Triquilar - příbalový leták

Třífázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Levonorgestrelum 0,05–0,125 mg,Ethinylestradiolum 0,03–0,04mg

Výrobce: Schering AG, Berlín, SRN dražé

Držitel registračního rozhodnutí:

SCHERING AG, 13342 Berlín, Německo

Složení

1 dražé obsahuje:

Účinné látky:

Levonorgestrelum 0,05 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg v 1 světlehnědém dražé

Levonorgestrelum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,04 mg v 1 bílém dražé

Levonorgestrelum 0,125 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg v 1 okrovém dražé

Pomocné látky:

Jádro: laktóza, kukuřičný škrob, Polyvidon 25 000, talek, stearát hořečnatý. Obal: sacharóza, Polyvidon 700 000, polyethylenglykol 6 000, uhličitan vápenatý, talek, oxid titaničitý, 85% glycerol, vosk, oxid železitý, oxid železnatý.

Indikační skupina

Hormon (třístupňový perorální kontracepční přípravek)

Charakteristika

Triquilar Je-li Triquilar užíván podle pokynů lékaře, brání dozrání vajíček do stadia, ve kterém mohou být oplodněna. Způsobuje také větší hustotu hlenu v děložním hrdle, který pak brání průniku mužských spermií do dutiny děložní. Triquilar tak zajišťuje několikanásobnou ochranu proti otěhotnění. Jeho spolehlivost je stejně vysoká jako u klasických kombinovaných monofázických přípravků.

Co je Triquilar?

Triquilar je kombinované orální kontraceptivum (lék proti početí užívaný ústy) – kombinovaná pilulka. Každé dražé obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů: levonorgestrelu (gestagenu) a ethinylestradiolu (estrogenu). Ostatní látky obsažené v Triquilaru naleznete v odstavci „Složení“. Vzhledem k malému množství hormonů, je Triquilar považován za nízkodávkové orální kontraceptivum. Balení Triquilaru (blistr) obsahuje tři různé druhy cukrem potahovaných dražé. Každý typ obsahuje různé množství obou hormonů. Dražé napodobují přirozený cyklus tím, že vytvářejí tři různé hormonální hladiny. Proto se Triquilar nazývá třístupňové orální kontraceptivum.

Indikace

Proč užívat Triquilar?

Aby nedošlo k otěhotnění.

Orální kontraceptiva jsou velmi účinné prostředky kontracepce. Jsou-li užívána správně (bez vynechávání dražé), můžete si být téměř jistá, že neotěhotníte.

Kontraindikace

Kdy nesmíte užívat Triquilar?

Neužívejte kombinovanou pilulku, vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů a onemocnění dále vyjmenovaných a upozorněte na tuto skutečnost lékaře dříve, než začnete užívat Triquilar. Váš lékař vám může doporučit jiný typ pilulky nebo zcela jinou (nehormonální) metodu kontracepce.

 • Máte-li nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy vedoucí k vzniku trombózy. Trombóza je vznik krevní sraženiny. Může se vytvořit v krevní cévě na noze (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embólie), v srdci (srdeční příhoda), v mozku (cévní mozková příhoda) nebo v jiné části těla (viz odstavec „Pilulka a trombóza“)
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla stav, který mohl být první známkou srdeční příhody (např. angina pectoris nebo bolest na hrudníku), nebo cévní mozkové příhody (např. přechodný ischemický stav nebo malá reversibilní cévní mozková příhoda)
 • Máte-li diabetes mellitus (cukrovku) s postižením krevních cév
 • Máte-li žloutenku (zažloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater
 • Máte-li nebo v minulosti jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater
 • Máte-li poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna
 • Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 • Jste-li alergická na kteroukoliv složku přípravku Triquilar

Kojení může být ovlivněno kombinovanými orálními kontraceptivy, která mohou snižovat množství a měnit složení mateřského mléka. Z toho důvodu se užívání kombinovaných orálních kontraceptiv obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malé množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka, ale neexistuje důkaz negativního vlivu na zdraví dítěte.

Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání pilulky, okamžitě užívání přerušte a poraďte se s lékařem. Mezitím použijte nehormonální kontracepční opatření. Viz „Obecné upozornění“.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky se u vás mohou projevit v průběhu užívání Triquilaru?

Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný nebo dlouho přetrvává, nebo povšimnete-li si změny vašeho zdravotního stavu, o níž se domníváte, že by mohla souviset s užíváním pilulky, poraďte se se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky a jejich příznaky jsou popsány v následujících odstavcích „Pilulka a trombóza“, a Pilulka a karcinom“. Pročtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, poraďte se s lékařem.

Ostatní možné nežádoucí účinky

U uživatelek pilulky byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, pilulka však nemusí být jejich příčinou. Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit v prvních měsících užívání a časem obvykle mizí.

 • napětí v prsou, bolest, sekrece
 • bolest hlavy
 • změny sexuální touhy, depresivní nálady
 • nesnášenlivost kontaktních čoček
 • nevolnost, zvracení a celkový pocit „nezdraví“
 • změny poševní sekrece
 • různé kožní reakce
 • zadržování tekutiny
 • změny tělesné váhy
 • reakce přecitlivělosti

Pilulka a trombóza

Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může zablokovat krevní cévu.

K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat je. Tak vznikne tzv. „plicní embolie“. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít nezávisle na tom, zda užíváte pilulku či nikoliv. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte. Riziko je vyšší u žen, které pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak vysoké jako v těhotenství.

Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v krevních cévách srdce (tak dojde k srdeční příhodě) nebo v mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou krevní sraženiny vzniknout v játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.

Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce smrtelná.

Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také, čím více kouříte. Užíváte-li pilulku, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li vám více než 35 let. Pokud se u vás rozvine během užívání pilulky vysoký krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste užívání ukončila.

Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací (znehybněním) (např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky může být toto nebezpečí ještě vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte pilulky, dostatečně předem před očekávanou hospitalizací nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař vám může doporučit, abyste přerušila užívání pilulek několik týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací. A opět vám poradí, kdy můžete užívání zahájit, poté co budete zase v pořádku.

Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, přerušte užívání pilulek a vyhledejte okamžitě lékaře. (Viz „Kdy musíte kontaktovat lékaře?“).

Pilulka a rakovina

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.

Vzácně byly zaznamenány u uživatelek pilulky nezhoubné nádory jater a ještě vzácněji zhoubné nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.

U žen užívajících dlouhodobě pilulky se častěji vyskytuje rakovina děložního hrdla. Tato skutečnost nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další faktory.

Pilulka a těhotenství

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí užívat Triquilar.

Kdy musíte vyhledat lékaře?

Pravidelné prohlídky

Během užívání pilulky vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obecně platí, že byste měla být prohlédnuta každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • si povšimnete jakékoliv změny zdravotního stavu, která by se mohla týkat některé položky zmíněné v tomto letáku (viz „Kdy nesmíte užívat Triquilar“ a „Před zahájením užívání Triquilaru“, nezapomeňte na body týkající se vaší blízké rodiny).
 • povšimnete si uzlíku v prsu
 • budete užívat další léky (viz „Pilulka a ostatní léky“)
 • jste imobilizována nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny předem)
 • máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení
 • zapomenete užít dražé v prvním týdnu užívání a měla jste sexuální styk v předchozích sedmi dnech
 • krvácení se nedostavilo dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná (nezačínejte užívat dražé z dalšího balení, dokud vám to lékař nedoporučí)

Přerušte užívání dražé a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete jakékoliv možné známky rozvíjející se trombózy:

 • nezvyklý kašel
 • silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže
 • dušnost
 • jakákoliv neobvyklá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy nebo záchvat migrény
 • částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění
 • nezřetelná výslovnost nebo ztráta schopnosti mluvit
 • náhlá změna sluchu, čichové nebo chuťové vjemy
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo omezená pohyblivost kterékoliv části těla
 • silná bolest břicha
 • silná bolest nebo otok dolní končetiny

Tyto stavy a příznaky jsou popsány a vysvětleny v dalších odstavcích tohoto letáku.

Interakce

Pilulka a ostatní léky

Některé léky mohou bránit správnému účinku pilulky. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, phenytoin, barbituráty) a tuberkulózy (např. rifampicin), dále antibiotik určených k léčbě některých infekčních onemocnění (např. ampicilin, tetracyklin, griseofulvin). Vždy upozorněte lékaře, který vám pilulku předepisuje, na léky, které již užíváte. Stejně tak upozorněte lékaře nebo zubaře, který vám bude předepisovat jiný lék (případně lékárníka, který vám lék bude vydávat), že užíváte Triquilar. Poradí vám, zda potřebujete další kontracepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Dávkování a způsob použití

Co musíte vědět dříve, než začnete užívat Triquilar?

Obecné poznámky: V tomto letáku jsou popsány různé situace, kdy musíte užívání pilulky přerušit, nebo kdy spolehlivost pilulky může být snížena. V těchto situacích byste neměla mít sexuální styk nebo musíte použít další nehormonální kontracepční opatření, tzn. použít kondom nebo jinou bariérovou metodu kontracepce. Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní. Tyto metody nemusí být spolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního cyklu.

Triquilar stejně jako ostatní kontracepční pilulky nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti dalším sexuálně přenosným chorobám.

Triquilar byl předepsán jmenovitě pro vás. Neposkytujte dražé nikomu dalšímu.

Než začnete užívat Triquilar

Budete-li užívat kombinovanou pilulku a vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů vyjmenovaných dále, je možné, že budete potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař vám podá podrobné vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat Triquilar.

 • kouříte
 • jste diabetička
 • máte nadváhu
 • máte vysoký krevní tlak
 • máte vadu srdeční chlopně nebo nějakou poruchu srdečního rytmu
 • máte povrchní zánět žil (flebitidu)
 • máte křečové žíly
 • kdokoliv z vašich blízkých příbuzných měl nebo má trombózu, srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • vy nebo váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi (krevních tuků)
 • kdokoliv ve vaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erytematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se může projevit i na kůži)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži především obličeje). Pokud ano, vyhněte se přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů poprvé objeví, zopakuje nebo zhorší během užívání pilulky, kontaktujte svého lékaře.

Jak užívat triquilar

Kdy a jak vzít dražé ?

Kalendářní balení obsahuje 21 dražé uspořádaných do kruhu. Užívání vždy začíná od místa označeného „Start“ a pokračuje denně ve směru naznačeném šipkami.

K balení je přiložena kruhová samolepka označená dny v týdnu. Po odstranění ochranné fólie se nálepka nalepí na balení tak, že označení dne v týdnu, kdy bylo užívání zahájeno, je pod místem označeným „Start“. Každé dražé je tak označeno odpovídajícím dnem v týdnu a na první pohled lze rozeznat, zda ten den již bylo dražé užito či nikoliv. Užijte dražé každý den přibližně ve stejnou dobu zapijte je potřebným množstvím vody. Sledujte směr šipek tak dlouho, dokud nebude balení využíváno. Během následujících 7 dnů žádná dražé užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití posledního dražé Triquilar. Z dalšího balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání z prvního balení Triquilaru

Pokud jste neužívala v minulém měsíci žádné hormonální kontraceptivum

Začněte užívat Triquilar první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Užijte dražé označené správným dnem v týdnu. Pokud například začnete krvácet v pátek, užijte dražé označené „Pátek“. Pak následuje další den v pořadí. Můžete začít užívání i 2. – 5. den cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů tohoto prvního cyklu další kontracepční metodu (bariérovou).

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky

Užívání můžete zahájit hned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude interval bez užívání dražé). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní dražé, můžete začít užívat Triquilar den po užití posledního aktivního dražé, (nejste-li si jistá, která dražé jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat dražé i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vašeho předchozího dražé (nebo po využívání posledního inaktivního dražé vaší předchozí pilulky).

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první Triquilar užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Pokud přecházíte z injekcí nebo implantátů

Začněte užívat Triquilar v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den, kdy je vyjmut implantát. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Triquilaru počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat Triquilar, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Chcete-li ukončit užívání Triquilaru

Užívání Triquilaru můžete ukončit kdykoliv. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu kontracepce.

Pokud jste ukončila užívání Triquilaru, protože si přejete otěhotnět, doporučuje se vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Co dělat, jestliže…

..... zapomenete užít dražé

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla dražé užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte dražé jakmile si chybu uvědomíte a následující dražé užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy mělo být dražé užito, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících dražé jste vynechala, tím větší je riziko narušení kontracepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala dražé na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz diagram).

Více než jedno vynechané dražé v balení

Požádejte o radu lékaře.

1 dražé vynechané v 1. týdnu

Užijte dražé, jakmile si své opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce) Pokud jste měla sexuální styk během týdne před vynecháním dražé, je možné, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 dražé vynechané ve 2. týdnu

Užijte dražé,jakmile si své opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další kontracepční opatření.

1 dražé vynechané ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další kontracepční opatření.

 1. Užijte dražé jakmile si své opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití posledního dražé z balení stávajícího, takže nebude žádné období bez užívání dražé mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání dražé.

Nebo

 1. Ukončete užívání dražé ze stávajícího balení a zahájíte týden (nebo méně) bez užívání dražé. Započítat musíte i den, kdy jste dražé zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání dražé z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít dražé z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

..... pokud zvracíte

Pokud začnete zvracet za 3 – 4 hodiny po užití Triquilaru, aktivní látka se nemusela dostatečně vstřebat. Důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li dražé užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání dražé.

..... pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat dražé z dalšího balení Triquilaru ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

..... pokud chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li dražé přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání dražé. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání dražé příliš krátký (tzn. 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání z následujícího balení.

..... pokud se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi periodami. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

..... dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechna dražé ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání Triquilaru jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Upozornění

Vliv pilulky na snížení pozornosti při řízení vozidla

Nebyl pozorován jakýkoliv vliv pilulky na snížení pozornosti.

Užijete-li více dražé Triquilaru (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více dražé Triquilaru najednou. Užijete-li více dražé Triquilaru najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet, nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Triquilar požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Více o pilulce

Kombinované pilulky mohou mít kromě kontracepčního účinky i další zdravotní přínos.

 • Vaše krvácení může být slabší a kratší. Díky tomu je menší nebezpečí vzniku anémie (chudokrevnosti). Menstruační bolesti mohou být slabší nebo mohou úplně vymizet.
 • Některé vážné poruchy byly navíc zaznamenány méně často u žen, které užívaly pilulky obsahující 50 µg ethinylestradiolu (vysokodávkované pilulky). Jedná se o nezhoubné onemocnění prsů, vaječníkové cysty, infekční onemocnění pánevních orgánů, mimoděložní těhotenství (těhotenství, kdy se zárodek zachytí mimo dělohu) a rakovinu endometria (slizniční výstelky dělohy) a vaječníků. Dosud nebylo potvrzeno, zda toto platí i pro nízkodávkované pilulky.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 dražé v kalendářním balení. 3×21 dražé. 6×21 dražé. kalendářní balení obsahuje: 6 světlehnědých dražé. 5 bílých dražé. 10 okrových dražé.

Datum poslední revize

8. 9. 1999

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Míša (věk: 17) říká:

Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li se snižuje účinek Triquilaru, když nyní beru i antibiotika (zánět močových cest). Většina lidí mi dokonce řekla, že budu celý měsíc nechráněná a to mi přijde trochu už přehnané.

petmk říká:

Snižuje účinek? To jako, že otěhotníš třeba jenom z 1/3?

Pokud myslíš zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění, tak to je samozřejmost. Jak moc, to záleží na hodně věcech a sama musíš vědět, jak velký riziko ještě hodláš podstoupit. Bezpečnost je vždycky kompromis. Ale řeknu ti, že měsíc s kondomem ještě nikoho nezabil.

Obvykle se tohle riziko kompenzuje při zánětu močových cest samo, bolestivostí sexu.

tess13 (věk: 19) říká:

Potřebovala bych poradit, užívám Triquilar a ztratila jsem 20. a 21. (béžovou) tabletu. Musím je nahradit tabletami z dalšího platíčka? Vím, že si za to můžu sama, ale je to celkem nepraktické.. neexistuje nějaký způsob jak to nahrazování obejít? Předem děkuji

petmk říká:

No to je daň za třífázovku… :( Nejjednodušší by bylo si rezervovat jedno platíčko jako „rezervu“ a jenom si u něho pohlídat datum expirace. Nebo se poradit s příbalovým letákem / gynekologem…

jája (věk: 17) říká:

Dobrý den, nesetkal jste se někdo se svěděním kůže při užívání triquilaru? Nevím, jestli by to mohlo být tím, ale přibližně od té doby, co jsem ho začala užívat mě neustále svědí celé tělo. Děkuju za odpověď

bublina říká:

Čti příbalový leták (je nad tvým dotazem):

"Ostatní možné nežádoucí účinky:

… Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit v prvních měsících užívání a časem obvykle mizí.

- různé kožní reakce"

Takže když svědění nepřejde nebo se to zhorší, hybaj k doktorovi.

verusedm (věk: 17) říká:

Dobrý den, prosím vás o radu, poprvé budu brát antikoncepci. Mám nejasnosti s tím, jakou pilulku mám užít jako první. Mám doma recept, ale vyzvednout si ji jdu až zítra, takže jsem ji ještě neviděla. V textu jsem narazila na tyto věty: „Začněte užívat Triquilar první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Užijte dražé označené správným dnem v týdnu. Pokud například začnete krvácet v pátek, užijte dražé označené „Pátek“.“ To znamená, že se antikoncepce nebere od první pilulky? Přijde mi to zvláštní, protože tam zároveň píšou: „Užívání vždy začíná od místa označeného „Start“ a pokračuje denně ve směru naznačeném šipkami.“ Předem děkuji za odpověď.

bublina říká:

Kdybys nepřehlédla následující větu („K balení je přiložena kruhová samolepka označená dny v týdnu. Po odstranění ochranné fólie se nálepka nalepí na balení tak, že označení dne v týdnu, kdy bylo užívání zahájeno, je pod místem označeným „Start“.“), tak bys měla jasno. Začíná se vždy tou výrazně označenou jako START, dál se pokračuje ve směru šipek. Ty dny v týdnu si tam tedy lepíš sama a musíš to udělat tak, aby to odpovídalo skutečnosti (den v týdnu, kdy začínáš). Pak ti to označení dnů dává jasnou informaci, jestli jsi už ten den tabletu vzala nebo ne a snadno poznáš kdy jsi zapomněla.

Ellis23 říká:

Dobrý den,zajímalo by mne,jestli v pauze sedmi dní,kdy prášky neberu musím používat nějakou další ochranu..? Děkuji

petmk říká:

Meggy4: teď se se začátkem braní změnily hladiny hormonů v těle. Pravděpodobně to souvisí s HA a uvidíš po pauze, jak na tom budeš. Navíc sleduj další příznaky, jako je třeba bolest a kdyby to nepřestalo nebo se objevil další problém, konzultuj to s gynekologem.

Meggy4 říká:

Ahoj, mám dotaz ohledně této antikoncepce. Začala jsem ji užívat zhruba cca. před 14 dny spolu se začínajícím cyklem menstruace. Menstruace proběhla v pořádku, ale potom co skončila se u mě začal projevovat velmi silný hnědý výtok (trvá už šest dní) a včera jsem dokonce objevila, že je v něm i nepatrná známka krvácení. Také musím dodat, že v době těchto 14 dní jsme s mým přítelem měli pohlavní styk.. Nemáte s těmito problémy někdo zkušenosti? Souvisí to vůbec s touto antikoncepcí? Sestra mi říkala, že to také může být zánět, tak si opravdu nejsem jistá.. Mohli byste mi prosím někdo poradit? Děkuju mockrát za všechny odpovědi.

Adriana říká:

Ahoj, mám dotaz. Tuto antikoncepci užívám již 3 roky a vše v pohodě. Ale právě jsem nemocná a beru antibiotika. Antibiotika jsem začala brát souběžně se začátkem balení antikoncepce. Je pravděpodobnost otěhotnění? S přítelem se milujeme každý den. Díky za odpověď.

Marika říká:

Ahojte. Chci se zeptat, vzala jsem si všechny červené pilulky. Anti mám poprvé a v den 6 pilulky jsem měla pohlavní styk. Můžu otěhotnět?? Začala jsem to brát hned v první den krvácení. Děkuji moc. M.

daggy24 říká:

martanek72 říká:

godi: Tak ja na tebe teda dam.Doberu a pak si musim stejne jit pro recept,tak se uvidi,mozna mi napise novy.Jinak děkuju!

godi říká:

Martanek72: prasky dober, udelej pauzu a pak zacni brat dalsi plato. Pokud se to bude opakovat, zajdi na gyndu a porad se s lekarem

Martanek72 říká:

Ahoj!Chtěla jsem se zeptat,jestli někdo neměl stejný problém a mohl by mi tak poradit.Beru triquilar uz dyl a ted poprve jsem dostala o tyden driv menstruaci.Nevim,jestli mam prasky dobrat nebo pockat 7 dni a zacit nove plato.osobne bych zacala nove plato,co?

petmk říká:

Jessie5: Ochrana = antikoncepce. A když bereš HA, sex není nechráněný. Takže nechráněný styk mít nemůžeš, protože jsi chráněná. Ale můžeš mít sex bez rizika otěhotnění.

godi říká:

Jessie: ano muzes, HA te chrani

Jessie5 říká:

Používám Triquilar, můžeme mít s partnerem nechráněný sex, i když prášky na 7 dní vynechám kvůli menstruaci?

misulka111 říká:

Dobrý den chtěla bych se zeptat.Beru úplně poprvý prášky triquilar. dnes je to 11 den. a moje otazka je po jaké době můžu začít s nechráněným sexem

zuzikseb říká:

triquilar beru uz 5let a jsem max spokojena. muzu doporucit.

petmk říká:

martanek72: Od začátku menstruace do začátku menstruace 7 dní? Děláš vůbec něco jinýho, než že krvácíš?

martanek72 říká:

zdravim,chtela jsem se zeptat,beru triquilar uz pres 2 roky a mam menstruacni cyklus 7 dni dlouhy.zajima me jestli je to bezne u vsech nebo jen u me.jinak jsem s nim spokojena.

Kiki říká:

ahojky .. Už beru triquilar asi rok a muzu rict, že mi vážně moc vyhovuje . N a váze jsem nepřibrala .. No a akné se mi nezmněnilo! takže jsem spokojená : doporučuji

petmk říká:

Susan říká:

Ahoj, chci se zeptat, když beru triqular, a chci vynechat menstruaci, takže jíst dvě platíčka po sobě, můžu? někde jsem totiž slyšela, že při třífázové HA se to nesmí. Je to pravda?může mi to nějak uškodit? nebo má to nějaký vliv na účinnost?? děkuji :-)

Ellain říká:

Moc děkuju, ta doktorka co mi to předepisovala (a právě mi to napsala až od třetího dne), mi k tomu skoro nic neřekla. Děkuju za názory, a pomoc :o)

petmk říká:

Ellain: Průjem neřeš. Ale počítej s tím, že chráněná ještě nejsi… Na tvým místě bych nešel do sexu bez kondomu celý první měsíc.

godi říká:

Ellain: uz jen kvuli tomu ze jsi nevzala prasek prvni den menses, kdy ten ucinek je hned bych doporucovala se cely tento mesic jeste chranit HA. A ten prujem by nemel byt problem,ale jak rikam, radsi sichr mesic s kondomem nez se potom divit

Ellain říká:

Zdravím, potřebovala bych se na něco zeptat. Beru Triquilar od 3. dne menstruace, dnes jsem si vzala teprve pátou tabletku. Asi hodinu a půl po jejím užití jsem šla vykonat jistou „potřebu“, o které b se dalo říct že to byl průjem, ale nijak řídký ani silný… potřebovala bych vědět jestli je účinout HA nějak snížena (i když s nechráněným pohl. stykem počítám začít tak za 3–5 dní), a jestli si mám vzít další tabletku zítra, v takovou dobu jak jsem zvyklá. Díky moc…

Beruška říká:

petmk: daggy24: :-o … ehm… děkuji. Tak to vypadá, že jsem těhotná…brrr ani na to nechci pomyslet!!! :-(

petmk říká:

Beruška: Souhlas s Daggy. Ale na přerušovačku raděj zapomeňte, ať se na poslední chvíli nestane nehoda. Není to antikoncepční metoda, ale metoda odložení těhotenství o náhodnou dobu.

daggy24 říká:

Beruška: Řekla bych,že od užití 1.tablety dalšího balení,pokud mu bude předcházet krvácení.

Beruška říká:

Ahoj, beru 5 dní antikoncepci Triguilar a je to moje první antikoncepce…měla jsem si jí vzít první den menstruace, ale dostala jsem to a 14 dní dříve tak jsem si pilulku nevzala. V den kdy jsem měla mít menstruaci (mám jí většinou pravidelnou) jsem malinko špinila a pilulku jsem si na radu matky vzala. Ale špinění druhý den ustalo…Vadí to? Neporušila jsem nějak antikoncepční účinost? S přítelem teď provozujeme přerušovanou soulož. Ale rádi by jsme se spolu milovali už naplno ( a hlavně bez prezervativu – nějak ho nemusím) Gynekoložka mi řekla, že až mi skončí antikoncepce tak se s přítelem budeme moct milovat bez strachu … jemonže já to skoro vůbec neměla… tak nevím :-( … Po kolika pilulkách budu chráněná??? Předem děkuji za odpověď.

daggy24 říká:

J. Pokud nesexuješ a sexovat nebudeš,tak by neměl být problém navázat dalšími pilulkami a cyklus si tak o 2 dny zkrátit.Má někdo jiný názor?

J. říká:

Ahoj, prosím o radu. Chybí mi 2 pilulky (dlouhé vyprávění) z prostředka poslední části (ty světle hnědé). Sex dlouho nebyl a dlouho nebude. Myslíte, že můžu ty 2 dny vynechat a pak pokračovat v užívání? Nebo si musim ty 2 tabletky nahradit z jiného balení a tím pádem se připravit o jedno celistvé plato pilulek? Nejde mi o otěhotnění, jde mi o zdraví. O to, co se stane, když vynechám ty 2 dny a pak budu pokračovat. Děkuji moc za jakoukoliv radu.

A říká:

ahoj. Kdyz jsem zvracela chvíli po užití pilulky (nemohla se vstřebat), co mám dělat? můžu dělat jako nic, další den pokračovat s jinou piloulkou a používat kondom? nezmění to nějak cyklus? kondom mi nevadí… jde mi o ten cyklus. díky

godi říká:

Verča: beres HA? tak je to OK. POkud ne, tak je to tak jak pise Cephaelis

Cephaelis říká:

Verča: Ta pravděpodobnost není moc velká, ale i při menstruaci otěhotnět lze, takže příště si na to dejte pozor. Teorie plodných a neplodných dnů má svá úskalí a spoléhat se na ni nedá.

Verča říká:

Ahoj,prosím potřebuju pomoc:-( v úterý jsem měla se svým klukem pohlavní styk bez kondomu a měla jsem menstruaci, která mi začala 18.4. můžu být teda těhotná? Jaká je pravděpodobnost? někdo říká že velká, že budu těhotná a někdo že uplně malá? tak co je na tom pravdy? Moc děkuju

godi říká:

Luckah: ber normalne dal jakoby se nic nedelo. Opravdu by jsi nemela otehotnet, ale asi byt na tvem miste tak bych pouzila jeste kondom, proste pro svuj klid

Luckah říká:

Diky Godi za odpověď. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak mám pokračovat v braní pilulek. Mám dělat jakoby nic a pokračovat normálně? To znamená nejdříve dobrat zbytek hnědých, bílé a nakonec okrové-akorát že bude o jednu méně? Ale bude to normálně 21 pilulek-jen „jakoby“ o jednu hnědou více a jednu okrovou méně. Snad jsem to napsala srozumitelně. dÍky za odpověď

godi říká:

Luckah: otehotnet by jsi nemela, ale muze se dostavit spineni

Luckah říká:

Ahoj. Potřebovala bych prosím poradit. Omylem jsem si vzala místo světlehnědé pilulky okrovou. Bylo to skoro na začátku nového cyklu (byl to teprve druhý prášek po sedmidenní pauze). Pokračovala jsem dál světlehnědou pilulkou. Mohu otěhotnět nebo se nic neděje? Děkuji

godi říká:

DAna říká:

Ahojky, začala jsem brát Triquilar a zajímalo by mi mně, zda zlepšuje pleť? A taky jestli i v sedmidenní pauze jsem chráněna?

godi říká:

Zuzka: ted uz asi nic. Pockat s branim na dalsi menstruace a ted se chranit kondomem a doufat, ze si neudelas s telem pekny chaos

Zuzka říká:

potrebuju poradit!dobrala jsem posledni prasek ted pred svatkama a zapomela sem si koupit dalsi baleni!!!takze jsem si nestihla vzit prvni tabletku tak jak jsem mela!co mam ted delat??dekuju za odpoved..

godi říká:

Lucik: po tydennim ontervali musis navazat uplne novym platickem a to nacnute proste vyhodit, to je holt nevyhoda 3fazove HA