Diane 35 - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Ethinylestradiolum 0,035 mg a Cyproteroni acetas 2,0 mg

Výrobce: Schering AG, Berlín, SRNPříbalová informace – RP

Prosím, přečtěte si pečlivě tento leták dříve, než začnete užívat Diane-35. Poskytne vám informaci o výhodách i nebezpečích užívání orálních kontraceptiv. Poradí vám také, jak užívat Diane-35 správně a kdy je třeba informovat lékaře o vašem zdravotním stavu. Máte-li další otázky nebo nejasnosti, požádejte o radu svého lékaře.

Držitel registračního výměru: SCHERING AG, 13342 Berlín, SRN

Složení

1 dražé obsahuje:

Účinné látky:

Ethinylestradiolum 0,035 mg Cyproteroni acetas 2,0 mg v 1 dražé

Pomocné látky:

Laktóza, kukuřičný škrob, Polyvidon 25 000, stearát hořečnatý, sacharoza, Polyvidon 700 000, polyethylenglykol 6 000, uhličitan vápenatý, talek, oxid titaničitý, 85% glycerol, vosk, hydroxid železitý (E 172) žlutý

Indikační skupina

Hormon (kontraceptivum, dermatologikum)

Charakteristika

Co je Diane-35?

Každé dražé obsahuje malé množství dvou různých hormonů: cyproteron acetátu (gestagenu s antiandrogenním účinkem) a ethinylestradiolu (estrogenu). Ostatní látky obsažené v Diane-35 naleznete v odstavci „Složení“. Vzhledem k malému množství hormonů je Diane-35 považována za nízkodávkový přípravek. Účinná látka cyproteron acetát, která je v Diane-35 obsažena, brání účinku androgenů (mužských pohlavních hormonů, které jsou tvořeny i v ženském organismu. Pomocí této látky lze léčit onemocnění, která jsou způsobena buď zvýšenou tvorbou androgenů nebo výjimečnou citlivostí vůči těmto hormonům. Během užívání Diane-35 dochází k útlumu zvýšené funkce mazové žlázy, která hraje důležitou roli pro vznik akné a seborey (zvýšené tvorby mazu kožními žlázami). To vede – obvykle po 3 až 4 měsících léčby – k vyhojení existujícího výsevu akné. Nadbytečná mastnota vlasů a kůže obvykle mizí dříve. Ztráta vlasů, která obvykle doprovází seboreu, pravděpodobně ustane. Léčba Diane-35 je určena pro ženy v plodném věku, které trpí lehkými formami hirsutismu (nadměrného ochlupení), vyjádřenými především v obličeji. Výsledky jsou však patrné až po několika měsících užívání. Kromě popsaného antiandrogenního účinku (účinku potlačujícího vliv mužských pohlavních hormonů) má cyproteron acetát také výrazný účinek gestagenní (účinek ženských pohlavních hormonů). Podávání samotného cyproteron acetátu by vedlo k poruchám cyklu, kterým se lze vyhnout kombinací s ethinylestradiolem, která je obsažena v Diane-35. Tato kombinace je účinná, pokud je přípravek užíván cyklicky podle dále uvedených pokynů. Díky kombinaci účinných látek má Diane-35 stejný účinek jako kombinovaná pilulka. Během užívání Diane-35 nedochází k ovulaci, čímž je znemožněno případné otěhotnění. Není tedy nutné současně užívat hormonální nebo jiné metody kontracepce.

Indikace

Proč užívat Diane-35?

Diane- 35 je určena pro léčbu onemocnění podmíněných androgeny (mužskými pohlavními hormony) u žen, které si současně přejí kontracepci (zabránit početí). Jedná se např. o akné, zvláště výrazné formy a formy doprovázené seboreou, zánětem nebo nodózní – uzlovité – formy (akné papulopustulosa, akné nodulocystica), androgenní alopécie (ztráta vlasů) a lehké formy hirsutismu (nadměrného ochlupení).

Kontraindikace

Kdy nesmíte užívat Diane-35?

Neužívejte Diane-35, vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů a onemocnění dále vyjmenovaných a upozorněte na tuto skutečnost lékaře dříve, než začnete užívat Diane-35.

 • Máte-li nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy vedoucí k vzniku trombózy. Trombóza je vznik krevní sraženiny. Může se vytvořit v krevní cévě na noze (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embólie), v srdci (srdeční příhoda), v mozku (cévní mozková příhoda) nebo v jiné části těla (viz odstavec „Diane-35 a trombóza“)
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla stav, který mohl být první známkou srdeční příhody (např. angina pectoris nebo bolest na hrudníku), nebo cévní mozkové příhody (např. tranzitorní ischemický stav nebo malá reversibilní cévní mozková příhoda)
 • Máte-li diabetes mellitus (cukrovku) s postižením krevních cév
 • Máte-li žloutenku (zažloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater
 • Máte-li nebo v minulosti jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů
 • Máte-li nebo jste v minulosti měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater
 • Máte-li poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna
 • Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 • Jste-li alergická na kteroukoliv složku přípravku Diane-35

Diane-35 nelze užívat během kojení.

Projeví-li se poprvé kterýkoliv z těchto stavů během užívání Diane-35, okamžitě užívání přerušte a poraďte se s lékařem. Mezitím použijte nehormonální kontracepční opatření. Viz „Obecné upozornění“.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky se u vás mohou projevit v průběhu užívání Diane-35?

Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, zvláště je-li závažný nebo dlouho přetrvává, nebo povšimnete-li si změny vašeho zdravotního stavu, o níž se domníváte, že by mohla souviset s užíváním Diane-35, poraďte se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním Diane-35 a jejich příznaky jsou popsány v následujících odstavcích „Diane-35 a trombóza“, a Diane-35 a karcinom“. Pročtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, poraďte se s lékařem.

Ostatní možné nežádoucí účinky

U uživatelek Diane-35 byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, Diane-35 však nemusí být jejich příčinou. Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit v prvních měsících užívání a časem obvykle mizí.

 • napětí v prsou, bolest, sekrece
 • bolest hlavy
 • změny sexuální touhy, depresivní nálady
 • nesnášenlivost kontaktních čoček
 • nevolnost, zvracení a celkový pocit „nezdraví“
 • změny poševní sekrece
 • různé kožní reakce
 • zadržování tekutiny
 • změny tělesné váhy
 • reakce přecitlivělosti

Diane-35 a trombóza

Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může zablokovat krevní cévu.

K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat je. Tak vznikne tzv. „plicní embolie“. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít nezávisle na tom, zda užíváte pilulku či nikoliv. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte. Riziko je vyšší u žen, které pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak vysoké jako v těhotenství.

Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v krevních cévách srdce (tak dojde k srdeční příhodě) nebo v mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou krevní sraženiny vzniknout v játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.

Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce smrtelná.

Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také, čím více kouříte. Užíváte-li Diane-35, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li vám více než 35 let. Pokud se u vás rozvine během užívání Diane-35 vysoký krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste užívání ukončila.

Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací (znehybněním) (např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky (nebo Diane-35) může být toto nebezpečí ještě vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte Diane-35, dostatečně předem před očekávanou hospitalizací nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař vám může doporučit, abyste přerušila užívání Diane-35 několik týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací. A opět vám poradí, kdy můžete užívání zahájit, poté co budete zase v pořádku.

Zaznamenáte-li jakýkoliv možný příznak trombózy, přerušte užívání Diane-35 a vyhledejte okamžitě lékaře. (Viz „Kdy musíte kontaktovat lékaře?“).

Diane-35 a rakovina

U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.

Vzácně byly zaznamenány u uživatelek pilulky nezhoubné jaterní nádory a ještě vzácněji zhoubné jaterní nádory. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.

U žen užívajících dlouhodobě pilulky se častěji vyskytuje rakovina děložního hrdla. Tato skutečnost nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další faktory.

Pilulka a těhotenství

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí užívat Diane-35.

Kdy musíte vyhledat lékaře?

Pravidelné prohlídky

Během užívání Diane-35 vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obecně platí, že byste měla být prohlédnuta každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

 • si povšimnete jakékoliv změny zdravotního stavu, která by se mohla týkat některé položky zmíněné v tomto letáku (viz „Kdy nesmíte užívat Diane-35“ a „Než začnete užívat Diane-35“, nezapomeňte na body týkající se vaší blízké rodiny“).
 • povšimnete si uzlíku v prsu
 • budete užívat další léky (viz „Diane-35 a ostatní léky“)
 • jste imobilizována nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny předem)
 • máte-li neobvyklé, silné poševní krvácení
 • zapomenete užít dražé v prvním týdnu užívání a měla jste pohlavní styk v předchozích sedmi dnech
 • krvácení se nedostavilo dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná (nezačínejte užívat dražé z dalšího balení, dokud vám to lékař nedoporučí)

Přerušte užívání dražé a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete jakékoliv známky rozvíjející se trombózy:

 • nezvyklý kašel
 • silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže
 • dušnost
 • jakákoliv neobvyklá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy nebo záchvat migrény
 • částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění
 • nezřetelná výslovnost nebo ztráta schopnosti mluvit
 • náhlá změna sluchu, čichové nebo chuťové vjemy
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo omezená pohyblivost kterékoliv části těla
 • silná bolest břicha
 • silná bolest nebo otok dolní končetiny

Tyto stavy a příznaky jsou popsány a vysvětleny v dalších odstavcích tohoto letáku.

Interakce

Diane-35 a ostatní léky

Některé léky mohou bránit správnému účinku Diane-35. Týká se to léků pro léčbu epilepsie (např. primidon, phenytoin, barbituráty) a tuberkulózy (např. rifampicin), dále antibiotik určených k léčbě některých infekčních onemocnění (např. ampicilin, tetracyklin, griseofulvin). Vždy upozorněte lékaře, který vám Diane-35 předepisuje, na léky, které již užíváte. Stejně tak upozorněte lékaře nebo zubaře, který vám bude předepisovat jiný lék (případně lékárníka, který vám lék bude vydávat), že užíváte Diane-35. Poradí vám, zda potřebujete další kontracepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Dávkování a způsob použití

Co musíte vědět dříve, než začnete užívat Diane-35?

Obecné poznámky

V tomto letáku jsou popsány různé situace, kdy musíte užívání Diane-35 přerušit, nebo kdy spolehlivost Diane-35 je snížena. V těchto situacích byste neměla mít sexuální styk nebo musíte použít další nehormonální opatření proti početí, tzn. použít kondom nebo jinou bariérovou metodu kontracepce. Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní. Tyto metody nemusí být spolehlivé, protože Diane-35 ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního cyklu.

Diane-35 nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti dalším sexuálně přenosným chorobám.

Diane-35 byla předepsána jmenovitě pro vás. Neposkytujte dražé nikomu dalšímu.

Než začnete užívat Diane-35

Budete-li užívat Diane-35 a vztahuje-li se na vás kterýkoliv ze stavů vyjmenovaných dále, je možné, že budete potřebovat pečlivý lékařský dohled. Váš lékař vám podá podrobné vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, informujte o tom svého lékaře, dříve než začnete Diane-35 užívat.

 • kouříte
 • jste diabetička
 • máte nadváhu
 • máte vysoký krevní tlak
 • máte vadu srdeční chlopně nebo nějakou poruchu srdečního rytmu
 • máte povrchový zánět žil (flebitidu)
 • máte křečové žíly
 • kdokoliv z vašich blízkých příbuzných měl nebo má trombózu, srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu
 • trpíte migrénou
 • trpíte epilepsií
 • vy nebo váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi (krevních tuků)
 • kdokoliv ve vaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé onemocnění střev)
 • máte systémový lupus erytematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se může projevit i na kůži)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání ledvin)
 • máte srpkovitou anémii
 • máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži především obličeje). Pokud ano, vyhněte se přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů poprvé objeví, zopakuje nebo zhorší během užívání Diane-35, kontaktujte svého lékaře.

Trpíte-li hirsutismem (nadměrným ochlupením zejména v obličeji), který se objevil až v poslední době, nebo se výrazně zhoršil, je třeba o tom informovat lékaře, protože je třeba objasnit příčinu.

Zkušenosti s kombinací účinných látek estrogenu a gestagenu, která je obsažena v Diane-35, byly získány převážně díky kombinovaným orálním kontraceptivům. Proto se varování pro uživatelky pilulky vztahuje i na užívání Diane-35.

Jak užívat Diane-35

K dosažení léčebného účinku a kontracepční ochrany musí být Diane-35 užívána pravidelně.ávkovací schéma Diane-35 je obdobné jako u většiny běžných kontracepčních pilulek. Je tedy třeba se řídit stejnými pravidly. Nepravidelné užívání Diane-35 může vést k intermenstruačnímu krvácení (krvácení mezi menstruací) a může ovlivnit léčebnou a kontracepční spolehlivost.

Kdy a jak užívat dražé?

Balení Diane-35 obsahuje 21 dražé. Každé dražé je označeno názvem dne v týdnu, kdy má být užito. Užijte dražé každý den přibližně ve stejnou dobu zapijte je potřebným množstvím vody. Sledujte směr šipek tak dlouho, dokud nebude balení využíváno. Během následujících 7 dnů žádná dražé užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití posledního dražé Diane-35. Z dalšího balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání z prvního balení Diane-35

Pokud jste neužívala v minulém měsíci žádné hormonální kontraceptivum

Začněte užívat Diane-35 první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Užijte dražé označené správným dnem v týdnu. Pokud například začnete krvácet v pátek, užijte dražé označené „Pátek“. Pak následuje další den v pořadí. Můžete začít užívání i 2. – 5. den cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů tohoto prvního cyklu další kontracepční metodu (bariérovou).

Pokud přecházíte z kombinované pilulky

Užívání Diane-35 můžete zahájit hned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude interval bez užívání dražé). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní dražé, můžete začít užívat Diane-35 den po užití posledního aktivního dražé, (nejste-li si jistá, která dražé jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Můžete začít užívat dražé i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vašeho předchozího dražé (nebo po využívání posledního inaktivního dražé vaší předchozí pilulky).

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první Diane-35 užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Pokud přecházíte z injekcí nebo implantátů

Začněte užívat Diane-35 v době, kdy byste měla dostat další injekci, nebo v den kdy je vyjmut implantát. Pokud však máte sexuální styk, použijte během prvních 7 dnů užívání dražé navíc další kontracepční metodu (bariérovou kontracepci).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Diane-35 počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat Diane-35, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jak dlouho se má Diane-35 užívat?

Doba léčby závisí na závažnosti klinického obrazu. Obecně platí, že by léčba měla probíhat po dobu několika měsíců. Doporučuje se pokračovat v užívání Diane-35 ještě alespoň 3 – 4 cykly po vymizení příznaků. Pokud se příznaky po vysazení dražé znovu objeví, léčbu lze zopakovat.

Co dělat, jestliže:

Zapomenete užít dražé

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla dražé užít, spolehlivost Diane-35 je zachována. Užijte dražé, jakmile si chybu uvědomíte a následující dražé užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy mělo být dražé užito, spolehlivost Diane-35 může být snížena. Čím více po sobě následujících dražé jste vynechala, tím větší je riziko narušení kontracepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala dražé na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz diagram).

Více než jedno vynechaná dražé v balení

Požádejte o radu lékaře.

1 dražé vynechané v 1. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce) Pokud jste měla sexuální styk během týdne před vynecháním dražé, je možné, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 dražé vynechané ve 2. týdnu

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užijte v obvyklou dobu. Spolehlivost Diane-35 zůstává zachována a nemusíte používat další kontracepční opatření.

1 dražé vynechané ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možnosti, aniž byste musela používat další kontracepční opatření.

Užijte dražé jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě dražé současně) a následující dražé pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití posledního dražé z balení stávajícího, takže nebude žádné období bez užívání dražé mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání dražé.

Nebo

Ukončete užívání dražé ze stávajícího balení a zahajte týden (nebo méně) bez užívání dražé. Započítat musíte i den, kdy jste dražé zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání dražé z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

 • Pokud jste zapomněla užít dražé z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Pokud zvracíte

Pokud začnete zvracet za 3 – 4 hodiny po užití Diane-35, aktivní látka se nemusela dostatečně vstřebat. Důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li dražé užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání dražé.

Pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat dražé z dalšího balení Diane-35 ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

Pokud chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li dražé přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání dražé. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání dražé příliš krátký (tzn.3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání z následujícího balení.

Pokud se objeví neočekávané krvácení

Stejně jako při užívání pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání Diane-35 nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi periodami. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na Diane-35 zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

Dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechna dražé ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání Diane-35 jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Upozornění

Vliv Diane-35 na snížení pozornosti při řízení vozidla

Nebyl pozorován jakýkoliv vliv Diane-35 na snížení pozornosti.

Užijete-li více dražé Diane-35 (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více dražé Diane-35 najednou. Užijete-li více dražé najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet, nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Diane-35 požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Více o pilulce

Podobně jako užívání kombinovaných pilulek, může mít užívání Diane-35 kromě kontracepčního účinky i další zdravotní přínos.

 • Vaše krvácení může být slabší a kratší. Díky tomu je menší nebezpečí vzniku anémie (chudokrevnosti). Menstruační bolesti mohou být slabší nebo mohou úplně vymizet.
 • Některé vážné poruchy byly navíc zaznamenány méně často u žen, které užívaly pilulky obsahující 50 µg ethinylestradiolu (vysokodávkované pilulky). Jedná se o nezhoubné onemocnění prsů, vaječníkové cysty, infekční onemocnění pánevních orgánů, mimoděložní těhotenství (těhotenství, kdy zárodek se zárodek uchytí mimo dělohu) a rakovinu endometria (slizniční výstelky dělohy) a vaječníků. Dosud nebylo potvrzeno, zda toto platí i pro nízkodávkované pilulky a Diane-35.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 dražé v kalendářním balení 3×21 dražé 6×21 dražé

Datum poslední revize

20. 10. 1999

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

K. (věk: 17) říká:

Chci se zeptat, když chci oddálit krvácení, tak začnu brát z dalšího balení prášky bez 7-mi denní pauzy. To chápu. Ale jsem normálně chráněná, když ty prášky začnu hned brát ?

petmk říká:

Kl (věk: 17) říká:

bohuzel nevim, chci jen vedet jestli jsem hned chranena nebo ne

Anonym říká:

Chci se zeptat, ve 3 týdnu jsem vynechala jednu tabletku, kterou jsem si vzala až po 16 hodinách co jsem so ji vzít měla. Jenže mezi tím jsem měla nechraneny pohlavní styk. Jakmile sem si vzala zapomenutou tabletku, poté jsem v hodinu kdy jsem byla zvyklá si vzala tabletku další.jak sem dobrala platicko, udělala sem si 7 denní pauzu. Jenže zatím se nedostavilo krvácení. Je možné ze je to pouze zpozdene tím, ze jsem v podstatě užila v 1 den 2 tabletky nebo her možné ze jsem těhotná ? Prosím o odpoved, děkuju

bublina říká:

Co se píše v příbalovém letáku (je hned nad tvým dotazem)?

Přečti si nejdřív, co jsi měla udělat (buď hned navázat dalším platem bez pauzy, nebo naopak udělat hned pauzu), abys neopakovala stejnou chybu příště!

A pak si hned přečti co bys měla udělat teď, dřív než uděláš další chybu. (Pokud jste zapomněla užít dražé z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.)

Rrr říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat. Pravidelně beru tabletky ve stejnou dobu ale teď mam posledních 5 tabletek do dobrani druhého platicka, jenže jednu tabletku sem si vzala až po 16 hodinách, pak jsem si vzala další jako v obvyklou dobu jak to píší v letaku. Jenže jak je to s dalším platickem? Musím po dobrani poslední tabletky pokračovat hned následující den další nebo muzu mít tu 7-denní pauzu? Nejsem si jistá a potřebovala bych poradit. Děkuju :)

petmk říká:

Ber tak, jak jsi zvyklá. Tohle by nemělo mít na nic vliv.

Pokud chceš mít extra jistotu a klidný spaní, dej tam dva týdny s kondomem.

Val (věk: 17) říká:

Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda účinky Diane35 fungují ihned druhý den po menstruačním cyklu? Tím myslím, hned po užití druhého prášku v plátu??

petmk říká:

Co říká příbalový leták?

Karol říká:

Chci se zeptat, gynekoložka mi předepsala Diane35, jsou to mé první prášky, mám je začít brát teď začátkem prosince. S tím, jak mám prášky brát, jsem seznámena byla, jen jsem se opomněla zeptat, jak dlouho je musím brát, aby „začaly fungovat“ ? Mám na mysli, jestli třeba první plato mám dobrat a pak až můžu mít pohlavní styk, nebo už pilulky zabírají po kratší době? Raději se ptám, abych předešla zbytečným komplikacím v budoucnu :) A fungují pilulky jako ochrana i během týdenní pauzy? děkuji :)

bublina říká:

Byl v krabičce příbalový leták? Všechno na co se ptáš je tam napsané.

Anonym říká:

Dobrý den, mám dotaz. Ve 3.týdnu jsem zapomněla užít 2 tablety za sebou, v den, kdy jsem to zjistila, jsem si je vzala, ale plato jsem nedobrala a dala si týdenní pauzu, kdy jsem menstruovala. potom jem začala brát další plato a ve 3.týdnu tohoto plata jsem měla nehráněný pohlavní styk. je možné, žemůžu být těhotná? trochu jsem z toh nervozní, i když pohlavní styk je v podstatě po měsíci vynechání tablet… děkuji za odpověd

Anonym říká:

Holčiny, pls, v neděli začnu brát poslední plato již 2. balení. Mám ji hlavně kvůli akné a pomohla mi. Teď se chci zeptat, jestli mám přejít na nějakou slabší, protože všude čtu a slyším, že tato je docela silná. Ale bojím se, aby mi to tu „vylepšenou“ pleť nějak nerozhodilo. Aby se mi akné nevrátilo. Co myslíte? Děkuji ;-)

Anonym říká:

ahoj ja beru diane uz 3 roky a nemam zadny problem… taky jsem ji zacala brat kvuli pleti a nehodlam prechazet na jinou… i doktorka mi rikala ze pokud jsme spokojena a nemam problemy spojene s jejim uzivanim tak neni duvod experimentovat s jinou…

Anonym říká:

Ahoj chtěla jsem se zeptat.Beru Diene 35 už delší dobu,ale stal se mi menší problem skerým si nevím rady.Měla jsem týdeni pauzu.Tu sem měla 3dny.V třetím dnu jsem začala jist nové pláto,ale druhy den jsem mela s přítelem styk.V platicku mi chyběly jen dvě pilulky.Můžu Otěhotnět?Jestli ani jaky má vliv když pišou v letáčku:Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by těhotné mohly být, nesmí užívat Diane-35.Co si mi muže stát?Děkuji za odpoved

bublina říká:

Měla jsem týdeni pauzu. Tu sem měla 3dny.

Týden má 7 dní. Sedmidenní pauza nemůže trvat 3 dny. Pokud jsi udělala pauzu jen 3 dny, byla to třidenní pauza a ne sedmidenní.

„V třetím dnu jsem začala jist nové pláto,ale druhy den jsem mela s přítelem styk.V platicku mi chyběly jen dvě pilulky.“

Tohle už vůbec nechápu. Třetí den jsi začala užívat další a druhý den jsi měla styk. Druhý den od začátku pauzy, nebo druhý den po začátku užívání dalšího plata, tedy pátá den po začátku pauzy? Ale ono je to fuk. Pokud není pauza delší než 7 dní a souvislé braní kratší než 21 dní, tak antikoncepce funguje.

Přečti si jak funguje HAK v pauze.

Anonym říká:

Chci se zeptat,jestli je normální,že se akné zhorší během braní Diane 35?Dneska 15. prášek 3. platíčka.Moje první balení.Zlepší se to zase?Beru pravidelně,nikdy jsem nezapomněla.Četla jsem,že úplný výsledek mám čekat po půl roce braní.Mám pak brát i dál?Díky moc

bublina říká:

Jestli se to zlepší nevím.

Jestli je máš pak brát dál záleží na důvodu proč je bereš. Pokud není důvod v braní pokračovat …

Anonym říká:

mám to hlavně kvůli akné

petmk říká:

Diane je opravdu registrovaná jako lék na akné, ale funguje jen v případě nadměrné tvorby testosteronu nebo velké citlivosti na testosteron. V případě, že máš normálně vyšší hladinu hormonů a s HA jejich množství poklesne na hladinu v tabletách (vaječníky se vypnou), může se situace naopak zhoršit. Ale na internetu do tvýho těla nikdo nevidí. Zkus se poptat spíš gynekologa.

Mlok říká:

Petmk prosímtě…Oni maj i ženy testostreon?? díky předem za odpověd

petmk říká:

Jistě. Malý množství pohlavních hormonů produkuje podvěsek mozkový a neomezuje se jenom na tvoje pohlaví…

Mimochodem, ženy nemají jenom estrogen, ten převládá jenom v době dozrávání folikulu. Po ovulaci přebírá vládu jiný hormon… Schválně, tipneš si, který to je?

daggy24 říká:

Chtěla bych tě opravit.
Podvěsek mozkový produkuje tzv. řídící hormony folikulostimulační (u žen se starají o růst folikulu, u mužů tvorbu a zrání spermií v zárodečných komůrkách varlat), luteotropní, luteinizační (starají se o dozrání vajíčka a vývoj žlutého tělíska) a tím se starají o tvorbu pohl. hormonů.
Androgeny (testosteron) se u mužů tvoří v nadledvinkách, varlatech a v tukové tkáni se mění v estrogen.
U žen se estrogeny a androgeny tvoří ve vaječnících a androgeny (testosteron) také v nadledvinkách.
V tukové tkáni se přebytečný estrogen může změnit v testosteron – tvz. pomužštění (mužatka), stává se třeba po přechodu, že má více chloupků v obličeji-knír apod., anebo naopak z nadbytečného testosteronu se tvoří další estrogeny, žena pak neovuluje a má silné krvácení po dlouhé době z nadmíry estrogenů.

Na co potřebují ženy testosteron? Tento hormon jim dává chuť na sex (libido) stejně jako u mužů.

akire říká:

ClanLord říká:

Rovnako tak ako mas v sebe aj ty zensky hormon estrogen tak oni maju testosteron ale v omnoho mensiom mnozstve.

kadet říká:

Domníval jsem se vždycky, že ženský maj v sobě podstatně víc testosteronu než my estrogenu, protože my ho v podstatě k ničemu nepotřebujeme. Řekl bych, že nejpůvabnější jsou ty ženy, které mají v sobě to správné procento testosteronu – ani moc ani málo.

Gorilka říká:

Samé domněnky. Zajdi si do knihovny, nahlédni do lékařských knih a najdi si význam estrogenu u mužů. Nebo si to vygoogli, ale na wiki si může kdekdo napsat cokoliv a nedá se tomu věřit. ;-)

kadet říká:

Jo, krásně to tam popsali:

"Estrogen pomáhá proces přeměny mužského hormonu testosteronu rád. Také vyrovnané úrovně produkce estrogenů je požadována pro muže mít zdravé libido, správné funkce mozku, srdeční frekvence regularizing a také je nutné pro silné kosti. Je překvapující, učit se, že estrogeny v takové malé množství skutečně hraje tak důležitou roli v člověku zdraví.

..............

Pokud muži brát estrogen navenek se tváří v tvář nebezpečí vzniku prsa a jiné ženské-vlastnosti, jako je snížená fousy růst, kolísání nálady a pronikavost z hlasu." (http://www.babyboomercaretaker.com/…strogen.html)

Už je mi to jasný.

petmk říká:

Máš si to číst v originále ;-) Strojový překlad je zatím trochu mimo…

Adriana říká:

Xorimax ten beru ted, a před tim sem brala Ospen (ale celý sem ho nedobrala jen jedno plato a 2 prášky

Cephaelis říká:

Adriana: Nepíšeš o jaká antibiotika se jedná. Takže preventivně doporučuju opatrnost a počítat s tím, že tam nějaký vliv být může.

paulos říká:

Pokud nepisou neco na obalu,tak asi ne. Zalezi taky na tom,jakej druh.

Adriana říká:

má vliv antibiotik na antikoncepci?

petmk říká:

Nicole: Nechápu, proč je tak důležitý číslo, který ukazuje váha. Samo o sobě nic neříká o tom, jakou máš postavu, ani o atraktivitě pro chlapy. HA nezpůsobuje přibírání ve smyslu hromadění tuku, maximálně zadržuje vodu v organismu. Voda není podkožní tuk, není vidět. Jediný, co tak na ty hormony reaguje ukládáním tuku, jsou prsa a to většinu holek potěší…

Nicole říká:

ahoj, beru diane 35 teprve 2 měsíce a uz jsem nabrala 6 kilo.Tak jsem se chtela zeptat jestli budu porad nabirat a taky jestli se to da nejakou dietou a cvicenim shodit.Nekolik kamaradek co stim ma zkusenosti rikaji ze uz to nezhodim.Dík za radu =)

Adriana říká:

Dobrý den, nevím zda-li sem tento dotaz patří ale chtěla sem se zeptat a požádat o radu…v oblasti deodorantu…kopila sem i vystřídala snad už jakýkoliv ale vždy sem měla na tričku mokrou stopu a samozřejmě to bylo vidělt cítím se tak blbě a raději si beru trička na ramínka…docela mě to trápí…byla bych ráda za nějakou konkrétní značku, která by toto nepůsobila a já se cítila dobře. děkuji za odpověd

Berenika říká:

Lilie23: Pokud myslíš účinek na zlepšení akné, tak ten se projeví většinou tak za 3 měsíce užívání, u někoho dřív u někoho později a taky záleží na tom, jestli máš akné slabé nebo silné. Dlouhodobě se užívat může, pokud Ti po všech stránkách vyhovuje a nemáš žádné nežádoucí vedlejší účinky. Já beru Diane už 10 let. Co se týká přibrání, tak jsem nepřibrala nic, ale tak já má celkově problém přibrat ať jím jak chci. Vysazení jsem nezkoušela, takže to nevím, myslím, že zhoršení po vysazení bude individuální záležitost.

petmk říká:

Lilie23: Nerozumím dotazu. Účinek čeho? Po vysazení koho? Co se má zhoršit?

Lilie23 říká:

A po jaké době začíná jít vidět účinek?Chtěla bych naně přejít,ale každý říká že po jeho vysazení dochází ještě k většímu zhoršení.A může se užívat dlouhodobě?Děkuji za odpověď.

Klára říká:

Já přibrala, ale jen 3 kila…

Lilie23 říká:

Ahoj,chci se zeptat jestli někdo z vás po Diane 35 přibral?

Anonym říká:

mockrát děkuju, mně to přišlo divné

godi říká:

Anonym: Kontraindikace – tehotenstvi znamena, ze by se nemel pit v tehotenstvi, jinak ucinnost HA to nesnizuje

Anonym říká:

Chci se zeptat, začala jsem užívat urologický čaj a píší na něm jako kontraindikaci těhotenství. Je možné aby urologický čaj měl vliv na snížení HA Diane?

daggy24 říká:

Adriana říká:

Chtěla bych se zeptat, zda-li vadí současně s užíváním pilulek když budu brát vitamíny se zinkem…někdy mě chytá křeč.. už i před tim než sem začala HA užívat …jen by mě zajímalo jestli by to nějakým způsobem nevadilo. Děkuji za odpvěď

Nikola říká:

ahoj,chtěla bych se zeptat ten kdo má s diane nějaké zkušenosti.Já ji používám teprve týden ale jediné co sa dostavilo je,že se mi akné výrazně zhoršilo..Užívám ji právě pro zlepšení, tak nevím jestli je to tak správně že se mi to nejdřív zhorší a pak do těch 3–6 měsíců zlepší..

petmk říká:

Klára: Třetí týden braní… No tak kondom na deset dní a vynechej pauzu (nebo ji tak o týden odlož), bude to v pohodě.

Klára říká:

Berenika říká:

Anetak: Tvůj problém se zřejmě už vyřešil a menstruaci už máš. Já beru taky Diane a krvácení se dostavuje až čtvrtý den pauzy večer někdy i až pátý den pauzy.