Bible a sexualita – 1.díl: Pohled do Starého Zákona

Abychom pochopili pohled dnešního křesťanství na otázky sexuality, musíme se nejdřív podívat do Bible – Starého Zákona, odkud vychází mnoho zákonů a nařízení, která ovlivňují vývoj učení křesťanství v Novém Zákoně. Jaké poselství nám tyto přísné staré židovské zákony mohou přinést do dnešní moderní doby? Přečtěte si a popřemýšlejte…

Řády očišťování

Vyvíjející se židovský národ – Izraelci hledající novou vlast dostali od Boha prostřednictvím Mojžíše spoustu důležitých zákonů a předpisů týkajících se morálky a pohlavního života. Nejznámější je tzv. Desatero, není však jediným, odkud se odvíjí budoucí křesťanské základy a názory. Knihy Mojžíšovy obsahují i spoustu řádů očišťování, které mají původně nábožensky – rituální význam, ale ve své podstatě jsou vlastně hygienickými předpisy, které mají chránit před nákazou. Jsou to pravidla očišťování po výtoku, výronu semene a menstruaci. Je třeba se omýt vodou a vyprat si šaty, aby byl člověk očištěn. (2.Mojžíšova 15.kap.)

Mužská obřízka

Zvláštním náboženským rituálem, kterým se Izraelci odlišovali od okolních pohanských národů a zůstává židovskou tradicí dodnes, je mužská obřízka. Podle 1.Knihy Mojžíšovy promlouvá Bůh k Abrahamovi, praotci budoucích národů země kenaanské, jednímž z nich je i budoucí izraelský národ: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán…“(1.Moj.17:7–12)

Přestože je obřízka pro židovský národ náboženským rituálem, má důležitý význam zdravotně-preventivní. Usnadňuje hygienu mužského pohlavního údu a tím chrání před některými nemocemi (viz. ). Navíc zabraňuje budoucím problémům s fimózou (viz. slovník ) nebo příliš dlouhou předkožkou. Celkově tedy mužská obřízka přispívá ke zdraví a plodnosti mužů a druhotně i žen.

Cizoložství a smilstvo

Projděme si tedy několik konkrétních příkladů ohledně smilstva (cizoložství), panenství a manželství:

Hříchem je již dychtit po čemkoli,co patří tvému bližnímu: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni…“ (2.Moj.20:17) – toto je součást posledního přikázání Desatera.

„Nesesmilníš (nezcizoložíš)“ (2.Moj. 20:14)

Smilstvo – cizoložství je jakýkoliv sexuální kontakt mimo manželství. Cizoložství jakožto svedení manželky bližního je postihováno nejpřísněji: „Kdo se dopouští cizoložství se ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.“ (3.Moj.20:10)

Mírnější jsou tresty pro svedení panny, která nebyla zasnoubena: „Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno. Jestliže by se její otec zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.“ (2.Moj.22:15–16) Jiný případ ale je, je-li dívka zasnoubena jinému muži: „Když dívku, zasnoubenou jinému muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete je oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že ve městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního.Tak odstraníš zlo ze svého středu.“ (5.Moj.22:23–24) „Jestliže nalezne muž zasnoubenou dívku na poli a zmocní se jí a bude s ní ležet, zemře jenom ten muž, který s ní ležel. Dívce neuděláš nic. Dívka se nedopustila hříchu hodného smrti. Vždyť ji našel na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil.“ (5.Moj.22:25–27)

Krvesmilstvo, homosexualita a zoofilie

Starý Zákon také přísně zakazuje sexuální obtěžování, krvesmilsvo a sexuální styk i s nevlastními příbuznými, homosexualitu a zoofilii: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu.“(3.Moj.18:6)

Dále následuje výčet všech blízkých příbuzných, kterých se to týká, ať vlastních nebo nevlastních. Již sexuální obtěžování příbuzných je těžké provinění, a co teprve pohlavní styk! Ten už se trestá smrtí

Postoj k homosexualitě a zoofilii: „Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.“ (3.Moj.18:22–23)

“Každý, kdo se dopouští kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.“ (3.Moj.18:29)
Ve 20. kapitole 3.knihy Mojžíšovy je však trestem za stejná provinění smrt. Takže nejspíš záleželo na shovívavosti soudce, jaký stanovil trest.

Prostituce a transvestitismus

Zakázána je mezi Izraelci prostituce: „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.“ (3.Moj.19:29)

Starý Zákon také varuje před transvestitismem: „Žena si na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo tak činí.“ (5.Moj.22:5)

Proč tak přísné zákony?

Těmito zákony a nařízeními se mělo dosáhnout silného a zdravého, morálně uvědomělého židovského národa, který by se lišil od okolních pohanských národů, kde vládla promiskuita a šířily se pohlavní nemoci. Toho měl být Izrael uchráněn.

Panenství dívek před svatbou mělo zajistit jednak zdraví a morální čistotu dívky vstupující do manželství, jednak uchránit společnost před narozením nemanželských a materiálně nezajištěných dětí.

Od Starého Zákona k Novému…

Tak toto byl pohled do Starého Zákona. Postoj novozákonního křesťanství k těžkým hříchům v oblasti sexuality je poněkud umírněnější. Ježíš ve svém učení ruší trest smrti za sexuální hříchy a nabízí odpuštění všech hříchů, pokud jich člověk lituje a opouští je, snaží se jich svou vůlí dále nedopouštět. Pokud však někdo stále opakuje stejné hříchy a není vidět jeho snaha změnit se, je na lidech ve vedení křesťanského sboru, aby to posoudili a rozhodli o jeho vyloučení z křesťanského společenství. Tak to funguje až dodnes ve všech křesťanských církvích, které uznávají autoritu Bible jako Božího slova.

Jak se dívá na sexualitu Nový Zákon a moderní křesťanství, bych ráda osvětlila v dalším článku.

Poučení na závěr:

Buďme rádi, že žijeme v moderní době, kdy sexualita není tabu a můžeme si vybrat svou cestu. Známe rizika sexu a máme mnoho prostředků, jak se chránit před nežádoucími chorobami a otěhotněním. Můžeme si vybrat cestu sexuální abstinence, než potkáme toho pravého, cestu pettingu, kdy si užíváme sexuálních hrátek s minimálním rizikem otěhotnění, cestu sexu se známou ochranou anebo se pustit do sexu bez ochrany, buď proto, že jsme nezodpovědní a riziko podceňujeme, anebo že máme plnou důvěru ve svého partnera, že nám od něj nehrozí žádné nebezpečí. Máme svobodu, je to jen na nás a našem svědomí, naší morálce a schopnosti se ovládat. A také se musíme řídit zákony naší země, pokud nechceme riskovat trestní stíhání.

Další díl:

Bible a sexualita – 2.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Metox říká:

Anna, daggy24: Ano, v případě Bible je zásadní problém s výkladem. Ten katolický se dá jistě oprávněně kritizovat, ale s jinými to není o nic lepší. O ostatních křesťanských církvích nemám tak detailní přehled, ale z toho co vím nabývám dojmu prašť jako uhoď. Spousta věcí je všude stejná a v případě nějaké konkrétní odlišnostech sice působí určitá církev sympatičtěji, ale v jiných ohledech je tomu zas naopak. Navíc označení církev si oprávněně zaslouží jen ty větší organizace, v případě malých jde spíš o sekty, mnohdy nejen terminologicky, ale i charakterem. Z mého pohledu je jediný dostatečně uspokojivý přístup vlastní cesta. Ta má však citelnou nevýhodu v tom že takový člověk postrádá kolem sebe společnost spřízněných a nikam nepatří.

daggy24 říká:

gmm666: Píšeš blbosti. Anna myslela spíš výklad bible.Všechny překlady bible se víceméně shodují s hebrejskými (aramejskými) a řeckými překlady a ty se dají sehnat,ale pokud tyto jazyky neznáš,je-ti to nanic.Takže musíš věřit,že máš dobrý překlad. Katolická církev zamykala (zakazovala lidem číst) Bibli dříve,teď už je dostupná všem.

Anna: S těmi modlami máš pravdu.Katolíci si přizpůsobili víru pohanským zvykům. Ráda bych si s tebou blíže popovídala,prosím,můžeš mi dát kontakt nebo se tu zaregistrovat?

qmm666 říká:

Anna: dotaz – píšeš že si členkou církve, která se opravdu řídí podle bible, dále pokračuješ tím že docházelo k úpravám bible, hmmm nabízí se otázka jestli se náhodou neřídíš podle takto již upravené bible, protože ani nepředpokládám že vlastníš původní svitky v aramejštině které má bezpochyby zamčeny krkoun papež ve své knihovně nikomu je nedá

Anna říká:

Já jsem křesťankla a se sexem žádné problémy nemám.Jsem vdaná,můžu používat antikoncepci,jakou chci a můžu mít sex,kdy chci. Protože jsem si vybrala církev,která se opravdu řídí podle Bible,a ne podle lidí,kteří si říkají „Svatí“. V minulosti se totiž děly „schůzky“ představitelů katolické církve a ti si jednoduše upravovali části Bible, jak se jim hodilo. Např. vymazali jedno z desatera přikázání a teď si vesele vytvářejí obrazy a sochy,prostě modly a klaní se jim. Co na to říct???

petmk říká:

Veronika: Při první pomoci platí tři pravidla:

  1. Když zachraňuješ, přemýšlej.
  2. Při záchraně nesmíš ohrozit další lidi.
  3. Snaž se, aby ses ze zachránce nestala zachraňovanou.

Při kontaktu s krví, mozkomíšním mokem apod. riskuješ nákazu – HIV, některý typy žloutenky,… Je na to potřeba pamatovat.

Veronika říká:

petmk: Při první pomoci se nemusí dýchat z úst do úst (krom dětí).

petmk říká:

Spravnacka: No nevím, plodný dny jsou ruská ruleta, nikdy při jejich počítání nemáš jistotu, jestli se třeba nezpozdí ovulace kvůli blbé angíně… Navíc, kvůli dělání pitomostí se nemusíš přidat k nějaké sektě nebo církvi, i když to je mezi náma taky docela dobrá pitomost.

A laskavě rozlišuj mezi nemocným AIDS a HIV pozitivním. Když se nakazíš HIV, tak to většinou proběhne tak, že za pár dní budeš mít na dalších pár dní teplotu, ta zmizí a pak začnou až za pár let klinický projevy AIDS. Těch pár dní zvýšené teploty navíc ní u každýho. Do té doby máš v sobě virus HIV, vesele ho rozdáváš ostatním a ani oněm nevíš, pokud si neuděláš test. a test na protilátky je navíc průkazný až tři měsíce od nákazy, když už by nějaký Kasanova mohl mít třeba pět nakažených obětí. A v tom je ta nemoc zákeřná :-( Jediný, co proti HIV opravdu pomáhá, je abstinence, neužívání drog nitrožilně, věrnost, používání kondomu a test tři měsíce po rizikovým sexus tím, že během těch třech měsíců můžeš někoho nakazit a je jenom 80% šance, že test nákazu odhalí. Jo a mimochodem, HIV je ve všech tělesných tekutinách mimo slin (pokud třeba nekrvácíš z dásní), takže bacha, když někomu dáváš první pomoc.

Spravnacka říká:

Katolici pouzivaji plodne dny, co vim. Takze sex „naostro“ v neplodnych dnesch, coz by jiste uvitala spoustu muzu, co? :) Afrika- o kdyz uz mas AIDS, to je jina- nemocny nema nakazit jine lidi, proto byva v karantene nebo se chrani, nebo s nikym zdarvym nic nema.

Metox říká:

petmk: daggy24: Lidská blbost nezná mezí a to nejen v okruhu katolické církve… :-(

daggy24 říká:

Je to hrozné,je to katolické tmářství jak za středověku. Oni říkají,že jedinou ochranou je nemít sex nebo mít jen jednoho partnera. Existence kondomů prý nabádá k promiskuitě. Bojovat proti kondomům v AIDS zamořené Africe považuji za smrtelný hřích.Je to tmářství a pokrytectví,které ničí životy nevinných lidí,kteří se nakazí od nevěrného partnera. Stačí,aby třeba muž byl jednou nevěrný své manželce a pak nakazí ji i její děti.Proto je Afrika plná nakažených dětí,kteří jsou sirotci,protože jim už umřeli na AIDS rodiče. Bez používání kondomů je tato situace neřešitelná. Katolická víra popírá přirozené pudy a touhy člověka a chce trestat nevěrné hříšníky smrtí.Bohužel na to doplatí i spousta nevinných,kteří se ničím neprovinili.Ale to je asi vůle Boží a musí to tak být…

petmk říká:

Jenom bych dodal- sexuální zdrženlivost v židovské víře, ze které vychází i křesťanství, měla chránit život a zdraví. To byl původní význam. Hřích to byl, protože přispíval k šíření nemocí a nebylo nic mimo abstinence, co by STD zastavilo a neexistovala ani léčba ATB.

A teď? Ochrana zdraví a života vypadá v praxi asi takhle: http://www.blisty.cz/art/15655.html To jsou ti katolíci fakt tak mešuge?

daggy24 říká:

Kuliferda: Díky za vysvětlení a pochopení mého článku. Co se týče hnutí „prolife“,v mé úvaze o jejich stránkách jsem položila sobě a čtenářům spíše řečnickou otázku…protože je jasné,že je to práce ŘKC. Ale hnutí Prolife je velmi rádo,že s nimi spolupracují i ostatní kř. církve a přijímají a propagují jejich názory. Sama jsem pro propagaci přirozeného plánování rodičovství,ale to,co píšou na svých stránkách www.prolife.cz je i na mě moc a jen nad tím kroutím hlavou. Kdybych totiž měla být katoličkou,tak bych byla velmi sexuálně frustrovaná.Tolik omezení… Je mi totiž jasné,o co těm černoprdelníkům ve vedení ŘKC jde.Protože když se díky pohl.styku na rozhraní plod. a neplod. dní nebo díky porušené sex. abstinenci v plodné dny narodí dítě katolickým rodičům,přibyde další pokřtěný člen „církve“ a oni mají zájem o co největší počet členů včetně dětí.Co nejvíc dětí vychovaných v jejich víře má zaručit co nejvíc budoucích dospělých členů.Mají statistiky a podle toho tuším ŘKC dostává i příspěvky od státu na svou činnost.

Kuliferda říká:

petmk: Vyborne, jsem rad ze se shodujeme v tom, ze v uvedenem vynatku (nejen) by misto „cirkev“ melo byt napsano ŘKC. Proc to tak neni, pisu v mem prvnim prispevku :-)

petmk říká:

Kuliferda: Papírově prolife není ani sekta, ani církev, v tom máš pravdu. Ale je s církví provázáno víc, než je zdrávo.

  1. jejich argumentace vychází z ŘK učení. Používají stejnou argumentaci, odsuzují stejný věci hlásají stejný bludy, zkreslují informace stejným způsobem.
  2. Používají stejně arogantní vyjadřování, jako ŘK církev (jen oni mají pravdu, nikdo jiný a nemíní se o tom s nikým bavit). Povyšují se na úroveň boha.
  3. Odkazují se v argumentaci na ŘK církev.
  4. I do přirozených a jednoduchých věcí s racionálním základem, jako je PPR, tahají mystiku a tajemno tak, aby neznalý čtenář nabyl dojmu, že po zasvěcení objeví něco tajemného.
  5. Mají vedlejší aktivity. Ty mají svoje stránky. Když klikneš na jejich stránky na kontakty, najdeš v pravým dolním rohu odkazy. Je tam i http://kruciata.cz/ a pod toho snad je každýmu jasný, odkud vítr fouká…

Prolife opravdu není papírově církev, ale dceřinná společnost ŘK církve, ve které má Vatikán tak 99% akcií.

Věřící by si měli uvědomit, že pokud je stvořil bůh, stvořil i jejich těla. Pokud stvořil jejich těla, stvořil i orgány. Pokud stvořil jejich orgány, stvořil i jejich mozky. A neměli by tímto darem pohrdat a nechat si je vymývat církevníma blábolama… A když už, mohli by nad tím aspoň přemýšlet a zvažovat argumenty všech stran, nejenom černoprdelníků.

Kuliferda říká:

daggy24: Reagoval jsem na tvuj prispevek: „Dost mě překvapilo tak extrémní odsuzování umělého oplodnění jako těžkého hříchu tímto hnutím a hláška, že "církev“ je proti. Která církev? Církví je mnoho a hnutí ===„prolife (Pro život)“ není církví===." Proti clanku nemam namitek :-)

daggy24 říká:

petmk: To jo,takoví,co kážou o posvěcení v manželství a o celibátu mimo manželství,dokud se neproslaví nějakou zajímavou sexuální aférou…

petmk říká:

daggy24: V tomhle je právě malér. Na jednu stranu je podle církve člověk chybující a chyba mu může být odpuštěna, ale na druhou stranu nemá podle jejich pravidel možnost si životního partnera vyzkoušet (byl by to hřích) a když udělá chybu ve výběru, nedá se napravit (rozvod ti neuznají, s dalším partnerem nesmíš mít sex, i kdyby to byl ten pravý – je to nevěra). Prostě místo toho, aby uznali omyl a prohlásili za odpuštěný hřích předcházející vztah, úplně nelogicky prohlásí za špatný to, co funguje. Holt logika teoretiků, co s nikým nežijí, partnerský život znají jenom teoreticky a sex mají jenom s ministrantama…

daggy24 říká:

Kuliferda: Proto píšu o církvích v množném čísle,a můžeme je taky nazývat křesťanské sbory a společenství. Snažím se podat všeobecný pohled na otázku sexuality z pohledu křesťanství,protože pohled jen jedné „církve“,totiž římsko-katolické,je dost zavádějící. Nepsala bych o tom,kdybych neměla dost velký přehled. Sexuální hříchy jsou považovány mezi křesťany za velmi vážné.Pokud se ukáže,že nejde o ojedinělé selhání konkrétního člověka,kterého lituje,ale o opakované vědomé porušování pravidla „nezcizoložíš“,tak by takový člověk narušoval morální čistotu církve (sboru). Samozřejmě to má podmínku,že se církev (sbor) o takovém sexuálním chování dotyčného musí nějak dozvědět. Takže to musí někdo,kdo o tom ví,prásknout. Křesťanské učení ale vyvíjí tlak na svědomí člověka a ten když zhřeší,má výčitky a musí se někomu svěřit.Pokud to tedy udělá a vyzpovídá se někomu,bude mu odpuštěno.Malér je,pokud hřeší opakovaně,tají to a pak mu na to přijdou a on nečiní pokání a nechce s tímto hříchem přestat.

Kuliferda říká:

Xxx: Nemas pravdu. Clen krestanske cirkve muze byt vyloucen – i kdyz se to prilis casto nestava. Typicky dojde k ukonceni clenstvi (v cirkvi, ve sboru?) kdyz dany clovek rozklada spolecenstvi a pokracuje v tom i pres domluvy starsich a farare ci kneze.

daggy24: Pokud se nekde pise ze „cirkev zastava nazor“ nebo „podle cirkve“, tak je vzdy myslena Rimskokatolicka cirkev. Ta je totiz jako jedina z krestanskych cirkvi presvedcena, ze jen ona je tou jedinou a pravou Cirkvi.

Metox říká:

Cephaelis: Jedna věc je skloubit mateřství s kariérou. To podle mně dost dobře nejde, protože se nedá sedět na dvou židlích a dělat dvě věci pořádně. Druhá věc však je skloubení mateřství s běžnou prací třebas na částečný úvazek, tak aby se žena byla i s malým dítětem schopna uživit a nebyla zcela závislá na partnerovi a státu. Tohle si myslím není dobře a je chyba systému že to neumožní. Vím, že se o tom diskutuje a poukazuje na příklad vyspělejších států, u nás to však zatím příliš nefunguje.

Co se týče mně a dětí, je to alespoň zatím pouze teoretická možnost někdy v budoucnu a v současné době naprosto nepředstavitelné. Od partnerky pochopitelně očekávám podobný přístup. Po takové, co by již nyní řešila biologické hodiny a tlačila mně do budování hnízda, dítěte, svatby atd. rozhodně netoužím. Jak to budu vidět za delší dobu netuším. Nyní však mám zcela jasno. Vyhovuje mi partnerka, co zatím neřeší žádné velké starosti, ale vede relativně bezstarostný život a chce si ho užívat. Tedy o něco mladší než já a nejlépe ještě studující.

daggy24 říká:

Xxx: A tys někdy byl nebo jsi členem nějaké církve?Že to tak víš?Každá církev má právo udržet si uvnitř sebe jen členy,kteří vážně nenarušují její pravidla.O tom to je.Nesmí tam být žádný holubník.Pokud tam holubník je,není to církev,ale bordel.

Cephaelis říká:

Jinými slovy, pokud má dojít ke skloubení práce a mateřství, tak problém bych nehledala jen v zaměstnavateli, ale partner musí taky projevit vůli a oporu.

Cephaelis říká:

Metox: " Jestliže má žena v praxi takové potíže se skloubením práce a mateřství, někde prostě není něco v pořádku. "

No jo, třeba má doma chlapa, který nesnáší děti, všechno nechá na ní a ještě požaduje, aby byla schopná se sama o sebe postarat a náhodou jej nevykořisťovala. Víš, mě by docela zajímalo, co přesně ty od partnerky vlastně chceš. Protože já osobně mám dojem, že hledáš nějakou superženu. Ne že bych ti chtěla brát iluze, ale …

Metox říká:

petmk: Od každého trochu… Není jistě třeba všemu slepě věřit, ale když se chodí s očima otevřenýma, dává se pozor a přemýšlí, tak se zjistí že ty teorie a cizí zkušenosti mají bohužel pravdu.

Chlap na rodičovské dovolené, proč ne, ale musí to sám chtít a zvládat. Pro mně osobně je taková myšlenka nepřijatelná, jelikož jsem na malé děti alergický a pokud někdy nějaké budou, raději budu sebevíc trpět v práci pro zabezpečení rodiny, když starost o děti bude komplet na partnerce.

Souhlas, ale prostě to tak funguje, já si to nevymyslel a ani nijak zvlášť neschvaluju. Prostě kdo chce psa bít hůl si najde a pro zaměstnavatele je každý důvod k oškubání zaměstnance dobrý.

petmk říká:

Xxx: Omyl, je to běžná praktika římskokatolické církve. Kamarádka je katolička, svatbu měla v kostele. Když se s ní rozvedl manžel (z jeho popudu) a ona hledala porozumění, farář jí řekl, že je s ním na doživotí, protože to slíbila před bohem a pokud prý si najde někoho jinýho, bude hřešit a nemá v jejich společenství co dělat…

Přiznej si pravdu. Bůh je záminka pro řádění církví. Nemůže být takový, jak ho Bible popisuje, protože hodně jeho atributů se navzájem logicky popírá. To znamená, že nemůže existovat v církví deklarované podobě. A zajímavý je, že když se někoho z věřících zeptám na některý rozpor, tak řekne, že to tak prostě je a abych po tom prostě nepátral.

Metox říká:

Cephaelis: Jasně, souhlasím. Jinak jestliže má žena v praxi takové potíže se skloubením práce a mateřství, někde prostě není něco v pořádku.

Instinktivní vyhledávání mužů na vyšší úrovni ze strany žen funguje obecně. Nejde zdaleka jen o vzdělání, ale též o majetek, společenské postavení atd.

Xxx říká:

„Pokud však někdo stále opakuje stejné hříchy a není vidět jeho snaha změnit se, je na lidech ve vedení křesťanského sboru, aby to posoudili a rozhodli o jeho vyloučení z křesťanského společenství. Tak to funguje až dodnes ve všech křesťanských církvích, které uznávají autoritu Bible jako Božího slova.“ To je blbost a neznalost, žádné vedení nikdy v dnešní době neposuzuje a neodsuzuje. Nikde nelze člověka vyloučit z církve. A když už, jedná se o sektu.

petmk říká:

Metox: Mám pocit, že ty si dáváš pozor tak důkladně, že si ani žádnou nepustíš k tělu. Nebo je opatrnost jenom maska pro neschopnost sbalit holku… Nevěř všemu, co čteš nebo slyšíš. Je lepší mít osobní zkušenosti a i když tě asi budou stát pár tisícovek a trochu zklamání, aspoň si to pár týdnů užiješ a zjistíš, jestli ti život ve dvou vyhovuje, nebo ne.

Jinak by bylo lepší rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. A pořád existuje možnost, že se o dítě může starat první tři roky jeho života chlap, i když moc běžný to není. Ale někdy to může být vhodnější. Stejně tak OČR, to můžou mít oba rodiče.

A co se týká nižšího platu žen, to je nesmysl. Když dva dělají stejně dobře stejnou práci, je nesmysl, aby jeden dostal míň jenom proto, že může odejít. Z pohledu zaměstnavatele je dokonce lepší, když mu zaměstnankyně sdělí čtyři měsíce předem, že bude mít dítě, než když mu zaměstnanec řekne dva měsíce předem, že ho přetáhla konkurence. Je víc času na hledání a zaškolení náhrady,… Takže tu logiku zaměstnavatelů nechápu.

Cephaelis říká:

Metox: K té mateřské asi tolik. Jasně že pro zaměstnavatele je výhodnější zaměstnávat muže, ale vůči ženám mi to přijde nefér. Mateřství je jejich biologický úděl, který nemohou ovlivnit a jsou odkázány na milost svého okolí, což je samo o sobě hrozné. A je řada žen, které kvůli loajalitě ke svému zaměstnavateli mateřství odkládají na dobu, „až se to bude víc hodit“. Osobně jsem zrovna v situaci, kdy jsem posunula své původní předsevzetí „stihnout dítě do 30“ na „stihnout dítě do 35“ a není to rozhodnutí, které by odráželo moje chtění a zvlášť odvázaná z toho fakt nejsem. Ale v práci je teď dost blbá personální situace a můj odchod by momentálně znamenal, nechat je ve srabu.

A že ženy instinktivně vyhledávají muže s vyšším vzděláním? Tak to platí jen do určité úrovně. Jakmile se ověnčíš tituly z obou stran, tak z praktických důvodů už výš jít nemůžeš a ani to není nutné, protože mentální úroveň a schopnosti už dalším studiem nerostou, člověk se jen úzce specializuje ve svém oboru. Přesto mohou mít muži trauma z toho, že je žena kvalifikovanější, i když prakticky je to na téhle úrovni směšné.

Metox říká:

petmk: Přesně tak, v tomto souhlas.

Metox říká:

daggy24: Osobně ani ne, spíš zprostředkovaně (zážitky známých, literatura). No a jelikož jsem již vyrostl z mladistvé naivity, dávám si bacha abych nepadl do nějaké ženské pasti.

K tvému životu nevím co říct. Necítím se oprávněný nějak poučovat či soudit. Prostě další z ilustrací faktu, jak je život často složitý a člověkem si neuvěřitelně zahrává.

Metox říká:

Cephaelis: Souhlas, když to těm dvěma tak vyhovuje, není problém. Ten nastává jestliže žena nehraje otevřeně a přetvařuje se tak, aby chlapa zmanipulovala dělat něco v její prospěch proti jeho vůli. A v tom jsou ženy setsakramentsky dobré a perfektně dokážou používat svoje ženské zbraně, aby si chlapy ochočily. Ze strany mužů to není o racionalitě, ale o hormonech zatemňujících rozum. Ohroženým druhem jsou hlavně ti méně zkušení a hodnější.

S tím bydlením jsi přesně trefila hřebík na hlavičku. Právě to jsem měl na mysli na jiném místě kde jsem narážel na obtížnost zajištění pouhého běžného životního standartu. Všechno ostatní je v pohodě, ani auto nepředstavuje takový problém, nejhůř se dá bez něj obejít nebo vystačit se starým (a tedy) laciným. Ale bydlení je nutné za všech okolností a pokud člověk nemá zrovna štěstí že by něco zdědil, tak taky vždy pekelně drahé. 3 mega za pár krychlových metrů vzduchu obklopených betonem je nehoráznost, ale realita je taková a lidi nějak bydlet prostě potřebují a potom se snaží a dělají věci co by za jiných okolností nedělali ani náhodou.

Jeden z důvodů proč jsou ženy hůře placené je právě ten fakt že můžou kdykoli odejít na mateřskou. A řada z nich s tím dokonce kalkuluje. V souladu s dnešními trendy sice mají velké řeči o kariéře, ale když toho začnou mít v práci plné zuby, mateřská přijde velmi vhod.

Že řada mužů těžko snáší úspěšnější partnerku je určitě pravda ale rovněž samy ženy instinktivně vyhledávají muže co jsou na tom lépe než ony. Přiznávám že nejsem výjimkou, ale místo uraženého ega mám odůvodnitelnější výhrady. Nejsem zrovna chudák a žena co by vydělávala výrazně více by téměř jistě musela být kariéristka s kterou bych si nemohl rozumět. Nedovedu si představit společný život s osobou se zásadně odlišným životním stylem a životními prioritami.

petmk říká:

o, a Daggy má pravdu v jedné věci, bez soužití to nejde. Když se budou dva scházet odpoledne ve tři a kolem osmé večer se rozloučí, jakou má šanci kluk poznat, že ta jeho vyrazí v devět za výdělkem do nočního klubu? A jak ta holka pozná, že on nezamíří rovnou do své oblíbené putyky a nezmrská se jak mlok? Bez vzájemnýho špehování a podezírání to zjistit nejde…

petmk říká:

Metox: Ono k tomu zabezpečení – můžeš se starat sebevíc, ale jsou věci, který neovlivníš. zaměstnavatel se může dostat do problémů (druhotná platební neschopnost, krach největšího odběratele,…). U firmy s miliardovým obratem je to něco jinýho než u malé firmy, kde když dluží odběratel jedno mega, dva měsíce nevidíš výplatu. A buďme realisti, nastat to může kdykoliv. Takže sice mám nasyslovaný nějaký rezervy, ale ani ty nejsou bezedný a když by na ně byli dva (tři,…), rychle nastanou problémy. Na partnerku pro trvalý vztah mám samozřejmě i požadavky, daný rozumem a mimo jiný je to:

  • Schopnost uživit se sama (vyjma mateřské dovolené)
  • Musí pracovat u jiné firmy, než já. V případě problémů jednoho zaměstnavatele pak teče aspoň něco od druhýho.

Tady nejde o to, že bych holku nějak extra honil do práce a chtěl, aby živila ona mě. Ale je nepřijatelný, aby rodina stála na jednom platu. Ostatně, vzájemný zajištění při zdravotních nebo ekonomických problémech je jedna z věcí, který od vztahu očekávám.

daggy24 říká:

Mike: Metox: Já třeba lituji,že jsem po zdravce nešla na nějakou vysokou školu,jenže v 18ti jsem nevěděla na kterou,neměla jsem na to odvahu ani ambice.Chtěla jsem se vdát a mít děti.Ale nenašla jsem muže,který by mě chtěl zabezpečit a zároveň chtěl i děti. Tak jsem se vdala a rozvedla bez dětí a pak pořídila dítě bez svatby…s partnerem,který pracoval a přitahoval mě (posuzovala jsem to rozumem,abych se nespálila,jako dříve), jenže ho to brzy přestalo bavit a tak neživil ani mě ani dítě.Dodnes mi dluží tolik,že mi to nikdy nebude schopen splatit a já ani nejsem schopna ty dluhy vypočítat. Přesto se věnuje dítěti a mě by chtěl zpátky (cha,cha).Bohužel je příležitostný alkoholik a s tím nejde žít.

Teď mám na cestě druhé dítě,opět bez schopného chlapa. Měl dobrou práci,barák,auto a prý to se mnou myslel vážně…Ptal se mne,jestli bych s ním časem chtěla rodinu,já řekla,že ano,třeba za rok.Když přišlo těhotenství velmi brzy,fňukal,že to nezvádá,protože má prý nevyřešené finanční vyrovnání s bývalou a že mám jít na potrat.Když jsem to odmítla,úplně se na mě vykašlal a neozývá se.

Takže se zase musím o všechno postarat sama. Ono je těžké posuzovat někoho a rozhodovat se mezi rozumem,city a pudy. A co se týče chlapů s problémy s alkoholem,jsem už trochu paranoidní,neboť nevím,jestli dokážu rozeznat aktivního alkoholika od abstinujícího,který do toho může kdykoliv spadnout a od příležitostného konzumenta. Protože když s někým chodíš,snaží se o sobě vytvořit lepší obraz a opravdu člověka poznáš až po delším soužití. A jeho kamarádi a známí ho taky vidí v lepším světle a neřeknou na něho to nejhorší…Řeknou,ten je hodnej,chudáček,žena ho opustila,a nevědí,že ji třeba v opilosti pravidelně bil a ona to vydržela 10 let.

Já mám ty zkušenosti,že solidní chlapi se nechtějí vázat a finančně nespolehliví by chtěli hned se mnou bydlet a vycucávat mě finančně i psychicky. A mám tu zkušenost,že já si ty chlapy nevybírám,oni si vybírají mne a když splní pár základních předpokladů,jdu do toho zkusit to. Ti,které bych si podle svého rozumu a sympatie vybrala já,mě buď chtějí jen na sex, nebo mě nechtějí vůbec. A pak si vybírej.Při seznamování na internetu se zdál vyhovující až šestý,s kterým jsem měla schůzku,a špatně to dopadlo. Nezoufám,hledám dál. Potřebuji hezký a uspokojivý sex,ale potřebuji i solidní vztah. Jenže mít obojí zároveň se mi moc nedaří. Na dosah mám jen hezký sex s přátelským vztahem,s někým,kdo se nechce příliš vázat nebo měnit svůj život.

Pája říká:

mike: četla jsem si to ještě jednou. Pokud jdeš v 15 na odbornou, VŠ je ti na houby. Když se ale člověk lopotí a drtí jako blázen 8 let na prestižním gymplu tak, že mu ujede celá puberta a s ní spojený pařby a tak podobně, tak na tu VŠ opravdu chce, aby ty roky dřiny nebyly zbytečný. Takže pro mě to není nutnost, ale satisfakce. Ovšem u nás je každý rok asi 120 absolventů a na VŠ jdou všichni. To asi o něčem svědčí viď:) A je taky pravda, že kdybys měl VŠ, tak manželku zajistíš třeba i dvakrát líp. V 90% platí přímá úměra: vyšší vzdělání, vyšší plat. Mě se tohle třeba zas tak netýká, ale mám kámošku, která bude za chvíli VŠ končit a průměrný plat v jejím oboru je takový, že by si tebe mohla najmout na čištění bot. A ještě bys měl víc než teď. Takže nikoho nezrazuj od VŠ. Máš pravdu, není to nutnost, ale je to milionkrát lepší:D

Pája říká:

mike: no promiň, ale opravdu nevím, na jaký gympl tvoje manželka chodila:D pokud žiješ v praze, tak tam je asi více možností, nebo nevím, ale u nás v pardubickém kraji mám s maturitou z všeobecného gymplu nárok jen na podprůměrnou kancelářskou práci (sekretářka). A myslím, že mám mnohem větší schponosti, než abych se smířila pouze s tímhle. Tvoje manželka asi neměla žádné cíle, když šla po maturitě hned makat-tím ji nechci nijak urazit, ale poukazuji na to, že s takovým vzděláním v podstatě neumíš nic, není odborné!!! A je hezké, že ji zabezpečíš, ale jak už tu bylo naznačováno, klidně můžeš o práci přijít a co budete dělat? To se prostě v životě stává. Já jednak mám svůj vysněný džob, pro který potřebuju vysokou a jednak se chci o sebe umět postarat sama. Nikdy nevím, jestli mě třeba můj „pohádkově bohatý princ v bílé audině“ neopustí, až se mi objeví vrásky a celulitida… A v neposlední řadě prostě a jednoduše nechci dopadnout jak panička v domácnosti, ukousala bych se nudou.

daggy24 říká:

Metox: Zdá se,že máme oba nějaké negativní zkušenosti.Ty se ženami,já s muži.

Bohužel je to často pravda,že si žena najde nového muže,který má stejné chyby jak ten minulý,ale bohužel někdy instinkty-pudová přitažlivost jsou silnější než rozum.Je to podmíněno biologicky a je to dáno feromony.

Cephaelis říká:

Metox: Upřímně řečeno, bezohledné vysávání muže přípustné je, pokud to tomu muži nevadí. Určitě po zemi chodí tací, kteří potřebují ženu jako „módní doplněk“. A já nebudu zatracovat ženy, které jim dají, co hledají. Pokud se nějaký muž nechá od ženy terorizovat způsobem, jaký popisuješ, tak toho chudáka můžu akorát tak politovat, protože normální mužský by se sebral a v takovém svazku prostě nežil. Přece mi nechceš namluvit, že muži nejsou schopni racionálního úsudku a jsou nedobrovolně podpantofláky.

Jo a ta schopnost vydělat peníze není ani tak důležitá kvůli tomu, aby mě někdo zval na večeře a obdarovával diamanty, ale kvůli tomu, aby došlo k naplnění základních lidských potřeb a tu já dneska vidím jednoznačně v bydlení. Pokud byteček stojí 3 mega, tak si fakt nemůžu vzít chlapa, se kterým nejsem schopna dát dohromady hypotéku a který střídá zaměstnání jako ponožky. Pokud nemáš vyřešené základní potřeby, pak můžeš stokrát říkat, že na penězích nezáleží, ale každý den se budeš utvrzovat o opaku. A proč se to vyžaduje zrovna od mužů a ne od žen, když máme tu rovnoprávnost? No, za prvé proto, že muži v našich podmínkách pořád vydělávají na srovnatelných pozicích více než ženy a za druhé proto, že u ženy se počítá s mateřstvím, které ji na nějakou dobu odřízne od možnosti výdělku. Za třetí proto, že muž vedle sebe velmi těžko snáší kvalifikovanější a/nebo víc vydělávající ženu (ach, to ego). Ale pořád platí to, že ideální je to, co vyhovuje oběma stranám, ať už si to uspořádají jakkoliv.

Metox říká:

Cephaelis: (nějak se to nedopatřením předčasně odeslalo, takže pokračování)

To co popisuješ mi rovněž nepřijde dobré. Záleží však i na dalších okolnostech, pro každého není prioritou dostatečné vydělávání a starání se o rodinu. Důležité, aby měli partneři podobný životní styl a žebříček hodnot, jinak to pochopitelně těžko může fungovat.

Jsem pro rovnoprávnost a emancipaci, ale důsledně, tedy nejen stejná práva ale i nároky a povinnosti. Pokud je žena samostatná, tak mi nevadí. Pokud však od mužů něco požaduje, musí se na oplátku podřídit jako v tradičním patriarchálním modelu. Chtít na jednu stranu rovnoprávnost a na druhou stranu vyžadovat tradiční ohledy je neslučitelné. Takové vychytralé chování nejsem ochotný tolerovat. Dále viz. co jsem napsal daggy24.

Metox říká:

Cephaelis: Souhlasím, žena co se sama dokáže o sebe postarat a chce muže na podobné nebo trochu vyšší úrovni není zlatokopka. Tou je taková, co je sama pasivní a veškerou aktivitu nechává na muži, navíc má obvykle nehorázné požadavky a ač sama nemá příliš co nabídnout, očekává od chlapa pomalu nemožné. tak mi to rovněž nepřijde dobré. Záleží však i na

Metox říká:

daggy24: Špatné povahy se neomezují na jedno pohlaví, akorát u každého převažuje něco jiného.To co píšeš, se jistě taky stává a odsuzuju to stejně. Dotyčné ženy si však za to částečně můžou samy. Zmýlit se a naletět může každý, některé ženy si však takto nabíhají opakovaně a pak je jejich chyba, že se nepoučí a znovu podléhají instinktivní přitažlivosti k stále stejným problémovým typům mužů (ostatně u mužů to funguje obdobně, jsou třeba tací co se nechají oklamat od potvor s hezkou tvářičkou).

Vadí mi typy žen, co nehrají fér hru a muže neustále jen využívají aniž by jim za to na oplátku něco poskytovaly (ani sex, ten často podmiňují různými službami a dárky apod.). Takové, co se nechávají pořád někam zvát a platit za sebe, nechávají si poskytovat všemožný servis, nechávají se živit od chlapa bez poskytování patřičné protihodnoty, vůči chlapovi za to neprojevují vděk, akorát ho jen komandují a tlačí k vyšším výkonům. Takové, co nepředvádí nic kloudného ani v práci ani v domácnosti a úspěšně životem proplouvají akorát za pomoci ženských zbraní apod. Takové chovaní neschvaluju protože jde o vychytralý parazitismus. Je možné se nechat podporovat, či vydržovat, ale pouze za předpokladu vzájemné svobodné vůle, poskytnutí patřičných protihodnot a rovněž vděku a uznání vlastní podřízenosti a závislosti. Bezohledné vysávání je však nepřípustné. Ženy v domácnosti, to nejde jednoduše říct, záleží o jaký případ jde.

Cephaelis říká:

Mike: Vdát se za schopného muže a být na něm závislá není dobrá strategie. Ideální je vdát se za schopného muže a sama být schopná se o sebe postarat, kdybych o toho muže náhodou přišla.

K tomu vzdělání. VŠ samozřejmě k životu nepotřebuješ. Ale když ji máš, tak máš prostě jen širší možnosti, jak se dobře uživit. Pokud své příležitosti uvidíš hned po střední a jdeš do toho, pak je vše naprosto v pořádku. K výkonu některých vysněných povolání VŠ ale potřebuješ. VŠ sama o sobě samozřejmě zárukou úspěchu a štěstí není. Ale nediv se těm, kteří po ní baží.

Metox: Možná tě ta otázka zlatokopectví popouzí, ale postupem času a sběrem zkušeností jsem si vyjasnila, že s člověkem, který neumí vydělat peníze a starat se o budoucnost svou a své budoucí rodiny, bych být nechtěla. Ony s tím jdou obvykle ruku v ruce některé ošklivé charakterové vlastnosti jako jsou lenost nebo nezodpovědnost. Vztah s jedním takovým člověkem mě nadobro vyléčil z idealismu. Představa, že chlapa živím já, mě opravdu odpuzuje.

daggy24 říká:

Metox: Bohužel je to někdy naopak. Smůla,když žena narazí na muže,co nechá všechny peníze v hospodě za pití nebo automaty a ona je povinna podle zákona ho živit a starat se o něj,jelikož tato vyživovací povinnost je u manželů i partnerů ve spol. domácnosti vzájemná. A pokud tento muž odmítá pracovat (je neschopný) a přijde o podporu,žena ho musí živit,pokud ho nevyhodí z bytu a dokud se s ním nerozvede a nemá rozsudky o výživném a svěření dětí do péče,musí přežívat někdy i z méně než životního minima (dejme tomu je už snížené mateřské,protože dítě má dva roky). A to ona,když si ho brala,netušila,jaký je,protože se před ní choval normálně a práci tehdy ještě měl…

Nevím,jestli nazýváš slepicemi ženy,co se nechají živit,i když děti nemají. Pokud se dotýkáš žen,co jsou v domácnosti a starají se o děti a muž je dokáže zabezpečit,tak si myslím,že je ten chlap opravdu chlap.

petmk říká:

tothmichal: Pleteš se. Desatero je lidský výtvor.

tothmichal říká:

Bůh dal nám desatero přikázání podle nich se musíme řídit

Metox říká:

Mike: Otázku (ne)důležitosti vzdělání tu teď řešit nebudu, je to příliš komplikovaná záležitost na stručné vyjádření. Reagovat budu pouze na výzvu k holkám ať si hledají schopné muže co je zabezpečí. To jsi chlap? :-) Ještě je podporuj ve zlatokopeckém chování. Jako by nebylo dost slepic, co si myslí, že chlapi jsou tu akorát od toho, aby je živili a o všechno se starali :-(

Mike říká:

Paja: Pokud se vdas za schopneho muze, nepotrebujes v podstate vubec nic, jenom trochu zodpovednosti.Kdyzuz veris te pohadce o nutnosti vlastni sobestacnosti a zabezpecovani se, nemusis alespon verit te pohadce o nutnosti vysoke skoly. Moje zena hned po gymplu nastoupila do prace a mela vic jak prumernou mzdu (pak po pul roce odesla, protoze nebyl duvod, aby pracovala). Ja mam taky jenom stredni, ale rodinu dokazu bez problemu zabezpecit (cca dvojnasobek prumerne mzdy, z cehoz se vyzit da). Mame synka (planovane) a ocekavame dcerku (asi a moc se tesime). Je mi 24, manzelce 22.

Nikdy jsem nepochopil, proc lide vymlouvaji svoji neschopnost se uzivit tim, ze musi mit vysokou.

Kazdopadne na manzela a dite skutecne neni treba cekat do 30 (dky telo stejne uz pravdepodobne nebude schopne otehotnet). Vsechno je otakou priorit.

Pája říká:

Celou diskuzi už chvíli sleduji a musím se připojit k většině. Je mi skoro 19. Letos maturuju a jelikož jsem na všeobecném gymplu, potřebuju vysokou. Po ní samozřejmě nějakou praxi a alespoň rok makat, jinak nemám nárok na mateřskou dovolenou (za to neručím, ale myslím, že něco takového v zákoně je). I kdyby to pravda nebyla, stejně je dobré mít vůbec něco našetřeno, než se rozhodneš počít. Z toho jasně vyplývá, že o dítě budu schopná se postarat tak za těch deset let… Měla bych být do 30 panna? Není to jen o nějakém přesvědčení, ale hlavně o lidských(zvířecích) potřebách. Idee ti neberu, sama jednu mám a to takovou, že s přítelem, se kterým chodím 2,5 roku zůstanu do konce života. Taky se mi smějí, takže proti ideám nic:D Ale to, o čem ty mluvíš, znamená, že do těch 30 nesmím mít vážný vztah. Nevím, jak si představuješ lásku, ale třeba jednou ti dojde, že i když ty bys to zvládla bez sexu, težko najdeš kluka, který s tebou těch 10 LET bude bez toho. To nevydrží ŽÁDNEJ! Není to o tom, že by tě nemiloval, ale proto, že s tebou nedokáže uspokojit jednu z nejzákladnějších lidských potřeb. Stal by se z něj frustrovanej fňukálista nebo alkoholik. No, nemyslím, že jsi infantilní, ale myslím, že nemáš ještě žádné zkušenosti. Ne že já bych jich měla extra moc, asi jsem jen o trošku starší než ty, ale vím, že až potkáš toho pravého, do kterého se vážně zamiluješ a budeš si myslet, že je to pro tebe ten pravej, jako si to myslím já, tak nebudeš přemýšlet o ničem a sex s ním zkusíš, protože to je prostě normální součást vztahu. Budeš po tom toužit jako každej normální člověk. A v takovým případě je nejvhodnější spolehnout se na tu nejspolehlivější metodu, a to je HA. Jinýma metodama riskuješ víc. Nijak výrazně se o to nezajímám, ale na výpočet plodných a nepl. dnů bych se se zdravým rozumem nikdy nespolehla!

petmk říká:

Íví: Časem pochopíš, že když s někým chodíš, tak s ním trávíš hodně času a hodně věcí děláte společně. Nejenom sex, ten je jenom jedna z mnoha společných aktivit, i když teď se ti to může zdát divný. Někdy víc než na sex vzpomínáš třeba na společnou dovolenou, na to, jak jste se tenkrát dobře bavili v divadle… Rozchod bolí vždycky a sex v tom nehraje takovou roli, jak s může zdát. A nikdy nevíš, kdy a proč může vztah ztroskotat…