata (taky náhle vyrostlá) stihnou zásobovat takovým množstvím testosteronu, že to vyvolá v těle úplnou hormonální revoluci. Ale zase platí – ne u každého je to takhle bouřlivé. A souvislost může být i obrácená – testosteron dokáže odbourávat tuk, takže někteří takoví ti oplácaní muži, podobní barokním andělíčkům, jsou takoví kvůli nízké hladině testosteronu. Prostě – jednoznačné pravidlo není.

Ale vraťme se k věci: Jestli přebytečné sádlo brzdí i růst penisu, nevím, ale určitě tlustí chlapi i v dospělosti mají problém, že jejich „klenot“ opticky vypadá kratší, protože jsou u kořena 2 cm schované v tuku. Funkčně to nevadí, při pohlavním styku se to zmačkne. Každopádně v zájmu správného tělesného vývoje, i toho pohlavního, je být raději štíhlý. Neládovat se a dopřát tělu dostatek pohybu.

bublina říká:

Závisí na mnoha dalších věcech a okolnostech, na takto položenou otázku nelze jednoduše odpovědět (resp. na obě tvé otázky zní odpověď „Ano“)

Pavel (věk: 15) říká:

Ahoj je mi 15 let a ještě ani nestříkám a ani mi nemutuje hlas a ochlupení nemám žádné. Je to normální ? Celkem mě to trápí. Kamarádi ze školy si ze mě utahují, že jsem dítě a tak dále.. A ještě bych se chtěl zeptat zda se dá vývoj nějak urychlit ? V časopise jsem četl, že to jde pomocí testosteronu. Díky za rady

kadet říká:

Vzhledem k tomu, že je ti 15 let a dosud se u tebe neobjevily známky pohlavního dospívání, bylo by lepší zeptat se na to svého dětského lékaře. On rozhodne, jestli tě pošle na odborné vyšetření na urologii nebo na endokrinologii (to je specializace na žlázy s vnitřní sekrecí) nebo jsetli tě pošle domů, protože je vše v pořádku, jen se musí počkat – u každého puberta startuje jindy.

A ještě dvě rady:

  1. K tomu lékaři si pospěš do konce března. Od dubna totiž platí nové byrokratické předpisy, podle kterých děti až do 18 let musí k lékař doprovázet rodič. To by jistě bylo komplikovanější, přemlouvat mámu, aby šla s tebou.
  2. Z těch poznámek kamarádů si nic nedělej. Řekni jim, že u tebe to je jen dočasné – chlupy vyrostou, genitálie vyrostou, hlas se změní. Ale oni už z té blbosti asi nevyrostou.

jiras říká:

Ahoj je mi uz pul roka 15 a. Jeste jsem nemutoval. V podbrisku mam tak 40 cernych chlupu, kdyz dosahnu orgasmu vytece jen takova prusvitno – mlecna tekutina. Zacnu uz rust a mutovat ? Diky. Ps. U korene penisu mam takove male tecky – jakokdyby kozni vystupky. Trochu to svedi – co to je ? Diky.

kadet říká:

Ahoj, Jirasi. To, že ejekuluješ – že vyteče při orgasmu tekutima, ikdyž je zatím jen jak mydlinky, to je dobrá zpráva. Znamená to, že pohlavní žlázy fungují a vyvíjejí se. Uvidíš, vlastně – uslyšíš, že ještě letos se dočkáš i té hlasové mutace, i ty chlupy zhoustnou a zkudrnatí´.

Jinak – i pro tebe platí, co jsem tu napsal níže všem, co mají podobné „trápení“: Organismus není budík, někdo je „načasovaný“ na dřív, nškdo na později, puberta u každého probíhá jinak – u někoho zprudka, u jiného pozvolněji. Jen si z toho člověk nesmí dělat zbytečná trápení, cítit se v porovnání s kamarády méněcenný a dávat najevo, že mu to snad vadí.

Jo, a to, co svědí u kořene penisu, jsou nejspíš obyčejné beďary. I těmi se hlásí puberta. Snad trochu pomůže zvýšená hygiena – mytí a hlavně častá výměna prádla.

Jiras říká:

Diky za rychlou odpoved. Avsak…Akne to asi nebude. Normalni bedary na obliceji mivam..ale na penisu (jen ze spodu) to bedary asi nejsou..Je tam tech pupinku asi + – 50..ve velikosti 1 – 3 mm…

akire říká:

Pravdépodobně jde o mazový žlázy, ne be´dary. Má je tam skoro každý chlap. Ničemu neškodí, pravdépodobně nezmizí. Hlavně je nemačkej, nemá to smysl, bude to jenom bolet, zanítí se to, a pak se tam znovu objeví, jelikož jsou přirozený.

Filip (věk: 15) říká:

Zdravím. Mám takový dotaz nedávno mi bylo 15 let, ale vůbec mi to nepříjde, protože jsem ještě vůbec nemutoval (a když jsem s kámošema venku a oni všichni mluví skoro dospělým hlasem a já ne, tak se cítím celkem trapně) ;-( a příjde mi že mám na můj věk hodně malé přirození. :-( (např. mám kamaráda, který je asi o 10 hodin starší než já a už mutoval ve 14ti letech, taky je o půl hlavy vyšší než já…) Rád bych se dozvěděl, jestli je to normální, že jsem opožděný nebo je něco špatně. Prosím odpověď jak nejdříve to půjde. Děkuji!

kadet říká:

Asi víš, Filipe, že vývoj v pubertě probíhá u každého jinou rychlostí a rozdíly mezi spolužáky plus mínus dva roky nejsou žádnou výjimkou. Přesunul jsem tvůj nevhodně tematicky umístěný dotaz sem, aby sis přečetl ve starších příspěvcích o kousek níž, že vůbec nejsi sám, kdo má podobné trápení.

Ty jsi nedávno oslavil 15. narozeniny a dosud nepřišla hlasová mutace, což je jeden ze znaků pohlavního dospívání. Zřetelnějšími ukazateli jsou ale velikost varlat a ejakulace, méně významným znakem je i pubické ochlupení. Čili, jestli jsou –

  • obě varlata menší než 2,6 cm v delší ose
  • při masturbaci dosáhneš pouze „suchého“ orgasmu, tedy nevyteče ani průsvitná mazlavá kapalina
  • neroste žádné ochlupení nebo jen několik chlupů

pak je to zpoždění příliš velké a bylo by jistější konzultovat to se svým dětským lékařem. Třeba se o nic závažného nejedná, ale lépe je jít k doktorovi zbytečně než něco prošvihnout. Je ti už 15 let, takže k němu můžeš jít i bez doprovodu rodičů.

Píšeš ale, že i vzrůstem jsi menší než kamarád. Pravděpodobně se nejedná o žádnou závažnou závadu, pouze pomaleji rosteš než ostatní a během pár let vše dohoníš. Jestli máš drobnější postavu, je teď pro tebe vlastně výhodou, že ten dětský hlas není nápadný a odpovídá vzrůstu. (Z vlastní zkušenosti přidám, abych tě potěšil, že mnohem trapněji se člověk cítí, když patří mezi nejvyšší v ročníku, ale mutace se taky ne a ne dočkat. Ale do 16 let jsem vše dohonil)

Hlavně si z toho, že rosteš pomaleji a nevypadáš dosud tak chlapácky jako někteří spolužáci, nesmíš nic dělat a dávat najevo, že by ti to snad vadilo. Ber to s humorem, ber to jako svůj osobitý znak, vždyť je to jen dočasně.

Anonym říká:

Ahojte může mít obezita vliv na vývoj v 14 letech vážim 50Kg a měřim asi 155 cm sportuji jenom občas děkuji.

kadet říká:

Ano, může. U macatějších kluků většinou vývoj pohlavních znaků probíhá pomaleji. U holek tomu bývá naopak – např. menzes zpravidla u těch boubelatých přicházívá dřív.

Ty ale podle BMI (to je index, který se počítá z výšky a váhy a ukazuje, jak moc je kdo tlustý) jsi pod hranicí obezity, ale těsně – hlídej si to.

Anonym říká:

Dobrá děkuji podle tebe mám více sportovat a hlídat si co konzumuji?

kadet říká:

V tvém věku hlavně sport, pohyb. V tom jídle se neomezuj, zvláště teď, když hodně rosteš a jsou to „hladová léta“. Hladovět není potřeba, ale taky se nepřecpávej a opravdu si trochu hlídej tu skledbu potravy.

Anonym (věk: 14) říká:

Ahojte když jsem si prohlížel komentáře npř. na strane 2 hezky radíte tak mam taky něco ale dost se za to styďím.. mam ho o něco menšího než kamarádi a přijde mi to divné když kluk je ve 14 letech ve vývoji a semnou nic mám z toho strach jestli nejsem nějak „vadnej“ děkuji vám moc..

kadet říká:

Ano, ve 14 letech jsou všechni ve vývoji, jenže u někoho je ten vývoj prudší a u někoho pozvolnější. Měl bys respektovat, že patříš k těm s pozvolnějším vývojem, měl bys to vzít jako svoji charakteristickou vlastnost a ne se za to stydět. Z tvého komentáře se nepozná, jak jsi na tom s vývojem těch primárnách i sekundárních pohlavních znaků, o kolik ho máš manšího než kamarádi – ale ono se to spíš pozná ne podle délky penisu ale podle velikosti varlat, hustoty ochlupení, hlasu – to jsou ty pohlavní znaky. Určitě ale ve 14 letech nemusíš mít strach, že je to nějaká vada. Je velká pravděpodobnost, že se to právě během tohoto roku dost změní. Jedině pokud by ani po 15 ten vývoj nepokročil, tak by bylo na místě navštívit lékaře. Zatím si s tím nelámej hlavu.

bublina říká:

„přijde mi to divné když kluk je ve 14 letech ve vývoji“

Mě to taky přijde divné. Ve „vývoji“ („Vývojové oddělení“ jedné nejmenované firmy) jsem vždycky viděla kluky přes 20 let. Takže pokud jsi to ty, tak nejsi „vadnej“, ale spíše nadprůměrně inteligentní.

Anonym říká:

od

Vítek (věk: 14)

Ahoj mám menší problém je mi 14 let a při ejakulaci moje varlata nevylučují sperma nevím co s tím mám dělat.

předem děkuju za rady.

kadet říká:

Přesunul jsem tě sem, pod článek o pubertě, do společnosti jiných kluků, kteří si stěžují na to, že ještě neejakulují, nebo jen „mydlinky“. Abys viděl, že nemáš nějakou výjimečnou vadu.

Co máš dělat? Přečíst si ty komentáře, které jsem napsal pro ty tvé kolegy, a které platí jak přes kopírák i pro tebe. A nedělat si z toho těžkou hlavu, nekazit si mládí zbytečným stresováním.

Píšeš při ejakulaci, což znamená, že něco už vyteče, takže pohlavní žlázy fungují. Nevím sice, co myslíš tím, že varlata nevylučují sperma, protože sperma je právě ejakulát, a jestli už produkují spermie, se pozná jen pod mikroskopem, ale důležité je, že předstojná žláza už se vyvinula, což znamená, ža pohlavní žlázy pracují a vyvíjejí se a je zbytečné si dělat starosti. Jistě už brzy budeš mít semeno husté a bílé jak smetanu. :)