Bible a sexualita – 1.díl: Pohled do Starého Zákona

Abychom pochopili pohled dnešního křesťanství na otázky sexuality, musíme se nejdřív podívat do Bible – Starého Zákona, odkud vychází mnoho zákonů a nařízení, která ovlivňují vývoj učení křesťanství v Novém Zákoně. Jaké poselství nám tyto přísné staré židovské zákony mohou přinést do dnešní moderní doby? Přečtěte si a popřemýšlejte…

Řády očišťování

Vyvíjející se židovský národ – Izraelci hledající novou vlast dostali od Boha prostřednictvím Mojžíše spoustu důležitých zákonů a předpisů týkajících se morálky a pohlavního života. Nejznámější je tzv. Desatero, není však jediným, odkud se odvíjí budoucí křesťanské základy a názory. Knihy Mojžíšovy obsahují i spoustu řádů očišťování, které mají původně nábožensky – rituální význam, ale ve své podstatě jsou vlastně hygienickými předpisy, které mají chránit před nákazou. Jsou to pravidla očišťování po výtoku, výronu semene a menstruaci. Je třeba se omýt vodou a vyprat si šaty, aby byl člověk očištěn. (2.Mojžíšova 15.kap.)

Mužská obřízka

Zvláštním náboženským rituálem, kterým se Izraelci odlišovali od okolních pohanských národů a zůstává židovskou tradicí dodnes, je mužská obřízka. Podle 1.Knihy Mojžíšovy promlouvá Bůh k Abrahamovi, praotci budoucích národů země kenaanské, jednímž z nich je i budoucí izraelský národ: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán…“(1.Moj.17:7–12)

Přestože je obřízka pro židovský národ náboženským rituálem, má důležitý význam zdravotně-preventivní. Usnadňuje hygienu mužského pohlavního údu a tím chrání před některými nemocemi (viz. ). Navíc zabraňuje budoucím problémům s fimózou (viz. slovník ) nebo příliš dlouhou předkožkou. Celkově tedy mužská obřízka přispívá ke zdraví a plodnosti mužů a druhotně i žen.

Cizoložství a smilstvo

Projděme si tedy několik konkrétních příkladů ohledně smilstva (cizoložství), panenství a manželství:

Hříchem je již dychtit po čemkoli,co patří tvému bližnímu: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni…“ (2.Moj.20:17) – toto je součást posledního přikázání Desatera.

„Nesesmilníš (nezcizoložíš)“ (2.Moj. 20:14)

Smilstvo – cizoložství je jakýkoliv sexuální kontakt mimo manželství. Cizoložství jakožto svedení manželky bližního je postihováno nejpřísněji: „Kdo se dopouští cizoložství se ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.“ (3.Moj.20:10)

Mírnější jsou tresty pro svedení panny, která nebyla zasnoubena: „Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno. Jestliže by se její otec zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.“ (2.Moj.22:15–16) Jiný případ ale je, je-li dívka zasnoubena jinému muži: „Když dívku, zasnoubenou jinému muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete je oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že ve městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního.Tak odstraníš zlo ze svého středu.“ (5.Moj.22:23–24) „Jestliže nalezne muž zasnoubenou dívku na poli a zmocní se jí a bude s ní ležet, zemře jenom ten muž, který s ní ležel. Dívce neuděláš nic. Dívka se nedopustila hříchu hodného smrti. Vždyť ji našel na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil.“ (5.Moj.22:25–27)

Krvesmilstvo, homosexualita a zoofilie

Starý Zákon také přísně zakazuje sexuální obtěžování, krvesmilsvo a sexuální styk i s nevlastními příbuznými, homosexualitu a zoofilii: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu.“(3.Moj.18:6)

Dále následuje výčet všech blízkých příbuzných, kterých se to týká, ať vlastních nebo nevlastních. Již sexuální obtěžování příbuzných je těžké provinění, a co teprve pohlavní styk! Ten už se trestá smrtí

Postoj k homosexualitě a zoofilii: „Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.“ (3.Moj.18:22–23)

“Každý, kdo se dopouští kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.“ (3.Moj.18:29)
Ve 20. kapitole 3.knihy Mojžíšovy je však trestem za stejná provinění smrt. Takže nejspíš záleželo na shovívavosti soudce, jaký stanovil trest.

Prostituce a transvestitismus

Zakázána je mezi Izraelci prostituce: „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.“ (3.Moj.19:29)

Starý Zákon také varuje před transvestitismem: „Žena si na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo tak činí.“ (5.Moj.22:5)

Proč tak přísné zákony?

Těmito zákony a nařízeními se mělo dosáhnout silného a zdravého, morálně uvědomělého židovského národa, který by se lišil od okolních pohanských národů, kde vládla promiskuita a šířily se pohlavní nemoci. Toho měl být Izrael uchráněn.

Panenství dívek před svatbou mělo zajistit jednak zdraví a morální čistotu dívky vstupující do manželství, jednak uchránit společnost před narozením nemanželských a materiálně nezajištěných dětí.

Od Starého Zákona k Novému…

Tak toto byl pohled do Starého Zákona. Postoj novozákonního křesťanství k těžkým hříchům v oblasti sexuality je poněkud umírněnější. Ježíš ve svém učení ruší trest smrti za sexuální hříchy a nabízí odpuštění všech hříchů, pokud jich člověk lituje a opouští je, snaží se jich svou vůlí dále nedopouštět. Pokud však někdo stále opakuje stejné hříchy a není vidět jeho snaha změnit se, je na lidech ve vedení křesťanského sboru, aby to posoudili a rozhodli o jeho vyloučení z křesťanského společenství. Tak to funguje až dodnes ve všech křesťanských církvích, které uznávají autoritu Bible jako Božího slova.

Jak se dívá na sexualitu Nový Zákon a moderní křesťanství, bych ráda osvětlila v dalším článku.

Poučení na závěr:

Buďme rádi, že žijeme v moderní době, kdy sexualita není tabu a můžeme si vybrat svou cestu. Známe rizika sexu a máme mnoho prostředků, jak se chránit před nežádoucími chorobami a otěhotněním. Můžeme si vybrat cestu sexuální abstinence, než potkáme toho pravého, cestu pettingu, kdy si užíváme sexuálních hrátek s minimálním rizikem otěhotnění, cestu sexu se známou ochranou anebo se pustit do sexu bez ochrany, buď proto, že jsme nezodpovědní a riziko podceňujeme, anebo že máme plnou důvěru ve svého partnera, že nám od něj nehrozí žádné nebezpečí. Máme svobodu, je to jen na nás a našem svědomí, naší morálce a schopnosti se ovládat. A také se musíme řídit zákony naší země, pokud nechceme riskovat trestní stíhání.

Další díl:

Bible a sexualita – 2.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Metox říká:

Íví: Nevím o tobě nic konkrétního takže netuším odkud své názory máš. Určitě netvrdím, že máš cokoli společného s církví. Akorát se ty tebou přednesené myšlenky a argumenty krásně shodují. Tak jsem na to poukázal. Ohledně naivity a souvisejícího bych to viděl podobně jako další účastníci této diskuze.

Cephaelis říká:

Íví: No, já jsem všemi deseti pro, aby spolu nesouložily děti, ale duševně vyzrálí jedinci. Jenže někde mezi tím patnáctiletým puberťákem a třicetilelým člověkem, který chce rodinu je takové pásmo, kdy už chceš žít plnohodnotný život zahrnující i sex a dítě ještě nechceš. Abstinence je sice řešení, ale kolik lidí to vydrží? A proč vlastně? Není lepší zabezpečit se spolehlivou antikoncepcí a normálně žít?

Nedokážeš si představit, že by ses rozcházela s někým, kdo je tvůj sexuální partner… Promiň, ale ono to nebolí o nic míň, když jste si byli blízcí a ten sex spolu neměli.

Můžu se zeptat, kolik ti je?

Íví říká:

to Cephaelis:

Psala jsem ti, ale jaksi se to smázlo.

Takže to trochu zkrátím.

Nepřipadá mi od věci mít pohlavní styk teprve, když jsem fyzicky schopna zabezpečit alespoň základní potřeby pro příp. narozené dítě. Vždycky tu ta možnost je, žádná antikoncepce není stoprocentní. Na potrat by se mi nechtělo. A dávat dítě k adopci? Rozhodně ne. Přestat teď studovat? Víš, že to reálně nepřipadá v úvahu. Dneska musí mít maturitu každý.

Další fakt, v krátkosti, nechci a nedokážu si představit, že bych se rozcházela s někým, kdo byl můj sexuální partner a měla jsem s ním styk. Už normálně to bolí dost, natož, když máš k někomu tak blízko. Nepřijde mi infantilní se pokušet tomu vystříhat.

Íví říká:

Metoxi, nenuť mě tvrdit, že jsi omezený a předpojatý materialista. >;-P Mám touhu to udělat, ale vzhledem k tvému údajnému vztahu k logice se mi to příčí.

Je totiž silně narušen představou, že beru ppr jako jediné „povolené“ řešení. Upřímně, je mi jedno, co tvrdí církev, dokud to nepodloží něčím pádným. (Zatím tomu tak není. Jasně, jsou tu potvrzení lidí, že to funguje, ale to ostatně i antikoncepce.)

Mít určité idee je pro člověka jako žijící bytost normální, každý nějakou má. Tak mi prosím kvůli tomu netvrď, že jsem najivní. :-I Možná nekonvenční a praštěná, ale myslet si myslím zvládám zrovna tak dobře jako ty.

petmk říká:

Íví: No a ještě se chtě nechtě musím zastat farmaceutických firem. Nemají to jednoduchý. představa, že jenom smíchají tři vodičky a jsou z toho kapky proti kašli, je trochu mimo. Mám pár let praxe v R&D (research and development) a i když to nebylo ve farmacii, dokážu si živě představit, že připravit recept na ty vodičky není žádná sranda.

Napřed musíš zaplatit tým vědců, který objeví účinnou látku, mechanismus jejího účinku a způsob, jak a v jakým množství je třeba ji aplikovat. Na to potřebuješ peníze, protože musíš mít odborníky a ti jdou k tomu, kdo víc platí. Odborníci potřebují čas laboratoř. V laboratoři musíš topit a svítit, potřebují přísun materiálu, krmení pro potkany, chemikálie, likvidaci toxickýho a biologickýho odpadu… Takže když se budu držet hodně při zemi, máš malou laborku s 10 lidma. Zařízení počítej podle náročnosti tak 10–25mega, měsíční provoz minimálně pět mega. Výzkum chce čas, takže musíš počítat, že výsledky budou třeba za pět let (buďme optimisti), kdy dodají zprávu, že látka X v určené koncentraci látka blokuje množení buněk nádoru Y, ale se seznamem možných vedlejších účinků. Ten cár papírů tě stojí 5×12×5M + 20M = 320 melounů. Další věc je vymyslet, jak efektivně dostat lék tam, kde je potřeba, ověřit vedlejší účinky, interakce s jinýma lékama, zkoušky na zvířatech, pak na lidech… Dalších 5–10 let v tahu a dalších minimálně 500M je pryč (naroste to třeba o odměny pro dobrovolníky v klinických testech). Pokud všechno dopadne dobře, musíš vzít výsledky a nechat lék schválit. Bez schválení ústavem pro kontrolu léčiv ho nesmíš vyrábět. Za schvalovací proces už zaplatíš jenom pár melounů… Když máš všechno v kapse, potřebuješ tým biochemiků a techniků, aby ti postavili výrobní zařízení. Asi bude trochu rozdíl mezi výrobou 50mg účinné látky pro potkana na týden a 50kg pro výrobu… Takže příprava technologie zhltne řekněme dalších 50M. To všechno je ti na pytel, pokud o tom léku neví doktoři a nikomu ho nenapíšou. Takže musíš do světa poslat obchodníky, zaplatit reklamu a informační kampaň… V téhle chvíli startuješ výrobu. Měla jsi velký štěstí, máš jenom miliardu v mínusu. Prodáváš lék a z prodeje musíš tu miliardu splácet, samozřejmě s úrokama. Jediný zdroj příjmů je prodej léků…

Aby to nebylo tak jednoduchý, může tě předběhnout konkurence. Než dáš lék do oběhu, je v povědomí jejich a jsi v nevýhodě, pokud nemáš něco výrazně lepšího. I s lepším lékem můžeš narazit na zvyk na konkurenční lék. Výzkum se může dostat do slepé uličky, lék se nepovede vyvinout a musíš to zaplatit z jiných výrobků. Taky léčíš lidi, může to mít u někoho vedlejší účinky. Někdo užívání nepřežije, pozůstalí vysoudí milionový odškodný… Jsou tam i rizika a dobrý manažer s nima musí počítat. Takže když už mají nějaký dobrý lék, o který je zájem, musí nasadit takovou cenu, aby pokryli celý vývoj léku, propagaci, výrobu, přilákali investory na zisk a a mohli investovat do novách linek… Ani kdyby do toho šel majitel firmy s tím, že chce pomáhat lidem, nemá šanci bez brutálních nákladů na výzkum, který se mu musí vrátit z prodeje. Jinak zbankrotuje. Tohle fakt není o charitě a nikdo si nemůže dovolit rozdávat léky zadarmo.

petmk říká:

Íví: Jinak tvou naivitu obdivuju. Zamilovanost je potvora, sexu neodoláš. Hlavně ne na začátku. Ale jak spadnou růžový brýle… Souhlasím s Cephaelis, že jediný způsob, jak trochu poznat partnera nebo partnerku, je pár let ve společným bytě. Ale znám i jednu holku, která se vdala po třech letech vztahu, za čtyři roky od svatby pořídili dítě a pak zjistila, že její manžel chce být na prvním místě a protože nepřekousl, že se věnovala jeho synovi a ne mu, začal ji psychicky týrat… Je to holt riziko, ani po letech nemusíš vědět pravdu. Je nesmysl žít pod jednou střechou s někým, koho miluješ a nic s ním nemít. To nezvládne prakticky nikdo.

petmk říká:

Íví: *Kalendářová metoda * je něco jinýho, ta vychází jenom ze sledování kalendáře. Ale stačí stres, nachlazení nebo podobná drobnost a všechno je jinak. Když k tomu přidáš třeba sledování bazální teploty, tak ti změna prozradí ovulaci třeba v případě jejího posunutí kvůli stresu… Ta spolehlivější alternativa sleduje tvoje tělo a na základě několika parametrů si můžeš spočítat pravděpodobnost otěhotnění. Takže víš, že třeba dneska máš 20% pravděpodobnost, že může dojít k otěhotnění a je na tobě, jakou si dáš hranici spolehlivosti a co jsi ochotná risknout. Musíš ale perfektně znát svoje tělo, být pečlivá, vědět, co si můžeš dovolit a mít pevnou vůli, aby sis dokázala odepřít sex. To se opravdu nedá naučit za dvě hodiny v rodince, musíš se o to zajímat, hodně nastudovat a dlouhou dobu sledovat tvoje tělo, abys věděla, co se v něm děje a poznala, když něco není v pořádku (třeba kvůli nemoci)… Spolknout jeden prášek denně nebo si třeba nalepit náplast a po týdnu vyměnit je pohodlnější a bezpečnější. A za komfort se platí…

Metox říká:

Íví: Trefa do černého, krásně jsi popsala důvody, které vedou katolickou církev k propagaci této metody a zatracování ostatních. Prostě co se nám nehodí, zakážeme jako nemorální a nepřirozené a povolíme pouze to, co vyhovuje našemu vidění světa. Pomocí omezení a nedostatků dané metody si pak zdůvodníme a ospravedlníme naše původní názory. Jak prosté. Sice hezké a řada lidí na to skočí, ale logicky to rozhodně v pořádku není.

Jinak mám dilema, jestli se rozepisoval více a snášet nejrůznější argumenty, anebo si pouze pomyslet něco o naivním idealismu a nechat to být. Sice mám nutkání k prvnímu, ale nedostatek času mně nutí k druhé variantě.

Cephaelis říká:

Íví: Mít sex pouze s člověkem, který stojí a za to a se kterým by ti nevadilo mít dítě… no jako teorie dobrý, ale prakticky je to na dnešní dobu dost infantilní názor. Jestli chlap za něco stojí poznáš až po několika letech společného soužití. Dokud jsi zamilovaná a navíc spolu nežijete v jedné domácnosti, tak to můžeš maximálně tak tušit. A nemít celou tu dobu sex? Mít sex jen s jedním partnerem za celý život? Jo, to by bylo krásné. Ale tak to nechodí a myslím, že to není ani bezpodmínečně nutné. Nejsem žádnou propagátorkou promiskuity, ale taky mi připadá absurdní odkládat sex na dobu, kdy chci (nebo by mi nevadilo) mít dítě. To by po světě chodily zástupy třicetiletých panen a frustrovaných mužů odkázaných na masturbaci.

Ano, farmacie je byznys. Ale ve chvíli, kdy máš vážný zdravotní problém a lékaři ti podají život zachraňující lék, tak to zase tak moc nevadí, že?

Íví říká:

pemk: Neodpovídám za daný servr.

Bavím se o možnosti ochrany zvané „PPR“. Neřeším tu, jestli je antikoncepce správná či špatná. K tomu, ať řeknou jiní. Momentálně nemám možnosti se nějak podílet na přeurčování morálních norem. :-) Hádám, že ještě dlouho a možná nikdy mít nebudu.

Mohu ti říct pouze můj pohled na věc. To jak se zachováš ty nechávám na tobě.

K informování dětí ve školách. Budeš se možná divit, ale u nás se tohle řešilo jen jako „kalendářová metoda“, které jsme se samozřejmě všichni s učitelkou zasmáli a šli jsme řešit antikoncepci.

Íví říká:

To Metox: Mám zájem na ekologii a nerada podporu marketing. :-) Tudíž myslím že ano, vyplatí se učit. To, že se případně můžeš přepočítat tě aspoň motivuje, abys měl sex jen s člověkem, kterému věříš a který „stojí za to“. Nemá přeci cenu mít tak blízko k někomu, ke komu nic necítíš.

Nesouhlasím s tím, že mít dítě je vážný problém. V dnešní společnosti je tohle silně mlživý fakt. Vždyť si vem – je spoustu bohatých rodin, které mají jen jedno dítě, nanejvýš 2 a další by brali jako problém. Tím ubývá populace v Evropě a je čím dál víc třeba Indů.

Mám za to, že každý by si měl rozmyslet, jestli na to už má, spát s někým. Vždycky existuje možnost, že se to „tzv. nepovede“ či spíš povede :-) a splní to svůj účel a pak babo raď. Sám víš, co znamená potrat pro holku. Jednak vážný zásah do její psychiky, pak také možnost, že už nikdy nebude mít děti. Bez ohledu na „ničení života“ embrya atd. by to měla být poslední možná alternativa řešení.

Velice s tebou souhlasím – musíme se řídit rozumem a zachovávatt si odstup. Proto se snažím racionálně uvažovat a zjistit nejlepší metodu, bez ohledu na reklamy a trend, který je zrovna in.

daggy24 říká:

http://prolife.cz/?… Dost mě překvapilo tak extrémní odsuzování umělého oplodnění jako těžkého hříchu tímto hnutím a hláška,že „církev“ je proti.Která církev?Církví je mnoho a hnutí ===„prolife (Pro život)“ není církví===. Je to hnutí,které na počátku bojovalo proti umělým potratům,ale teď už se snaží pošpinit veškeré antikoncepční metody kromě přirozeného plánování rodičovství metodou periodické abstinence a také metody umělého oplodnění.

Těžkou hříšnost umělého oplodnění=== zdůvodňují hříšnou a ponižující masturbací muže k získání spermatu a zabitím přebytečných embryí.

Není to pravda.

Jsou i varianty pro věřící,jak se nedopustit hříchu.Ke spermatu může manželovi pomoct místo pornočasopisu milující manželka svou přítomností – je to hřích,když chtějí spolu dítě? a oplodnit je možné jen tolik vajíček,kolik chtějí vložit do dělohy embryí.Žádné nemusí být zmrazeno ani zničeno ani dáno k výzkumu. A k redukci nadbytečných plodů v děloze ženu nikdo nenutí.Dnes se umisťují do dělohy maximálně 3 embrya a pokud se uchytí všechny,není zas tak velký zdravotní problém si je nechat.Vždyť už v naší republice bylo i tolik čtyřčat! V případě dárcovství si zastánci hnutí „prolife“ odporují v tom,že dítě má nárok na své předky a zároveň tak moc doporučují jako nejvhodnější alternativu adopci,při které dítě nemá právo své genetické předky poznat.

petmk říká:

Íví: Metox má pravdu. Jako psavec vím, že někdy člověk stojí před problémem – vynechat nějaký detail, nebo ho popsat s tím, že článek bude dlouhý a nepřehledný? rozdělit dlouhý článek na dva a riskovat, že se (v případě sexusu) někdo pustí do experimentování dříve, než dostane všechny informace? Nebo riskovat, že dlouhý článek nebude nikdo číst? Většinou je potřeba informace ořezat a nechat jenom to nejnutnější. Pak se ale člověk dostane do situace, že nějaká drobnost chybí. Jako umě ve středu, zkoušel jsem v práci nový čip a vyčítání dat fungovalo úplně jinak, než to bylo v dokumentaci. Fungovalo to až na patnáctý pokus, když jsem do něj omylem poslal jinou sekvenci příkazů… Být to HA nebo něco podobnýho, bylo by zle.

I když něco detailně popíšeš, neznamená to, že informace dorazí do mozku čtenáře. Znám hodně zbrklých lidí a je někdy lepší jim v jejich zájmu nějakou informaci vůbec nedávat. Takový člověk slyší „Bla bla bla bla bla je bla bla bla spolehlivá.“, když říkáš „Pokud má dívka pravidelný cyklus, je tato metoda relativně spolehlivá.“ :-(

Metox říká:

Íví: Něco zkušeností z laboratoří během studia. Ve skriptech je popsána nějaká metoda, na papíře to vypadá zcela jednoduše. Potom ale člověk přijde do laboratoře, začne experimentovat a najednou se diví, proč nic nefunguje a nevychází jak má. Trvá dlouho, než vychytá všechny problémy a zvládne danou práci natolik, aby se dostávaly spolehlivé výsledky. No a takto to funguje obecně, i při použití metod antikoncepce. Odpověz si sama, zda je rozumné a únosné věnovat spoustu času a energie pečlivému studiu a učení se určité metodě s tím, že než dojde k bezpečnému zvládnutí, dojde rovněž k řadě chybám, z nichž každá může znamenat vážný problém (nechtěné těhotenství). Pak možná pochopíš proč odborníci propagují ty metody, které jsou nejvíc blbovzdorné.

Farmacie je samozřejmě byznys, ovšem jako cokoli jiného. A je naivní věřit všelijakým alternativám. Všem jde akorát o moc a o peníze. Jediná šance zachovat si ode všeho skeptický odstup a kritické uvažování.

petmk říká:

Íví: Moc nad lidskou myslí je stejná motivace, jako peníze (a někdy se k jejich získání taky využívá). Nerad tě zklamu, ale jsou to normální lovci dušiček, něco na způsob sekty. Z normální věci se snaží udělat něco, co všechno povýší do duchovního rozměru, změní lidem jejich život od základu a to vše díky jejich duchovnímu osvícení. Vyjdou z faktů, aby měli argumenty na šťouraly. Přimíchají k tomu svou ideologii, ochutí to trochou líbivých frází a servírují na udici jako návnadu… Stačí si přečíst a použít to opačně, abys neotěhotněla. A není pravda, že se o tom neví. Každý, kdo měl někdy ve škole biologii a dával pozor ví, že existuje menstruační cyklus, ovulace a k oplodnění je třeba vajíčko. To je ten reálný základ. Líbivé fráze na dochucení jsou „respekt muže k ženě“ a podobně. Odfiltruj si to a co zbude? Učení několika fanatiků, kteří věří, že jedna buňka má větší morální cenu, než práva a životy lidí.

Trochu jsem se do toho začetl a kdybych nevěděl dost o mechanismu fungování HA, asi bych se vyděsil. Dost věcí je tam vytržených z kontextu a psaných tak, aby neznalý člověk propadl pocitu viny z užívání jakékoliv antikoncepce. klasika je třeba http://prolife.cz/?… Cituji: *Je dobré se však opírat o jasná fakta a ta předkládají v informacích pro lékaře a v příbalových letáčcích přímo výrobci hormonální antikoncepce. Tak např.: ** u jednofázové hormonální antikoncepce nazvané Logest výrobce u popisu mechanismu účinku mj. uvádí: „Dochází ke změně děložní sliznice a ta není schopna vajíčko přijmout“; ** u Diane-35: „Je rovněž ovlivněno dozrávání děložní sliznice, takže zahnízdění (nidace) event. oplodněného vajíčka je ztíženo“; *

Obojí je to kombinovaná HA, která navíc obsahuje estrogen. To znamená, že vajíčko vůbec nedozraje! A když není vajíčko, tak nevidím problém v tom, že se nemá kam zahnízdit. Změna děložní sliznice je spíš vedlejší účinek blokování menstruace a funguje jako brzda. Navíc se autoři těch stránek snaží vzbudit pocit, že k zahnízdění oplodněnýho vajíčka dojde vždycky. Kdyby se podívali do literatury, zjistili by smutnou skutečnost, že úspěšnost je statisticky kolem 30%… A co víc, těhotenství začíná zahnízděním oplodněnýho vajíčka do děložní sliznice. Když k tomu nedojde, není těhotenství a tím pádem se nedá ani přerušit…

P.S. Diane-35 není deklarována jako antikoncepce, ale jako lék na zvýšenou produkci androgenů a přecitlivělost na ně, která má antikoncepční účinek jako bonus.

Íví říká:

Čau, taky jsem něco našla. :-)

http://prolife.cz/?…

Je to podle mě docela fajn nápad a něco do sebe to taky má. Trochu jsem o tom hledala a má to lékařské podložení. Tj. není to žádná blbost, ale opravdu to existuje a funguje to.

Biznis je děsná věc. Občas si říkám, že jediné, co ve farmacii hraje roli, jsou peníze. Z toho důvodu se ani dětem ve škole nesdělují všechny způsoby, jak zabránit nechtěnému těhotenství.

petmk říká:

AceBird: Proto je právě potřeba používat rozum a opatření, jako je karanténa… A nezasahovat ani do společenských zvyků, ani do přírody. Nestěhovat rostliny a živočichy,…

daggy24 říká:

AceBird: Pravda: jiné národy přistěhující se do jiné země mohou přinést nové nemoci a nové, někdy škodlivé zvyky,ohrožující zdraví lidí. Indiáni nám za alkohol darovali třeba tabák…

AceBird říká:

Já bych zas až tak nerozlišoval očistu národa od nemocí a očistu národa od jiných národů. U primitivních národů (např. židé v době exodu) může být fatální i přílišná imigrace. Protože jiné národy mají jiné nemoci nebo zvyky, proti kterým není vyvinuta imunita (zdravotní, ale i právní). Např. imigrace evropanů do Ameriky zlikvidovala indiány také díky alkoholu, indiáni na oplátku předali syfilis.

petmk říká:

Pája: Našel jsem to na http://www.vulgo.net/index.php?… a pokud je to pravda, asi se dodatečně začnu zajímat o historii :-)

Pája říká:

petmk: to teda zajímavý je:) slyším to poprvé:)

petmk říká:

Pája: Omluva přijata. Taky se omlouvám, že nevnímám sex jenom jako izolovaný jev bez souvislosti s okolím. Spojení víry, sexu a ideologie je vždycky zajímavý, ale většinou s odsupem pár set let nebo pár tisíc kilometrů.

Ostatně, docela zajímavý prý bylo třeba zavádění křesťanství u nás. Tehdy prý křesťani například nevěru odpouštěli tak, že ženě odřezali malý pysky a přibili je na dveře… atd.

Pája říká:

Souhlasím s daggy24. Petmk: Jo, já mám z dějepisu vždycky 1 a hodlám to studovat, takže vím, o čem mluvíš. Ale myslela jsem, že když se bavíme o jednom konkrétním tématu, tak všem dojde, jak to myslím:) Antisemitismus a podobně je z úplně jiného soudku. Pokud byl s pochopením mého komentáře problém, tak je chyba na obou stranách-za tu svou se omlouvám.

petmk říká:

daggy24: S tím souhlasím. Jenom upozorňuju, jak to dopadá, když člověk věří na právo národa očistit se od někoho/něčeho. Tohle právo neexistuje (nebo spíš by nemělo existovat), protože znamená porušení práv těch, od koho se chce společnost očistit.

Lidi jsou holt tupý stádo. Nač se namáhat s přemýšlením, když je tak pohodlný to nechat na jiných…

A politici jsou tak opilí mocí, že ignorují nejenom vlastní zákony, ale i ty přírodní a fyzikální… Třeba jeden nejmenovaný rakouský politik nedávno ignoroval společenský zákon, zakazující pití při řízení a telefonování při řízení, k tomu přibral ještě ignorování faktu, že alkohol zpomaluje reakce a myslel si, že v jeho případě neroste kinetická energie s druhou mocninou rychlosti. Víckrát už takovou chybu opakovat nebude…

daggy24 říká:

petmk: Každá společnost může mít stanovenou určitou morálku a ideje. A pokud se najde vůdce, který chce mít národ-společnost podle svých ideálů, ať už se to týká morálních hodnot nebo čistoty rasy nebo sexuality, může k tomu použít drastické metody vystěhování nebo zabíjení lidí, kteří se něčím odlišují.

Sami si tvoříme zákony – nebo nám je diktují politici, které si zvolíme… Sami je musíme nebo nemusíme dodržovat a neseme za to zodpovědnost.

Některé zákony jsou přírodní a současná vláda nám je nenařizuje…jen nás může varovat naše společnost – osvěta, (škola, výchova) a jindy nás varují instinkty a svědomí.

petmk říká:

Pája: Očištění může mít víc významů. Tady se nezmiňují jenom choroby, ale i odlišení se od jiných kmenů. A každý, kdo má základní vzdělání, se povinně setkal s historií. Příkladů, kdy došlo k očišťování národa nebo myšlenky je plno. Jenom v 20. století:

 • Stalin a jeho čistky.
 • 2. světová válka – očištění germánskýho národa.
 • 2. světová válka – japonský nacionalismus.
 • Únor 1948
 • Rudí khmerové v Kambodži – asi jako Stalin, ale brutálnější a s využitím dětských vojáků.
 • Sovětský vpád do Afghánistánu
 • Čínský vpád do Tibetu
 • Severní Korea vs. Jižní Korea
 • Bývalá Jugoslávie v 90. letech
 • Islámský terorismus.

A to jsou jenom případy, na který jsem si vzpomněl během pěti minut a v rámci 20.století. Připomínám, že z dějáku jsem míval pravidelně 3ku, historie jde mimo mě a poslední hodinu dějáku jsem měl před nějakýma 13 – 14 rokama…

daggy24 říká:

Pája: V té době před mnoha tisíci lety ale mělo všechno svůj smysl, a tak když někdo cizoložil, pošpinil tím svého manžela nehledě na možnost nemanželského dítěte nebo šíření nemocí. Žena muži náležela a měla ho poslouchat. Muži tehdy mohli mít i víc žen, aby mohli mít co nejvíc potomků, ale žena mohla mít jen jednoho muže. Když byla manželka neplodná, muž si mohl vzít ještě jednu. Když byl bohatý a měl otrokyně, mohl spát i s nimi, ale ony nebyly svobodné a nemohly už si pak vzít jiného muže. Změnilo to pak až křesťanství, ale stejně pak záleželo na tom, kdo kde vládl, jaké byly zákony a jestli platily pro každého stejně…

Homosexualita byla považována za nečistou a zvrácenou. Představte si, že se muž oženil, aby vypadal normálně, ale měl chuť na muže a s nějakým se vyspal. Ten se vyspal s jiným, který měl taky ženu. tak se mohla šířit „nečistota“ – neboli riziko nemocí a ti muži museli z povinnosti spát i se svými ženami a ohrozit je tak taky. Promiskuitní a nemorální chování muselo být potrestáno a „nečistota“ vymýcena. Všichni víme, že homosexuálové mohou mít problém najít stálého a věrného partnera, nejsou vázáni rodinnými povinnostmi, častěji jsou promiskuitnější, takže jsou rizikovější skupinou pro šíření pohl. nemocí a taky anální styk představuje větší riziko, v konečníku mohou být častěji trhlinky ve sliznici a usnadnit nakažení. Omlouvám se homosexuálům, kteří jsou stálí a věrní…ale většinou je to tak.

No a tehdy nebyly kondomy a jediná možnost, jak tuto „nečistotu“ vymýtit, byl trest smrti. Prostě někdo přišel na to, že střídání partnerů a nečistý anální styk ohrožuje zdraví a morálku lidí a tak se to muselo zakázat pod pohrůžkou trestu smrti.

Dnes máme sice kondomy, ale nikdo nás nekamenuje, a myslíme si, že si můžeme dělat, co chceme… Na kondomy často v návalu vášně zapomínáme, ale HIV stále hrozí trestem smrti za nezodpovědné sexuální chování. A nemusí to být chyba naše, může nás nakazit partner, který se vyspí bez ochrany s někým nakaženým. Takže pokud si nejsme 100% věrni nebo nepoužíváme 100% kondomy, stále je tu nějaké riziko.

Pája říká:

Mmm: máš asi pravdu, myslím, že kdo odsuzuje obřízku prostě jen neví, o čem mluví. Cephealis: Aha, už chápu:) Ale myslím, že jsem se vyjádřila dost jasně, lidi, kteří se na sexusu účastní diskuzí nejpravidelněji jsou podle mě dostatečně vzdělaní, aby mě pochopili:) Jinak samozřejmě kdo chce, tak si hledá bůhvíjaké jiné výklady v každé větě, na kterou narazí, ne jen v té mojí. Takže kdo tápe: Trestat smrtí promiskuitu a šíření chorob touto cestou bylo zcela namístě, ovšem trestání odchylek typu homosexualita doteď nechápu a nijak neomlouvám.

daggy24 říká:

Mmm: Nevím,jestli je někdo,kdo si to myslí…Obřízka je prospěšná,ale pokud pro ni nejsou zdravotní indikace,není nutná.

Mmm říká:

hmm.. a proč si tolik lidí myslí, že ten kdo má obřízku je méněcenej nebo co? … to jsou prostě jen hloupý a neví že je to naopak poměrně přínosný a nebo tady lžete?

Cephaelis říká:

Pája: Já jen říkám, že se tady balancuje na hraně. Ty napíšeš slovní spojení „chtěli svůj vyvolený národ jen očistit“ a myslíš tím ochranu před pohlavními chorobami. Ale další člověk to může pochopit úplně jinak. Třeba tak, že odlišností je třeba se zbavovat.

daggy24 říká:

K5: Díky za zajímavé informace.Zajímavé by bylo udělat průzkum mezi izraelskými Židy,hlavně rozdíl mezi ortodoxními a neortodoxními. A také v USA mohou být rozdíly mezi židovskou populací žijící mezi ostatními a ortodoxními Židy žijícími v komunitách.

K5 říká:

Drobně článek upřesním. Od obřízky (není-li lékařsky vynucená zúžením předkožky) i židé již ustupují. Na území ČR byly za posledních 17 let provedeny 4 obřízky židovských miminek. Porodnost židovské komunity je ovšem mnohem větší.

petmk říká:

V této souvislosti bych rád připomenul (v rámci dnešního dne boje proti AIDS), že letos u nás došlo k nejvyššímu nárůstu infikovaných v historii. A jak na potvoru většinou u mladých do 30 let :-( Všechno je to podle odborníků o zodpovědnosti, mladí si neuvědomují, že HA proti nákaze nechrání.

Paradoxem je, že teď se všechno otočilo. Zákaz sexu, který měl chránit před nákazou, si ŘK církev vyložila podle sebe (jak jinak) a využívá ho ne k tomu, aby chránila lidi, ale k tomu, aby si upevnila svou moc. Věrnost je sice super zbraň proti nákaze, ale zakazování kondomů domorodcům v Africe s tím, že jsou to nástroje ďábla, to už fakt jde těžce proti smyslu bible. Ne nadarmo se říká, že bůh dal lidem víru a ďábel církev.

V dnešní době to funguje asi takhle:

 1. Duchovní přesvědčí věřícího, že sexualita je nečistá a kdo masturbuje nebo souloží, ten páchá ohavný čin.
 2. Věřící se rozhodne, že už ty ohavný věci dělat nebude. Podstoupí očistný rituál (zpověď), při které jsou mu odpuštěny předchozí hříchy. Jde s dobrým pocitem domů.
 3. Věřící abstinuje. Sexuální pud nejde vypnout, chuť na sex roste a věřící jej přemáhá, protože si myslí, že to zvládne. Jak roste chuť, musí na to myslet pořád víc a vědomě potlačovat sexuální pud. Výsledkem je, že nedokáže myslet na nic jinýho. Trpí jako zvíře, ale duchovnímu řekl, žeto je v pořádku a bůh ho jenom zkouší.
 4. Věřící to nezvládne a spáchá tu ohavnost. Ustoupí nadrženost a nastoupí uvolnění. NE na dlouho, prakticky okamžitě, jak ustoupí připitomělý úsměv na tváři, nastupuje pocit viny a věřící se užírá kvůli tomu, že se provinil.
 5. Věřící jde za duchovním s pocitem viny. Potřebuje, aby mu bůh odpustil. Chudák je z toho tak na prášky, že si ani neuvědomí, že duchovní je jenom člověk jako všichni jiní a nemůže odpouštět za boha. Opakuje se celá historie od bodu 1.

V době, kdy se jelo na odpustky, to musel být zlatý důl. Mít pětikačku za každý orgasmus, tak si platím Billa Gatese, aby mě v klaunským převleku leštil prkýnko na WC.

Pája říká:

Metox doplnil moji myšlenku. Trestat promiskuitu smrtí byla v podstatě tenkrát jediná cesta, jak se zbavit pohl. chorob. Ano, vraždili, to nepopírám-ale kdyby to nedělali, tak by se to mezi nimi vesele šířilo a raz dva by pomřela polovina populace. Petmk má jinak samozřejmě pravdu. Cephealis: Tvoji myšlenku moc nechápu-pokud se vztahuje k dnešní době, tak pochopitelně souhlasím, ale co se týče doby, o které mluvíme, stojím si za svým. Chtěli se ochránit.

Metox říká:

Ajka: Pravda, kromě dobově a místně podmíněných záležitostí existují i obecně platné a nadčasové zásady. Na pohlavních chorobách je právě vidět ten vývoj s časem. Dnes díky možnostem moderní medicíny a dostupné ochraně představují o poznání menší hrozbu než ještě v relativně nedávné době (před 50 – 100 lety). Nechci v žádném případě vybízet k lehkomyslnosti a podceňování nebezpečí. Nicméně pro naše předky představovaly pohlavní choroby podstatně vyšší hrozbu. Dále neexistovala účinná antikoncpce. V důsledku těchto faktů tehdy měla přísnější sexuální morálka své racionální opodstatnění.

Ajka říká:

Lecos smysl nemá a nechtěla bych v té době žít, např. nechat si nadiktovat manžela od rodičů a muset s ním žít pořád, ikdyby to byl tyran, na druhou stranu, lecos by smysl pořád ještě mělo, protože pohlavně přenosné choroby zdaleka nevymizely, ale lidé se podle toho dnes mnohdy nechovají.

Metox říká:

Osobně považuju za nejdůležitější zdůraznit právě ten dobový kontext vzniku morálních norem a jejich podmíněnost praktickými záležitostmi, zejména hygienou. To by si měli patřičně uvědomit všichni (nejen náboženští) tradicionalisté a moralisté. Leccos co bylo z praktických důvodů tenkrát rozumné, nemá již nyní smysl.

Cephaelis říká:

Pája, petmk: „Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly.“

Mně osobně běhá při vaší konverzaci mráz po zádech. „Myslet to dobře“ je fráze, kterou nemůžete omlouvat zločiny. Zrovna v době, kdy jedno ze světových náboženství intenzivně vede svou svatou válku vůči všem ostatním, mi připadá absurdní, psát něco o dobrých úmyslech. Buď budeme žít vedle sebe a učit se vzájemně se tolerovat (v mezích zavedených právních norem) nebo všichni chcípnem v důsledku lidské blbosti a pocitu nadřazenosti jednoho nad druhým.

petmk říká:

Pája: Jistě. Židi chtěli vyčistit svůj životní prostor od promiskuitních a od nežidovských obyvatel. Paradoxně je po pár tisících letech málem zlikvidovala podobná snaha – árijci chtěli vyčistit svůj životní prostor vyčistit od neárijců a homosexuálů… Je to asi paradoxní, ale princip je úplně stejný. Nezapadneš do společnosti, zemřeš…

Pája říká:

Oceňuju odstavec „proč tak přísné zákony“. Většina lidí se na ty jejich tresty dívá s odporem jako na nejděsivější dopad doby nevzdělaného starověku a málokdo si uvědomuje, že to mělo své důvody. Dnes jsou takové tresty a postupy samozřejmě nepřípustné, ale tenkrát to v podstatě mysleli dobře-chtěli svůj „vyvolený“ národ jen očistit.

Alestaire říká:

Jsem tak rád, že žiju v téhle době, kde si už každej může relativně dělat co chce. Doufám, že už se to bude jenom a jenom lepšit. :) Moc se mi líbilo pojetí sexuality v knížce Cizinec v cizí zemi (Robert A. Heinlein). :-)

Lucka99 říká:

To je fááákt moc přísný a kor když je ukamenují:-(