Bible a sexualita – 1.díl: Pohled do Starého Zákona

Abychom pochopili pohled dnešního křesťanství na otázky sexuality, musíme se nejdřív podívat do Bible – Starého Zákona, odkud vychází mnoho zákonů a nařízení, která ovlivňují vývoj učení křesťanství v Novém Zákoně. Jaké poselství nám tyto přísné staré židovské zákony mohou přinést do dnešní moderní doby? Přečtěte si a popřemýšlejte…

Řády očišťování

Vyvíjející se židovský národ – Izraelci hledající novou vlast dostali od Boha prostřednictvím Mojžíše spoustu důležitých zákonů a předpisů týkajících se morálky a pohlavního života. Nejznámější je tzv. Desatero, není však jediným, odkud se odvíjí budoucí křesťanské základy a názory. Knihy Mojžíšovy obsahují i spoustu řádů očišťování, které mají původně nábožensky – rituální význam, ale ve své podstatě jsou vlastně hygienickými předpisy, které mají chránit před nákazou. Jsou to pravidla očišťování po výtoku, výronu semene a menstruaci. Je třeba se omýt vodou a vyprat si šaty, aby byl člověk očištěn. (2.Mojžíšova 15.kap.)

Mužská obřízka

Zvláštním náboženským rituálem, kterým se Izraelci odlišovali od okolních pohanských národů a zůstává židovskou tradicí dodnes, je mužská obřízka. Podle 1.Knihy Mojžíšovy promlouvá Bůh k Abrahamovi, praotci budoucích národů země kenaanské, jednímž z nich je i budoucí izraelský národ: „Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem.“ Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán…“(1.Moj.17:7–12)

Přestože je obřízka pro židovský národ náboženským rituálem, má důležitý význam zdravotně-preventivní. Usnadňuje hygienu mužského pohlavního údu a tím chrání před některými nemocemi (viz. ). Navíc zabraňuje budoucím problémům s fimózou (viz. slovník ) nebo příliš dlouhou předkožkou. Celkově tedy mužská obřízka přispívá ke zdraví a plodnosti mužů a druhotně i žen.

Cizoložství a smilstvo

Projděme si tedy několik konkrétních příkladů ohledně smilstva (cizoložství), panenství a manželství:

Hříchem je již dychtit po čemkoli,co patří tvému bližnímu: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni…“ (2.Moj.20:17) – toto je součást posledního přikázání Desatera.

„Nesesmilníš (nezcizoložíš)“ (2.Moj. 20:14)

Smilstvo – cizoložství je jakýkoliv sexuální kontakt mimo manželství. Cizoložství jakožto svedení manželky bližního je postihováno nejpřísněji: „Kdo se dopouští cizoložství se ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.“ (3.Moj.20:10)

Mírnější jsou tresty pro svedení panny, která nebyla zasnoubena: „Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno. Jestliže by se její otec zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.“ (2.Moj.22:15–16) Jiný případ ale je, je-li dívka zasnoubena jinému muži: „Když dívku, zasnoubenou jinému muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete je oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že ve městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního.Tak odstraníš zlo ze svého středu.“ (5.Moj.22:23–24) „Jestliže nalezne muž zasnoubenou dívku na poli a zmocní se jí a bude s ní ležet, zemře jenom ten muž, který s ní ležel. Dívce neuděláš nic. Dívka se nedopustila hříchu hodného smrti. Vždyť ji našel na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil.“ (5.Moj.22:25–27)

Krvesmilstvo, homosexualita a zoofilie

Starý Zákon také přísně zakazuje sexuální obtěžování, krvesmilsvo a sexuální styk i s nevlastními příbuznými, homosexualitu a zoofilii: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu.“(3.Moj.18:6)

Dále následuje výčet všech blízkých příbuzných, kterých se to týká, ať vlastních nebo nevlastních. Již sexuální obtěžování příbuzných je těžké provinění, a co teprve pohlavní styk! Ten už se trestá smrtí

Postoj k homosexualitě a zoofilii: „Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.“ (3.Moj.18:22–23)

“Každý, kdo se dopouští kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.“ (3.Moj.18:29)
Ve 20. kapitole 3.knihy Mojžíšovy je však trestem za stejná provinění smrt. Takže nejspíš záleželo na shovívavosti soudce, jaký stanovil trest.

Prostituce a transvestitismus

Zakázána je mezi Izraelci prostituce: „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.“ (3.Moj.19:29)

Starý Zákon také varuje před transvestitismem: „Žena si na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo tak činí.“ (5.Moj.22:5)

Proč tak přísné zákony?

Těmito zákony a nařízeními se mělo dosáhnout silného a zdravého, morálně uvědomělého židovského národa, který by se lišil od okolních pohanských národů, kde vládla promiskuita a šířily se pohlavní nemoci. Toho měl být Izrael uchráněn.

Panenství dívek před svatbou mělo zajistit jednak zdraví a morální čistotu dívky vstupující do manželství, jednak uchránit společnost před narozením nemanželských a materiálně nezajištěných dětí.

Od Starého Zákona k Novému…

Tak toto byl pohled do Starého Zákona. Postoj novozákonního křesťanství k těžkým hříchům v oblasti sexuality je poněkud umírněnější. Ježíš ve svém učení ruší trest smrti za sexuální hříchy a nabízí odpuštění všech hříchů, pokud jich člověk lituje a opouští je, snaží se jich svou vůlí dále nedopouštět. Pokud však někdo stále opakuje stejné hříchy a není vidět jeho snaha změnit se, je na lidech ve vedení křesťanského sboru, aby to posoudili a rozhodli o jeho vyloučení z křesťanského společenství. Tak to funguje až dodnes ve všech křesťanských církvích, které uznávají autoritu Bible jako Božího slova.

Jak se dívá na sexualitu Nový Zákon a moderní křesťanství, bych ráda osvětlila v dalším článku.

Poučení na závěr:

Buďme rádi, že žijeme v moderní době, kdy sexualita není tabu a můžeme si vybrat svou cestu. Známe rizika sexu a máme mnoho prostředků, jak se chránit před nežádoucími chorobami a otěhotněním. Můžeme si vybrat cestu sexuální abstinence, než potkáme toho pravého, cestu pettingu, kdy si užíváme sexuálních hrátek s minimálním rizikem otěhotnění, cestu sexu se známou ochranou anebo se pustit do sexu bez ochrany, buď proto, že jsme nezodpovědní a riziko podceňujeme, anebo že máme plnou důvěru ve svého partnera, že nám od něj nehrozí žádné nebezpečí. Máme svobodu, je to jen na nás a našem svědomí, naší morálce a schopnosti se ovládat. A také se musíme řídit zákony naší země, pokud nechceme riskovat trestní stíhání.

Další díl:

Bible a sexualita – 2.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

daggy24 říká:

Luula: Zajímalo by mě,jestli už jsi vdaná,jestli píšeš ze své zkušenosti. Sex po svatbě (panna a panic) a zůstat jen s jedním partnerem sice výrazně omezí možnost chytit pohlavní choroby,ale je to příliš idealistická představa,že to může vyjít každému.Jen málokdo má to štěstí,že mu to takto vyjde a v takovém manželství si manželé rozumějí po všech stránkách.Zvláště,když kupuješ „zajíce v pytli“. Když se před svatbou popírá sexuální přirozenost a po svatbě se najednou může,ale nejsou žádné zkušenosti,může to být šok a zklamání.Nehledě na to,že ti dva mají třeba odlišné představy o sexu a třeba zábrany a neví,jak správně toho druhého uspokojit,protože to pro ně předtím bylo tabu. Taky nemohou poznat,jaký bude mít ten druhý sexuální temperament a jestli mezi nimi nebude sexuální nesoulad. Představa,že když se chce,že to jde a že všichni mají stejné potřeby v sexu,tak se to prostě spolu časem naučí,je naivní a nesprávná.Na to dojelo už mnoho křesťanů.Bohužel mají často zábrany se rozvést,tak se celý život trápí a nakonec stejně někteří muži i ženy zahýbají,i přes svou víru… Představa,že když budu chtít partnera pro manželství,že mi ho Bůh pošle,a protože je od Boha,tak bude vše klapat a to i v sexu,i když to zkusíte až po svatbě,je velmi naivní idealistická představa. Partnera si musíme vybrat sami,musíme ho nějak poznat,jestli si s ním rozumíme,a to jde nejlépe když s ním strávíme mnoho času,nejlépe spolu bydlet.A když spolu bydlí,určitě se budou sexuálně přitahovat a není přirozené to popírat.Pokud spolu jsou a sexuálně se nepřitahují,takže není co popírat,a myslí si,že to tak Bůh chce,je to omyl.Pokud se vezmou a myslí si,že po svatbě to najednou začne fungovat,omyl,sex je spolu nebude bavit a budou oba nešťastní. Problém je,že si mnoho křesťanů myslí,že je lepší se trápit a být nešťastný,než se rozvést.

Metox říká:

Luula: První odstavec je naivně idealistický. Začátek sice OK, ale závěr je mimo. Pohlavní choroby se můžou šířit i jinými cestami, kromě pár téměř výlučně pohlavně přenosných existuje řada chorob co se běžně přenáší i jinak a pohlavní styk je pouze jednou cestou. Ani striktní dodržování pravidel tě stoprocentně neochrání. Dále je třeba uvažovat, že člověka ohrožuje spousta nemocí, nejen těch pohlavních. Není systémové řešení úzkostlivě hlídat prevenci pohlavních nemocí a riziko jiných si neuvědomovat. Duševní zranění jsou plodem naivně romantických představ. Pokud člověk nebere vztahy smrtelně vážně a respektuje svobodu toho druhého, s případným rozchodem nemusí mít takový problém. Celý život s jedním partnerem je nereálná utopie. I kdyby byla zachována manželská věrnost, málokdy se povede natrefit na partnera vhodného pro celý život hned napoprvé a nějakým těm rozchodům při hledání toho pravého se člověk v životě prostě nevyhne. No a vytrvalost v manželství je jistě dobrá, ale přeze všechnu dobrou vůli se to někdy může z všemožných důvodů natolik pokazit, že je rozchod menším zlem než zatvrzelé setrvávání v nefunkčním svazku.

S druhým odstavcem problém nemám.

Luula říká:

Nečetla jsem si celou diskuzi, ale vzhledem k tomu, že jsem křesťanka, tak bych se ráda vyjádříla k těm pár posledním příspěvkům, které zde jsou. Podle mých zkušeností je třeba dívat se na vše co se v Bibli píše z pohledu lásky a toho, že Bůh je JENOM dobrý. Z Bible můžeme vidět, že Bůh stvořil lidi se sexuální touhou a to ne jen kvůli plození dětí, ale i kvůli rozkoši, kterou to přináší. Prostě nás má rád a chce, abysme si užívali :). Jenže, jak už to tak bývá, tak je většina dobrých věcí používána špatně a taky to tak potom vypadá. Ano, Bůh stvořil sex a ano, Bůh dal sexu nějaká pravidla, která nás nemají OMEZOVAT, ale CHRÁNIT. Například – pokud by lidé doržovali „pravidlo“ manželského sexu (tzn. sex až po svatbě a celý život s jedním partnerem), tak by se nemuseli bát pohlavních chorob – AIDS apod., a duševních zranění, která plynou ze střídání partnerů.

Někdo tady zmiňoval celibát – nesouhlasím s tím, že pokud chceš být kazatelem, tak musíš žít v celibátu – to je výmysl lidí. A to zvláště kvůli tomu, že Bůh stvořil muže A ženu, aby se doplňovali a přitahovali. Proč by je takto stvořil a pak muži zakázal se ženit, aby Mu mohl sloužit? To by byl pěkně krutý Bůh. (Naštěstí takový není :).) Co se týče apoštola Pavla a jeho zmínce v Bibli, že je lepší, aby se neženilo a nevdávalo, tak to bylo řečeno pro tu určitou dobu, která byla velmi těžká – pronásledování křesťanů a NAVÍC tam Pavel píše, že to je JEHO rada a ne „nařízení“ od Boha (Bible se musí číst v kontextu a nelze vytrhávat pouze věci, které se nám „hodí“) Co se týče celibátu jako takového, tak ano, je možné, že muž (nebo žena) se takto rozhodnou – ale je to jejich svobodné rozhodnutí a HLAVNĚ je to dar od Boha – tzn., že to nepotřebují a jsou tak uchváceni Bohem a touhou Jemu sloužit, že se prostě oženit nebo vdát nechtějí, ALE Bůh je do ničeho nenutí a kdyby Mu jen jedním jediným slovem naznačili, že chtějí partnera, tak jim ho s radostí pošle!

No..to je můj názor jen tak hodně zevrubně – doufám, že to je pochopitelné :)

Metox říká:

daggy24: Osobně znám případ faráře, co byl sice na pohled fajn týpek a žádný suchar, ale žil dvojím životem. V kostele se choval zbožně, ale mimo něj řádil. Opíjel se s kumpánama v hospodě (vesměs neveřícíma, s farníkama mimo kostel příliš netáhnul), v takovém stavu párkrát boural až přišel o řidičák. Nakonec i nějaké ty farní peníze zpronevěřil. Nejhorší na tom ale reakce nadřízených. Místo trestů jen pštrosí politika a zametání stop. Akorát ho jen párkrát přeložili na jiná místa. Farníci při snaze získat své prostředky zpátky narazili na neprůstřelnou byrokracii, tuším že se to táhne už několik let a dodnes řeší.

Na druhou stranu ten povedený farář vystupoval celkem sympaticky v kauze představeného jednoho kláštera který čelil obvinění ze spolupráce z StB. Opět jen mlžení vůči veřejnosti a zakrývání nepohodlných skutečností. Zmíněný farář si za svou kritiku tohoto přístupu zasloužil od nadřízených důtku.

daggy24 říká:

Teď byla v televizi zmíněna aféra dvou farářů,kteří několik let zpronevěřovali příspěvky farníků na církev a chodili se za to bavit do kasina apod. a taky si platili „společnice“ nebo vydržovali milenky.Už nevím,jestli byli z Ameriky nebo odkud… Celibát je velice „rozumná věc“.Nemají ženy,tak mají roupy a nikdo je nedrží na uzdě…

Metox říká:

lenin: Tvůj příspěvek pro daggy mně docela pobavil. Nic nového pod sluncem, tyhle kecy už jsem slyšel mnohokrát, pořád ty přesně stejné argumenty, jako přes kopírák. V jiné diskuzi jsi se kriticky vyjádřil k falešným prorokům, ale z tohoto mám pocit, že se sám necháváš manipulovat a papouškuješ indoktrinované nesmysly. Vyvracet ti je nebudu, nemám chuť a čas, navíc se do toho už částečně pustili jiní.

Ten požadavek na takzvanou čistotu je velice kontroverzní a schizofrenní záležitost. Na jednu stranu má člověk svou sexualitu potlačovat a nedovolovat tak její „špatné“ využití. Na stranu druhou ji však zas potlačovat a ničit nesmí. Chuť k plození je povinná a její omezení „sobecké“. Osoby žijící v celibátu kterým je v jejich poslání sexualita na překážku se zas nesmějí nechat třeba vykastrovat protože by to bylo sebemrzačení. Jak si tohle někdo představuje? Copak má člověk na sobě nějaký přepínač, kterým sexualitu zapne či vypne podle potřeby? Tohle nemá vůbec logiku. Copak je Bůh nějaká sadistická svině aby žádal po člověku nemožné a následně ho trestal za nesplnění nereálných požadavků? Jak se to slučuje s jeho v Bibli prezentovanou podobou (moudrý, dobrý, laskavý, milující)? Nebo je to spíš debilní výmysl úchylné lidské mysli? Osobně pevně sázím na tu druhou možnost. Vzhledem k uvedenému se vůbec nedivím, že mnozí nevěřící hledí na církev s krajní nedůvěrou a podezírají ji z všemožných spiknutí, manipulací, úmyslného vyvolávání pocitů viny apod.

bublina: Ta citace je trefná :-) Zbytek taky souhlasí, akorát bych opravil, že nejde o samotného křesťanského boha, ale o církev (obecně lidi) která se jeho jménem pouze zašťiťuje (a leckdy ho všelijak zneužívá).

daggy24 říká:

lenin: Neodpověděl jsi mi na to,co jsem se ptala. Máš pro ovládání sexuálních pudů jako řešení pouze sex. abstinenci nebo svatbu?

Sex s manželkou tě těší?Co když ji netěší,protože máš zábrany dělat některé věci a ona nemůže být uspokojena?Bude frustrovaná a nakonec ti zahne nebo bude sama tajně masturbovat…

daggy24 říká:

lenin: Nemáš pravdu. Asexualita existuje stejně jako heterosexualita,homosexualita apod. Potvrzuje to i Ježíš: „Učedníci mu řekli:“Jestliže je to s mužem a ženou takové,tak je lepší se neženit.On jim odpověděl:„Ne všichni pochopí to slovo;jen ti,kterým je to dáno.Někteří nežijí v manželství,protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí;jiní nežijí v manželství,protože je nezpůsobilými učinili lidé;a někteří nežijí v manželství,protože se ho zřekli pro království nebeské.Kdo to může pochopit,pochop.“

Vrozená neschopnost sexuality: tělesná vada-znemožňuje pohlavní styk,ale osoba si může zachovat sexuální cítění-není pravá asexualita,ale je to neschopnost konat „manželské povinnosti“. Chybění hormonů,nevyvinutí hormonálních žláz – způsobí asexualitu. Nevyvinutí sex. center v mozku- také může způsobit asexualitu,nezájem o jakékoliv sex. praktiky.

Podle mne člověk s vadou pohlavních orgánů je nezpůsobilý pro manželství-tělesně,ale je schopen se nějak uspokojit,má touhy,a tvé řešení -manželství pro něj není.

Tvé řešení nemasturbovat,ale brzy se oženit,vdát,již vedlo k mnoha rozvodům mladých křesťanů,kteří nechtěli žádným způsobem hřešit a proto si vzali někoho,kdo se s nim nehodil,nebo ještě nebyli na manželství zralí.

petmk říká:

lenin: Chtive divani se na cizi zenu a nebo chtive myslenky na ni jsou podle Noveho Jezisova Zakona hrichem cizolozstvi, ktery pachame ve svem srdci. V Mojzisove zakone tomu tak nebylo, tam bylo potreba cin zrealizovat na fyzicke urovni. Jsme lidi, máme sexuální pud a ten se nedá vypnout. Tělo pátrá po vhodných sexuálních partnerech, ať chceš, nebo ne. Je dáno fyzicky, že vhodná kombinace feromonů ženy nebo její vzhled, odpovídající osobním preferencím, vede k uložení ženy do paměti a pak v noci, při třídění myšlenek během spánku vede k erotickým snům, samovolné erekci a k polucím, je-li nedostatek příležitostí k uspokojení. To už můžou rovnou označit za hřích fakt, že máš nutkání jít na wc.

Jezis prohlasil ze neprisel Proroky zrusit, ale naplnit. Přeloženo do srozumitelné řeči: „Mám tady zajímavou teorii. Trochu to rozšířím podle svých představ tak, aby kamarádi měli volnou ruku…“ Takže podobnost s Marxovými spisy a Stalinem je čistě náhodná…

Zakon nemel privest Izraelity k dokonalosti ale vychovat je a pripravit je na prichod Mesiase, ktery je k dokonalosti dovede; znamy vers z Matouse 5:48 Budte dokonali jako je vas nebesky otec. Je fascinujici ze clovek je vubec tohoto stavu cistoty vedomi dosahnout. Nesmysl. Vzpomeň ale na biblický příběh o babylónské věži a jak to dopadlo, když se lidi rozhodli rovnat bohu… Byli za to potrestáni. Stejně tak musí být potrestáni ti, kdo věnují tolik úsilí, aby se vyrovnali bohu a pyšně se povyšují na „hříšníky“ – sami tím hřeší. Ano, uvolnovat sexualni napeti mastrubaci je sobecke. Komu se tim ublizuje? V prvni rade je to nase telo ,, Varujte se smilstva! Zadny jiny hrich ktereho by se clovek dopustil se netyka jeho tela. Kdo se vsak dopousti smilstva hresi proti vlastnimu telu''. Jak mu masturbací ublížíš? Tím, že pomocí masturbačních fantazií trénuješ představivost a mozek? Je to prevence Parkinsona. Nebo tím, jak zatěžuješ a trénuješ srdce během erekce? To je zase prevence kardiovaskulárních chorob. Nebo tím, že při ejakulaci pročistíš prostatu a vyplavíš z ní škodliviny, který tam zanese moč? Prý to sníží riziko rakoviny prostaty o 15%… Podle dalších studií ti, co pravidelně masturbovali a mají pravidelný sex, mívají problémy s erekcí až v pozdějším věku, jsou obecně zdravější a dožívají se vyššího věku. Jediný argument proti masturbaci (pokud nepočítám těžkou závislost) jsou církevní bludy. Objektivní studie tvrdí nezávisle na sobě opak toho, co církev. Tak komu věřit? Tím spíš, že masturbuje i lecjaký „nevinný“ mimino… Tělu škodí například alkohol (likvidace mozku, ledvin, pohlavních orgánů a jater), ale kupodivu, před alkoholem se v této souvislosti zavírají oči. Jestli to nebude tím, že si JK taky občas přihnul vínečka a pak pod vlivem filozofoval o to, že je to jeho krev…:-) Cigaret taky – prokazatelně kuřák škodí vlastnímu tělu, ale církvi je to šumák… Holt neznali tabák, ale znali sex a chtěli si „chránit hnízdo“, protože jim došlo, že by mohli vychovávat cizí mláďata… V dnešní době už to nemá smysl.

Zena v casopisu neni rozhodne fiktivni – realne nekde existuje. Skodime ji, protoze kupovanim casopisu ji podporujeme v jeji cinnosti, ktera ji sice prinese rychle penize, ale nikoliv stesti. Skodime jejimu otci, ktery pokud zrovna nedela v adult prumyslu nebude moc nadsen z jejich cinnosti a skodime taky jejimu budoucimu manzelovi, pokud vubec nejakeho ziska. Spadl jsi z višně rovnou na hlavu? Co to meleš o nějaké škodě? Na vysoké jsem doučoval jednu kamarádku. Přišel jsem odpoledne k ní a v kuchyni visel kalendář s hezkou holkou. Ale byl o pár měsíců pozadu. Když jsem se na to zeptal, tak mě dotyčná odpověděla, že je to schválně, protože ta slečna je její sestra a její otec se s tím kalendářem chlubí kamarádům, jaký se mu povedl kousek. A to vůbec nepracuje v adult průmyslu, ale u dráhy! A teď už má manžela i rodinu. Manžel to ví, rodina to ví, přátelé to ví a nikdo s tím nemá žádný problém… Mezi věřícíma to možná může být příčina jí udělat peklo na zemi, ale normální lidi na malým městečku s tím nemají problém.

Dale chlapec ktery se takhle uvolnuje se nauci utikat kdyz prijde nejaky problem namisto aby se problemu postavil. Casem se ozeni a dostane od Boha vladu nad manzelkou a detmi. Musi byt dostatecne mentalne silny aby je mohl i v pripade krize ochranovat. Musi se naucit ovladat sexualni touhu aby jim zustal po celou tu dobu verny a uspesne odolal zenam, ktere se ho budou snazit svest. Chlape, mluvíš z cesty! Předně, manželku nedostane od boha, ale sbalí dle svých preferencí. A děti taky nedostane od boha, ale udělají si je. A manželství není vláda, ale partnerství dvou lidí, kde oba dva spolupracují. Silný by musel být v případě, že by jako jediný pracoval a živil rodinu. V partnerství, narozdíl od diktatury, se starají oba. A v dnešní společnosti je to výhodnější, protože nikdy nevíš, kdy ti krachne zaměstnavatel a pořád zůstává k dispozici jeden plat. Co se týká věrnosti – zase meleš nesmysly. Když spolu mají partneři často fyzický kontakt, nemají zábrany a nebojí si užívat, výrazně klesá potřeba hledat mimo vztah praktiky, který jeden odmítá. Když navíc experimentují a zkouší nový věci, je sex dost pestrý a omezí se tak potřeba bokovek na zpestření. Do vztahu patří i porno, může být zpestřením nebo inspirací i pro manželský sex. V tomhle ohledu je pro zachování věrnosti 100× užitečnější pornoherec s inspirací, než farář s jeho výčitkama.

Dale skodi tim sve budouci manzelce, protoze misto aby se snazil zorganizovat zalozeni rodiny jeste v dobe kdy jeho manzelka se schopna bezproblemove porodit deti tak se venuje mastrubaci s myslenkama ze mu vlastne nic neutece kdyz treba 10 let se svatbou pocka. Co má svatba společnýho se založením rodiny? Děti se dají splodit i bez manželství, dokonce i bez vztahu. Na to nepotřebuješ kus papíru, ale pohlavní orgány, jestli o tom nevíš. Čekání má svůj důvod, občanský zákoník dokonce říká, že snoubenci mají povinnost se před svatbou poznat po všech stránkách. Toho se dá dosáhnout jenom tím, že spolu dva bydlí. Pak je taky potřeba si zařídit hnízdo, připravit úspory na horší časy (výpadek příjmů jednoho z páru po narození dítěte), … Odklady jsou většinou ze sociálních důvodů, ne kvůli masturbaci.

Dale deformuje svuj postoj k zenam, mysli si ze jsou to kurvy slouzici k uspokojovani chtice. A co dělá křesťanství? Dělá ze ženy domácí spotřebič a majetek muže, ne člověka. A kdybys před lidskou sexualitou nezavíral oči, věděl bys, že sexuální potřeba je stejně velká u mužů i u žen. A sex si rád užije každý, jde jenom o to, aby člověk pár lidí poznal a našel si, co mu vyhovuje. Pak je šťastný.

Pornografie neukazuje osobnost, ta ukazuje jen telo. Souhlasím a je to dobře. Je díky tomu snadno dostupný, ale dost neosobní na to, aby člověk hledal city v reálným světě. Věděl jsi, že od zavedení kvalitního připojení k Internetu se v USA díky snadno dostupné pornografii snížil počet sexuálně motivovaných trestných činů o 80%? Jednoznačně pozitivní jev…

Fascinace manzelcinym telem moc dlouho nevydrzi, jako kazda hmotna vec se brzy okouka. Tak to je křesťanství v praxi. Věřící kluk potká věřící holku, která ho přitahuje. V pomatení z kostela si myslí, že splašený hormony jsou hlas boží a vezme si ji, aby spolu mohli do postele, protože vyzkoušet si ji nesmí. Ale z pár dní se probere z pobláznění a už je pozdě – jsme lidi, jsme chybující, ale podle církve nesmíme udělat chybu při výběru partnera. A jsou oba v pr… A většinou všichni tři, protože antikoncepce je zakázaná a jsou to přece manželé… My, nevěřící, máme výhodu. Když nás někdo přitahuje, můžeme klidně třeba pronajmout společný byt a zjistit, jakou to má perspektivu. Díky antikoncepci z toho nejsou dětí dřív, než si je oba přejí. Když vyprchá pobláznění a zjistíš, že to není ta pravá, prostě si najdeš jinou, dokud nezakotvíš u holky, která ti vyhovuje natrvalo (říká se tomu sériová monogamie).

Bible nam rika ze byt asexualem neni mozne. Jak se narodite v tomto svete mate vetsi ci mensi sexualni touhy jiz od detstvi. Neni mozne je nemit. Bible nezmiňuje třeba auta, mobilní telefony, umělý družice, letadla, ponorky, DNA, štěpení atomu, buňky, antibiotika, viry, … Znamená to, že neexistují? Bible odpovídá době a společnosti, ve které vznikala. možná to byl recept na život ve starověku a ve středověku, ale dneska je nepoužitelná.

lenove byli tak vystresovani a vystraseni, ze i kdyby jste je vysvlekli a zavreli nekam, tak by to s nima nic neudelalo. já nejsem vystresovaný, ale taky by to se mnou nic neudělalo. Mezi sexem a nahotou je velký rozdíl. V sauně nebo na pláži se přece taky nesouloží…

Tvoje teorie jsou pěkně na vodě. Teorie je sice hezká, ale v praxi s tím pohoříš. A když církev nezmění svůj přístup, tak snad už konečně během pár desítek let zanikne.

daggy24 říká:

lenin: Chtěla bych podotknout,že masturbace není tím smilstvem,o kterém se píše zde: ,, Varujte se smilstva! Zadny jiny hrich ktereho by se clovek dopustil se netyka jeho tela. Kdo se vsak dopousti smilstva hresi proti vlastnimu telu''.Zde je zcela jasně míněno smilstvo jako pohlavní styk,který může škodit tělu.Je to potvrzeno v předcházejících verších,kde se píše: „Což nevíte,že kdo se oddá nevěstce,je s ní jedno tělo?“1.Kor 6:16 Zde se o masturbaci jako o hříchu nemluví,ale o smilstvu jako cizoložství. O masturbaci jako hříchu se nemluví nikde v Bibli,mluví se jen o čistotě mysli,aby člověk nepomýšlel ve své fantazii na to,jak spí se ženou někoho jiného.

lenin říká:

daggy24: Asexualove jsou zajimave tema. Bible nam rika ze byt asexualem neni mozne. Jak se narodite v tomto svete mate vetsi ci mensi sexualni touhy jiz od detstvi. Neni mozne je nemit. Pokud treba nejsme zdravi ci jsme ve stresu, tak je jen docasne nevyjevujeme, coz je mezi lekari znamy fakt; nekdy se nas ptaji zda mame chut na sex. Musim rict ze v nekterych nabozenskych spolecenstvich jsem videl praktikovat ovladani sexualnich tuzeb timto zpusobem. Clenove byli tak vystresovani a vystraseni, ze i kdyby jste je vysvlekli a zavreli nekam, tak by to s nima nic neudelalo. To ovsem neni zpusob ovladani sexualni touhy, ktery je hoden nasledovani. Buh od nas nechce abychom se staly mrzaky, Je to neucta k jeho svoritelskemu dilu – myslet si ze kdyz se stanu emocnim mrzakem a kompletne znicim sve city (vcetne sexualnich) tak ze udelam Bohu radost. Taky jsem videl spolecenstvi, kteri se snazi si navzajem sex znechutit jako odpornou vec; prekvapovalo mne zda je tato prakticka realizace vubec mozna. Co jsem dotedka videl tak se jim to moc nedarilo; zdravym jedincum se proste bude sex libit bez ohledu na propagandu. Nekolikrat jsem se setkal s lidmi o kterych okoli tvrdilo ze jsou asexualove (ostatne o mne to tvrdili take) a kdyz jsem si s nimi promluvil tak jsem vzdy zjistil ze jsou vedle jak ta jedle. Sexualni tuzby meli take jako zbytek populace, jenom je z ruznych duvodu nenasledovali – ovladali je pomoci inteligence; dost casto byli take schopni videt duchovni rozmer lasky ktery je mnohem pritazlivejsi a tak nemeli duvod tu fyzickou potrebu lasky manifestovat zpusobem ktery odporuje bozimu pohledu na lidskou sexualitu. Bezna populace zrovna nevynika dobrou pozorovaci schopnosti. Pokazde kdyz mne nekdo videl ve spolecnosti divky (napriklad ve skolce, skole, v obchode) tak byl ochoten prisahat ze jsme milenci, ale nikdy jsme nebyli. Strasne mne prekvapovalo ze to lide nepoznaji. V Indii maji hezke porekadlo ,,Kdo je plny chtice vidi cely svet plny chtice''.

qmm666 říká:

bublina – plně s tebou souhlasím – pravdu máš

bublina říká:

lenin: Kdyz uz jsi nakousnul toho matouse, tak 3. vers te pate kapitoly vysvetluje mnohe: „Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.“ Nebo kdyz mas radeji ekumenicky preklad:„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“

Krestansky buh nestoji o chytre, moudre a vzdelane lidi, ve svem kralovstvi chce mit jen poddajne hlupaky, snadno ovladatelne tupe ovce bez vlastniho nazoru. Cirkev se cela staleti snazi zdokonalit vymyvani mozku pro rozsireni stada lidi zbavenych zdraveho rozumu, slepe vericich a co nejmene samostatne myslicich zastupu pro sveho boha.

A kdyz je rec o masturbaci, tak vis ze i male deti, treba rocni nebo dvoulete masturbuji? Dotykaji se sveho pohlavi a kdyz zjisti ze je to prijemne, tak to opakuji? A vis ze chovanci ustavu pro choromyslne nemaji vetsinou jinou radost na svete nez masturbaci, ktere se casto oddavaji beze studu i pred ostatnimi lidmi? Takze kdyz neposkvrnenym a mralne cistym detem a lidem chudym duchem, pro ktere ma pripravene sve kralovstvi, dava moznost uzivat si poteseni z masturbace, proc by melo byt spatne, kdyz masturbuje dospivajici nebo dospely clovek? Proc ten dvoji metr?

lenin říká:

Dekuji vsem za vase hezke reakce, budu vas brat postupne. daggy24: Chtive divani se na cizi zenu a nebo chtive myslenky na ni jsou podle Noveho Jezisova Zakona hrichem cizolozstvi, ktery pachame ve svem srdci. V Mojzisove zakone tomu tak nebylo, tam bylo potreba cin zrealizovat na fyzicke urovni. Jezis prohlasil ze neprisel Proroky zrusit, ale naplnit. Hezky je to uvedeno v pate kapitole Matouse, kde Jezis na praktickych prikladech vysvetluje jak si naplneni Mojzisova zakona predstavuje. Je to velmi hezke, ukazuje ducha (podstatu) a nikoliv literu Zakona. Prakticky realizovat se Jezisova verze da, tema sexuality a vztahu je v Bibli dostatecne casto rozebirano dokonce i s uvadenim praktickych pripadu. Zakon nemel privest Izraelity k dokonalosti ale vychovat je a pripravit je na prichod Mesiase, ktery je k dokonalosti dovede; znamy vers z Matouse 5:48 Budte dokonali jako je vas nebesky otec. Je fascinujici ze clovek je vubec tohoto stavu cistoty vedomi dosahnout. Prirozene bychom se meli naucit svou sexualni touhu ovladat. Kdyz to spravne pochopime a budeme to spravne nasledovat tak nebudeme z techto omezeni frustrovani, protoze si budeme vychutnavat pravou lasku a lidi plni lasky nemohou byt frustrovani. Ano, uvolnovat sexualni napeti mastrubaci je sobecke. Komu se tim ublizuje? V prvni rade je to nase telo ,,Varujte se smilstva! Zadny jiny hrich ktereho by se clovek dopustil se netyka jeho tela. Kdo se vsak dopousti smilstva hresi proti vlastnimu telu''. Zena v casopisu neni rozhodne fiktivni – realne nekde existuje. Skodime ji, protoze kupovanim casopisu ji podporujeme v jeji cinnosti, ktera ji sice prinese rychle penize, ale nikoliv stesti. Skodime jejimu otci, ktery pokud zrovna nedela v adult prumyslu nebude moc nadsen z jejich cinnosti a skodime taky jejimu budoucimu manzelovi, pokud vubec nejakeho ziska. Dale chlapec ktery se takhle uvolnuje se nauci utikat kdyz prijde nejaky problem namisto aby se problemu postavil. Casem se ozeni a dostane od Boha vladu nad manzelkou a detmi. Musi byt dostatecne mentalne silny aby je mohl i v pripade krize ochranovat. Musi se naucit ovladat sexualni touhu aby jim zustal po celou tu dobu verny a uspesne odolal zenam, ktere se ho budou snazit svest. Dale skodi tim sve budouci manzelce, protoze misto aby se snazil zorganizovat zalozeni rodiny jeste v dobe kdy jeho manzelka se schopna bezproblemove porodit deti tak se venuje mastrubaci s myslenkama ze mu vlastne nic neutece kdyz treba 10 let se svatbou pocka. Dale deformuje svuj postoj k zenam, mysli si ze jsou to kurvy slouzici k uspokojovani chtice. Pornografie neukazuje osobnost, ta ukazuje jen telo. Fascinace manzelcinym telem moc dlouho nevydrzi, jako kazda hmotna vec se brzy okouka. Zname to ceske lidove porekadlo: Kdyz chces byt stastny tri dny – ozen se. Hodne zen se obava ze je manzel opusti kdyz budou stare a nebudou uz hezke a sexualne pritazlive a najde si nejakou mladsi. Chlapec se musi misto mastrubace naucit si vazit sve manzelky a zit odpovedne jako clovek ktery je bozim obrazem a ne jako zvire ktere jen nasleduje vlastni nezvladatelne pudy.

Pokracovani priste.

petmk říká:

lenin: Předně, bůh ve formě prezentované křesťanstvím nemůže existovat. A připustíme-li existenci stvořitele, tak by stvořitel musel vytvořit svět a definovat přírodní zákony jako mantinely. A stvořil-li člověka, vytvořil i jeho mozek a pohlavní orgány.

K tomu mozku – máme schopnost samostatně myslet a máme mantinely. Je na nás, jak se s tím porveme.

K pohlavním orgánům – o masturbaci nikde ani slovo, jenom k nevěře. Sice je preferováno panenství, ale netuším, kde v bibli se o něm něco píše. U muže nic nepoznáš, mladá holka je nejvzrušivější na klitorisu, který se dá dráždit i bez porušení hymenu. Myslíš, že je to náhoda?

Co se bible týká, je to pár listů popsanýho papíru, starý tisíce let (některý jenom stovky, ale touž je o něčem jiným). Nepsal to bůh, ale lidi. Jako reflexi na jejich situaci, znalosti a okolí. Dnešní společnost funguje úplně jinak. mimochodem, bible se dá číst všelijak. Tím spíš, když je zkreslená překladem…

Co říkáš třeba na tohle?

Pája říká:

lenin: "Buh do deni ve svete prirozene zasahuje. Kdyby nezasahoval, jaky by pak melo vyznam predkladat mu v modlidbach nase zadosti? Nic bychom nedostali, coz bychom po urcite chvili praktikovani poznali a prestali s tim. " ??? Vsadím se, že v průběhu světových válek se mnoho Bohu naprosto oddaných křesťanů vroucně modlilo, aby to Bůh těm Habsburkům/Hitlerovi už konečně zatrhl a ukončil trápení milionů lidí. Co dostali? Nic. A přitom to jistě byli lidé, co by si to zasloužili. A kdybychom se tu dnes kvůli agresivním muslimům měli všichni vyvraždit, nehnul by ani brvou… Moje teorie je, že kdyby existoval Bůh, těžko by nechal umírat tolik nevinných lidí. Popř. existuje, ale do našich životů absolutně nezasahuje. Co se má stát, to se prostě stane a svými motlitbami to neuspíšíte ani neoddálíte.

Metox říká:

lenin: Trochu si protiřečíš. Interpretaci Bible odmítáš ale co jiného je asi to sledování jejího ducha?

Život bez erotických fantazií je možný leda pro asexuála či duševně postiženého. Nemít sex? OK stačí se vyhýbat druhému pohlaví. Nemasturbovat? To je už horší ale dá se to drasticky vyřešit třeba nějakým zařízením jako pás cudnosti. Jak chceš ale spoutat myšlenky, které ti samy vyskakují i proti tvé vůli a čím víc se je snažíš potlačovat, tím je to horší? Taková snaha může snadno vést až k duševní poruše, jak je na mnohých věřících vidět (neber si osobně).

Citovou lásku k nepříteli bych chtěl vážně vidět. Na toto téma jsem se tu někde nedávno vyjádřil (v této diskuzi či v diskuzi k článku o masturbaci a křesťanství), tak si to najdi.

Boží zásahy, zázraky apod. jsou rovněž záležitost náležité interpretace. Pokud si to někdo představuje jako nadpřirozené porušování přírodních zákonů, je zřejmě pěkně mimo. V přírodě je to zařízeno tak jak to Bůh chtěl a stvořil a řídí se to jím stanovenými přírodními zákony. Jak prosté. Co se ti na tom nezdá? Kde se bere ta drzost stavět se proti danému řádu? Není to náhodou hříšná pýcha, snažit se člověka vytrhávat z jeho stanovené pozice a stavět ho někam výše? Ohledně sexuální morálky toho v Bibli není popsáno zas tolik a přesný výklad do všech detailů a důsledků je opět dílem náležité interpretace. „Logicky“ se dá z Bible i mimo ni vydedukovat a zdůvodnit prakticky cokoli. Činí tak rovněž všechny církve a nemají tak co vyčítat, že si to někdo dělá po svém. Nikdo nemá patent na pravdu a přesvědčení o neomylnosti je opět hříšná pýcha. Kde bereš neotřesitelné přesvědčení o tom že Bible je jediným spolehlivým a závazným vyjádřením Boží vůle a že je prostá omylů?

daggy24 říká:

lenin: Takže si myslíš,že je sobecké uvolňovat své sexuální napětí masturbací?Jenže Bible a Ježíš varuje hlavně před cizoložstvím a před myšlením na ženu někoho jiného,s kterou by se dalo skutečně zhřešit.Komu ublížíš při myšlence na fiktivní ženu třeba z časopisu?Sobě?Proč,když se uvolníš a uděláš to místo toho,abys sbalil někoho jen pro sexuální potřebu. Život zcela bez sexu a erotických fantazií samozřejmě možný je,takoví lidé jsou ale asexuálové a moc jich není.Ostatní lidé mají od přírody-nebo je tak stvořil Bůh,normální sexuální pudy,které ovládají podle svého rozumu,někteří více,někteří méně.Kdo má dost rozumu,nepůjde do postele s každým,ale bude si vybírat.Bohužel do výběru zasahuje i zamilovanost,ta chemie mozku,která od přírody-nebo od Boha? nutí lidi k tomu,aby si našli partnera a milovali se množili se.A ve stavu zamilovanosti jsou většinou od přírody nejlepší podmínky pro vášnivé milování,které vede k bezproblémovému početí.Proto zamilovaní spolu často neplánovaně otěhotní,zatímco když spolu pár žije a až po letech se snaží o dítě,často narazí na potíže. Proč mi Bůh nedal „dokonalého“ manžela,když jsem ho o to prosila a nechtěla jsem mít sex mimo manželství.Bohužel to nevyšlo a tak jsem tu naivní víru v sex pouze v manželství musela opustit,jinak bych se celý život trápila frustrovaná a bezdětná. Já jsem Bohu věřila,že mi dal dobrého manžela,ale asi jsem místo Boha slyšela v hlavě jen svou touhu po lásce a dětech,a Bůh ke mně nepromlouval,nejspíš proto,že Bůh,tak jak si ho křesťané představují,není. Proto si myslím,že křesťanství není špatná filozofie,ale někdy je moc naivní,popírá přírodu a její zákony a pak to vše dohromady těžko funguje. U mě to v životě teda podle naivního křesťanství nefungovalo.

Jíinak sobecké vášně můžou být cokoliv,ne jen erotického charakteru. Nikde v Bibli se doslova nepíše:nesahej si na penis nebo na ženský genitál,abysis tím nepřivodil hříšné příjemné pocity… Ostatní,co je napsané v Novém zákoně – je jen věcí výkladu,jak to kdo vyloží a pochopí.

lenin říká:

metox: Za meritko by mela brana byt Bible takova jaka je a ne ruzne jeji cirkevni interpretace, ktere se v prubehu casu menily. Pokud nemuzeme nasledovat literu Bible, jelikoz dane tema neni dostatecne dopodrobna popsano, meli bychom se snazit nasledovat jejiho ducha.

Manzelstvi neni hrichem a ozenit se muze kdokoliv a to i knez. Jako priklad muze slouzit otec Jana Krtitele, ktery byl zenaty knez. Nutit nekoho k celibatu je hrubym porusenim Biblickych zasad. Je mi lito lidi, kteri by radi meli rodinu a neni jim to dovoleno a trapi se. Na nekolika mistech v Bibli je zdurazneno ze je pro sluzbu bohu lepsi zit v celibatu a jsou uvedeny duvody proc je tomu tak. Treba druha pulka sedme kapitoly dopisu do Korintu. Na vsech mistech v bibli kde se o tomto tematu mluvi je soucasne s tim uvedeno ze je to dobrovolne a ze ten kdo uzavre manzelsky svazek nehresi. Otazka celozivotniho celibatu je proto velmi jednoducha. Je to dobrovolne. Zajimave je, ze pro nektere funkce v krestanskem sboru je nutne byt zenaty. Zivot zcela bez sexu a bez erotickych fantazii mozny je – v Bibli najdeme radu lidi kteri to dokazali. Ostatne vsichni co neziji jeste v manzelstvi musi toto praktikovat. Kdyby to mozne nebylo Buh by to prirozene od lidi nepozadoval.

Uprednostnovani Bozi lasky neni vubec iracionalni. Buh nas miluje mnohem vice nez nas kdy bude milovat jakykoliv clovek. Moje manzelka se mne muze snazit milovat sebevic, ale Bohu proste konkurovat nemuze, je jen clovek, stejne jako ja. Neni pravda ze kdyz budeme milovat Boha vice, tak ze budeme milovat ostatni lidi mene. Prave naopak, budeme mit k nim mnohem blize. Telesna laska k cloveku je vyhrazena pouze pro manzelku, ale citovou neerotickou laskou bychom meli milovat i sve nepratele.To ovsem nedokazeme, pokud nebudeme nejdrive milovat Boha. Lidska laska je zalozena na vzajemnem prospechu: cinime dobro tem co pak zase naoplatku cini dobro nam. Meli bychom se naucit milovat tak, jak to dela nas nebesky Otec. Hezky se o tom mluvi v kazani na olivove hore. Buh do deni ve svete prirozene zasahuje. Kdyby nezasahoval, jaky by pak melo vyznam predkladat mu v modlidbach nase zadosti? Nic bychom nedostali, coz bychom po urcite chvili praktikovani poznali a prestali s tim. Vas konecny zaver je zarazejici. Kdyz je to tak v prirode zarizeno (napriklad sexualni pritazivost), tak to Buh chtel a je mozne to pouzivat tak jak nas napadne. Co Buh chtel je napsano v Bibli, meli bychom se proto snazit chovat podle toho a ne zit jako zvirata podle svych vasni protoze to nas dovede ke zkaze. Podobnou argumentaci slychavam casto od lidi co propaguji sexualni zivot bez jakychkoliv restrikci. Kdyz je to mozne delat, tak to je dukazem toho ze to Buh tak chtel, protoze kdyby to nechtel, tak bychom to nemohli delat. No hezky si umime sve lumparny zduvodnit, ze? Touhle argumentaci si totiz ‚logicky‘ zduvodnite cokoliv.

Metox říká:

daggy24: Až moc dlouhý :-) Na toto téma se prostě nedokážu vyjadřovat stručně ať se snažím sebevíc :-/

daggy24 říká:

Metox: Díky za dlouhý příspěvek.

Metox říká:

daggy24, petmk: S většinou z poslední dlouhé série příspěvků souhlasím (více se shoduju s postojem daggy24), na pár poznámek ale přeci jen zareaguju.

V bibli samotné toho skutečně není tolik do detailů popsáno a většina podrobných pravidel je dílem lidí, kterým zřejmě z nedostatku sexu pěkně přeskočilo. Oficiální názory v církvi se během historie skutečně měnily a to co se bralo vážně ve středověku je nyní vesměs považováno za přehnané a nesprávné. Záleží ale jak co, hodně věcí je platných stále, základní kostra přetrvává, měnily se spíše okrajové záležitosti, mnohdy jde spíš o odlišnou interpretaci stále stejného, než nahrazení jednoho tvrzení odlišným.

S celibátem je to složitější. Zištné důvody jsou sice hojně uváděny (obzvlášť protivníky církve, kterým jde samozřejmě taky o majetek), ale jsou poněkud problematické. Zdaleka ne všichni faráři pocházeli z bohatšího prostředí, aby mohli s sebou nějaký větší majetek přinést a dále všichni jsou ve službě, mají závazek chudoby a oficiálně nemají žádný majetek hromadit. Ten bylo myslím snazší vymámit spíš z bohatých hříšníků. Významný důvod pro celibát je to iracionální upřednostňování duchovní lásky k Bohu nad citovou a tělesnou láskou k člověku, dále teoretická lepší připravenost ke službě (nerozptylování soukromými starostmi) a další podobné praktické důvody. Ty sice mají jistou logiku, ale přesto je není těžké napadnout. Existuje mnohem více náročných povolání při kterých je rodina na obtíž a přesto ji takovým lidem nikdo nezakazuje a není vidět že by to automaticky dělalo nepřekonatelné potíže. Kromě toho je rozdíl mezi životem bez rodiny či dlouhodobého partnerského svazku a zcela bez sexu včetně masturbace a erotických fantazií. To první je reálné, druhé nikoli. Když se o tom začnete s nějakým přesvědčeným věřícím bavit, nakonec to stejně skončí u nějakých iracionálních pseudoargumentů proti kterým je racionální logika bezmocná a v úzkých dotyčný použije univerzální výmluvu že to je prostě tajemství, které Bůh dává pochopit jen pár vyvoleným apod.

Jedinci co nejsou pro sex skutečně existují. Kromě heterosexuálů, bisexuálů a homosexuálů existují i asexuálové, kterým sex nic neříká a dokáží bez něj celý život bez problémů žít. Takoví lidé jsou přirozeně určeni pro celibát a na ně se zřejmě vztahuje jistý výrok z bible. Tlačit do celibátu normálního člověka s jeho přirozenými sexuálními potřebami je ovšem blbost a souhlasím že jde rozhodně o nepřirozenější stav, než všelijaké (přirozeně zapříčiněné) sexuální odchylky a deviace.

S výpočtama bych raději příliš neoperoval. Tohle není zrovna vhodná oblast pro jejich aplikaci. Tam kde se jedná pouze o symboliku a obraznost, neexistují přesná data a tam kde panuje iracionalita nemá logický přístup smysl. Věda může ze své podstaty zkoumat pouze hmotný svět, co leží mimo (Bůh, andělé, satan atd.) se jí vymyká. Pojetí zla a dobra v křesťanství není o nějaké rovnováze a protipólech. Zlo je definováno jako nedostatek dobra, překroucené dobro apod. Jeho přítomnost je zdůvodňována svobodou (kdyby neexistovala možnost špatné volby, nebyli by andělé a lidi svobodnými bytostmi ale pouze naprogramovanými loutkami, což Bůh nechtěl). Ta má takovou cenu, že kvůli ní Bůh riskuje výskyt zla. Do dění ve světě nezasahuje aby nedošlo k narušení přirozeného dění případně k napáchání ještě větších škod. Nakonec však má dojít k závěrečnému zúčtování.

Nejlepší pohled na Bibli s kterým jsem se setkal říká, že to je soubor různorodých textů sepisovaných různými lidmi v průběhu dlouhých období a odráží se v nich dobové a osobní názory a zkušenosti. Pak není těžké pochopit, proč si Bible na různých místech protiřečí a proč nejprve prezentuje převážně tvrdý přístup podobný pohanským kultům včetně přinášení obětí a posléze dochází k zjemňování, uvědomění laskavosti Boha atd. Ty nejhorší excesy a nepochopitelnosti se nacházejí právě v první části Bible (starém zákoně) který je závazný pro Židy, zatímco křesťani ho považují za překonaný a vycházejí převážně z části druhé (nový zákon), kde se pojednává o působení Ježíše a jeho následovníků.

Lotova žena je zrovna ukázka různosti výkladů. Uvedli jste svoje, církev to však vykládá tak aby ten trest měl logiku, tedy musel tam mít nějaký špatný motiv (zvědavost, obava o majetek zanechaný ve městě, uspokojení nad ničením apod.). Sousedi si podle toho příběhu trest zasloužili nemorálním životem (odtud původ termínu sodomie) a zachráněni byl pouze Lot s rodinou jako jediní slušní lidi ve městě. Před zničením Bůh Lota varoval a on s ním smlouval aby město neničil pokud tam bude aspoň pár slušných, jenže se jich nenašlo dost. Chce to si vždycky přečíst celý příběh a k jeho plnému pochopení znát rovněž patřičný kontext a spoustu dobových souvislostí. Jinak se při výkladu dopouští stejné chyby jako církev.

Posuzovat Bibli, náboženství, církev a její konání je obecně velmi obtížná záležitost a nelze to zodpovědně provádět bez patřičných odborných znalostí a zkušeností. Je to i dost rizikové, protože kdo se v tom začne vrtat, zjistí, že církevní učení není jen tak nějaká snůška nesmyslů, kterou prokoukne kdejaký blbec. Je to naopak velmi složitě a pečlivě vykonstruovaný teologicko-filozofický systém, v kterém jedno do druhého zapadá a platí tam i jistá logika (určitá pravidla filozofického uvažování). Rozbít to vyžaduje velmi podrobné znalosti a velmi nadprůměrný intelekt. Osobně jsem na to rezignoval a nehodlám s tím marně ztrácet čas. Pro praktický život si vystačím s podstatně jednodušší úrovní. Stačí vzít biblický výrok, že strom se pozná po ovoci. No a hned je vidět, že na organizaci či ideologii, která mimo jiné produkuje nějaké zlo musí být nutně něco špatného. V sexu považuju za lepší než složité argumentování jednoduchý výrok, že když to tak je v přírodě zařízeno, Bůh to logicky zřejmě chtěl a člověk se podle toho má řídit a ne se tomu bránit. Nejjednodušší hypotézy bývají obvykle nejpravděpodobnější.

petmk říká:

daggy24: Přesně tak. „Teď jsme řekli, že sníh je fialový. Takže je fialový odjakživa. Nevěř vlastním očím, není bílý. A vůbec jsme včera netvrdili, že je růžový…“

daggy24 říká:

petmk: Ten příběh o Lotově ženě je vzorový příklad,který má věřící odradit od pochybností nad tím,co „Bůh řekl“,a taky od zvědavosti zjistit skutečnou pravdu,co se děje za zády…Říká se: nepochybuj,věř a neohlížej se nazpět. dobře se to uplatňuje u katolické církve tzn.věř tomu,co je teď a neohlížej se do historie katolické církve,jaká páchala zvěrstva…

petmk říká:

daggy24: Je to možný. Ale měli utíkat před smrtí a nechat sousedy zemřít. I když věděli, že se nemají otáčet, stejně to udělala. Z lítosti nad sousedy, protože ať byli jací chtěli, měla je ráda. To je přesně láska podle pravidla „miluj bližního svého“, ničím nepodmíněná. Zachovala se tak, jak údajný bůh požaduje a zemřela za to. Proč? Mění snad bůh pravidla? Když je mění, padá dogma církve o tom, že pravidla jsou jasná a stálá. A když ty pravidla platily od stvoření světa, zemřela neprávem a potom bůh není dobrý, ani spravedlivý. Asi v tom případě nepočítá morální vlastnosti člověka, ale jenom zištný dodržování pravidel pod sankcí pekla…

daggy24 říká:

petmk: Ještě zajímavější je pokračování,co následuje za příběh Támar,té vdovy,co dělala po smrti Ónana.Potrestána nebyla…

Za Lota ještě desatero nebylo.Před ním je pouze přikázání,varující před vraždou. Lotova žena se zastavila a ohlédla na útěku z hříšné Sodomy,proto se proměnila v solný sloup…Protože Hospodin Lota varoval,aby se na útěku nezastavovali ani neohlíželi. Ale zajímavý příběh je,co později udělaly Lotovy dcery,aby měly potomky…Také nebyly potrestány… Ještě na to nebyly napsány zákony…

petmk říká:

daggy24: Znám ten příběh, je to klasika. První věc je, že trest smrti přišel za porušení světskýho zákona (dnešního ekvivalentu obč. zákoníku). Podle něj dědil nejstarší syn. Když muž nezanechal syna, měl jeho mladší bratr povinnost s jeho manželkou splodit syna. Ten byl pak brán jako syn toho, co zemřela dostal vše.

Absurditou je, že tento zákon zaváděl polygamii (byl-li mladší bratr ženatý, musel i proti své vůli mít ženy dvě) a Onan byl proti – chtěl jenom tu svoji. A církev z něj za to udělala odstrašující případ před nevěrou… Zase ukázka toho, že církev překroutí co může tak, jak se jim to zrovna hodí.

Proto bych věřícím doporučil, aby místo spamování boha modlitbama večer otevřeli Bibli, kousek si přečetli, dohledali historický souvislosti a popřemýšleli, jakby se v té situaci chovali oni. Pak svět nebude tak černobílý, jak ho církev líčí. Znáš třeba Lotovu ženu? To je taky krásná ukázka, jak je zabit někdo, kdo se chová podle desatera… Proč by se podle něj měl chovat normální člověk, když je za to zabit?

daggy24 říká:

Ónan byl podle biblického příběhu usmrcen Bohem,protože když mu zemřel starší bratr,měl si podle švagrovského práva vzít jeho ženu a zplodit s ní potomka,který by byl dědicem jeho zesnulého bratra.To Ónan nechtěl,tak praktikoval přerušovanou soulož -„kdykoliv vcházel k ženě svého bratra,vypouštěl semeno na zem,aby svému bratru nezplodil potomka“ Bible-1.Mojžíšova (Genesis) 38:9

Bohu se to prý nelíbilo,tak jej usmrtil. Ale co když prostě zemřel na infarkt nebo mrtvici,protože se přejídal tučným masem a ucpaly se mu cévy.Jeho smrt byla jen shodou okolností.Ale díky náboženskému výkladu se z této zkreslené historky stal základní kámen odmítání jakékoliv antikoncepce katolickou církví.Nehledě na negativní vnímání onanie-masturbace,o kterou zde vlastně vůbec nejde. V Bibli není nikde zmíněn doslova zákaz masturbace. Jen má muž milovat svou vlastní ženu,a necizoložit ani v srdci,nemyslet na necudnosti s jinými ženami.Takže by si měl zachovávat mysl čistou,protože sexuální fantazie mohou vést k tomu,že je jednou bude chtít uskutečnit a tedy zhřeší i tělem…tedy vyspí se s cizí ženou…

petmk říká:

Veronika: Někdy je fakt překvapení, když po sobě člověk ráno čte, co dělal v noci :-) Správně jsem měl vycházet z rovnice x+8y-2y=0

Nejsem si plně jist počtem andělů (ale jejich poměr je ve prospěch „dobra“, takže nemá vliv na znamínko x).

daggy24: Bohužel, je hodně lidí, kteří berou Bibli jako střed světa a univerzální pravdu. Někteří z nich si ji ani nepřečetli a znají ji jenom z vyprávění faráře. Jediný způsob, jak se seznámit s jakoukoliv knihou je sám to přečíst a přemýšlet u toho.

Není důkaz, že bůh existuje. není ani důkaz, že neexistuje. Ale je několik důkazů pro

 • Nesmysly a rozpory v Bibli
 • Zkreslení výkladu Bible církví (Onan nemasturboval, ale praktikoval přerušovanou soulož).
 • Minimálně podezření na změny historických faktů církví (podle některých historiků měl JK ženu a dva syny, ale církvi se hodil spasitel v celibátu a napravená těžká hříšnice (=prostitutka, hřeší těžce a opakovaně), takže z Máří Magdaleny prý udělali prostitutku – důkazy nemám, ale vyloučit se to nedá).
 • Prokazatelně před duchovnem upřednostňovali hmotné statky (odpustky,…) a jejichzískání a udržení podřídili svoje konání.
 • Ač hlásali lásku ke všem včetně nepřítele, nepřátele (=nekatolíky) neváhali mučit, okrást o majetek (nemají v pravidlech „Nepokradeš“?) a zabít (kam se podělo „nezabiješ“?).

Takže ŘK církev vnímám jako zločineckou a nedůvěryhodnou organizaci. Jejich učení má tolik trhlin, že se divím, jak tomu může někdo věřit.

daggy24 říká:

Řešení rovnice: Bible je psána lidmi.Jsou to částečně legendy,částečně historie,částečně filozofické úvahy,částečně krásná literatura,částečně záznamy výroků proroků,částečně záznamy náboženského učení Ježíše od různých autorů a učení jeho následovníků v dopisech prvním křesťanským sborům-církvím. Všichni si mysleli,že jim něco řekl Bůh,ale ve skutečnosti jen zpracovávali informace ve svém mozku a upravili si je podle svých rozumových schopností. Podle mě je „Bůh“ jednak vnitřní hlas našeho svědomí,takže my sami jsme sobě bohem,my si určujeme,co je dobré a co zlé… jednak příroda a její tvořivé i ničivé síly,které jsou nestranné…

Veronika říká:

petmk: x=-10y

A zkus mi to smazat nebo si to opravit :)))

petmk říká:

daggy24: Není to spíš naopak? Jednoduchá matematika na úrovni čtvrté nebo páté třídy základky: Vyjděme z předpokladů, že

 • Bůh stvořil svět a s ním i fyzikální zákony – rovnováhu sil, zákon zachování energie atd.
 • Vyjádřeme čísly míru dobra. Bůh má hodnotu x a anděl, jeho výtvor, y. y < x.
 • padlý anděl představuje zlo. Protože je to padlý anděl, má stejnou míru za, jako anděl dobra. Takže hodnota dobra -y.
 • Uvažujme 8 andělů (Azrael, Chamuel, Jerahmeel, Jofiel, Raguel, Remiel, Sariel, Uriel) a dva padlé anděly (Lucifer, Azazel).

Otázka zní: Jak velkou míru dobra má v sobě bůh?

Řešení: Aby se udržela rovnováha, musí být dobra tolik, kolik zla. Takže musí platit rovnice x+8y=-2y , po úpravě x + 6y=0 . Vyjádříme x a dostaneme x=-6y.

Závěr: množství dobra v andělovi je šestkrát menší, než v sobě má bůh. Ale má opačný znamínko, takže platí jeden ze tří možných závěrů:

 1. Bůh je dobrý, ale s ním i Lucifer s Azazelem. Zlo pak představují andělé.
 2. Bůh představuje zlo a Lucifer je proti němu jenom ubohý amatér.
 3. Bibli vymysleli a napsali blbci.

Tak si vyber :-/

daggy24 říká:

Byl-li člověk stvořen Bohem a nevyvinul se ze zvířecích předků,proč musí bojovat proti „nízkým živočišným pudům“…? Svádí se to na satana a hříšnou přirozenost,kterou máme od Adama a Evy. Bůh dal křesťanům návod na správný život a jak bojovat proti hříchu…A když jim to nejde,tak mají slabou vůli,a nezvládají svou hříšnou přirozenost,nebo je svádí ten Zlý (satan).

daggy24 říká:

petmk: Viz. františkánský mnich: Věř tomu,že mu to dělalo sakra dobře…A věděl,o čem káže,aby nalákal hříšnice ke zpovědi. Sadomasochismus byl velmi rozšířený v mužských i ženských klášterech…Sebebičování ivzájemné bičování…

petmk říká:

daggy24: Jo, k té homosexualitě… Přirozený je, že se člověk dokáže zamilovat a touží po naplnění lásky i fyzicky. Souvisí to s přežitím člověk jako druhu. Většinová je sice heterosexualita, ale homosexualita je stejná, jenom se člověk zamiluje do člověka se stejným pohlavím, jako má sám.

Celibát a pohlavní zdrženlivost jsou přesný opak toho, jak je člověk naprogramovaný (a podle křesťanů ho programoval stvořitel).

Takže homosexuální chování je mnohem přirozenější, než askeze a církevní argumentace je směšná. Sami jdou proti přírodě (stvořiteli) a ostatní učí, co je správně :-( Myslím, že kdyby existoval stvořitel a měl by v plánu jedince, kteří se nemají množit, nemají mít sex a mají hlásat víru v něj, tak by nejspíš vytvořil tři pohlaví – muže, ženu a kněze. Kněz by neměl pohlavní orgány a sexuální pud, ale místo sexuálního centra by měl v mozku zabudovaný výtisk bible ve formě DNA… V jeho moci by to určitě bylo.

petmk říká:

daggy24: Motivace pro zákazy v sexu ze stany církve jsou jasný, fyzická láska je pro ně hrozba, protože hormonální bouře v mozku přehluší lásku k bohu – podle nich jedinou, čistou a nejintenzivnější. A hrozby se musí eliminovat. Sekundární efekt je přísun hříšníků, závislých na jejich odpuštění. Z toho vždycky kápne pár drobných,pocit moci a často i vlastní uspokojení.

V 16. století žil v Bruggách františkánský mnich, bratr Cornelius. Ve svých plamenných kázáních se netajil názorem, že celibát má mnohem vyšší hodnotu, než manželství. Svobodné dívky a vdovy vyzýval k tomu, aby se nevdávaly, na vdané ženy naléhal, aby potlačovaly svoji touhu po pohlavním styku. Když některé ženy přiznaly, že nedokázaly odolat, bratr Cornelius je potrestal. Kajícnice mu musela přinést vlastnoručně vyrobené důtky, kterými jí našlehal na holé pozadí. Tohle je nádherný příklad, jenom nevím, jestli za tím byla sexuální deviace mnicha, nebo jeho duševní choroba. A taky nevím, kterou ženskou by to od sexu odradilo. Ty, co znám, by to rozpálilo ještě víc… (ale touž by bylo OT)

Mimochodem, prvotní důvod pro celibát kněží v ŘK církvi prý byl docela zištný – kdyby měl farář děti, zdědily by jeho majetek. Když je nemá, dědí církev a majeteček pěkně roste…

daggy24 říká:

Katolická církev v historii zakazovala anální nebo orální sex,neboť to byl alternativní způsob,jak si užít sex bez obav z těhotenství.Takže antikoncepční způsob sexu. A sex neměl podle „církve“ sloužit k potěšení milovaného člověka,ale pouze za účelem plození dětí. Zatímco obyčejní lidé měli dodržovat taková nařízení, kněží a kardinálové si vydržovali konkubíny,nebo chodili do nevěstinců,nebo rovnou sami bordely vlastnili…A odpustky svým nadřízeným si rovnou předpláceli na rok dopředu,aby mohli vesele hřešit.Papežové si dělali,co chtěli,často byli i bisexuální.

Dnešní pohled na homosexualitu: Homosexualita je nepřirozená,tak jde mladý katolík,který není na holky,studovat na kněze…Pak už to nemůže vydržet a začne osahávat ministranty…Nic nezmůže proti jeho přirozenosti,i když se modlí…

daggy24 říká:

petmk: Četla jsem Bibli důkladně několikrát a nejsou tam žádné návody,co je v sexu (manželském) dovoleno nebo zakázáno.Jediné omezení by mohl být anální sex jako nečistý (sodomie).Důvody to má.V konečníku hrozí znečištění (infekce) a kondomy tehdy nebyly.Proto bylo rozumné to zakázat a dát tomu náboženskou nálepku,jakože se to Bohu hnusí (jak anální styk se ženou,tak s mužem). Zdá se mi to logické,jako ochrana zdraví národa. Dnes máme na ochranu kondomy.

V Bibli se píše,že žena má své tělo pro muže a muž pro ženu. Předpokládám,že celé.Ne že žena má pro muže jen pochvu a muž jen penis.

Návody na správný sexuální život jsou nejspíš vynálezem „církve“,aby měl člověk pořád dost hříchů ke zpovědi a kněz si poslechl povídání „o tom,čeho hříšného se dopustili“ a určitě mu to dělalo dobře…

petmk říká:

lenin: Jsi živoucí důkaz, že mimoni ještě nevymřeli :-(

Předně, pohled církve na sexualitu se s dobou dost často měnil. Docela drsný bylo třeba 11. století, kdys oficiálně mohl mít sex jenom v případě, že to bylo

 • se zákonitou manželkou
 • nebyla neděla
 • nebyl půst nebo církevní svátek

(sex byl povolen 185 dní v roce)

 • nebyla těhotná
 • mimo její menstruaci
 • chcete splodit dítě
 • nejste oba úplně nazí
 • omezil jsi na minimum potěšení ze sexu pro oba
 • omezil jsi dobu sexu na minimum
 • vyvaruješ se při tom líbání s jazykem
 • vyhneš se orálnímu a análnímu sexu
 • nebudeš s ní obcovat zezadu nebo v jiné poloze, než je misionářská
 • ihned po nečistém činu se oba umyjete

Snad jsem na žádný další pravidlo nezapomněl, bylo toho opravdu hodně. Jestli tohle je svobodný užívání si sexu v manželství, jak by potom vypadalo omezení? Manželství bulo jenom jednou z mnoha podmínek pro sex!!!

Bible říká jenom to, co v ní vyčte čtenář. Má hodně možných výkladů a kolik je lidí, tolik různých výkladů by se našlo, kdyby si ji přečetl každý sám. Nemůže existovat jednotný výklad. Průšvih je, že právě o tohle se celou dobu církev snažila a ještě snaží. A bývaly doby, kdy tě jinak pochopený text z bible mohl stát život.

Naopak, v bibli stojí, že člověk má rozvíjet tělo i ducha to znamená samostatně přemýšlet, vzdělávat se a přijímat fakta. Církve tomu brání, přišli by totiž o vliv…

Já, narozdíl od většiny organizovaných věřících, používám mozek. A používám hodnocení důvěryhodnosti podle těchto kritérií (od nejvyšší důvěryhodnosti po nejnižší):

 1. Viděl (změřil) jsem to několikrát a jsou na to svědci
 2. Dokážu si to sám ověřit pokusem, výpočtem nebo logickou dedukcí z už dokázaných faktů
 3. Existuje několik metod, podle kterých se dá získat stejný závěr.
 4. Mám k dispozici několik nezávislých zdrojů stejné informace.
 5. Informace je z důvěryhodnýho zdroje a podložená logickými důkazy

Ostatní informace beru s rezervou.

Bez urážky, ale výrok o „nepřirozenosti homosexuality“ nespadá ani do jedné z těchto kategorií, protože:

 • vychází z jedinýho zdroje – subjektivního výkladu jedné knihy staré tisíce let, která má neznámý autory a nereflektuje aktuální stav poznání
 • církev není důvěryhodná autorita, protože popírá sama sebe
 • jejich teorie nezapadá do kontextu biologických důkazů v oboru

Oproti tomu pro přirozenost homosexuality je několik důkazů:

 • Simon LeVay v roce 1991 popsal existenci čtyř sexuálně dimorfních intersticiálních jader předního hypothalamu u člověka. Zejména u třetího jádra (INAH-3) zjistil, že je více než dvakrát větší u heterosexuálních než u homosexuálních mužů a žen. Toto jádro považuje za biologický substrát sexuální orientace . Nicméně Allen s Gorskim i Swaab v dalších studiích jeho nálezy potvrdili jen částečně. Swaab popsal již o rok dříve než LeVay rozdílnou velikost a počet buněk suprachiasmatického jádra hypothalamu u homosexuálních a heterosexuálních mužů.

Další sexuálně dimorfní rozdíly, i když nejednoznačné, byly nalezeny v corpus callosum a některých dalších tkáních mozku. V roce 1992 Allen s Gorskim popsali větší velikost commissury anterior mozku u homosexuálních mužů ve srovnání s heterosexuálními muži i ženami.

 • V některých kultirách existovala pederastie, kdy byl mladý chlapec unesen z domova a zasvěcen dospělým mužem. Dělo se to v antickým Řecku nebo v Římě a dodneškatak tomu je u například u většiny melanéských kmenů.

V Oceánii se setkáváme s pederastií hojně u australských a melanéských kmenů. Výlučně homosexuálně se u kmene Sambia chová jen asi pět procent mužů.

Ty argumenty (pederastie ve třech kulturách a anatomie mozku) stačí k zařazení na stupeň dokazování tři. A pokud se potvrdí první z argumentů, znamená to, že za homosexualitu může mozek. Mozek je orgán, součást těla a když věříš, že tělo stvořil bůh, tak by to vlastně znamenalo tvrzení církve, že ten nejvyšší, neomylný a vševědoucí, vyrobil zmetek. Drsný, co? :-)

daggy24 říká:

lenin: Píšeš kraviny. Lidská sexualita není určena jen k plození dětí.Kdyby tomu tak bylo,byli bychom puzeni k sexu jen v plodném období (podobně jako jeleni v říji) a ženy po přechodu by už sex netěšil.A některé si ho začnou užívat ještě více,protože nemusí už mít strach z otěhotnění a starat se o antikoncepci.Prostě někoho to baví a někoho míň,bez ohledu na věk. Sex má sloužit k utužení vzájemného vztahu,jako projev vzájemné lásky,aby muž a žena spolu měli pouto,i když už mají děti,aby zůstali spolu a tvořili rodinu. Takže člověk má mít sex i pro potěšení,aby zůstal se svou ženou,i když už nemůže mít děti.Pokud to klape,je to skvělé.Pokud žena nechce,hledá muž potěšení u jiné,třeba i mladší a hezčí. Někdy zas odmítá sex starší muž a žena (třeba kolem 50ti) si najde mladšího milence,kterému se líbí starší zkušené ženy. Tak to prostě chodí a nic nenaděláš. Sex je hlavně pro potěšení člověka a plození je jen vedlejší produkt. Příroda (nebo Bůh) to tak zařídila,aby nás bavilo se milovat. Kdyby nás to nebavilo,hodně lidí by děti vůbec nezplodili,řídili by se rozumem,že je lépe nesexovat a nemít děti.

Bible není proti sexu jako projevu lásky a nebere ho jen jako nástroj k plození dětí.

Ale někteří křesťané zastávají puritánské myšlení a bojí se v sexu dělat cokoliv hezkého navíc kromě pohybů penisu v pochvě. Ale Bůh stvořil celého člověka k milování,ne jen pohlavní orgány…

lenin říká:

Pavel:

Ano je bez pochyb, že křesťanství vděčíme za současnou šílenou tabuizaci sexu.

Krestanstvi a ani Bible nikdy nebylo/a proti sexu jako takovemu. Neni zadny duvod proc by se meli krestane za sex stydet nebo se stydet za prijemne pocity s nim spojene. Naopak jsou dokonce i k tomu v Bibli vyzivani na nekolika mistech aby si uzivali sexu se svoji manzelkou dokud je jeste mlada.

Bylo namireno proti smilstvu, homosexualite a podobnym svinstum. Eroticka laska je dovolena pouze v manzelstvi a sex je urcen ke splozeni deti, ktere budeme milovat a ktere vychovame tak aby ctili boha. Souhlasim s nazory ze metoda antikoncepce kterou propaguje katolicka cirkev je pokrytectvim. Sex je urcen k plozeni deti a antikoncepce at jiz jakakoliv se stavi proti bozimu pojeti lidske sexuality. Planovat mnozstvi nasich potomku pochopitelne muzeme – Buh jako antikoncepci doporucuje omezit sex. Vydrzet se to da, stejne jako to vydrzeli lide zijici v drivejsich dobach.

Jenže jsou i křesťané, kteří se na to koukají jinak – homosexualitu berou jako přirozenou věc

homosexualita prirozena vec neni. je receno ze muzi kteri spi s muzi nezdedi bozi kralovstvi

nemanželský (tedy lidí, kteří nejsou oddáni) sex nevidí jako problém.

stejne tak modlari a smilnici >Žel jich není mnoho… nastesti jich neni mnoho

petmk říká:

daggy24: Papínci jsou jenom vločka sněhu na vrcholku ledovce. Když jsem na výstavě 100 000 let sexu viděl tu skleněnou hračku, co našli v osobní latríně matky představené jednoho kláštera, ztratil jsem poslední zbytky iluzí…

14. století, Praha: Farář od sv. Jana v Podskalí Ludvík Kojata zbořil dům, který tvořil věno kostela a prodal lázeň se souvisejícími budovami. Chudé farníky odmítal bez oplatku pohřbít, ale ve svém domě pod klášterem sv. Kateřiny naproti škole sv. Apolináře vydržoval 4–8 nevěstek.

Zajímavý čtení je třeba tady, ale k tomu jsem se zatím nedostal.

Uvědom si, že duchovní mohli mít sex 0 dní v roce za jakýchkoliv podmínek a normální lidi 185 dní v roce za předpokladu, že to bylo v misionářské poloze, mimo menstruaci, snažili se o dítě a poctivě potlačovali příjemný pocity. To byl opravdu extrém.

Cephaelis říká:

daggy24: Co jiného se dá taky čekat, když se násilně potlačuje jeden z nejsilnějších lidských pudů…

daggy24 říká:

petmk: Já teď zase čtu knihu Sex a lásky papežů a v celé historii vůdců katolické církve se velmi často objevuje šokující promiskuita,homosexualitai bisexualita,zvrhlosti,zinscenovanéčarodějnické procesy ve středověku jednak pro potěšení sadistických mučitelů,jednak pro získání majetku mučených lidí. Zdá se,že jen opravdový „svatý“ dodržoval celibát,no a těch tam moc nebylo.

daggy24 říká:

petmk: Je možné,že někde pravidla dodržovali a jinde se to zvrhávalo… Těžko říct,která morálka je lepší,jestli ta pohanská nebo ta křesťanská…Myslím,že my obyčejní lidé ji máme stejně smíšenou,když nežijeme ani v puritánství ani v přehnané promiskuitě.

petmk říká:

daggy24: Nemyslím. Nedávno jsem četl knížku o sexualitě ve starým Řecku a s překvapením jsem zjistil, že i když se to zdá jako nesmysl, sexualita měl taky dost striktní pravidla…

daggy24 říká:

Ranné křesťanství přinášelo zvěst nového života a nové víry pohanům,kteří měli spoustu bohů,kterým přinášeli jako oběti někdy i děti a u jejich náboženských obřadů se konaly divoké sexuální orgie.Bez zásahu židovské a křesťanské kultury,šířené hlavně skrz víru,by lidstvo dávno vymřelo na pohlavní nemoci a celá civilizace by byla někde jinde než je teď.

Pavel říká:

Křesťanství a sex, téma plné předstudků. Ano je bez pochyb, že křesťanství vděčíme za současnou šílenou tabuizaci sexu. Jenže jsou i křesťané, kteří se na to koukají jinak – homosexualitu berou jako přirozenou věc, nemanželský (tedy lidí, kteří nejsou oddáni) sex nevidí jako problém. Žel jich není mnoho… :(

Metox říká:

daggy24: Souhlas (bohužel)

daggy24 říká:

Metox: Taky jsem pro vlastní cestu. Patřit do společenství biblických křesťanů většinou můžeš jen pokud dodržuješ jejich pravidla.To se týká i sexu.Pokud před nimi skrýváš své hříchy,a nikomu je nevyznáváš,můžeš tam fungovat,jen když ti na to nepřijdou.Tedy v přetvářce.Když ti na to přijdou,jsi černá ovce a požadují po tobě pokání a návrat k čistému životu. Opakované sexuální hříchy,na které ti přijdou a opakuješ je, jsou vážný přestupek a mohou vést až k vyloučení z křesťanského společenství.

Jako nevdaná a sexuálně aktivní nemám šanci obstát,prostě žiju v „hříchu“.

Jakmile přestane člověk být pod vlivem názorového působení křesťanů – indoktrinace – vnucení „správných“ biblických myšlenkových názorů,začne si vytvářet názory vlastní,podle svých zkušeností.Tak se vzdálí od víry a přikloní k rozumu. Někdy ale mu to společenství lidí chybí a proto se vrátí a znovu se navrátí působením indoktrinace k původním názorům,a svůj hřích a odchod z křesť. spol. bere jako selhání své víry.A je zas tam,kde byl. Pod vlivem. A je přesvědčen,že je to tak správně.

Biblické křesťanství a sex bez výčitek svědomí,že hřešíš, jde dohromady pouze v manželství.Bohužel.