Bible a sexualita – 1.díl: Pohled do Starého Zákona

Abychom pochopili pohled dnešního křesťanství na otázky sexuality, musíme se nejdřív podívat do Bible – Starého Zákona, odkud vychází mnoho zákonů a nařízení, která ovlivňují vývoj učení křesťanství v Novém Zákoně. Jaké poselství nám tyto přísné staré židovské zákony mohou přinést do dnešní moderní doby? Přečtěte si a popřemýšlejte…

Řády očišťování

Vyvíjející se židovský národ – Izraelci hledající novou vlast dostali od Boha prostřednictvím Mojžíše spoustu důležitých zákonů a předpisů týkajících se morálky a pohlavního života. Nejznámější je tzv. Desatero, není však jediným, odkud se odvíjí budoucí křesťanské základy a názory. Knihy Mojžíšovy obsahují i spoustu řádů očišťování, které mají původně nábožensky – rituální význam, ale ve své podstatě jsou vlastně hygienickými předpisy, které mají chránit před nákazou. Jsou to pravidla očišťování po výtoku, výronu semene a menstruaci. Je třeba se omýt vodou a vyprat si šaty, aby byl člověk očištěn. (2.Mojžíšova 15.kap.)

Mužská obřízka

Zvláštním náboženským rituálem, kterým se Izraelci odlišovali od okolních pohanských národů a zůstává židovskou tradicí dodnes, je mužská obřízka. Podle 1.Knihy Mojžíšovy promlouvá Bůh k Abrahamovi, praotci budoucích národů země kenaanské, jednímž z nich je i budoucí izraelský národ: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán…“(1.Moj.17:7–12)

Přestože je obřízka pro židovský národ náboženským rituálem, má důležitý význam zdravotně-preventivní. Usnadňuje hygienu mužského pohlavního údu a tím chrání před některými nemocemi (viz. ). Navíc zabraňuje budoucím problémům s fimózou (viz. slovník ) nebo příliš dlouhou předkožkou. Celkově tedy mužská obřízka přispívá ke zdraví a plodnosti mužů a druhotně i žen.

Cizoložství a smilstvo

Projděme si tedy několik konkrétních příkladů ohledně smilstva (cizoložství), panenství a manželství:

Hříchem je již dychtit po čemkoli,co patří tvému bližnímu: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni…“ (2.Moj.20:17) – toto je součást posledního přikázání Desatera.

„Nesesmilníš (nezcizoložíš)“ (2.Moj. 20:14)

Smilstvo – cizoložství je jakýkoliv sexuální kontakt mimo manželství. Cizoložství jakožto svedení manželky bližního je postihováno nejpřísněji: „Kdo se dopouští cizoložství se ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.“ (3.Moj.20:10)

Mírnější jsou tresty pro svedení panny, která nebyla zasnoubena: „Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno. Jestliže by se její otec zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.“ (2.Moj.22:15–16) Jiný případ ale je, je-li dívka zasnoubena jinému muži: „Když dívku, zasnoubenou jinému muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete je oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že ve městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního.Tak odstraníš zlo ze svého středu.“ (5.Moj.22:23–24) „Jestliže nalezne muž zasnoubenou dívku na poli a zmocní se jí a bude s ní ležet, zemře jenom ten muž, který s ní ležel. Dívce neuděláš nic. Dívka se nedopustila hříchu hodného smrti. Vždyť ji našel na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil.“ (5.Moj.22:25–27)

Krvesmilstvo, homosexualita a zoofilie

Starý Zákon také přísně zakazuje sexuální obtěžování, krvesmilsvo a sexuální styk i s nevlastními příbuznými, homosexualitu a zoofilii: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu.“(3.Moj.18:6)

Dále následuje výčet všech blízkých příbuzných, kterých se to týká, ať vlastních nebo nevlastních. Již sexuální obtěžování příbuzných je těžké provinění, a co teprve pohlavní styk! Ten už se trestá smrtí

Postoj k homosexualitě a zoofilii: „Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.“ (3.Moj.18:22–23)

“Každý, kdo se dopouští kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.“ (3.Moj.18:29)
Ve 20. kapitole 3.knihy Mojžíšovy je však trestem za stejná provinění smrt. Takže nejspíš záleželo na shovívavosti soudce, jaký stanovil trest.

Prostituce a transvestitismus

Zakázána je mezi Izraelci prostituce: „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.“ (3.Moj.19:29)

Starý Zákon také varuje před transvestitismem: „Žena si na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo tak činí.“ (5.Moj.22:5)

Proč tak přísné zákony?

Těmito zákony a nařízeními se mělo dosáhnout silného a zdravého, morálně uvědomělého židovského národa, který by se lišil od okolních pohanských národů, kde vládla promiskuita a šířily se pohlavní nemoci. Toho měl být Izrael uchráněn.

Panenství dívek před svatbou mělo zajistit jednak zdraví a morální čistotu dívky vstupující do manželství, jednak uchránit společnost před narozením nemanželských a materiálně nezajištěných dětí.

Od Starého Zákona k Novému…

Tak toto byl pohled do Starého Zákona. Postoj novozákonního křesťanství k těžkým hříchům v oblasti sexuality je poněkud umírněnější. Ježíš ve svém učení ruší trest smrti za sexuální hříchy a nabízí odpuštění všech hříchů, pokud jich člověk lituje a opouští je, snaží se jich svou vůlí dále nedopouštět. Pokud však někdo stále opakuje stejné hříchy a není vidět jeho snaha změnit se, je na lidech ve vedení křesťanského sboru, aby to posoudili a rozhodli o jeho vyloučení z křesťanského společenství. Tak to funguje až dodnes ve všech křesťanských církvích, které uznávají autoritu Bible jako Božího slova.

Jak se dívá na sexualitu Nový Zákon a moderní křesťanství, bych ráda osvětlila v dalším článku.

Poučení na závěr:

Buďme rádi, že žijeme v moderní době, kdy sexualita není tabu a můžeme si vybrat svou cestu. Známe rizika sexu a máme mnoho prostředků, jak se chránit před nežádoucími chorobami a otěhotněním. Můžeme si vybrat cestu sexuální abstinence, než potkáme toho pravého, cestu pettingu, kdy si užíváme sexuálních hrátek s minimálním rizikem otěhotnění, cestu sexu se známou ochranou anebo se pustit do sexu bez ochrany, buď proto, že jsme nezodpovědní a riziko podceňujeme, anebo že máme plnou důvěru ve svého partnera, že nám od něj nehrozí žádné nebezpečí. Máme svobodu, je to jen na nás a našem svědomí, naší morálce a schopnosti se ovládat. A také se musíme řídit zákony naší země, pokud nechceme riskovat trestní stíhání.

Další díl:

Bible a sexualita – 2.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Vladimír (věk: 56) říká:

Milý daggy24, Bohužel pletete dva významně odlišné pojmy smilstvo a cizoložství. Cizoložství je pojem z doby starozákonní a znamená manželskou nevěru uskutečněnou pohlavním stykem jednoho z manželů s někým mimo manželství. smilstvo je pojem výrazně mladší z doby novozákonní = křesťanské, v latině je to v podstatě nově vytvořený pojem, který umožnil shrnout do jednoho slova všechny zakázané formy sexuálního chování roztroušené ve Starém zákoně mimo desatero jako je: zákaz prostituce, incestu, pedofilie, zoofilních a homosexuálních styků. K tomu ale křesťanští kazatelé přidali i zákaz sexuálního styku nesezdaných, který ve Starém zákoně nebyl. Tam byl zákaz manželské nevěry a prostituce, ale o zákazu sexu v mileneckém stavu se tam nemluví.

daggy24 říká:

OverLord: lenin je prý šťastně ženatý a není katolík, ani se s katolíky příliš nestýká… Běda jeho ženě, kdyby s ním nebyla spokojená a chtěla se rozvést…

lenin „Darebaci prece uceni pana Jezise nenasleduji.“ Nikdo nevidí do mysli druhého člověka, i když navenek vypadá jako vzorný křesťan. Nepomůže ani Duch svatý – když se někdo umí přetvařovat, tak to nikdo nepozná, že jde třeba po penězích a moci…

OverLord říká:

Lenin: Manzela si prirozene mame vybirat podle Bozich meritek. Mel by byt verici a peclive nasledovat slovo Bozi slovy i ciny. Kdyz timto filtrem odfiltrujeme nevhodne kandidaty, tak se muzeme bezobav vdat za chlapce do ktereho se zamilujeme a neudelame chybu. Darebaci prece uceni pana Jezise nenasleduji. Zamilovanost pri spravnem zachazeni vydrzi cely zivot, prakticky to muzeme obcas jeste videt na starych lidech.

Ty už si si našiel manžela Lenin alebo to je len krásny naivný sen ? Alebo si opisoval nedajbože seba ?

Darebaci prece uceni pana Jezise nenasleduji.

To máš skade ? Katolík je automaticky dobrý človek ? Tak prečo potom tí najsvätejší z najsvätejších znásilňujú v božích stánkoch malé deti a miništrantov ? :-)

Partnerku máš ? alebo ti pomáhajú citáty z biblie ?

OverLord říká:

daggy24: Ale nie ! Ako sa tak škaredo mohol správať kresťan ? :-) Asi si mala pozvať Lenina k sebe domov,aby mu čítal citáty z biblie…

A vieš kedy by ti tá biblia naozaj pomohla ? Keby si ho ňou umlátila na smrť :-) Teda aspoň Lenina :-)

daggy24 říká:

Pozor, ale lenin není katolík, tak ho tak neberte, jen fanaticky věří Bibli bez použití vlastního rozumu.

lenin ^ ( 10.5.2009, 23:28 ) daggy24:

Proc jste nedostala idealniho manzela? Hezke vysvetleni je v dopise Jakuba: Necht vsak prosi s duverou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje … Necht si takovy clovek nemysli ze od Pana neco dostane, je to muz rozpolecny nestaly ve vsem co cini. Hezke vysvetleni je pak dale ve 4. kapitole: Chcete mit, ale namate. Ubijite a nevrazite, ale niceho nemuzete dosahnout. Svarite se a bojujete, ale nic nemate protoze neprosite. Prosite sice, ale nedostavate, protoze prosite nedobre. Jde vam jen o vase vasne. Proradna stvoreni! Nevite ze pratelstvi se svetem je nepratelstvi s Bohem? Kdo tedy chce byt pritelem sveta, stava se nepritelem bozim.

Já jsem nedostala ideálního křesťanského manžela, protože jsem snad neprosila a pochybovala? Ne, to není pravda, věřila jsem Bohu, prosila ho a nepochybovala. Nebo jsem prosila nedobře? Jak si to můžeš myslet, když jsi se mnou nebyl na modlitbách. Od 17ti jsem Boha prosila o manžela, v 19ti jsem si myslela, že mi ho posílá. Po 3 a půl letech manželství zkrachovalo, oba jsme byli křesťani. A myslím, že Boží slovo jsem poslouchala víc já než on. On mě nechtěl živit (samozřejmě jsem svůj příjem měla, ale mu to nestačilo, musela jsem kvůli němu brát každou práci, abych nebyla bez příjmu a na něm závislá a dokázala mu, že chci pracovat)

nechtěl mě ani milovat – viz. vyhýbání se i sexu

nechtěl se mnou děti – možná i proto se mnou nechtěl mít sex.

Tím porušoval tři nařízení z Bible.

Jestli takové manželství se dá napravit proti vůli manžela, tak asi jak? Čekat a modlit se? To vše jsme dělali, dokonce chodili i na sezení s pastorem křesťanského sboru. Víte, co mi poradil?Ať manželovi vařím teplé večeře! Jenže ten můj na jídlo večer nebyl, radši si vzal něco z lednice. Ani na sex nebyl, radši si ho vyhonil a pak se jako křesťan pomodlil za odpuštění…než by měl sex se svou ženou…vlastně měl v sexu dost zábrany, chtěl jen klasiku a nechtěl, abych si dopomohla k orgasmu sama.

petmk říká:

Anon: To je jednoduchý. Vyměnili mu mozek za přijímač dálkovýho ovládání a mačkají čudlíky ve Vatikánu… Jak si může zvolit nick podle komunistickýho diktátora, pro kterýho byli křesťani konkurence (= určení k vyhlazení) a propagovat pod tímto nickem křesťanství? Řekl bych, že by Chocholoušek měl klienta, o kterým by se i knížka dala napsat…

Anon říká:

Lenin: Preco ignorujes vsetky argumenty ktore ti tuna davaju ? Vyberies z celeho protiargumentu jedno slovo, hodis dve-tri citacie z biblie a povazujes to za nepriestrelny argument.

Stavim sa ze si taky fanatik, ze si ani neprecitas protiargumenty a ani sa nad nimi nezamyslis. To je presne obmadzenie krestanov, nemyslia. Nezamyslaju sa nad nicim, neuvedomuju si ze mat imaginarnych kamaratov nieje zdrave. Odmietaju logiku a veda je vtomto jasna, cim vacsiu rolu hraje viera v zivote jednotlivca, tym je nizsia jeho inteligencia… To su nevyvratitelne potvrdene fakty. Podla tvojej biblie vznikol svet pred nejakymi 6–7 tisic rokmi, a ludia vznikli tak ako su teraz bozou rukou, no dalsie NEPOPIERATELNE fakty ukazali, ze sa clovek vyvinul z primatov, evoluciou ktora trvala miliony a miliardy rokov… A tiez je dokazane ze Zem existuje ovela dlhsie nez 7 tisic rokov ;)

petmk říká:

lenin: Pokud ten tvůj stvořitel dal lidem lidský rozum, měli by používat lidský rozum a nedělat ze sebe něco extra jako ten nadčlověk ve Vatikánu.

lenin říká:

daggy24: Sexualni pudy nemame ovladat vice nebo mene podle sveho rozumu, ale mame je ovladat tak jak chce Buh. Buh nam dava jasna meritka a kdyz je prekrocime tak pak jsme smilnici a misto Bozi lasky obdrzime Bozi zlobu. Kdyz mame s ovladanim sexualnich tuzeb problem, muzeme se pomodlit a Buh nam s tim pomuze. Ze nam do vyberu manzela zasahuje i zamilovanost? Jisteze. Zamilovanost je prece hezka vec. Manzela si prirozene mame vybirat podle Bozich meritek. Mel by byt verici a peclive nasledovat slovo Bozi slovy i ciny. Kdyz timto filtrem odfiltrujeme nevhodne kandidaty, tak se muzeme bezobav vdat za chlapce do ktereho se zamilujeme a neudelame chybu. Darebaci prece uceni pana Jezise nenasleduji. Zamilovanost pri spravnem zachazeni vydrzi cely zivot, prakticky to muzeme obcas jeste videt na starych lidech. Sexualita a zamilovanost jsou darem od Boha. Kdyz tento dar odmitame (mastrubace, antikoncepce) tak ho pak jiz mit nebudeme. Proc jste nedostala idealniho manzela? Hezke vysvetleni je v dopise Jakuba: Necht vsak prosi s duverou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje … Necht si takovy clovek nemysli ze od Pana neco dostane, je to muz rozpolecny nestaly ve vsem co cini. Hezke vysvetleni je pak dale ve 4. kapitole: Chcete mit, ale namate. Ubijite a nevrazite, ale niceho nemuzete dosahnout. Svarite se a bojujete, ale nic nemate protoze neprosite. Prosite sice, ale nedostavate, protoze prosite nedobre. Jde vam jen o vase vasne. Proradna stvoreni! Nevite ze pratelstvi se svetem je nepratelstvi s Bohem? Kdo tedy chce byt pritelem sveta, stava se nepritelem bozim.

petmk říká:

paulos: jo, a ty spermie posbírají někde cestou, co? :-D

paulos říká:

Ale pavouci neprozivaji orgarmus,ale prenaseji makadly spermie do tela samicky.

petmk říká:

paulos: Pro zvířata je sex záležitost pudů. Ovládnou jev období rozmnožování a na pocity se většinou moc nehledí. Vem si takovýho samce kudlanky nebo pavouka. Ten má v době ejakulace ukousnutou hlavu, takže není nic, čím by to vnímal. Všiml sis někdy, jak u toho kočka domácí vřeští? Kočka byla ďáblovo zvíře mj. i proto, že to vysvětlovali „horkým semenem“, který kočku pálí. Pravda ale jetaková, že u koček dochází během soulože k bolestivýmu uvolnění vajíček. Představ si, že na začátku sexu by tě začalo bolet břicho a dostal jsi křeče… A tak bych mohl popsat několik tisíc zvířat.

paulos říká:

Petmk:kde si prisel ze pro zvirata neni orgasmus prijemny? Orgasmus je prece vyvrcholeni a i pro zvirata by mel byt alespon uvolnujici.

daggy24 říká:

petmk: lenin:

Biblický výraz pro ovládání křesťanské sexuality – sebeumrtvování nízkých tělesných žádostí… tělesné žádosti – chtíč jsou podle Bible nízké-přízemní,ovládat se musí i v manželství – třeba v plodné dny, když nechtějí manželé dítě. Já znám spoustu kvůli sexu frustrovaných křesťanů… Častý problém.

petmk říká:

lenin: Lenine, Lenine! Kdy už konečně přestaneš hanobit záměry stvořitele? Jestli s tím nepřestaneš, flákne tě čert násadou od vidlí rovnou do rozkroku!

Existuje-li stvořitel, vytvořil-li člověka i zvířata, máme všechny orgány od něj. I program, který řídí zvířata a lidi. Jestliže máme od stvořitele mozek na to, aby jsme rozhodovali o vlastním životě, proč ho podle tebe nesmíme používat a musíme poslouchat pár samozvaných kazatelů, co si hrají na zástupce boha a mají patent na pravdu i v případech, kdy pravdu nemají? Není to výsměch stvořiteli a jeho dílu?

Jedna z věcí, co odlišuje lidi od zvířat, je jejich sexualita. Tělo člověka je stavěno a sex – penis nemá uvnitř kost (narozdíl od ostatních savců), ženy mají prsa i v době, kdy spíš zavazí, narozdíl od jelenů nemáme pár sexuálních dní v roce, ale můžeme ho mít kdykoliv, i mimo ovulaci, dokonce i v těhotenství nebo při menstruaci. Přiorgasmu máme fakt příjemný pocity, narozdíl od většiny zvířat. Kdo jiný podle tebe naše těla takhle přizpůsobil a dal si práci s tím, aby všecho vyšteloval, než ten tvůj stvořitel? A neurazí ho, když jeho dary jenom tak zahodíme do kanálu kvůli tomu, že pár pomatenců mává biblí?

Víš ty vůbec o tom, že jsme taky jenom zvířata? V hodně věcech jednáme pudově, opačný pohlaví nás tahá na feromonech jako u brouků, bydlení v paneláku jsme odkoukali od mravenců, misionářskou polohu při sexu od šimpanze bonobo, oblečení u kraba postevníčka, používání nástrojů u ostatních savců… A láska? Ta sídlí v části mozku, kterou mají všichni savci. Jinak by opustili mláďata a nekojili. Takže se zeptej svýho psa, jestli taky cítí lásku boha. Můj souhlasně vrtěl ohonem :-)

Tea říká:

Když křestané něco říkají, nelze to btár jako bernou minci. Často to není pravda. Často to jen tzv. svědectví (přesvědčují jeden druhého jak jsou dobří, takové vyznání víry často dost odlišné od reality). Často kážou vodu, ale pijí víno. V oblasti sexu (a majetku)to platí dvojnásob.

paulos říká:

Petmk:ja vim,na cestinu sem lepak. To priznam.

petmk říká:

paulos: Dvě věci. První, že církve existují proto, aby duchovní bohatli a nemuseli pracovat. Druhá, že neznáš význam slov „žena, růže, píseň, kost“…

paulos říká:

Petmk:chapu to,ale vezneme si priklad z jedne ezopovi bajky:za sedmoro horamy,za sedmero rekamy zil byl jeden rolnik a ten mel zenu a 5 synu. Jednoho dne mu zemrela zena. Aby ochranil sebe i sve syny,pozadal o radu mistniho kneze.ten mu dal sosku boha, ktera je mela chranit. Mohli se do ni davat penize. knez mu rekl,at kazdy den da do sosky penize,a ze on ji kazdy mesic vybere a penize objetuje bohu.5 mesicu vybiral penize. Vsech 5 synu rolnika zemrelo na nemoce.pak se rolnik dozvedel,ze knez napadne zbohatl. Petmk co z toho plyne?

petmk říká:

paulos: Bůh existuje. Ale ne reálu. Existuje v hlavách těch, kdo na jeho existenci uvěřili. A když uvěříš, že něco existuje, stane se to pro tebe skutečností. Takže pro věřící opravdu bůh existuje a je pro ně přesně takový, jak si ho vysnili. A je velký problém, že si ho každý vysnil jinak, protože jenom ten jeho bůh je jediný, pravý a skutečný. A jeho bůh je všemohoucí, takže ho může poslat i zabíjet a může klidně i zakázat sex…

Co se křížových výprav týká, tam křesťani brali muslimskou nadvládu jako urážku jejich boha, takže svatou zemi museli dostat zpět. I za cenu porušení jeho přikázání. Mimochodem, muslimský a křesťanský bůh je jeden a ten samý. Proč by ho mělo urážet, že svaté zemi vládnou ti, kdo něj taky věří? A kdyby ho to přece jenom uráželo, je podle jejich představ všemohoucí a určitě měl možnost zabránit muslimům, aby do svaté země vkročili…

paulos říká:

A jeste priklad z povidky adam a eva. Adam s evou snedli ovoce ze zakazaneho stromu,nacenz ziskali stejnou soudnost jako buh. A on je vyhostil z rajske zahrady. A to i pres to,ze rika ze odpoustet je bozske a milit se je lidske. Prectete si bibli a potom mi reknete,kolikrat buh odpustil. Bez problemu byste to spocitali na prstech jedne ruky. Trochu upravim ten citat o bohu a lidech: buh odposti a casto se mili i pres to ze je jeho moudrost nekonecna.

paulos říká:

Petmk:souhlasim, kdyz prvni krizova vyprava dobyla jeruzalem, tak povrazdili tisice nevinnych lidi. To se bohu libilo. Ale kdyz byl zavrazdenej jeden clovek,tak se mohl po… Co ja vim,tak neni v bibli ci deseti prikazanich bozi rozkaz zabijej lidi s cizy virou. Proste krizove vypravy sou jen dalsi ukazkou,ze buh neexistuje.

lenin říká:

Cephaelis: Mít sex pouze s člověkem, který stojí a za to a se kterým by ti nevadilo mít dítě… no jako teorie dobrý, ale prakticky je to na dnešní dobu dost infantilní názor. Tak je to podle spravedlivych Bozich meritek. Eroticka laska a sex jsou vyhrazeny pouze pro manzelstvi. Vetsine obvyvatelstva to ovsem nikdy moc nebylo po chuti, protoze jelikoz nemeli dar Boziho ducha tak byli presvedceni ze je jim neopravnene braneno v necem na co maji narok. Jezis o nich rikal ze jsou nicemna a cizolozna generace. Jan Krtitel mel taky zajimave vyrazivo. Jestli chlap za něco stojí poznáš až po několika letech společného soužití. Dokud jsi zamilovaná a navíc spolu nežijete v jedné domácnosti, tak to můžeš maximálně tak tušit. Velka vyhoda krestanu je, ze z bible vedi jak velmi rychle poznat, co za cloveka pred nama stoji. Je to velmi jednoduche, vytahnete na nej biblicke zasady a ihned uvidite jestli stoji na strane Satana nebo Jezise. Pokud stoji na strane Satana tak je to nevhodny partner pro krestanske manzelstvi. Co ma spolecneho temnota se svetlem? Uzavirejme manzelstvi pouze v Panu! A nemít celou tu dobu sex? Nemit nejenom sex, ale i neprovozovat zadnou erotiku. Tak to buh od svych nasledovniku zada. Svym prikladem jsou pak doslova Svetlo sveta a sul zeme. Ukazuji ostatnim ze je to mozne nejen vydrzet, ale jeste navic byt stastni. Mít sex jen s jedním partnerem za celý život? Jo, to by bylo krásné. Je to velice velice krasne. Mohu to potvrdit. Ja bych opravdu pral vsem aby takovou lasku zazili, takova zamilovanost vam pak vydrzi po cely zivot. Prectete si treba diskuze na krestanskych webech kam pisi lide co to takhle meli, uvidite jak jsou z toho nadseni a vubec nemaji pocit ze by jim neco uniklo. Techto lidi neni zase tak malo jak si myslite, ale je pravda ze se s tim moc mezi nekrestany nevytahuji protoze v dnesni spolecnosti sklidi jen posmech a tak si zazitky ze sve realizace casto nechavaji pro sebe. Ale tak to nechodí Ve spolecnosti nevericich lidi, kteri nerespektuji bozi zakony a nasleduji jen sve neovladatelne vasne jako zvirata to tak opravdu nechodi. Ale uprimni krestane kteri miluji Jezise se o toto snazi a vetsine se to povede uspesne realizovat. taky mi připadá absurdní odkládat sex na dobu, kdy chci mít dítě. Takto mame pouzit pohlavni styk tak rikajic podle navodu k pouziti od vyrobce. Kdyz to budete delat nebudete mit zadne problemy se sexem, kterych mate podle obsahu tohoto serveru zjevne dost. Ja jsem nikdy takove problemy nemel a opravdu nechapu proc se mne lide zde ptaji jestli mam rad sex se svou manzelkou. Jak je to vubec mozne ze by se nekomu sex nelibil? Ja to nechapu, asi se pak vubec nemilujete a hledate jen sobecke uspokojeni svych vasni. Neznam ani jine krestany co by si stezovali na to ze se jim nelibi sex a jsou to cisti a uprimni lide urcite by mi to za ty leta jiz nekdo z nich davno rekl. To by po světě chodily zástupy třicetiletých panen a frustrovaných mužů odkázaných na masturbaci. Ale vubec ne. Kdyz uprimne uctivate Boha tak nejste zfrustrovani ale stastni, a jste stastni dokonci i uprostred tech nejvetsich nestesti. Tak moc nas Buh jako sve deti miluje. Vim ze jste to nikdy nepoznali, ale treba si prectete nejake zkusenosti s praktickym realizovanim krestanstvi v Bibli, treba ve Skutcich nebo v dopisech. Uvidite ze rani krestane dokazali byt stastni a cisti uprostred zkazeneho sveta, kde jim dokonce hrozila i smrt za neuctivani Cesara.

petmk říká:

lenin: Historii nehledej v pohádkové knížce, ale v učebnici dějepisu. Historie nekončí dopsáním novýho zákona. Svět se od té doby hodně změnil. Problém je, že žiješ 2000 let pozadu. Zkus vzít návod od 100 let starýho auta a nastartovat podle něho auto, který sjelo před měsícem z výrobní linky. Asi budeš tři hodiny hledat v kufru kliku a když si pak nějakou seženeš jinde, stejně nenajdeš otvor pod nárazníkem, do kterýho máš tu kliku zasunout…

Malá exkurze do křesťanství v praxi:

  1. Křesťanství se stalo oficiálním náboženstvím v Římě. Ač tehdy měli křesťani pověst mírumilovných lidí, důvěru císaře Konstantina si získali na válečné výpravě proti Římu. Smyslem válek je zabít nepřátele, křesťanství hlásá „nezabiješ“ a lásku i k nepříteli. Jak to jde dohromady?
  2. Když se stovky let po tom,co svatou zemi obsadili muslimové rozhodli křesťani, že ji dostanou zpět, opět volili násilí. Aby muslimové, kteří mají přísnější víru než křesťani, vůbec vzali zbraně do ruky, museli je vlastní duchovní a vládcové přesvědčit, že boj proti nepříteli má smysl. Před tím platila u muslimů povinnost šířit víru (takže to, o co se marně snažíš ty tady). Trošičku to překroutili, přece jenom – přesvědčit někoho, aby konvertoval k jejich víře, je zbavení světa jednoho nevěřícího. Zabití člověka s jinou vírou taky očistí svět od nevěřícího člověka. A k tomu bonus 40 panen od Alláha, kdo by odolal příkazu boha? Od té doby existuje výklad koránu, který žene muslimy na tržiště s bombou na těle. A nemysli si, že tohle slovíčkaření je jenom u muslimů, v křesťanství by se nešly mraky podobných vychytávek ohledně bible… ;-)

Když přišel ateista pan Novák do nebe, sv. Petr ho prováděl a došli až k vysoké betonové ohradě. Petr povídá: „Tady buď ticho. Za tou zdí jsou křesťani. Oni si myslí, že jsou tady sami…“

paulos říká:

Lenin: myslis si ze kdyby buh ekxzistoval a vsichi by odesly od satana a modlili se, ze by se meli dobre? Ze by v obdobi krize mavnul proutkem a nam by litali peceny holuby do huby? Pak by zivot nemel smysl.

lenin říká:

Pája: Vsadím se, že v průběhu světových válek se mnoho Bohu naprosto oddaných křesťanů vroucně modlilo, aby to Bůh těm Habsburkům Hitlerovi už konečně zatrhl a ukončil trápení milionů lidí. Tuto otazku: Proc Buh pripousti utrpeni si lide kladli odnepameti. Studium bible na to dava jednoduchou odpoved: pro Boha je prioritou cislo jedna pomoci lidstvu vymanit se z otroctvi hrichu. Byl ochoten kvuli tomu i nechat zavrazdit sveho Syna – tak moc miluje lidstvo.

Jelikoz respektuje svobodnou vuli kazdeho jedince, tak nechce lidi zachranovat proti jejich vuli, to bychom pak byli Bozi otroci. Aby bylo rebelujici lidstvo motivovano vratit se k bohu, musi mu byt dovoleno ochutnat vysledky svych cinnosti. Budou se proto objevovat ruzna trapeni, ktera budou s postupem casu narustat protoze se lide dostavaji cim dal tim dale od bozich zasad. Pise se o tom treba v Matousi 24. kapitole. Satan lidem slibuje stesti a prosperitu kdyz se odvrati od Boha, ale nikdy jim nic takoveho nedal. Je to jen nase hloupost kdyz cekame takove jednani od vraha a lhare.

Co dostali? Nic. Buh sve sluzebniky podporuje, dava jim silu aby vydrzeli utrpeni, vytrhava je ze zkousek nastrazenych Satanem. Kdo zustane bohu verny az do smrti obdrzi korunu zivota a vecny zivot v bozim kralovstvi. To je mnohem vice nez by kdy ziskal dlouhym zivotem na zemi. A kdybychom se tu dnes kvůli agresivním muslimům měli všichni vyvraždit, nehnul by ani brvou… S bozi pomoci je mozne zvladnout jakykoliv problem – v Bibli najdete radu praktickych prikladu z minulosti. Musime ale o Bozi pomoc stat a to nejen v dobach krize, ale i v dobach prosperity. Buh nevyslycha modlidby lidi, kteri nechteji cinit jeho vuli. Hezky je to popsane v dopise Jakuba, najdete si trochu casu a cely si ho prectete. Jsme treba ochotni praktikovat miluj sveho souseda jako sama sebe i kdyz se to bude vztahovat na muslimy?

Co se má stát, to se prostě stane a svými motlitbami to neuspíšíte ani neoddálíte. Mate pravdu. Budoucnost sveta je popsana ve zjeveni. My to ani neurychlime ani neoddalime. Ackoliv je teoreticky mozne aby se cele lidstvo napravilo, nestane se tak a ti co se nenapravi pak zahynou. Modlidby nam ale pomohou abychom ze strany Satana presli a vytrvali na strane Bozi.

petmk říká:

Zdiša: Vztah nestojí na sexu, ale na kompromisech. Když má vydržet, musí si být oba jistí, že jim stojí za to ustoupit kousek ze svojí pravdy, aby mohli být spolu. Muž má, už jenom kvůli způsobu myšlení, úplně jiný pohled na svět. Hodně věcí bude vidět jinak než ty a naopak. Oba se musíte naučit spolu vyjít a dělat kompromisy. A musíte si být naprosto jistí, že vám stojí za to být spolu. Představ si vztah jako několik nádrží, naplněných problémy. Celou dobu vztahu z nich pomalu upouštíš. Když jednu z těch nádrží necháš zavřenou a problémy se v ní hromadí, tak ve chvíli, kdy ji otevřeš, vyvalí se vlna problémů a vztah to nemusí ustát. Odkládáním z případných problémů v sexu uděláš časovanou bombu. Vybuchne ve chvíli, kdy je pozdě – v manželství, který se podle křesťanů nedá zrušit… že to klape lidem v tvým okolí je sice hezký, ale to je teď. Bylo to tak vždycky? Neměli před lety problémy? Zeptej se v okolí na prvních pět let po svatbě. Dozvíš se celkem zajímavý věci.

Sex ke vztahu patří a když není vztah založený jenom na něm, nijak ten pár o nic neochudí. Podnikat věci společně můžou společně se sexem i bez něj a vzpomínky budou stejný. Ale fyzický kontakt je víc sblíží a problémy mají menší šanci. Mimochodem, víš, že asi 97% sexuálních styků druhu homo sapiens neslouží k rozmnožování, ale má sociální důvody (upevnění vztahu)?

Zdiša říká:

(pro petmk) však říkám, že uvidíme.;).pokud vím tak ani jeden z nás nejsme tak dokonalí abychom mohli se 100%jistotou říci, že mám pravdu já nebo ty:)..Alexandr ale i všichni ost.).a stím sexem já vás naprosto chápu, že vám to přijde divný..já měla stejný názor..říkála jsme si jejda proč až po svatbě..zvlášt když ti dva už jsou spolu déle etc.., ale potom mi zoubky na kolečkách najednou začly zapadávat a já změnila uplně svůj názor a to i ohledně interupcí…nežádám po vás byste to pochopili a ani bych to nemohla žádat, ale jsme rozhodlá pro sex až po svatbě s tím „PRAVÝM“!!a rozhodně si fakt nemyslím, že bych toho jednou litovala..např.moje rodiče(a znám i plno dalších)spolu měli sex taky až po svatbě a tak pěkná manželstvíí se málo kdy vídí v tomto dnešním moderním světě..a rozhodně se mi nesnažte namluvit, že je to náhoda a nebo že je to tím, jací dva lidi se potkají…ano i to sice hraje roli, ale mnohem důležitější je na čem se ten vztah postaví jestli na sexu, rozkoši, vášni a mládí nebo na společných zážitcích, rozhovorech etc..protože jedině ty vydrží celý život…vitálnmost mládí a vnější krása nikoli!!!se potom nedivím, že pak se porsazuje eutanázie pro staré lidi..vždyt mě by to taky nebavilo když bych si s manželem neměla co říct jen mohla vzpomínat jak jsme spolu v mládí řádili!!!

Metox říká:

lenin: Porozumění Bible. To je tedy pěkně mimo s logikou. Začarovaný kruh, který nejde rozetnout bez vnějšího zásahu. Podobně jako když dostaneš šifrovanou zprávu, ale nemáš klíč k dešifrování, protože je taky zašifrován ve zprávě. Taková nejasná situace je snadným východiskem a záminkou pro různé samozvané interpretátory.

S těma myšlenkama si to tedy představuješ jak Hurvínek válku.

Bůh nemůže nebo aspoň minimálně nechce porušovat zákony, které stanovil, jinak by popíral sám sebe a choval se stejně svévolně a zpupně jako naši pozemští zákonodárci.

Dej si pozor aby ti ta sláva nestoupla do hlavy a nepřerostla v ďábelskou pýchu. „Pamatuj že jsi prach…“

Nesesmilníš je pouhé slovo, které samo o sobě nic neznamená. Klíčová je opět interpretace.

Seriózní a logický přístup je považovat za pravdivé a spolehlivé to co je ověřené a dokázané a ne naopak. Že Bible vyjadřuje Boží vůli je lidské tvrzení, které je exaktně neověřitelné a nedokazatelné. Jde o pouhou víru. Kdo chce věřit, nechť věří, kdo má výhrady a pochybnosti, není povinen. Boží zákon v srdci. Fakt že většina lidí na celém světě se bez ohledu na kulturu dokáže shodnout na určitých základních morálních zásadách, které jsou i v desateru. Všeobecně se bere že je špatné vraždit, krást, lhát apod. Zajímavé ale, že v oblasti sexuální morálky už to tak jednoduše neplatí. Že by to Bůh ve skutečnosti myslel trochu jinak, než tvrdí jeho samozvaní pozemští zástupci? :-)

petmk říká:

lenin: Ještě k poslednímu odstavci.

Bibli sepsali lidi. Od strýho zákona se křesťanství částečně distancuje a apoštol byl přece jenom taky člověk. Bible byla přeložena a překlad dělal taky člověk, takže není věrná tomu, co bylo napsáno.

Stvořil-li bůh člověka, máme od něj ještě jiný písmo. V každé buňce našeho těla je DNA, kterou by v tom případě vytvořil nejvyšší. v tom případě by v DNA byla zakódována jeho myšlenka na to, jaký má být člověk. Jak dlouho má žít, v jakým věku se může rozmnožovat, jakým způsobem má myslet, … Toto písmo, bez zkreslení překladem a lidskou interpretací vytváří tělo člověka tak, aby dokázal přežít ve světě. Toto písmo nám mj. dává sexualitu, kterou nelze zcela ovládat vůlí, protože sídlí v oddělené části mozku, kde nejsou myšlenky. Napevno máme zakódovanou sexuální orientaci, pohlavní znaky, chuť na sex… Hádej, od koho, pokud stvořitel existuje a napsal program v DNA? Hádej, kdo tam zakódoval, že se rodíme nazí a ne v nějakým plášti? Hádej, kdo tam dal erekce už během vývoje v děloze?

petmk říká:

lenin:

  1. Pokud bůh stvořil člověka a dla mu při tom rozum, tak mu dal ten druh rozumu, který chtěl, aby člověk používal. To znamená, že v tom případě by jsme měli lidský rozum proto, že stvořitel chce, aby jsme používali lidský rozum. Božský rozum používat nemůžeme, a to z jednoho jednoduchýho důvodu. Rozum, to je vyhodnocování okolního světa na základě vědomostí a zkušeností. Bůh je podle učení křesťanů vševědoucí, my ne.
  2. Nahrazení myšlenek je zajímavá teorie, ale v praxi fungovat nebude. Člověk má totiž v principu tři mozky (když počítám i kmen mozkový a podvěsek mozkový, tak pět). Racionální myšlení je doména pouze neokortexu, tam se dá blafovat. Ovšem hypofýza bude vyrábět hormony bez ohledu na to, jestli se zrovna modlíš, nebo někoho naháníš se sekerou v ruce. Hypotalamus ti při vyhodnocení vizuálního nebo pachovýho kontaktu s atraktivní samičkou pořád bude velet, aby ses s ní pokusil spářit. Bez ohledu na to, o co se zrovna šedá kra mozková snaží. Takže nahrazení myšlenek mohl vymyslet jenom někdo, kdo úplně ignoruje strukturu, s jakou byl náš mozek vytvořen.
  3. Brzo po tom, co jsem se naučil programovat, jsem zjistil, že program je jakoby světem sám pro sebe a já jsem pro ten svět bohem. Vytvořil jsem jej, dal mu pravidla a pak se vyvíjel tak, jak jsem měl v plánu. Napsal jsem desítky, možná stovky prográmků a dospěl jsem k závěru, že pokud sám poruším pravidla, který jsem v programu zadefinoval, začne se chovat nepředvídatelně, protože najednou jeho části přestanou na sebe navazovat a nakonec se sesype. Poškodí data, sám se smaže a v horším případě, když řídí třeba obráběcí stroj, může pracovníkovi utrhnout ruku. Takže existuje-li bůh a je modrý (jak věřící předpokládají), podobným zásahům se vyhne, aby nezlikvidoval svoje dílo. není tudíž podstatný, jestli má nebo nemá moc obejít přírodní zákony, protože při jeho deklarované moudrosti by to stejně neudělal.
  4. Bůh nemá pravdu, protože neexistuje. Boží přikázání tudíž taky neexistují. jedná se o pravidla, který vytvořil člověk, aby ovládal lidi. Důkazem budiž například to, že hříchy na tomto světě neodpouští žádný bůh, ale církev (tedy organizace, tvořená lidmi) prostřednictvím duchovního (faráře). Co je hřích, určuje Vatikán(a tam, pokud vím, nikdo nadpřirozený není) na základě nějaké tisíce let staré knížky. Je s podivem, že se (oficiálně) ta knížka tisíce let neměnil, ale jakmile se církvi cokoliv hodilo do krámu (jako třeba desátky, odpustky, vraždy…), okamžitě si dokázali najít v té knize argumenty pro jejich podporu. Když se jim něco nehodí do krámu, tak tu stejnou knihu ignorují, i když tvrdí opak toho, co oni. Není to divný?
  5. Člověka od zvířat odlišuje pouze schopnost komunikace a abstraktního myšlení. Tudíž největším „darem“, který máme proti zvířatům, je vnímat okolí, uvědomit si je a pochopit je. Jsme vytvoření tak, aby jsme přijímali informace o světě, předávali je ostatním a vyvozovali z nich závěry. Každý z nás má schopnost samostatně posoudit informace, který se k němu dostanou. Jestliže o nich neuvažuje a přijme jako fakt (církevní) dogmata, tento největší dar zahazuje.
  6. „Nesesmylníš“ je především slovo. Slovo, to je kód, který má v mozku přiřazený nějaký význam. Stejně jako třeba „pes“ je kód pro zvíře, co právě dřímá za dveřma na chodbě. Ale angličan by jej měl uložený pod kódem „dog“… Stejně tak jeden kód může skrývat několik významů. Řeknu-li zmíněnýmu angličanovi „ring“, může jít prstýnek, kruh, nebo dokonce o zvonění. Nelze tedy vycházet z jednoho slova bez definice souvislostí a bez toho, že by ten, kdo tento kód slyší, znal jeho význam. A ta definice je pouze částečná. Co je definováno, to je překrouceno církví k nepoznání.

„Nezabiješ“ je z pohledu Bible stejně významný slovo, jako „Nesesmylníš“. Jan Hus (a další) by mohl vyprávět, jak ho nezabili ti, kdo hlásali „Nezabiješ“… Když mají právo porušovat „boží pravidla“ ti, kdo je hlásají a když jsou si před bohem všichni rovní, proč by se měl na jedno slovo ohlížet kdokoliv jiný? Nepřijde ti to uhozený?

lenin říká:

Metox: Interpretaci Bible odmítáš ale co jiného je asi to sledování jejího ducha? Bible nas krome vlastnich prikazu a narizeni uci jakym zpusobem ji mame spravne porozumet. Mame se naucit se na svet Bozskym rozumem a ne tim lidskym. Kdyz ji pozorne sledujeme tak si vsimneme boziho zameru s lidstvem.

Jak chceš ale spoutat myšlenky, které ti samy vyskakují i proti tvé vůli a čím víc se je snažíš potlačovat, tím je to horší? Tohle je velmi jednoduche, nemuzete myslet na dve veci soucasne, Kdyz myslite na Boha a jeho laskyplny zamer s lidstvem tak soucasne nemuzete myslet chtive na zenu ktera neni vase manzelka. Takze myslenky nepotlacovat, ale nahradit.

Boží zásahy jsou rovněž záležitost náležité interpretace. Pokud si to někdo představuje jako nadpřirozené porušování přírodních zákonů, je zřejmě pěkně mimo. Buh neni omezen prirodnimy zakony. Kdyby byl nebyl by svrchovany protoze by to co vytvoril melo nad nim moc.

V přírodě je to zařízeno tak jak to Bůh chtěl a stvořil a řídí se to jím stanovenými přírodními zákony. Prirodni zakony nejsou schopni lidi prekracovat o tom zadna. Bozi narizeni ale schopni prekracovat jsou, Buh chtel aby meli moznost volby odmitnout nasledovani bozi vule a informoval nas take k cemu to potom vede. Lidstvo jako celek ale bohu neveri a tak si najivne mysli ze mohou bozi zakony porusovat beztrestne. Kdyz si prectete bibli jako dopadaji lide nenasledujici boha a jake jsou vysledky jejich cinnosti a porovnate to se soucasnym stavem veci tak uvidite ze Buh ma pravdu.

Není to náhodou hříšná pýcha, snažit se člověka vytrhávat z jeho stanovené pozice a stavět ho někam výše? Neni, lidi narozdil od zvirat maji schopnost odrazet bozi slavu. To je to, co je odlisuje od zvirat. Pokud bozi slavu dobrovolne odrazet nechceme tak zijeme jako zvirata, cimz zahodime ten nejvetsi dar ktery jsme kdy dostali.

Ohledně sexuální morálky toho v Bibli není popsáno zas tolik a přesný výklad do všech detailů a důsledků je opět dílem náležité interpretace. Sexualni moralku neni treba rozebirat v bibli do detailu protoze je velmi prosta – zakladem je ,,nesesmilnis''. Vetsina lidi neni ochotna toto pravidlo nasledovat, jaky smysl maji pak diskuze o detailech? Nejdriv se nucte abecedu a pak zacneme cist vety.

Kde bereš neotřesitelné přesvědčení o tom že Bible je jediným spolehlivým a závazným vyjádřením Boží vůle a že je prostá omylů? Bible nikdy o sobe nerika ze je jedinym vyjadrenim Bozi vule. Treba o pohanech je psano ze Izraelitum byl dan bozi zakon a pohanum byl napsan do srdce – a tak se nemohou vymlouvat pred bohem na svou neznalost. Bible je spolehliva, protoze se jeste neprokazal opak. Konec koncu autorem bible je Duch svaty, ktery chyby delat jiz z principu nemuze.

Alexandr říká:

zda se mi to divny… v dnesni dobe nesmet masturbovat ani mit sex,kdyz ten ted ciha na kazdem kroku.

petmk říká:

Zdiša: Po smrti nás budou soudit naši blízcí. Buďto budou v dobrým vzpomínat a budeme žít v jejich vzpomínkách dál, nebo čas odvane vzpomínky na zlo a s nima i nás. A naše tělo, narozdíl od katolických duchovních (slepé větve evoluce), bude žít dál v DNA našich dětí. Přesně podle pravidel, kterýma se řídí svět.

Zdiša říká:

no jsme věříí..a nemyslím si,že jsme nějak duševně chorá:Da ani si nemyslím, že když člověk věří v Boha a pocituje Boží přítomnost by měl jít do blázince..ale je pravda, že je prokázáno, že když je někdo blázen tak to osobě ani neví…tak třeba nakonec my věřící blázni jsme:Da však to uvídíme všichni co nás posmti čeká..jestli nás bude opravdu soudit Bůh nebo se porpadnem do vakua…

petmk říká:

Tereza: Víš, co je to paranoidní schizofrenie? To je duševní nemoc, která se projevuje právě tím, že pacient věří, že jej pronásledují představy (fiktivní, někdy i nadpřirozený bytosti) a reálně je vnímá. Je to nemoc, dokonce se dá léčit pomocí psychofarmak. Křesťanství se pojevuje tím, že člověk věří, že jej sleduje imaginární bytost, která pak po smrti sečte jeho hříchy. Jak ukazuje Luula, dokonce s tou bytostí i komunikuje, tedy ji vnímá. Jak vidíš, jediný rozdíl je, že křesťany nezavírají na psychiatrii a nedávají jim na to prášky, jinak projevy jsou úplně stejný…

OverLord říká:

Tereza: A aké názvy pre to máš ? :-) Zrazu som povrchný a ešte nejaký volgarizmus k tomu,že som vyjadril svoj názor ? :-) Vtipné..kresťania ľudí odsudzujú ale je hriech odsudzovať takých kresťanov…

Tereza říká:

Přirovnávání víry v Boha k duševní chorobě je známka naprosté povrchnosti člověka, který to vyslovil. Vlastně bych pro to měla i jiné názvy, ale nechci být vulgární.

Metox říká:

OverLord: Lidi prostě potřebují v něco věřit. Správný postřeh, bohužel. Ať už se jedná o Křesťanského Boha, jiné bohy či bůžky, včetně různých moderních. Podobně je to s vírou, i ateismus či různé moderní ideologie jsou vírami. Různých organizací a vůdců zneužívajících důvěru obyčejných lidí je též nespočet. Prostě žádné optimistické vyhlídky :-(

OverLord říká:

daggy24: Dosť vtipné to o tom vyháňaní démona :-)

Väčšina kresťanov je typ povrchných a naivných ľudí :-)

Ľudia potrebujú v niečo veriť…len škoda,že to církev zneužíva vo svoj prospech…veď len to,že 2000 rokov sú s financiami v pluse a ich majetok je skutočne obrovský hovorí samo za seba…nechápem,ako môžu byť církevní predstavitelia takí moralisti,keď sú to väčšinou skazení ľudia s pedofilnými sklonmi :-)

daggy24 říká:

OverLord: Víra je jen iluze,že nasloucháš Bohu,Bůh nemá hlas,který by mohlo být slyšet…To,co věřící považují za hlas Boží,je jen práce mozku,který zpracuje dohromady informace ze svědomí,rozumu a emocí a pudů a podle toho,co věřící člověk považuje dle Božích přikázání za správné,se nakonec rozhodne.Někdy víc věří rozumu-podle Božích přikázání,jindy citům a pudům a považuje je za vedení Duchem Božím a rozum jde mimo… Rozhodování našeho mozku je těžké ať už u věřících nebo nevěřících a může vést k omylu,neboť nemáme rentgenové oči,abychom vše (každého) prohlédli ani prorockého ducha,který by přesně poznal,jak se vše vyvine v budoucnu.

Proto je víra,že dostanu vhodného manžela jen proto,že upřímně věřím v Boha a jeho vedení,velmi naivní. Někdy,když není člověk v pořádku,může považovat za hlas Boha projevy duševní choroby jako sluchové nebo zrakové halucinace nebo paranoidní myšlenky.Nebo za projev démonů a místo aby se šel léčit na psychiatrii,snaží se vyhánět démony modlitbami vlastními nebo druhých věřících,kteří také v psychiatry nevěří.

OverLord říká:

Luula: Myslíš siže Boh rozhoduje za teba alebo že ti pomáha sa rozhodnúť správne ? :-) Podľa mňa sa rozhoduješ sama a mať vzťah s imaginárnou postavou je v psychologických kruhoch považované za chorobu…tak prečo potom nie sú všetci kresťania blázni a toleruje sa im to ? :-) prepáč ale ja sa musím smiať :-)

daggy24 říká:

Luula: Může nebo musí? Vyjít to může, ale každému nemusí.Neříkej,že stačí se modlit a Bůh ti dá vše, co si přeješ a na 100% poznáš jeho vůli a věřící se nemůže splést při výběru partnera,i když se modlí a upřímně věří… Je to jen iluze a náhoda.Jinak by byl křesťanský svět plný dokonalých věřících manželských párů,ale světe div se,oni mají úplně stejné problémy jako nevěřící manželé.Jde jen o to,aby v partnerství před svatbou a v manželství správně komunikovali a shodli se v určitých názorech,uměli se domluvit,dělat kompromisy a aby se vzájemně přitahovali i sexuálně a rozuměli si. A to najednou uvolnit svou sexualitu po svatbě,když předtím se ji snažili potírat nebo ovládat,mi připadá jako šok. Jak vy jste to řešili,sexuální touhu před manželstvím?Byly nějaké doteky,líbání,mazlení,petting,masturbace o samotě nebo vzájemná,nebo jste se drželi „od těla“ a jakýkoliv dotek intimních partií považovali za smilstvo? Považujete masturbaci (onanii) jako náhražku za sex,dokud člověk je svobodný,za správnou nebo ne?

Luula říká:

daggy24: každýmu to může vycházet…

daggy24 říká:

Luula: Tak to jsi šťastná,že ti tvůj život vychází podle tvé víry. Jiní to štěstí neměli.

Luula říká:

A ještě jedna a prakticky nejdůležitější věc :) Já můžu mít šťastné manželství a kvalitní sexuální život jenom díy tomu, že jsem celý svůj život vydala Bohu, který mě vede a radí mi co dělat, jak se chovat a vůbec s každou situací, která se v mém životě objeví mi pomáhá. Mám s Bohem vztah, který je založen na důvěře, protože jsem si jistá tím, že On by mi nikdy neporadil něco zlého, něco co by mi ublížilo. :)

Luula říká:

Všem :): Jsem vdaná a taky to byl můj první kluk se který jsem měla sex (až po svatbě) a taky nejsem katolička :), takže určité praktiky této organizace neuznávám.

Ano, Bůh mi poradil, kdo bude ten nejlepší partner pro mě, ale záleželo už jenom na mě, jestli se rozhodnu s tímto partnerem být nebo ne. Bůh nikdy nikoho do ničeho nenutí, protože respektuje svobodnou vůli každého člověka. A Bůh mi poradil, až poté, co jsem se Ho zeptala :). Nevnucoval mi svůj názor. A souhlasím s tím, že se člověk může splést a vstoupit do vztahu s někým, kdo se nakonec ukáže v úplně jiném světle, než např. před svatbou. A rozhodně si nemyslím, že se křesťan nemůže rozvést, naopak mám známou (křesťanka), které jsem to sama doporučila, protože její manžel ji mlátil. Bylo to jenom na ní, jestli s ním zůstane nebo ne. A tak je to pokaždé. Z Božího pohledu je manželství smlouva. Smlouva mezi dvěma lidmi, kteří se zavazují k určitým věcem. A pokud jeden z nich tuto smlouvu poruší, tak pak už to záleží jen na tom druhém co udělá. Teď mám na mysli, např. fyzické – psychické týrání, nevěra apod. Nikdo nikoho nemůže nutit, aby byl s někým, kdo ho ponižuje a ohrožuje jej na životě a Bůh je ten poslední, kdo by to chtěl. Já se na Boha dívám jako na svého „otce“ a nevím, který normální otec by chtěl, aby jeho dítě trpělo jenom proto, že se jeho partner začal chovat jako zvíře.

No a co se týče sexu – ano, někdy to může být ze začátku složitější, ale vše zálěží jen na komunikaci. Všechno se dá naučit. A to mluvím ze své zkušenosti ;). Souhlasím s tím, že je naivní si myslet, že nám to hned po svatbě všechno najednou půjde úplně samo a bude to jako v těch romantických NAIVNÍCH filmech :). Nepůjde – ale ono ani tak nezáleží na tom, jestli máš toho správného partnera, jako spíš na tom, jestli jsi ochoten zapomenou na svoje potřeby a vnímat potřeby toho druhého a učit se :). (Opět to musí být vzájemné, protože jednostranné „dávání“ nejde vydržet věčně.) A tohle všechno je potřeba probrat ještě před svatbou – jak už jsem řekla je to o komunikaci a o rozhodnutí. Já jsem se rozhodla, že chci být ta nejlepší manželka, milenka, maminka, přítelkyně pro mého manžela a on se rozhodl úplně stejně, ale tohle jsem věděla už před svatbou – poznala jsem jeho charakter a neměla jsem nasazené růžové brýle jako někteří. věděla jsem moc dobře, že není dokonalý. A to je problém zklamaných křesťanksých manželství. Myslí si, že když jim partnera schváli Bůh, tak půjde všechno automaticky a vše bude dokonalé, ale ono to tak není, protože my jako lidi jsme nedokonalí a děláme chyby. A pak už záleží hlavně na těch lidech jaké budou mít manželství. No.. mohla bych se tady rozepisovat donekonečna, jestli si chcete přečíst víc mých názorů na tohle téma, tak se podívejte na stránky www.prozeny.estranky.cz tam je to podrobněji popsáno a vysvětleno. :)

daggy24 říká:

Luula: Duševní zranění (vážné) z rozchodu mají jen ti,co si myslí,že to byl ten jediný pravý,zatímco ten druhý zjistí,že to není to pravý. Zranění jsou ti,co se příliš upínají na toho druhého a berou mu svobodu rozhodnutí. Př. Přece mě nemůžeš opustit,když tě tak šíleně miluju… Každý má právo se rozejít,když se to s tím druhým nedá z nějakých důvodů vydržet nebo to prostě není ono a byl to omyl. Splést se ve výběru partnera může každý.Bůh nám nepošle toho „pravého“.Toho si musíme najít sami.Někdo má štěstí napoprvé a jiný až podesáté,podvacáté.Moje teta třeba našla toho pravého,který jí vyhovuje,až kolem padesáti.V mládí se vdala a měla dvě děti,musela se rozvést,protože manžel byl alkoholik,dělal scény a děti byly psychicky na tom špatně,že se počůrávaly.Pak už jen hledala nového muže,ale jak říkám,na toho pravého narazila až kolem padesáti.Každý nemá to štěstí najít toho pravého na celý život.

A ani když si vezmeš křesťana (který vypadá na první pohled dokonale),nemusíš mít vyhráno.

Jedna křesťanka se v 18ti vdala za křesťana,který byl v církvi uznáván jako starší a měl autoritu a vyučoval.V manželství se z něj vyklubal despota,ponižoval ji a urážel a poté ji nutil,aby mu „vykouřila“.Jednou ji tak deptal,že od něj utekla a běžela v bačkorách a nalehko 5km do města (k někomu se vybrečet,asi k mámě nebo kamarádce),a to byla celkem zima.Nakonec se po pár letech rozvedla.

Další křesťanka se vdala za mladého muže,co vypadal jako dobrý křesťan.Po čase se z něj vyklubal zloděj a vrah.Šel vykrást firmu (která patřila pastorovi sboru) a když se mu do cesty postavil vrátný-hlídač,zabil ho.Byla to aféra,která se dostala až do televize.Byla to 90.léta.

Další křesťanka si vzala křesťana,protože si myslela,že je to partner od Boha.Po třech letech se už často vyhýbal s ní spát,nehledě na to když k tomu došlo jednou za čas,nic z toho neměla.Snažila se to s ním řešit,promluvit si,ale nikam to nevedlo.Pak jí řekl,že ho už nepřitahuje,taky že je nula a že si jí neváží (nebyla prý podle jeho představ).A kdyby nebyl křesťan,tak by se s ní rozvedl.Ona si řekla,že to nemá teda cenu a odešla a po půl roce odloučení podala žádost o rozvod.

Podotýkám,že všichni tito lidé,pokud vím,spolu spali až po svatbě a byli to „bibličtí křesťané“,a nebyli z žádné sekty,která by jim brala jejich svobodu.

petmk říká:

Luula: Mimochodem, k tomu AIDS – k tomu nepotřebuješ sex. Je známo třeba několik případů, kdy se lidi nakazili při poskytování první pomoci u autonehody – stačí se říznout o sklo nebo o plech a pak přijít do styku s krví HIV pozitivního zraněnýho. Nebo naopak, takhle tě HIV může nakazit tvůj zachránce, který ani nemusí vědět, že to má. Takže bere-li církev virus HIV jako trest za nevěru, proč taky nedodá, že je to i trest za pomoc bližnímu v nouzi?

petmk říká:

Luula: Taky myslím, že ty citový zranění vznikají z naivních představ a ignorování reálnýho života. Je potřeba mít na paměti, že ke vztahu na celý život nestačí, když se člověku vzbouří hormony. Dokonce ani dvěma lidem. Zamilovanost je chemická droga v mozku, vyprchá. Pak už rozhoduje, jak si ti dva rozumí, jak si dohodnou kompromisy, jaký mají názor na vztah a hlavně, oba dva musí chtít být spolu. Jinak to nemá smysl.

Monogamie na celý život je krásná myšlenka, ale to je komunismus na první pohled taky. Existuje jenom pár druhů savců, kteří jsou celoživotně monogamní a člověk (ani jiný druh primátů) mezi ně rozhodně nepatří. Naopak, samička u savců má za úkol vybrat nejlepšího samce a samec má naprogramováno ulovit co nejvíc samiček. Je to v genech (takže ve tvé víře to znamená „dáno bohem stvořitelem“).

Počítej s tím, že mladý člověk je většinou dost naivní a dokud nezíská zkušenosti, neměl by dělat vážnější, celoživotní závazky. Někdy může trvat i několik let, než si uvědomí, že to není ten pravý. Ale obzvlášť katolická víra omylnost člověka v této oblasti nepřipouští… Přitom je evidentní, že jsme vybavení na to, aby jsme sami našli a poznali partnery pro život. Nefunguje to tak, že by někdo tam nahoře rozhodl, poslal ti do cesty na první pokus někoho, s kým vydržíš celý život. Potkáš jich několik, ale máš možnost výběru. Když s tím nepočítáš, tak rozchody pak bolí víc, než je nutný.

Ideální (aspoň z mýho pohledu) je takzvaná seriálová monogamie. To znamená, že si někoho najdeš, žiješ s ním a poznáváte se. Buďto nemáte potřebu se vyměnit a zůstanete, nebo je důvod ke změně a zkusíš dalšího, dokud si s někým nekápnete do noty. A každá špatná zkušenost ti ukáže , jaký tvůj ideál být nemá. Získáš zkušenosti, poznáš vlastní preference… A protože máte možnost si udělat zdravotní testy a po dobu života ve společné domácnosti jste jenom spolu, není možnost nákazy moc vysoká.

Katolíci tomu říkají život v hříchu. Podle nich je potřeba poslouchat rodiče, není možnost změnit partnera,… Dost to připomíná časy, kdy se svatby domlouvaly ve chvíli, kdy mladí měli tři roky :-( Je 21. století, každý máme svůj život, každý máme možnost se rozhodnout, jak a s kým ho prožijeme a každý při tom může udělat chybu. A měl by mít možnost tu chybu napravit. To některým církvím nějak uniklo… Nejmenovaná církev se snaží svým věřícím vsugerovat, že jim bůh sešle někoho na celý život, poznají ho na první pohled a vydrží jim to do smrti. Ale musí spolu žít ve společné domácnosti, aby se poznali a to jde jenom po svatbě. A svatbu můžou vzít zpátky jenom na přímou žádost do Vatikánu. A když papínkovi úředníčci nedají štempl, máš prostě smůlu. Je ti 24, představ si, že jsi vdaná a bezdětná. Uteče ti manžel, i když ses snažila ze všech sil manželství udržet a biologický hodiny tikají. A teď ti dá kněz, který v životě spal jenom s ministrantem na výběr – buďto doživotně bez chlapa (a tím i dětí), nebo tě vyloučí z církve. Co by pro tebe bylo horší?

Pokud jde o sex a partnerství, je lepší se neřídit knihou z dob, kdy svatby domlouvali rodiče jako vyšší autorita. Vztahy nebrat jako definitivní, ale brát je vážně a snažit se je udržet při životě.